Nyhetsbrev december 2017 🎅

(Valiguard 2017:6)

SAI Global får högsta betyg av BRC: 5 star rating ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

I början av november nåddes vi av det mycket glädjande beskedet att SAI Global har uppnått det högsta betyget ett certifieringsorgan kan få, 5 stjärnor, av BRC. Bakom detta ligger hårt arbete, framför allt av våra kollegor i England och Australien, som nu alltså har gett utdelning.

BRC Food v. 8 – tidsplan och nyheter

I mitten av november presenterades återigen tidsplanen för BRC Food version 8, som just nu är utsänd på remiss. Standarden publiceras i augusti 2018, revisorerna utbildas från oktober 2018, och i februari 2019 träder den nya versionen av standarden i kraft. Några ”nyheter” har läckt ut; bland annat om fortsatt fokus på säkra produkter, förtydliganden om produktmärkning (korrekt märkning, då felmärkning är en mycket vanlig orsak till återkallelser), ”outsourcad” tillverkning och förpackning, övervakning av produktionsmiljön, och förstås att standarden ska uppfylla de krav som ställs på GFSI-godkända system. Inga större förändringar kommer att göras vad avser hygienzoner, förutom att kraven kommer att flyttas till ett eget avsnitt i standarden. Det kommer fortfarande att vara frivilligt att ha de årliga BRC-revisionerna som oanmälda men att ”option 2” försvinner. Dessutom finns ett förslag om att en interimrapport med uppgifter om revisionsdatum, scope och vilka avvikelser som uppdagats ska laddas upp av certifieringsorganet på BRC Directory inom 10 kalenderdagar från revisionens start, för att kunder och andra intressenter snabbare ska kunna få besked om revisionsresultatet.

BRC Food Compliance Audits

Som rapporterats i tidigare nyhetsbrev har vi under hösten haft två BRC Compliance Audits hos våra kunder. BRC har nu sammanställt några av de vanligaste avvikelserna vid dessa typer av revisioner globalt sett, och jämfört med de avvikelser som är vanligast vid de ordinarie revisionerna (som certifieringsorganen genomförs). Störst skillnad fanns punkt 2.6.1 (hur väl HACCP flödesschemat stämmer med verkligheten), 3.5.1.1 (riskanalys för råvaror) och 4.14.9 (kontroll av skadegörare). Den vanligaste avvikelsen vid BRC:s egna revisioner var avvikelser för hantering av glas (4.9.3.2). BRC tycks även hitta betydligt flera avvikelser än certifieringsorganen. Av de compliance audits som genomförts första tre kvartalen 2017 var det bara 63% av anläggningarna som levde upp till den ”grade” de tilldelats vid den ordinarie revisionen (motsvarande siffror var 60% för 2016 och 53% för 2015). Sammantaget tyder detta antingen på att certifieringsorganens revisorer är lite för snälla i sina bedömningar, eller att anläggningarnas standard faller lite mellan revisionstillfällena.

BRC Agents & Brokers v. 2

Vi påminner om att BRC Agents & Brokers uppgraderas till version 2 från 1 februari 2018. BRC har ansökt om att få standarden godkänd av GFSI, och hoppas kunna bli ackrediterad före 1 februari 2018.

IFS Food v. 6.1

IFS har publicerat en ny version av sin standard; v. 6.1. Denna träder i kraft redan 1 juli 2018, men innebär inga jätteförändringar jämfört med IFS Food v. 6 (den nu gällande versionen). Lanseringen av IFS Food v. 7 flyttas samtidigt fram till slutet av 2018. De huvudsakliga förändringarna i v. 6.1 handlar om:

 • Krav på hantering av risken för ”food fraud” (matfusk)
 • Modifiering av kraven på hantering av allergener
 • En beskrivning av IFS Integrity Program, referenser till nu gällande IFS doktriner, uppdatering av ordlistan, förändringar av certifikatets utformning som nu ska inkludera QR-koder och format på revisionsrapporten.

Anläggningar som har valt IFS Unannounced revideras mot v. 6.1 om revisionsfönstrets första dag är 1 juli 2018 eller senare, annars mot v. IFS Food v. 6.
IFS höll i början av december webinars som förklarar de nya kraven. Dessa ska finnas för nerladdning, liksom annat extramaterial om IFS:s nya krav gällande Food Fraud.

Svensk översättning av FSSC 22000 v. 4.1

Tyvärr saknas det en officiell version av FSSC 22000 v. 4.1. Vi har gjort en egen översättning av de kravelement som är FSSC-specifika och finns i Part II – Requirements for Certification. Denna finns för nerladdning på vår hemsida under rubriken ”Inför revisionen”, direktlänk här: FSSC 22000 v. 4.1 Svenska
Observera att detta dokument enbart är att betrakta som ett hjälpmedel, och att det alltid är de officiella versionerna av standarden (som nu finns på engelska, spanska, japanska och kinesiska) som gäller.

Ny EU-ekoförordning klubbad i Bryssel

Efter många långa förhandlingar och en segdragen process har EU nu klubbat igenom förslaget till ny EU-ekologisk förordning. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2021, och vi lär få anledning att återkomma till vad de egentligen innebär för livsmedelsförädling och import. Nu väntar arbetet med att få alla genomförandeförordningar och detaljerade regler på plats. De indikationer vi har fått från myndigheterna antyder att det för bearbetade och/eller importerade livsmedel handlar om:

 • Vilka tekniker och tillsatser som är tillåtna vid framställning av bearbetade produkter
 • Förebyggande åtgärder för att undvika otillåtna produkter och ämnen och åtgärder som ska vidtas om sådana påträffas
 • Ändringar i beräkningen av procent ekologiska ingredienser av jordbruksursprung (där vissa tillsatser ska inkluderas)
 • Märkning av produkter ”under omställning” till ekologisk produktion (t.ex. mjöl som kommer från odlingar där marken är under omställning etc.)
 • Diverse beskrivningar av kontrollen, certifikat, dokumentation m.m. såväl för certifieringar inom som utom EU, när det gäller utom EU även förtydliganden vad avser elektroniska kontrollintyg.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar
Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Personalförändringar och nya revisorer

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev kommer vi under 2018 att göra en del förändringar i personalsammansättningen på Valiguard:

Josefine (VD) kommer att jobba halvtid från 1 januari 2018 på grund av föräldraledighet.

Torbjörn (revisor, tekniskt ansvarig) går i pension 1 februari och kommer därefter främst att vara aktiv som IFS/BRC-revisor samt visst administrativt arbete (granskningar och bedömningar av revisionsrapporter). Vi vill passa på att tacka Torbjörn för alla de år han har byggt upp och arbetat för Valiguard AB – han lämnar ett stort tomrum efter sig!

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) tar över efter Torbjörn som ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh började hos oss i slutet av september och ska under 2018 förhoppningsvis bli godkänd som revisor för ISO 14001-, EKO/KRAV-revisor och GFSI-baserade system. Från 1 januari 2018 är hon certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag.

Helena Kronberg är sedan oktober anställd som revisor och kommer inom en snar framtid kunna göra revisioner mot BRC, iSO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global kommer att vara föräldraledig, och ersättas av 1-2 nya restaurangrevisorer, förhoppningsvis under första kvartalet 2018.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Som om inte denna omorganisation var nog kommer vi att byta bokföringsbyrå i Sverige, vilket vi hoppas ska gå smidigt.

Avslutningsvis vill vi passa på att önska er alla en
GOD JUL 🎄 och ett GOTT NYTT ÅR 🎆
och tackar för gott samarbete under det gångna året.

Nyhetsbrev oktober 2017

(Valiguard 2017:5)

Då var det dags för ett nyhetsbrev igen. Denna gång ligger fokus mest på BRC Food, där vi under september hade två ”compliance audit” där BRC:s egna revisorer gjorde revisioner på av oss certifierade anläggningar, med vissa förtydliganden avseende regeltolkningar som följd. Vi rapporterar även kort om frågor som har diskuterats på kalibreringsmöten för EU- och KRAV-ekologiskt.

BRC och interna revisioner

På förekommen anledning vill vi förtydliga att BRC kräver att det finns ett program för interna revisioner, och att man inte går igenom hela standarden på en och samma gång (clause 3.4.1 i BRC Food v.7, 3.2.1 i BRC Storage & Distribution v. 3 och 3.5.1 i BRC Packaging v.5. Förtydligat på sid 32, sid 18 och sid 21 i respektive guidelines). Frekvensen av dessa revisioner preciseras i BRC Bulletin från oktober 2016: As a guide, BRC would normally expect at least 4 internal audits per year”. Både certifierade företag och certifieringsorgan ska tolka BRC:s krav på samma sätt som BRC själva tolkar kraven. Man kan inte längre klara sig på bara en enda internrevision, utan ska ha ett program med olika typer av revisioner, t.ex. beskrivna i en tabell / excelfil. OBS!  Hygien- och glas-/hårdplast ronder räknas inte som internrevisioner i detta sammanhang. Revisionerna ska vara fördelade över året och ska sammantaget visa att de täcker det egna ledningssystemet, upprättat med utgångspunkt från BRC-standarden. Som riktmärke för antalet interna delrevisioner per år har BRC angivit minst fyra tillfällen.
Eftersom delar av de krav som ställs bara framgår av gudielines och BRC Bulletins, är det jätteviktigt att ta del av såväl guidelines som annan tilläggsinformation som BRC tillhandahåller. En bra början är att logga in på BRC Participate, som alla certifierade företag har tillgång till.

BRC Food – Traded goods v.s. outsourcing (legotillverkning)

Enligt BRC Food v. 7 definieras ”Traded Goods” som varor som inte tillverkas eller processas alls på anläggningen, utan köps och säljs vidare. Några förtydliganden:

 • Produkter som tillverkas av annan anläggning inom samma koncern och lagras på den anläggning som certifieras räknas INTE som Traded Goods,
 • Produkter som legotillverkas på annan plats än den certifierade anläggningen är ALLTID Traded Goods om produkten i fråga inte i något tillverkningssteg processas på den certifierade anläggningen.

Om man hanterar Traded Goods (alltså varor som köps och säljs vidare, inklusive legotillverkade produkter) måste man antingen ha ett ”scope exclusion” för Traded Goods eller välja att ha med den frivilliga modulen för Traded Goods (AVM 8) i certifieringen. AVM 8 kan enbart revideras samtidigt som övriga delar av BRC Food, och tar ca 2 timmar extra. Ingen extra BRC Admin fee utgår för denna modul, som redan är inkluderad i den årliga avgiften. Däremot blir revisionskostnaden något högre eftersom tiden på anläggningen blir längre.

BRC Food – hygienzoner

Den senaste månaden har vi haft många och långa diskussioner om hygienzoner och kategorisering av ”specialprodukter” som inte är så vanliga utomlands. Det är inte helt lätt att dra slutsatser, förutom att BRC är stenhårda med att man ska utgå från beslutsträdet i Appendix 2 (Guidelines on defining production risk zones) i standarden när man bestämmer hygienzonerna, och att Tabell 2 i Appendix 3 (Equivalent processes to achieve 70°C for 2 minutes) ska användas vid pasteurisering. Det finns även utökad information på BRC Participate om hur bedömningen av hygienzoner ska göras och vilka underlag som krävs om man vill klassa en high risk-zon enligt beslutsträdet, som low risk eller high care.

Papper, papper och mera papper…

På grund av avvikelser vid insynsbesök av ackrediteringsmyndigheter (i det här fallet JAS-ANZ) hos SAI Global behöver vi införa en del nya rutiner vad gäller papper att skriva under inför och efter revisioner. Vi beklagar detta, då vi verkligen inte strävar efter att öka administrationen, varken hos er eller hos oss. För att behålla möjligheten att genomföra revisioner är det dock nödvändigt att följa de krav som ackrediteringsmyndigheterna kräver, och vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Ekologiskt och KRAV

Elektronisk importkontroll
Sedan mitten av oktober måste samtliga importörer (av ekologiska varor från länder utanför EU och EES) av ekologiska produkter använda det elektroniska verktyget Traces NT för att anmäla, verifiera och deklarera sändningar. Kontrollintygen skrivs därmed under elektroniskt av Tullverket, och importörerna ska kunna följa vad som händer och vad som har hänt direkt i systemet. Livsmedelsverket har tagit fram en instruktion om hur man anmäler sig i Traces, som finns här: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/import-av-ekologiska-livsmedel. Viktigt att tänka på är att om man anlitar logistikpartners ska de uppge i Traces att de är lastansvarig, inte importör, eftersom det blir problem om man uppger fel ”roll” i senare steg. Är man felregistrerad måste man på nytt anmäla sig i systemet och har man problem som inte går att lösa genom att läsa vägledningen ovan, är det till kommissionen man ska vända sig. Tullverket kommer tills vidare att ställa varor som saknar elektroniskt kontrollintyg i hamnarna/vid införselstället tills allt är klart i det elektroniska systemet.
Det pågår även en diskussion om Jordbruksverket och Livsmedelsverket ska ta över importkontrollen från Tullverket. Kontrollen kommer i så fall att vara avgiftsbelagd. Förmodligen träder ändringen i kraft under 2018.

Pesticidrester
En annan diskussion som pågår är om Sverige ska lämna den nuvarande nolltoleransen mot rester av otillåtna bekämpningsmedel i ekologiska produkter, och i större utsträckning ta hänsyn till torkningsgrad och/eller oavsiktlig kontaminering. I dagsläget gör olika länder olika bedömningar vilket ställer till problem vid handel över gränserna. Livsmedel som i ett land bedöms ekologiska med hänsyn tagen till torkningsgrad och/eller bevisad oavsiktlig kontaminering kan i Sverige klassas ner till konventionell på grund av förekomst av pesticider. Vissa organisationer anser att en för stor bevisbörda ligger på primärproducenterna, medan vi ser vissa risker för den tillverkande industrin vid en mer accepterande hållning (t.ex. risken för kontaminering av andra produkter, lokaler och utrustning, risk ur varumärkessynpunkt om det kommer fram att ”ekologiska” produkter innehåller otillåtna substanser, risk för minskat konsumentförtroende). Inför de fortsatta diskussionerna med myndigheterna och KRAV vore det värdefullt att få veta hur ni ser på saken. Maila oss på foodsafety.sc@saiglobal.com om ni har synpunkter eller kommentarer!

Kalibreringsfrågor
Utöver de två frågorna ovan har följande diskuterats vid myndigheternas och KRAV:s kalibreringsmöten:

 • Myndigheternas kalibreringsmöten är bara ”vägledande”, inte beslutande. Ställer till det en del för oss som gärna vill ha raka besked om vad som gäller!
 • Vid byte av certifieringsorgan ska man EGENTLIGEN byta kod för certifieringsorgan under EU-loggan samma dag som bytet sker, d.v.s. när man har det nya certifikatet i sin hand. DOCK kan man, om det finns rimliga skäl för det, använda gammalt förpackningsmaterial under en övergångsperiod. Hur lång den övergångsperioden är avgörs från fall till fall. Som riktlinje kan man använda att inom 6-12 månader ska allt material vara utbytt.
 • Bakteriekulturer och andra mikroorganismer som inte normalt sett används vid bearbetning vid framställning av ekologiska livsmedel diskuterades. Frågan är var gränsen går för ”normalt sett”. Är det t.ex. tillåtet att tillsätta acidofilus-bakterier i yoghurt- och filmjölksprodukter? ”Funktionella mikroorganismer” med effekt på tarmfloran men inte nödvändig för bearbetning av livsmedlet? Detta måste utredas och vi har skickat frågan vidare till de andra nordiska länderna för att höra hur de hanterar detta.
 • Enda undantaget från årlig fysisk kontroll av ekologisk produktion är för grossister som enbart hanterar färdigförpackade livsmedel. Alla andra måste ha årlig revision på plats (även om man bara skyfflar papper, t.ex. som importör, varumärkesägare eller liknande).
 • Man får INTE tillsätta vitaminer i premixer som ska användas i ekologiska livsmedel som enligt lagstiftningen måste berikas (gäller i det här fallet olja berikad med vitamin A och D för framställning av ekologiskt margarin; vitaminiseringen måste ske i sista förädlingssteget även om det är helt tokigt som helst ur processynpunkt).
 • När det gäller KRAV vill de förtydliga att kartläggningen av SIN-ämnen i förpackningsmaterial gäller primärförpackningar och ämnen som är avsiktligt tillsatta.
 • För importerad kakao och rörsocker som ska KRAV-märkas, och som är certifierad enligt Fair Trade, måste man försäkra sig om att just de aktuella partierna kommer från Fair Trade-certifierade odlingar. Detta är inte självklart, då Fair Trade tillåter att kakao och rörsocker från Fair Trade-odlingar blandas med konventionell vara så länge den totala massbalansen går ihop (d.v.s. att man köper och säljer lika mycket Fair Trade certifierad kakao och rörsocker; alltså kan det ibland vara certifierad råvara i förpackningar som säljs utan Fair Trade-logga, om man tidigare har använt konventionell råvara i Fair Trade-märkta varor).
 • KRAV-certifierad och KRAV-märkt är likställda uttryck. Vilket som kan användas i ingrediensförteckningar.
 • Precis som för ekologiska livsmedel tillåter KRAV att tillsatser som följer med som ”carry over” i preparat av t.ex. mikroorganismer eller enzymer används i KRAV-certifierade livsmedel. Tillsatserna får dock ej ha någon funktion i livsmedlet.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Personalförändringar och nya revisorer

Under 2018 kommer vi att göra en del förändringar i personalsammansättningen på Valiguard:
Josefine (VD) kommer att jobba halvtid från 1 januari 2018 på grund av föräldraledighet.

Torbjörn (revisor, tekniskt ansvarig) går i pension 1 februari och kommer därefter främst att vara aktiv som IFS/BRC-revisor samt visst administrativt arbete (granskningar och bedömningar av revisionsrapporter).

Cecilia Lindh började hos oss i slutet av september. Cilla håller på att utbilda sig till ISO 14001- och EKO/KRAV-revisor och på sikt även revisor inom livsmedelssäkerhetssystem. Hon kommer att ta över delar av de administrativa uppgifter Josefine ägnat sig åt, kontakten med Swedac och ansvaret för EKO/KRAV. Cilla har flerårig erfarenhet från mejeriindustrin och har de senaste åren arbetat som livsmedelsinspektör i Östersunds kommun.

Helena Kronberg är sedan oktober anställd som blivande revisor inom BRC, iSO/FSSC 22000, EKO-KRAV, MSC/ASC m.m. Hon kommer senast från ett charkuteriföretag, men har också jobbat med flera andra typer av livsmedelsproduktion. Helena utgår från Partille utanför Göteborg.

Utöver Helena och Cilla fortsätter vi även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Nyhetsbrev augusti 2017

(Valiguard 2017:4)

Välkomna tillbaks efter semestern! Nu hoppas vi att ni alla är utvilade och redo för en ny höst. Som inledning kommer här ett nyhetsbrev med information om nya versioner av bland annat BRC Food, BRC Agents & Brokers och IFS Food.

Nyheter – BRC Food (inkl. tidsplan för v. 8)

BRC har släppt en tidsplan för utvecklingen av sin 8:e version av BRC Food. I november-december är tanken att en första version ska finnas för kommentarer. Standarden publiceras sedan i juli/augusti 2018, och de första revisionerna enligt BRC Food v. 8 äger sedan rum i februari 2019.

BRC har även gjort ett ”position statement” (AM15002) som anger att det går att göra den frivilliga modulen för FSMA vid ett annat tillfälle än ordinarie BRC Food-revision, om det finns kundkrav på genomgång och kort deadline. Kontakta oss för mer information!

BRC Agents & Brokers v. 2 publiceras snart

Den andra versionen av BRC Agents & Brokers är på gång att publiceras. Uppgraderingskurser för revisorer och certifierade företag kommer att äga rum under hösten. De första revisionerna enligt v. 2 av standarden görs i februari 2018.

BRC Admin fee höjs (igen)

BRC höjer sina administrativa avgifter igen, och därför måste vi tyvärr också höja våra certifieringsavgifter. Utan frivilliga moduler är den årliga certifieringsavgiften till BRC nu 5500 SEK, varav £300 till BRC. Om frivilliga moduler ska ingå, blir avgiften högre (pris varierar beroende på modul).

IFS Food version 7

Mitt i sommaren nåddes vi av uppdateringar om IFS Food version 7, som just nu är under utveckling. Tanken är att en första version av standarden ska skickas ut för synpunkter i slutet av detta år. Efter bearbetning planeras sedan en skarp version släppas i början av 2018. Från andra halvåret av 2018 ska sedan revisionerna börja göras enligt den nya versionen av standarden. IFS uppger själva att de vill att version 7 ska vara enklare, tydligare och mer precis, och fokusera ännu mer på livsmedelsframställningen, kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Fler nyheter från IFS

Från IFS nyhetsblad saxar vi även följande information:

 • En ny IFS Guideline om främmande föremål publicerades i maj 2017 (IFS Foreign Body Management Guideline); mer info på www.ifs-certification.com/index.php/en/shop?product_id=54
 • IFS-certifierade företag kan be sina certifieringsorgan om en genomgång av kraven i FSMA (om det är aktuellt med export till USA). Resultatet kan därefter registreras i IFS-databasen.
 • IFS har utvecklat en särskild App som kan användas vid interna revisioner. Än så länge finns en basversion av denna App men arbetet fortgår med att vidareutveckla den så att man kan lägga in egna frågor/checkpunkter, foton från revisionen, kundspecifikationer. Allt skall sedan kunna exporteras till IFS eget software för sina revisioner AuditXpress.

Till minne av Patrick Gustavsson

I slutet av april nåddes vi av det sorgliga beskedet att vår underleverantör Patrick Gustavsson hastigt och mycket oväntat avlidit i sitt hem i Onsala. Patrick var en av dem som 2001 bidrog till att Valiguard AB bildades, och han var senare aktiv på flera olika sätt inom företaget (och rekryterade bland annat både tidigare VD Torbjörn Holmberg och nuvarande VD Josefine Liew). På senare år arbetade han framför allt inom det egna certifieringsbolaget ControlCert Scandinavia, men ställde ofta upp som revisor även hos oss när det krisade. Patrick var en stor profil inom livsmedelssverige, med ett brinnande intresse för certifiering och livsmedelssäkerhet. Han var fram till sin bortgång mycket engagerad i utvecklingen av den nya versionen av ISO 22000. Sorgen och saknaden är stor efter en mycket uppskattad vän och revisor.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Just nu slår vi ett extra slag för Aquatic Food Forum 2017 (www.aquaticfoodforum.com) som äger rum i Holmenkollen nära Oslo 5-6 september 2017. Det finns fortfarande platser kvar. Medverkar gör bland annat Frank Yiannas från Walmart och i fokus för årets forum är marknad, teknologi och ledarskap (5 september) samt säker och lönsam livsmedelsproduktion (6 september). Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även vår revisor Jan Klingspor erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Kompetensutveckling av revisorer

GFSI har släppt en examination som täcker generella frågor om Good Manufacturing Practice (GMP), som alla nya revisorer måste klara innan de blir godkända för att revidera enligt BRC Food (och vad vi förmodar, även andra GFSI-godkända standarder). Även befintliga BRC-revisorer kommer att behöva göra provet inom en 3 års-period för att behålla sin revisorsbehörighet. Provet består av 150 flervalsfrågor, och tar ca 3 timmar att gå igenom.

För revisorer som är godkända enligt BRC Food kategori 13 – alkoholhaltiga drycker, krävs en examen i denna kategori innan 31 december 2017 för att behålla behörigheten. Förhoppningen är att dessa prov ska säkerställa en viss kompetensnivå hos samtliga revisorer, då det har varit lite bekymmer med det (dock inte inom Valiguard AB/SAI Global Scandinavia).

Nya revisorer

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).