Certifieringsregler EKO-KRAV

Valiguard AB:s regler för certifiering enligt Ekoförordningen och Krav:s regler
Scheme Rules of Valiguard AB for certification against the EU organic legislation and KRAV’s regulations

För nya sökande och redan godkända aktörer
For new and already certified organisations

Appendix 3_SchemeRules_2018.2_Billigual

Inledning / Introduction

 1. Dessa regler innehåller information till både nya sökanden och redan certifierade aktörer. Reglerna beskriver de förfaranden som gäller för ansökning, revision, certifiering, klagomål och omprövning beträffande KRAV-certifiering samt certifiering enligt EU:s förordningar om ekologisk produktion och import.  Valiguard AB arbetar med Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion (hädanefter kallade Ekolagen), EU-förordningarna EG 834/2007, EG 889/2008 samt EG 1235/2008 (samtliga ingår i den nedan benämnda Ekoförordningen) och Regler för KRAV-certifierad produktion, i enlighet med aktuell utgåva och uppdateringar tillgängliga på www.krav/regler (kallat KRAVs Regler) i enlighet med den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17065:2012. KRAVs Regler baseras på Förordningen EG 834/2007 inom EU med ytterligare krav som är specifika för KRAV.

These rules include information to new and to already certified organisations. The rules describes procedures for application, audit, certification, complaints and reconsideration of KRAV certification and certification against EU:s legislation on organic production and import. Valiguard AB works with Law (2013:363) for control of organic production (here referred to as the Swedish Law of Organic Production), EU constitutions EG 834/2007, EG 889/2008 and EG 1235/2008 (all included in the EU legislation for organic production) and Rules for KRAV-certified production, in accordance with the current valid version and updates published at www.krav.se/regler (called KRAV’s regulations), in accordance with the international standard SS-EN ISO/IEC 17065:2012. KRAV’s regulations are based on EG 834/2007 within EU, with additional requirements specific for KRAV.

 1. Certifierad aktör (enligt Ekoförordningen) och KRAV-certifierad aktör (s.k. KRAV-ansluten) som använder Gemenskapslogotypen eller KRAVs märke (för KRAV-anslutna) på produkt som säljs till slutkonsument ska kunna visa att samtliga tidigare led i produktion och hantering är certifierad mot Ekoförordningen eller är KRAV-certifierade. Samtliga av Valiguard AB certifierade aktörer ska ha skriftligt avtal om certifieringens omfattning och innehåll (i regel signerat ansökningsformulär kompletterat med signerad certifieringsöverenskommelse).

Certified organisations (as defined in the EU legislation) and KRAV-certified organisations (KRAV-affiliated), which are using the EU organic logotype or KRAV’s logotype (for KRAV-certified) on product/s for sale to end consumers, shall be able to show that all suppliers throughout the food chain, is certified against the EU organic legislation or KRAV. All organisations certified by Valiguard AB shall have a written agreement, stating the scope of certification and its content (in general, a signed application form supplemented by a signed Certification Agreement form).

 1. Certifiering mot Ekoförordningen/KRAVs Regler är ett redskap för att omsätta den ”Ekologiska produktionens målsättning” till handling i hela kedjan från råvaruproduktion till konsument. Gemenskapslogotypen används inom EU. KRAVs grundmärke är välkänt för de flesta slutkonsumenter i Sverige (referens: KRAVs Regler). Alla livsmedelstillverkande (livsmedelsförädlande) företag kan ansöka om certifiering. Ekoförordningen/ KRAVs Regler täcker alla typer av livsmedel och tillverkningsprocesser (se EG 834/2007 och KRAVs Regler under ”Livsmedelsförädling”).

Certification against the EU organic legislation/KRAV’s regulations is e tool for translating the objectives of organic production, to practice, throughout the food chain; from farm to end consumer. The EU organic logotype is used within EU. KRAV’s logotype is well recognized by most end consumers in Sweden (reference: KRAV’s regulations). All food processers can apply for certification. The EU organic legislation/KRAV’s regulations covers all types of food and food processing (please refer to EG 834/2007 and KRAV’s regulations under “food processing).

 1. Aktören förbinder sig att uppfylla de bindande krav som formuleras i Ekoförordningen/regeltexten i KRAVs Regler. För att en produkt ska få säljas som ekologisk inom EU måste produktionen även enligt svensk lag uppfylla kraven i EG 834/2007 med tillämpningsförordningar. KRAVs regler innefattar gällande EG-förordning och kräver att svensk lagstiftning uppfylls. Certifiering kan endast komma ifråga för aktörer som uppfyller kraven i Ekoförordningen/KRAVs Regler, samt i det senare fallet, följer eventuella ytterligare regler i kontrakt och avtal med KRAV. För att en aktör ska bli certifierad måste denne klara en första kontroll och utvärdering (revision) och återkommande utvärderingar (revisioner) samt eventuella stickprovskontroller för att säkerställa att aktören kontinuerligt efterlever kraven i Ekoförordningen/KRAVs Regler.

The organisation commits to apply to the requirements in the EU organic legislation/KRAV’s regulations. Organic products for sale within EU must comply with the EU organic legislation, also according to Swedish law. KRAV’s regulations include the EU organic legislation and states that Swedish legislation must be complied with. Certification can only be granted for organisations, which comply with the requirements in the EU organic legislation/KRAV’s regulations, and in the latter case, comply with any other requirements stated by KRAV in contractual arrangements. For an organization to become certified, they must pass a first-time audit (control + inspection), re-audits and any other extra spot check audit to ensure that the organization continuously comply with the requirements in the EU organic legislation/KRAV’s regulations.

 1. Deltagande i certifiering mot Ekoförordningen/KRAVs regler måste förnyas årligen eller när det är dags för nästa revision (d.v.s. innan befintligt certifikat går ut). Om Ekoförordningen/KRAVs Regler eller Valiguard AB:s regler för certifiering ändras, måste alla certifierade aktörer uppfylla de nya kraven från det datum då förändringen börjar gälla. Valiguard AB informerar löpande om förändringar i regelverken via elektroniska nyhetsbrev.

Participation in the certification for EU organic legislation/KRAV’s regulations must be renewed annually, or when it is time for next audit (i.e. before current certificate expires). In case the EU organic legislation/KRAV’s regulations or Valiguard AB:s scheme rules for certification change, all certified organisations must comply with the new requirements from the date the changes become effective .Valiguard AB informs about such changes regularly by electronic means (e.g. newsletters published at www.valiguard.com and sent to subscribers).

 1. Certifiering mot Ekoförordningen eller KRAVs regler omfattar kontroll av produktionsförhållanden, produkter och recept, dokumentation och märkning avseende produktionshjälpmedel och insatsmedel, hantering, lagring och förpackning, förädling, försäljning och marknadsföring samt återcertifiering. Registrering, revision och certifiering av alla aktörer som vill efterleva kraven i Ekoförordningen/KRAVs Regler hanteras på licens av Valiguard AB. Valiguard AB innehar delegeringsbeslut från Livsmedelsverket att utföra kontroll av ekologisk produktion enligt Ekoförordningen, i enlighet med Ekolagstiftningen (2013:363), 2 § första stycket med de begränsningar som framgår av 3 § andra stycket i samma lag (Dnr 2016/00615, saknr 8.3).

Certification against the EU organic legislation or KRAV’s regulations include audit of circumstances for production; production environment, products, recipes, documentation and labelling of resources used in production, handling, storage, packing and packaging materials, processing, sales, marketing, re-certification. Registration, audit and certification of all organisations which seek to certify their activities according to EU organic legislation or KRAV’s regulations, is handled by Valiguard AB under license. Valiguard AB has a delegation from the Swedish Food Safety Authority (Livsmedelsverket) to audit organic production according to EU organic legislation, in accordance with the Swedish Organic Law (2013:363), 2 § first section with the limitations presented in 3 § second section within the same law (Dnr 2016/00615, saknr. 8.3).

Ansökan / Application

 1. Aktörer/Aktörer som vill bli certifierade mot EG 834/2007, EG 889/2008, EG 1235/2008 eller KRAVs Regler bör noggrant läsa den giltiga utgåvan av Ekoförordningen, KRAVs Regler och Valiguard AB:s regler för certifiering samt annan relevant information i detta dokument innan man fyller i och skickar in det officiella ansökningsformuläret samt certifieringsöverenskommelsen till Valiguard AB.

Organisations seeking certification against EG 834/2007, EG 889/2008, EG 1235/2008 or KRAV’s regulations, must carefully read the latest issue of the EU organic legislation, KRAV’s regulations and Valiguard AB’s scheme rules for certification, and any other relevant information in this document, before completing and submitted the official application form and certification agreement to Valiguard AB.

 1. Ansökningsformuläret och certifieringsöverenskommelsen måste vara komplett ifyllda med alla detaljer om typen av tillverkning/import/produktion och involverade anläggningar. Om anvisat utrymme på formuläret inte räcker till bör man använda sig av extra dokumentation som bifogas formuläret. Aktören skall själv bestämma hur produkten/produkterna ska märkas i enlighet med Ekoförordningen eller KRAVs Regler.

The application form and the certification agreement must be fully completed, with all details about the type of production/processing/import etc. and all involved sites the certification shall cover. Appendixes can be used if there is too little room for text in the forms. The organization shall decide on their own how the products shall be labelled, in accordance with the EU organic legislation or KRAV’s regulations.

 1. Företagets ägare ska skriva under ansökningsformuläret och certifieringsöverenskommelsen. Alternativt kan dessa formulär undertecknas av en person i företagets ledning som bemyndigats skriva under på uppdrag av företagets ägare. Genom att skriva under formulären underställer man sig ett antal bestämmelser som utgör själva avtalet med Valiguard AB. Genom undertecknandet accepterar man också att efterleva Ekoförordningen, KRAVs Regler och Valiguard AB:s regler för certifiering mot Ekoförordningen och KRAVs Regler.

The application form and certification agreement must be signed by an authorized person (normally the owner of the business, a member of the board or a member of the management team with delegated approval to sign contracts). By signing the forms, the organization accepts the terms and conditions in the scheme rules by Valiguard AB, and the requirements stated in the EU organic legislation, and KRAV’s regulations in case of KRAV certification.

 1. En certifiering av Valiguard AB mot Ekoförordningen och/eller KRAVs Regler kan erhållas på något av följande sätt:

Variant 1

En enskild aktör/aktör kan ansöka hos Valiguard AB om att få bli certifierad mot Ekoförordningen eller KRAVs Regler. Certifiering mot KRAVs Regler inbegriper att man får märka KRAV- certifierade produkter med både KRAVs grundmärke och Gemenskapslogotypen. Certifiering mot Ekoförordningen inbegriper att EU-ekologiska produkter som godkänts enbart får märkas med Gemenskapslogotypen.

Variant 2

Ett företag med aktiviteter på flera geografiska platser kan ansöka hos Valiguard AB om att få bli certifierade mot Ekoförordningen eller KRAVs Regler.

För att en ansökan om certifiering av flera anläggningar ska godkännas, krävs att man till 100% har gemensamma interna rutiner och styrning av samtliga anläggningar som ska omfattas av samma certifiering. Företaget/ gruppen/sällskapet måste ha en gemensam ledningsgrupp med det yttersta ansvaret. Alla produktionsanläggningar som ansöker om certifiering revideras individuellt, däremot kan gemensamma system medge effektiviseringar och kostnadsbesparingar i bedömningsprocessen.

Certification against the EU organic legislation/KRAV’s regulations can be granted in any of the following ways:

Alternative 1 – single site option

The organization apply to Valiguard AB for certification against the EU organic legislation or KRAV’s regulations. Certification against KRAV’s regulations include that products complying with the KRAV requirements can be labelled with the KRAV organic logotype and the EU organic logotype. Certification against the EU organic legislation include that products complying with the requirements in the EU organic legislation can be labelled with the EU organic logotype only.

Alternative 2- mulit-site option

An organization with activities at many geographic locations (many sites), can apply to Valiguard AB for becoming certified against the EU organic legislation and/or KRAV’s regulations. Multi-site certifications can only be granted if all sites share the same internal procedures and management. The organization must have a common, fully responsible management team. All sites will be audited individually, but common systems may result in shorter duration, which in the end reduce cost and work in the review process.

 1. Certifieringskostnaden (specificerad på bekräftelsebrevet eller i separat offert) ska betalas av den aktör som certifieras. Den reviderade aktören faktureras direkt efter utförd revision. Om aktören beslutar att dra tillbaks ansökan innan revisionen utförs måste detta göras skriftligen till Valiguard AB.

The certification cost (specified in the audit confirmation letter or in separate proposal) shall be fully paid by the audited organization. An invoice will be sent directly after the audit. If the organization decides to withdraw the application for certification before the audit takes place, this must be done in writing (e.g. in an e-mail) to Valiguard AB.

 1. Ifyllt och signerat Ansökningsformulär och certifieringsöverenskommelse skall skickas till Valiguard AB, i första hand via e-post till foodsafety.sc@saiglobal.com eller till kontaktperson på Valiguard AB.

The completed and signed Application form and Certification agreement form shall be sent to Valiguard AB, on first hand by e-mail to foodsafety.sc@saiglobal.com or to the contact person at Valiguard AB.

Revision / Audits

 1. Den som ansöker om certifiering blir normalt kontaktad av Valiguard AB inom 1 månad från det att Valiguard AB har mottagit ansökan, för att bestämma ett datum för en första revision. Om den sökande inte kan bestämma ett lämpligt datum för revision, ligger ansvaret för kontakten med Valiguard AB, när man är redo för revision, hos den sökande. Den sökande måste då kontakta Valiguard AB inom 6 månader, i annat fall dras ansökan om certifiering tillbaka. Detta gäller dock bara nya sökanden. Certifierade aktörer som redan innehar giltigt certifikat utfärdat av annat certifieringsorgan, måste omgående göra sig tillgängliga för revision (se återkommande revisioner).

Organisations applying for certification will normally be contacted by Valiguard AB within 1 month after the submission of the application form, in order to book the first-time audit. If the organization applying for certification is not yet ready for an audit, it is their responsibility to contact Valiguard AB once they are. The organization must then contact Valiguard AB within 6 months, otherwise, the application for certification is withdrawn. This is only valid for new applicants, with no previous certification. Organisations already certified by another certification body, must immediately be willing to be audited.

 1. Valiguard AB skickar ett brev via e-post (bekräftelsebrev) till den sökande med bekräftelse av datum och ungefärlig tid för revisionen samt en beskrivning av dess omfattning.

An audit confirmation letter will be sent by Valiguard AB to the organization applying for certification. The letter confirms date, start time, preliminary audit duration and audit program for the audit.

 1. Valiguard AB:s revisioner av aktörer täcker alla relevanta delar och aspekter av Ekoförordningen och KRAVs Regler.

Audits by Valiguard AB cover all relevant parts and aspects of the EU organic legislation and KRAV’s regulations.

 1. Syftet med revisionen är att kontrollera om den sökande efterlever alla krav i Ekoförordningen och/eller KRAVs Regler. Revisorn behöver intervjua personal och se redovisande dokument för att försäkra att standarden även efterlevs mellan revisionerna. Den person hos aktören som ansvarar för den dagliga ledningen måste vara tillgänglig vid revisionen och följa med revisorn för att svara på frågor. Revisorn behöver se alla delar av tillverkningen och lagringen där EU-ekologiska/KRAV-certifierade produkter skall beredas och hanteras. Om någon av dessa förutsättningar inte är möjliga att åstadkomma måste den sökande kontakta Valiguard AB i förväg för att förklara situationen. Om revisorn inte kan fullfölja revisionen på den dag som bestämts kan den sökande inte komma vidare i certifieringsprocessen och ett återbesök blir aktuellt med därpå åtföljande avgift enligt Valiguard AB:s prislista eller fastställt i särskild offert.

The objective of the audit is to review whether the applicant comply with all requirements in the EU organic legislation and/or KRAV’s regulation. The auditor needs to interview staff members and review documentation, to ensure that the requirements are followed also in between audits. During the audit, the staff member responsible for the daily work, must be available, guide the auditor and answer questions. The auditor needs to have access to all parts of processing and storage facilities, where EU-organic/KRAV-certified products are or will be handled. If some of these spaces is not accessible, the organization must inform Valiguard AB on beforehand and explain why. If the auditor cannot complete the audit during the booked day, the applicant cannot continue the certification process without a follow up visit onsite, which will be billed according to current pricelist or as stated in the proposal, if such exists.

 1. Om revisorn identifierar något som inte överrensstämmer med Ekoförordningen eller KRAVs Regler kommer den sökande att informeras om detta direkt. Vid slutet av varje revision dokumenterar revisorn dessa avvikelser på ett särskilt protokoll. Detta lämnas till den sökande, som ombeds underteckna protokollet som bekräftelse på att han/hon mottagit det och accepterar utfallet av revisionen med eventuella identifierade och dokumenterade avvikelser.

If the auditor identifies non-conformances against the EU organic legislation or KRAV’s regulations, the applicant will be informed directly. At the end of every audit, the auditor summarises all non-conformances in a special document. This document is given to the applicant, which is requested to sign it, to confirm that he/she accepts the audit result, including any identified, documented non-conformances.

 1. Valiguard AB är intresserat av att få feedback från de sökande på revisorernas arbete. Efter en utförd revision kan aktörer därför komma att kontaktas för att redovisa sina synpunkter i en enkät.

Valiguard AB is interested in feedback on the audit and auditors. It is thus possible that the organization will be contacted by Valiguard AB after the audit and asked to complete a clients’ questionnaire.

Certifiering

 1. Efter varje revision skickar revisorn sin skriftliga rapport till Valiguard AB:s certifieringsbedömare. Valiguard AB bedömer därefter den sökandes kvalifikationer för att bli en certifierad aktör. Sökande utan några avvikelser får normalt ett certifikat från Valiguard AB inom 28 dagar från revisionstillfället.

After each audit, the auditor submits a written report to appointed certification officers at Valiguard AB. The certification officers review the qualifications of the applicant, to be granted a certificate. Applicants, where no non-conformances was identified during the audit, will normally be granted a certificate from Valiguard AB within 28 days from the audit.

 1. Om revisorn har rapporterat att den sökande inte efterlevde alla krav i Ekoförordningen eller KRAVs Regler kommer Valiguard AB:s beslut om certifiering att vara avhängigt av graden av avvikelse mot Ekoförordningen eller KRAVs Regler. Varje sökande kommer att kontaktas skriftligt om Valiguard AB:s beslut om eventuell certifiering inom 6 veckor från revisionstillfället. I vissa fall kan certifiering godkännas om den sökande har genomfört korrigerande åtgärder mot mindre avvikelser inom en specificerad tidsperiod. Valiguard AB behöver ta del av dokumenterade bevis eller göra återbesök för att verifiera att avvikelserna har åtgärdats. Om återbesök krävs kommer en ytterligare avgift att tas ut av Valiguard AB.

If there are non-conformances against the EU organic legislation or KRAV’s regulations, the possibility to grant the organization with a certificate depends on the severity of the non-conformances in relation to the EU organic legislation or KRAV’s regulations. Each organization applying for certification will be notified by Valiguard AB about the outcome, in text, within 6 weeks from the audit. In some cases, certification can be granted if the applicant has carried out corrective actions for minor non-conformances, with in a given timeframe. The applicant must then submit documented evidences to Valiguard AB, or to be re-visited to verify that the non-conformances are effectively closed. If a follow up visit on-site is required, the organization will be charged a cost.

 1. Om Valiguard AB beslutar att skjuta upp certifieringen kommer skälet till detta att meddelas skriftligt till den sökande. Detta brev innehåller de detaljerade avvikelser som identifierades under revisionen. Den sökande måste antingen åtgärda dessa avvikelser inom den tillåtna tidsperioden eller begära omprövning hos Valiguard AB genom att bemöta de identifierade avvikelserna och därmed förklara varför man vill att Valiguard AB omprövar sitt certifieringsbeslut (se Omprövning).

If Valiguard AB decides not to grant a certificate, applicant will be notified in writing (e-mail). The information shall include detailed non-conformances identified during the audit. The applicant must either correct the non-conformances within the given timeframe, or appeal against the decision of Valiguard AB, by explaining why the non-conformances are incorrect (see Appeal).

 1. Om ansökan om certifiering avslås, skall Valiguard AB skriftligen meddela detta till den sökande tillsammans med skälen för Valiguard AB:s beslut. Detta brev skall även innehålla information om att den sökande kan begära omprövning av Valiguard AB:s beslut och detaljerade anvisningar om hur den sökande ska förfara vid sådan omprövning (se Omprövning). Aktör som inte blivit godkänd för certifiering men vill underställa sig en ny bedömning av Valiguard AB, ska lämna in en ny ansökan.

If the application for certification is rejected, Valiguard AB shall notify the applicant in writing (e-mail) and explain the reasons. The notification shall include detailed information about how to appeal against the decision by Valiguard AB (see Appeals). Applicants, which are not granted a certification, but are willing to be re-audited, shall submit a new application.   

 1. Det slutgiltiga beslutet om certifiering ligger hos Valiguard AB:s certifieringskommitté (för KRAV-ekologisk certifiering) respektive Länsstyrelsen i Örebro (vid EU-ekologisk certifiering) vars beslut är oåterkalleligt.

The final decision about certification stays with the Certification Committee of Valiguard AB (for KRAV organic certification) or the County Administrative Board in Örebro (for EU-organic certification), whose decision cannot be appealed.

 1. Valiguard AB:s underlag till revisionsrapporter är konfidentiella om inte ett skriftligt tillstånd om spridning av rapporten har givits av det reviderade företaget. Avvikelser som upptäcks vid revisionen, samt de korrigerande åtgärder som aktörer vidtar, måste dock rapporteras till myndigheterna/KRAV och är således INTE konfidentiella.

Valiguard AB considers all background information to the audit report to be confidential, unless a written approval to share the report has been given by the audited organization. Non-conformances identified during the audit, and the corrective actions taken by the organization, must be reported to the authorities/KRAV and are thus NOT confidential.

 1. Alla certifikat är Valiguard AB:s egendom. Certifikat kan enbart användas av certifierade aktörer och de gäller endast den omfattning på verksamheten som beskrivs på certifikatet. Certifierade aktörer kan inte göra anspråk på att certifikatet skall gälla produkter, anläggningar eller aktiviteter som inte beskrivs på certifikatet. Enbart aktörer som har certifierats av Valiguard AB kan använda sig av Valiguard AB:s logotyp förutsatt att användandet överensstämmer med Valiguard AB:s bestämmelser på detta område. För godkänt bruk av Gemenskapslogotypen gäller de regler som finns beskrivna i Ekoförordningen och för KRAVs grundmärke gäller de regler som finns beskrivna i KRAVs Regler.

All certificates are the property of Valiguard AB. Certificates can only be used by certified organisations and only cover the scope described on the certificate. Certified organization cannot claim that the certificate covers specific products, sites or activities that are not mentioned on the certificate. Only organisations certified by Valiguard AB can use the Valiguard AB logotype, given that the use are in accordance with the Valiguard AB logotype directives. For use of the EU organic logotype, the requirements are described in the EU organic legislation, and for the KRAV logotype, the use must conform with the KRAV regulations.

Skyldigheter för en certifierad aktör / Liabilities of a certified organisation

 1. En certifierad aktör måste kontinuerligt efterleva Ekoförordningen eller KRAVs Regler, Valiguard AB:s certifieringsregler och de detaljerade regler som anges på ansökningsformuläret/certifieringsöverenskommelsen. Såväl Ekoförordningen, KRAVs Regler som Valiguard AB:s certifieringsregler skall ses som tillägg till övrig gällande lagstiftning och ingenting i KRAVs Regler eller Valiguard AB:s certifieringsregler utgör skäl för något som helst undantag från gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att aktören accepterar att underställa sig oannonserade revisioner och provtagning som Valiguard AB är skyldiga att genomföra enligt regelverken.

Certified organisations must continuously follow the requirement in the EU organic legislation or KRAV’s regulations, Valiguard AB’s scheme rules and the detailed requirements stated in the application form/certification agreement form. These regulations shall be viewed as complementary to other legislation, and nothing in KRAV’s regulations or Valiguard AB’s scheme rules can be claimed for not conform with current legislation. This means that the organization accepts unannounced audits and sampling of products, which Valiguard AB must carry out in accordance with the schemes.

 1. Certifierade aktörer måste informera Valiguard AB om deras förhållanden ändras på ett sätt som kan påverka deras möjlighet att efterleva Ekoförordningen eller KRAVs Regler, under den tid som certifieringen gäller. Exempel på sådana ändrade förhållanden kan vara avgörande förändringar av lokaler, företagsledning, ny produkt märkt med Gemenskapslogotypen eller ny KRAV-märkt produkt. Valiguard AB kommer då att värdera om det behövs en förnyad revision för att försäkra sig om att aktören fortfarande uppfyller kraven för certifiering.

Certified organisations must inform Valiguard AB of any changes in their activities, ownership, location or other circumstances that may affect the certification against the EU organic legislation or KRAV’s regulations. Valiguard AB will then evaluate whether an extra or renewal audit is necessary to ensure that the organization still confirm with the requirements for certification.

 1. En certifierad aktör måste meddela Valiguard AB om den är inblandade i en rättstvist som hänger samman med ekologisk produktion eller livsmedelssäkerhet (inkluderande användande av illegala substanser, pesticider, presentation för handel, djurvård, skadedjur, matförgiftning och varje annan allvarlig kontaminering). Certifierade aktörer måste även skriftligen meddela Valiguard AB om det sker en återkallelse av en ekologiskt/KRAV-certifierad produkt p.g.a. denna inte uppfyller kraven i Ekoförordningen och/eller KRAVs regelverk. Detta ska ske inom 3 arbetsdagar från beslut om återkallelsen fattades, och är förenat med en extra kostnad för den certifierade aktören.

Certified organisations must inform Valiguard AB if they are involved in any legal dispute concerning organic production or food safety (including the use of illegal substances, pesticides, presentation for marketing, animal welfare, pest control, food poisoning and any other type of severe contamination). Certified organisations must also inform Valiguard AB in text (e.g. by e-mail) if organic/KRAV-organic products are recalled, because of non-conformances against the EU organic legislation and/or KRAV’s regulations. The information must be provided within 3 working days from the day of decision of the recall. Any additional work by Valiguard AB due to such recalls, will be charged to the organization.

 1. Aktören måste begära tillstånd från Valiguard AB för att få använda sig av certifieringen mot Ekoförordningen eller KRAVs Regler som försvar i en sådan tvist. Innan Valiguard AB ger ett sådant tillstånd förbehåller sig Valiguard AB rätten att, mot betalning, genomföra en revision hos aktören för att försäkra sig om aktören fortfarande efterlever Ekoförordningen, KRAVs Regler och Valiguard AB:s certifieringsregler.

The oraganisation must ask for approval from Valiguard AB if to use the certification against the EU organic legislation or KRAV’s regulations as defense in such a legal dispute. Before Valiguard AB approve such a request, Valiguard AB will carry out an audit at the organization, to ensure that they still conform with the EU organic legislation, KRAV’s regulations and the Valiguard AB scheme rules. The organization will be charged the audit cost, including travel expenses and travel time.

Avslag/Avstängning / Rejection/Suspension

 1. En sökande eller certifierad leverantör som varit inblandade i en rättstvist som hänger samman med livsmedelstillverkningen de senaste 3 åren, eller under en längre tidsperiod som motsvarar ett straff som utdömts av domstol, måste uppge detta (för sökande på ansökningsformuläret och för certifierade aktörer genom att omgående skriva till Valiguard AB). Sökande eller certifierad aktör kan få avslag på sin ansökan/drabbas av avstängning med omedelbar effekt genom ett skriftligt besked från Valiguard AB. Förnyad ansökan/omprövning kommer normalt inte att behandlas tidigare än 3 månader efter datumet för en fällande dom och aktören måste underställa sig en förnyad revision.

Applicants or certified organisations which have been involved in any dispute related to food processing/import activities the last three years or during a longer time period, corresponding to a sentence convicted by a court, have to notify Valiguard AB (for applicants in the application form, for certified organisations by immediate communication to Valiguard AB in text, e.g. by e-mail). Applicants or certified organisations may be rejected/suspended from certification, with immediate effect, through written information from Valiguard AB. A renewed application/recertification will normally not be handled earlier than 3 months after the date for a conviction, and the organization must be audited again.

 1. Aktören som uteslutits ur Valiguard AB:s certifieringssystem skall lämna tillbaka sitt/sina certifikat och har inte rätt att i fortsättningen åberopa Valiguard AB:s godkännande. Aktören ska därutöver skriftligen meddela sina köpare för att se till att hänvisningarna till certifieringen tas bort från samtliga produkter och tjänster.

Organisations which have been suspended from certifications provided by Valiguard AB must return their certificate/s/ and have no right to claim that they are certified by Valiguard AB. The organization must also inform their clients in text, to ensure that all references to the certification are removed from goods and services.

 1. Inte i något fall av avslag/avstängning har aktören rätt till någon form av återbetalning av avgift som betalats till Valiguard AB.

In case of rejection/suspension, the organization will not be refunded of previous payments to Valiguard AB.

 1. Varje sökande eller certifierad aktör som fått avslag eller blivit utesluten av Valiguard AB har rätt att begära omprövning av detta beslut. Valiguard AB skall skriftligen meddela anvisningar om att sökanden/ aktören kan begära omprövning samt lämna detaljerade anvisningar om hur sökanden/ aktören ska förfara (se Omprövning).

Rejected applicants or suspended, previous certified organization have the right to ask for a reconsideration of the decision to reject/suspend them. Valiguard AB shall, in text, in detail inform the applicant/organization about the procedure for such a request (see Reconsideration of decision, below).

Indragande av certifikat (Avstängning, se även ovan) / Withdrawal of certificates (Suspension, see above too)

 1. Varje certifierad aktör som bryter mot någon bestämmelse i Ekoförordningen eller KRAVs Regler eller Valiguard AB:s certifieringsregler kan omgående få sitt certifikat mot Ekoförordningen eller KRAVs Regler indraget genom ett skriftligt meddelande från Valiguard AB. Ett sådant meddelande innehåller förutom skälen för Valiguard AB:s beslut om indragande av certifikat även detaljerade anvisningar om rutinerna för omprövning (se Omprövning).

If rertified organisations don’t fulfil the requirements in the EU organic legislation, KRAV’s regulations or Valiguard AB’s scheme rules, their certificate can immediately be withdrawn. Such a decision will be notified the organization in text (e.g. by e-mail) and include the background to the decision, as well as a detailed description of the procedure for reconsideration (see Reconsideration of decision, below).

 1. En certifierad aktör kan frivilligt dra sig ur Valiguard AB:s certifieringssystem genom att meddela detta skriftligt till Valiguard AB. Inte i något fall av indragande har aktören rätt till någon form av återbetalning av avgift som betalats till Valiguard AB. Aktören skall lämna tillbaka sitt/sina certifikat och har inte rätt att i fortsättningen åberopa Valiguard AB:s godkännande.

A certified organisation may voluntarily conclude from the certifications provided by Valiguard AB, by notifying Valiguard AB in text. The organization has no right to refunding of previous payments to Valiguard AB. The organization shall return all valid certificates and has no right to claim that they are approved by Valiguard AB.

 1. Certifierade aktörer som fått sitt certifikat indraget/blivit avstängda av Valiguard AB måste ansöka på nytt för att kunna erhålla certifieringsstatus. Tidsperioden för när en ny ansökan kan lämnas in bestäms av Ekoförordningen eller KRAVs regler.

Certified organisations, for which the certificate/s/ has been withdrawn or suspended by Valiguard AB, must re-apply for becoming certified again. The time frame from withdrawal/suspension to the first possible date of application for certification are in accordance with the regulations in the EU organic legislation or KRAV’s regulations.

 1. Varje certifierad aktör vars certifikat har dragits in av Valiguard AB har rätt att begära omprövning av detta beslut. Valiguard AB skall skriftligen ge anvisningar om att aktören kan begära omprövning samt lämna detaljerade anvisningar om förfarandet (se Omprövning).

Previous certified organization, from which the certificate/s/ has been withdrawn by Valiguard AB, have the right to ask for a reconsideration of the decision. Valiguard AB shall, in text, in detail inform the organization about the procedure for such a request (see Reconsideration of decision, below).

Förnyelse av certifiering / Renewal of certification

 1. Den tidsperiod för vilken certifikatet är giltigt skall överensstämma med de tider för återkommande revisioner som finns specificerade i respektive certifieringssystem (normalt sett 1 års intervall mellan revisionerna). Certifierade aktörer kommer att få ett meddelande om återrevision tidigast 9 månader efter föregående revisionstillfälle.

The validity of the certificate shall be in accordance with the re-audit due dates specified by the scheme owner (normally 1 year interval between audits) Certified organisations will be notified at the earliest 9 months after previous audit.

 1. Om en aktör vars certifikat löpt ut inte kontaktar Valiguard AB inom 28 dagar efter det att certifikatet gått ut kommer anläggningens registrering att dras in. En helt ny ansökan krävs då om aktören vill bli certifierad.

If a previous certified organisation has not contacted Valiguard AB 28 days after the expiry date of the certificate, their registration will be withdrawn. A completely new application is required if the organization wish to become certified.

Återkommande revisioner / Recertification (or surveillance) audits

 1. Valiguard AB utför årligen återkommande revisioner, och tätare stickprovskontroller om så bedöms nödvändigt, för att försäkra sig om att certifierade aktörer även fortsättningsvis lever upp till Ekoförordningen eller KRAVs Regler. Det är ett krav från Valiguard AB att certifierade aktörer ställer upp på den här typen av utvärderingar.

Valiguard AB conduct annual recertification audits, and more frequent spot-checks, if considered necessary, to ensure that certified organisations continuously confirm with the requirements in the EU organic legislation or KRAV’s regulations. It is an absolute requirement that certified organisations accepts these types of evaluations.

 1. Det är inte acceptabelt att en certifierad aktör försöker skjuta upp de återkommande revisionerna. Dessa besök måste äga rum innan certifikatet går ut, annars kan aktören stängas av. En certifierad aktör som har svårt att bestämma ett revisionstillfälle med revisorn ska kontakta Valiguard AB för att förklara den uppkomna situationen.

It is not acceptable that a certified organization try to delay the recertification audits. These must be done before the expiry date of the certificate, otherwise, the organization may be suspended. A certified organization which has difficulties to agree on an audit date with the auditor, shall contact Valiguard AB to explain why.

 1. Stickprovskontroller kan utföras med eller utan förvarning och kan vara förenad med en extra kostnad.

Spot-check audits may be conducted announced or unannounced and may be charged the client.

 1. Rapporter från både återkommande revisioner och stickprovskontroller ska gås igenom av Valiguard AB för att säkerställa att kraven i Ekoförordningen eller KRAVs Regler efterlevs. Om så är fallet kommer den certifierade aktören att få ett brev, normalt inom 28 dagar, som bekräftar att certifieringen upprätthålls.

Reports from all type of audits shall be reviewed by Valiguard AB to ensure that the requirements in the EU organic legislation and/or KRAV’s regulations is fulfilled. IF so, the certified organization will be notified, normally within 28 days, confirming that they are still certified.

 1. Om revisorn finner att en aktör ej efterlever Ekoförordningen eller KRAVs Regler skall revisorn rapportera detta under revisionen på därför avsedda avvikelseblanketter.

If the auditor find that a certified organization does not fulfil the requirements in the EU organic legislation or KRAV’s regulations, the auditor shall report this during the audit, using the Non-Conformance summary forms.

44.1 Aktören måste korrigera dessa avvikelser inom angiven tidsperiod, eller skriftligen meddela Valiguard AB om man ej samtycker till de anförda avvikelserna eller nivåerna på avvikelserna (se klagomål).

             The organization must correct these non-conformances within a given timespan, or in text inform Valiguard AB that they disagree about the non-conformances or the level of non-conformances (see complaints)

44.2 Om avvikelserna ej korrigeras inom angiven tidsperiod kommer aktören att få ett påminnelsebrev. Om avvikelserna fortfarande ej korrigeras efter denna slutliga påminnelse kan aktören avstängas/uteslutas.

If the non-conformances haven’t been corrected within the given timespan, the organization will be notified. If the non-conformances are then not corrected, the organization may be suspended.

44.3 Om en avstängd aktör inte kontaktar Valiguard AB inom 14 dagar kommer aktörens registrering och certifiering att återkallas. En ny ansökan om certifiering måste då lämnas in.

If a suspended organisaion don’t contact within Valiguard AB within 14 days, the registration and certification will be withdrawn. A new application form must then be submitted.

Bevittnad revision/utvärdering / Witnessed audits/evaluations

 1. Valiguard AB förbehåller sig rätten att genomföra bevittnade revisioner/utvärderingar antingen som en följd av Swedac:s ackreditering eller som en del av den interna kvalitetskontrollen av Valiguard AB:s revisorer. Valiguard AB:s bevittnade revisioner följer en dokumenterad rutin som på begäran kan erhållas från Valiguard AB.

Valiguard AB stipulate the right to conduct witnessed audits/evaluations, either as a part of the accreditation by Swedac, or as part of the internal quality control of Valiguard AB’s auditors. The witnessed audits by Valiguard AB follows a documented process, which can be shared upon request.

Omprövning av beslut som rör lagstadgade krav (t.ex. EU:s ekologiska förordningar) / Reconsideration of decisions for legislative requirements (e.g. the EU organic legislation)

 1. Överklaganden av certifieringsbeslut som rör lagstadgade krav (t.ex. EU:s ekologiska förordningar) ska ske skriftligen till Länsstyrelsen i Örebro. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som begärs. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor från den dag certifieringsbeslutet mottogs. För ytterligare information, se Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter och Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets vägledning till kontrollorganen inom ekologisk produktion: Tillämpning av förvaltningslagen och hantering av överklaganden inom ekologisk produktion (Juni 2013).

Reconsideration of certification decisions for legislative requirements (e.g. the EU organic legislation) shall be sent to Länsstyrelsen i Örebro, in written form. In the reconsideration, it must be specified which decision that shall be reconsidered, and what the claimed outcome shall be. The reconsideration must have been received within three weeks from the day the certification decision was received by the organization. For more information, see Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter and the gudieline: Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets vägledning till kontrollorganen inom ekologisk produktion: Tillämpning av förvaltningslagen och hantering av överklaganden inom ekologisk produktion (Juni 2013).

Omprövning av beslut som rör privata standarder (t.ex. KRAV:s regelverk) / Reconsideration of decisions for private standards (e.g. KRAV’s regulations)

 1. Sökande eller en certifierad aktör som vill anföra besvär mot ett certifieringsbeslut (antingen det gäller bekräftade avvikelser, avstängning eller andra ärenden förknippade med certifieringen) ska skriftligt meddela detta till Valiguard AB. Brevet ska klargöra varför man anser att Valiguard AB:s beslut är fel och bör även innehålla relevanta fakta/bevis som stödjer begäran om omprövning. Omprövningen kan vara förknippad med en viss administrativ avgift som ej är återbetalningsbar.

Applicants or certified organisations which want to ask for reconsideration of a certification decision (both confirmed non-conformances, suspensions or other issues linked to the certification) shall notify Valiguard AB in text. The e-mail/letter shall describe why the decision is wrong and must include relevant information/evidence that support the request on reconsideration. Reconsiderations may be charged to the client, and this administrative cost cannot be refunded.

 1. Begäran om omprövning skall delges Valiguard AB: s kontor inom 14 dagar från det att sökande/ certifierad aktör mottagit Valiguard AB:s certifieringsbeslut.

Request for reconsiderations must be sent to Valiguard AB within 14 days from the reception of the certification decision by Valiguard AB.

 1. Valiguard AB kontaktar vanligen först sökande/certifierad aktör för att klargöra det faktamässiga underlaget för begäran om omprövning. Detta kan leda till att ärendet löses.

As a first step, Valiguard AB will contact the applicant/certified organization to discuss the facts/background to the request of reconsideration. This may result in that the case being solved.

 1. Om ärendet inte löses på detta sätt utser Valiguard AB en särskild arbetsgrupp för omprövningsärenden som kommer att träffas för att ta ställning till ärendet inom 30 dagar.

If the case cannot be solved, Valiguard AB will assign a team for reconsiderations, which will meet and discuss the issue within 30 days.

 1. Denna arbetsgrupp som tillsätts av Valiguard AB:s certifieringskommitté består av tre utsedda personer som är oberoende, opartiska och kompetenta för att handlägga det aktuella ärendet.

The team shall be assigned by the certification committee of Valiguard AB, and consists of three assigned persons who are independent, objective and have the necessary competence to handle the case.

 1. Arbetsgruppens beslut skickas till sökande/ certifierad aktör inom 30 dagar och är att betrakta som slutgiltigt och bindande för såväl sökande/certifierad aktör som för Valiguard AB. Endast en omprövning är möjlig för varje specifikt ärende.

The decision by the team is sent to the applicant/certified organization within 30 days and shall be considered as final and conclusive. Only one reconsideration is possible for each specific case.

Klagomål / Complaints

 1. Om någon vill framföra klagomål till Valiguard AB kommer han/hon att bli ombedd att göra detta skriftligen.

Complaints shall be raised in text.

 1. Alla klagomål rörande deltagare i Valiguard AB:s certifieringssystem, Valiguard AB:s revisorer eller administrativa personal kommer att undersökas på ett korrekt sätt och bli föremål för lämpliga åtgärder.

All complaints concerning participation in the certification schemes provided by Valiguard AB, Valiguard AB’s audiotors or administrative staff members, will be investigated in a correct manner and further actions will be taken to ensure they are handled appropriately.

Bekräftelse på deltagande i Valiguard AB:s certifieringssystem / Confirmation of participation in certifications provided by Valiguard AB

 1. Valiguard AB behandlar all information om sökande och certifierade aktörer strikt konfidentiellt men kommer att svara på frågor från en tredje part som vill få reda på status för en viss aktör enligt nedan:
 • Valiguard AB uppger endast de uppgifter som står på det senast utfärdade certifikatet.
 • Valiguard AB kommer inte att, för en tredje part, avslöja någon mer specifik detaljerad information från enskilda revisionsrapporter utan aktörens skriftliga medgivande.
 • Valiguard AB måste meddela till KRAV om en viss KRAV-certifierad aktör avstängs eller om dennes certifikat dras tillbaka.
 • Valiguard AB måste även meddela alla avvikelser mot Ekoförordningen, samt om avstängning eller tillbakadragande av certifikat mot Ekoförordningen, till ansvarig myndighet (i regel Livsmedelsverket).
 • Valiguard AB är underställda de krav på statistiskt informationsutbyte till myndigheter, i enlighet med vad som framgår av Ekoförordningen.

Valiguard AB handles all information about applicants and certified organisations as strictly confidential, but will answer questions from a third party, which want to know the status for a specific organization as follows:

 • Valiguard AB will only share information available on the most recent issued certificate.
 • Valiguard AB will not, to a third party, share any other, more specific detailed information from audit reports, without the written consent from the certified organization.
 • Valiguard AB has to notify KRAV if a KRAV-certified organization is suspended or if their certificate is withdrawn.
 • Valiguard AB also has inform the authorities (normally the National Food Agency, Sweden) about all non-conformances against the EU organic legislation, suspension and withdrawal of EU organic certificates.
 • Valiguard AB must fulfil the requirements about statistic reporting and sharing of information to the authorities, in accordance with the EU organic legislation.

Att lämna Valiguard AB:s certifieringssystem / To leave the certification services provided by Valiguard AB

 1. Deltagare som frivilligt drar sig ur Valiguard AB:s certifieringssystem eller väljer att inte förnya sin ansökan samt de som blir avstängda eller uteslutna måste göra detta utan att göra några anspråk på, varken direkt eller indirekt, att de är certifierade av Valiguard AB och mot Ekoförordningen eller KRAVs regler. Aktörer som frivilligt lämnar Valiguard AB bör meddela detta skriftligt (e-post, brev etc.). Vad gäller KRAV-certifiering krävs skriftlig uppsägning, och Valiguard AB har rätt att genomföra revisioner upp till sex månader efter att uppsägningen träder i kraft.

Organisations, which voluntarily leave the certification services provided by Valiguard AB, decides not to renew their application, have their certificate withdrawn or become suspended, have no right to claim, directly or indirectly, that they are certified against the EU organic legislation or KRAV’s regulations. Organisations which leave voluntarily shall preferably submit a written notice to Valiguard AB (e-mail, letter, etc.). For KRAV certification, a written notification is a must, and Valiguard AB have the right to perform audits on-site for a period of six months, starting from the day the termination becomes effective.

Osant intygande och vilseledande information  / Untrue verification and miskeading information

 1. Osant intygande på ansökningsformulär och vilseledande information som ges under en revision eller i samband med annan kommunikation med Valiguard AB kan leda till avstängning eller indragande av certifikat och även uteslutning från framtida deltagande i Valiguard AB:s certifieringssystem. Detta gäller även om fakturor för utförda revisioner inte betalas i tid.

Untrue verification in application forms, and misleading information during an audit or in other communication with Valiguard AB may result in suspension or withdrawal of certification, and even a suspension from future contribution in certification services provided by Valiguard AB. This is also the case if invoices for performed audits are not paid in due time.

Administration / Administration

 1. Valiguard AB ansvarar för en vid alla tillfällen effektivt fungerande administration av processer för registrering, revision och certifiering.

Valiguard AB is responsible for an effective administration of processes for registration, audits and certification.

 1. Alla beslut av Valiguard AB i frågor rörande administration och hantering av certifiering är att betrakta som slutgiltiga.

All decisions by Valiguard AB concerning administration and handling of certifications are to be considered as final.

Ansvarsskyldighet / Responsibilites

 1. Valiguard AB ansvarar inte för någon potentiell eller uppskattad ekonomisk skada för sökande eller certifierade aktörer som hänger samman med någon av bestämmelserna i Ekoförordningen och/eller KRAVs Regler.

Valiguard AB is not responsible for potential or estimated economic damage or loss for applicants or certified organisations, due to requirements in the EU organic legislation and/or KRAV’s regulations.

 1. Valiguard AB tar inte något ansvar för tillämpningen av Ekoförordningen och/eller KRAVs Regler eller Valiguard AB:s certifieringsregler i samband med revisioner eller utövande av rättigheter, makt och plikter som hänger samman med denna tillämpning.

Valiguard AB is not responsible for the application of the EU organic legislation and/or KRAV’s regulations or Valiguard AB’s scheme rules during audits or when used for rights, empowerment or liabilities related to its application.

 1. Valiguard AB ansvarar inte för förlust som uppkommer på någon industriell verksamhet eller skada på utrustning/maskiner, datorutrustning, energiöverföring eller andra företeelser som kan anses vara utom Valiguard AB:s kontroll. Denna ansvarsfrihet gäller utan begränsningar.

Valiguard AB is not responsible for losses on industrial operations, damage on equipment/machinery, computers, energy transmission or other operations and actions which are to be considered as out of Valiguard AB’s control. This freedom from liability is valid without restrictions.

Korrespondens / Correspondence

 1. Alla deltagare i Valiguard AB:s certifieringssystem är skyldiga att meddela Valiguard AB namnet på den kontaktperson och den adress som Valiguard AB ska använda för sin korrespondens med deltagaren.

Organisations using the services provided by Valiguard AB shall inform Valiguard AB about contact person and address for correspondence with the organization.

 1. Deltagare i Valiguard AB:s certifieringssystem ska meddela varje form av adressändring till Valiguard AB.

Organisations using the services provided by Valiguard AB shall notify Valiguard AB in case of changed address.

 1. Brev, meddelande och annan skriftlig korrespondens från Valiguard AB till en deltagare i certifieringssystemet är giltig om den skickas till deltagaren på den senaste meddelade adressen till Valiguard AB. Sökande och certifierade aktörer ska skicka all korrespondens till följande adress: Valiguard AB, Boglundsgatan 2 box 1931, SE-703 74 Örebro, till foodsafety.sc@saiglobal.com, alternativt aktörens kontaktperson på Valiguard AB.

Letters, e-mails and other written communication from Valiguard AB to certified organisations is valid if sent to the latest address the organization has submitted to Valiguard AB. Applicants and certified organisations shall send all correspondence to Valiguard AB, Boglundsgatan 2 box 1931, SE-703 74 Örebro, to foodsafety.sc@saiglobal.com, or the contact person at Valiguard AB.

 1. Brev, meddelande och annan skriftlig korrespondens från Valiguard AB är giltig om avsändaren är en utsedd representant för Valiguard AB.

Letters, e-mails and other written correspondence from Valiguard AB is valid if the consignor is a representative for Valiguard AB.

 1. Korrespondens kan skickas med bud, post, eller e-post.

Correspondence can be sent with a bearer, by postal mail or by e-mail.

 1. Ett brev som skickas med post skall anses vara levererat 48 timmar efter det att det avsänts till den senaste adress som deltagaren i certifieringssystemet har anmält till Valiguard AB.

A letter sent by postal mail shall be considered as delivered 48 hours after it has been sent to the latest address the receiver has announced to Valiguard AB.

Användning av Valiguards namn och logotyp / The use of Valiguard’s name and logotype

 1. Valiguards namn och logotyp på märkning och etiketter ska placeras skilt från KRAV:s logotyp, för att undvika missförstånd om att Valiguard är ansvarig utgivare av KRAV:s regler etc.

Valiguard’s name and logotype shall be placed away from the KRAV logotype on labels, to avoid misunderstandings of Valiguard AB being the publisher or responsible for the content in KRAV’s regulations etc.

Publicering av uppgifter / Publication of information

 1. Aktörer anslutna till EU:s ekologiska förordningar, och som har giltiga certifikat publiceras med uppgift om företagsnamn, adress, organisationsnummer samt senast utfärdade certifikat på Valiguards hemsida.

Organisations certified against the EU organic legislation, which has a valid certificate, will be published with name, address, VAT-number (organizational number) and the latest issued certificate on the Valiguard AB website.