Inför revisionen

För att revisionen ska gå så smidigt som möjligt – och för att du som väljer att certifiera dig hos oss ska få ut så mycket som möjligt av revisionen – är förberedelser A och O. När besöket på anläggningen väl har klarats finns det ytterligare några saker att tänka på. Här nedan förklarar vi i korta drag hur det går till med en revision.

När du har bokat tid med revisorn för revisionen:

 • Fyll i och återsänd de dokument som revisorn har begärt – ofta en ”företagsprofil” som grovt beskriver verksamheten, och kontaktpersoner. OBS! Viktigt att detta görs i god tid eftersom revisionstiden kan påverkas av förändringar som har skett (t.ex. vad gäller antal produkter, HACCP-planer, antal anställda, produktionsyta).
 • Om ”större förändringar” har skett i verksamheten kan det vara nödvändigt att fylla i och signera en ny ansökningsblankett.

Inför revisionsbesöket på plats i anläggningen:

 • Informera ledningen och personalen om att revisionen äger rum – revisorn kommer att inspektera produktionslokalerna och kan komma att ställa frågor till personalen under rundvandringen.
 • Plocka fram ”relevanta dokument”. Revisorn vill ofta titta på:
  • Ritningar över produktionslokalerna
  • Organisationsschema
  • Flödesschema för produktion och personal
  • HACCP-planer
  • Märkningsexempel (livsmedelsförpackningar, spårbarhetsdokument, i vissa fall utgående fakturor)
 • Boka lokal – en stor del av revisionen äger rum i form av dokumentationskontroll

Efter revisionsbesöket:

 • Åtgärda de eventuella avvikelser som identifierades av revisorn vid besöket på anläggningen – eller av certifieringsbedömaren i samband med certifieringsbeslutet (händer ibland att avvikelser utfärdas ”i efterhand” om bedömaren upptäcker brister som kräver åtgärd).
 • Fyll i ”avvikelseblanketten” och skicka in relevanta bevis för att avvikelserna är åtgärdade.
 • Om revisorn begär kompletteringar – skicka så fort som möjligt för att certifieringsprocessen ska kunna fortsätta.
 • VÄNTA! Vi försöker alltid handlägga certifieringsbesluten skyndsamt men eftersom allt underlag ska granskas av en särskild certifieringsbedömare kan det dra ut på tiden om denne inte är nöjd med revisorns rapport/era korrigerande åtgärder.

När certifikatet har kommit:

 • Fyll gärna i vår kundenkät! Den är viktig för att vi ska kunna utvärdera vår insats och identifiera svagheter (och styrkor) i vårt arbete.
 • Om vi inte har kontaktat dig 3 månader innan certifikatet löper ut – hör av dig – så att vi kan boka in en revision!