Nyheter

Nyhetsbrev november 2016 

novemberDetta nyhetsbrev handlar uteslutande om ekologisk och KRAV-ekologisk produktion då vi har mycket att tillkännage efter höstens kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV.

Förtydliganden om ekologisk produktion

Regelverket för ekologisk produktion är inte alltid så tydligt. På förekommen anledning vill vi därför göra några förtydliganden.

Sverige har deltagit på ännu ett EU-möte som rör ekologisk produktion. Än så länge har vi bara fått ta del av minnesanteckningarna från de svenska myndigheterna. I väntan på de skriftliga svaren från EU-kommissionen kan vi dock avslöja följande:

 • Märkning EU/Icke-EU alternativt ett visst ursprungsland (2%-regeln): Nu har kommissionen svängt, och tycker att det är OK att bortse från ursprung för jordbruksråvaror som utgör <2% av totala vikten av jordbruksråvaror om man vill märka med ett visst ursprungsland. Till skillnad från tidigare, då ursprung Sverige krävde 100% svenska råvaror verkar det nu räcka med 98% svenska råvaror för denna märkning.
 • Till skillnad från diskussionerna vid föregående möte (se föregående nyhetsbrev) verkar det inte vara obligatoriskt att märka ut ekologiska ingredienser i alkoholhaltiga drycker.
 • Frågan om ”Ekologisk” lax från Norge, som numera INTE får säljas som ekologisk i EU var uppe igen, för att eventuellt få till ett temporärt avtal som gör att laxen KAN säljas som ekologisk – eftersom de regler produktionen följer som sämst är likvärdiga med EU:s nuvarande regler.
 • ”Problemländer” när det gäller rester av pesticider i importerade produkter diskuterades. Förutom stater i f.d. Sovjetunionen återfinns ofta otillåtna substanser i produkter från Kina, Egypten och Turkiet.

Vi har även deltagit på kalibreringsmöte med myndigheterna. Ett urval av de frågor som diskuterades:

 • Man får INTE skriva att ekologiska produkter är GMO-fria, att de kommer från djur som äter GMO-fritt foder etc. Detta regleras av informationsförordningen – som kommunerna är ansvarig kontrollmyndighet för. Certifieringsorganen kan skriva avvikelse mot formuleringar som innehåller ”GMO-fritt” på KRAV-certifierade företag eftersom KRAV:s regel 2.1.10 säger att man är skyldig att följa lagen.
 • För att uppfylla EG 834/2007 art. 9 om att GMO inte får användas i något led inom ekologisk produktion krävs separat försäkran/garanti om att produkten inte är framställd av eller med hjälp av GMO. Det räcker alltså inte med en hänvisning i produktspecifikationen om att varan inte behöver GMO-märkas.
 • Salt får inte innehålla andra klumpförebyggande medel än de som finns listade i bilaga VIII till EG 889/2008.
 • Observera att listan över godkända tillsatser (bilaga VIII till EG 889/2008) finns i en ny version som träder i kraft 7 november 2016. Flera nya tillsatser kommer då att bli godkända.
 • Om frukt och grönt stycke-märks med EU-logga för ekologisk produktion räcker det med att kod för certifieringsorganet finns på ”lådan” som lösviktsfrukten ligger i.
 • Vi hade även en lång diskussion om ”smakämnen”, t.ex. olika ”extrakt”. Dessa kan räknas antingen som arom, tillsats eller ingrediens och bara tillverkaren vet vad som gäller. Klart är att bara naturliga aromer är tillåtna i ekologisk produktion, och de få inte innehålla ämnen som saknas i bilaga VIII till EG 889/2008. Rökaromer är inte tillåtna. Tillsatser måste finnas listade i samma bilaga för att få användas, och ingredienser måste som bekant vara ekologiska för att få användas i ekologiska produkter.

Vidare har vi fått klart för oss vad som gäller om märkning på förpackningar som säljs till storhushåll, restauranger och liknande. Enligt Art 24 i EG 834/2007 ska kod för certifieringsorgan och EU:s ekologiska logotyp finnas på färdigförpackade livsmedel. Art. 31 i EG 889/2008 anger att motsvarande information får lämnas i ett följedokument – om det inte är en ”färdigförpackning” enlig denna definition från art. 2.2.e) i förordning (EU) nr 1169/2011: Färdigförpackat livsmedel: en enskild vara som i oförändrat skick är avsedd att tillhandahållas slutkonsumenter och storhushåll och som består av ett livsmedel och den förpackning i vilken det placerades innan det erbjöds till försäljning, oavsett om förpackningen omsluter livsmedlet helt eller endast delvis, men i varje fall så att förpackningen omsluter livsmedlet på ett sådant sätt att innehållet inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras; livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning ska inte anses vara färdigförpackade livsmedel.

Artikel 24 i förordning (EG) nr 834/2007 säger att kod och logotyp ska finnas på färdigförpackade livsmedel. Ett livsmedel som går till storhushåll kan vara färdigförpackat. Artikel 31 i förordning (EG) nr 889/2008 reglerar att kod kan få finnas med i ett följedokument och att det inte finns något krav på att EU:s ekologotyp används. Men det förutsätter att det inte är en färdigförpackning för då gäller artikel 24 i förordning (EG) nr 834/2007.

Förtydliganden om KRAV-ekologisk produktion

I sedvanlig ordning träder nya regler från KRAV i kraft 1 januari 2017. I 2017 års version av reglerna är det framför allt kapitel 1, 16 (import och införsel) samt 20 (märkning och marknadsföring) som har setts över. Vad gäller import och införsel gäller t.ex. nya regler om verifiering av tilläggskrav, medan de aviserade ändringarna om socialt ansvar skjuts på framtiden. Nytt är även att nya kunder ska registrera sig hos KRAV och få ett KRAV-nummer, samt att alla produkter ska registreras på artikelnivå hos KRAV. Läs mer på KRAV:s hemsida här.

Från KRAV:s kalibreringsmöte tar vi med oss att mycket fokus just nu ligger på förpackningsmaterial. För att hjälpa KRAV-certifierade företag med att uppfylla regel 3.5.2, undvikande av hälso- och miljöskadliga ämnen och material, har ”förpackningslotsen” utvecklats. Den hittar du här! I nya förpackningar får SIN-ämnen inte ha använts i tillverkningen (hela förpackningslösningen, inte bara den del som kommer i kontakt med livsmedlet). Befintliga förpackningslösningar som innehåller SIN-ämnen ska kartläggas och en avvecklingsplan ska göras. PVC och Bisfenol A totalförbjuds, 1 januari 2017 för PVC och 1 januari 2018 för Bisfenol A. Det räcker med andra ord inte att uppvisa Norm-pack certifikat eller hänvisa till att förpackningarna uppfyller gällande lagstiftning, då KRAV:s regler är betydligt mer långtgående.

Vidare diskuterades ”miljömärkningen” A.I.S.E. som bland annat används på rengöringsmedel. Denna märkning är INTE jämförbar med märkning med Svanen/Pilgrimsfalken/EU Eco Label och således inte tillåten i KRAV-ekologisk produktion.

KRAV har även gått igenom likvärdiga certifieringar och leverantörsgranskningar för import och införsel, och godkänner numera SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) som grund för KRAV-godkänt socialt ansvar (regelavsnitt 16.3). Palmolja certifierad enligt RSPO:s kriterier ”segregated” och ”Identity Preserved” uppfyller kraven för bevarande av skyddsvärd natur (regel 16.5.1).

Detta var allt för denna gång! Mer ”allmänna” nyheter kommer i november-december!

Nyhetsbrev september 2016

ec9c8878-e070-4205-913d-f535fb4fed92Så var det dags för ännu ett nyhetsbrev från oss på Valiguard AB/SAI Global Scandinavia. Sedan några veckor är vi åter igång för fullt med revisioner och allt som hör därtill. Under sommaren passade vi på att träffas för att utbyta erfarenheter, utbilda oss och kalibrera viktiga frågor i regelverken, allt för att säkerställa en så hög kvalitet på våra revisioner som möjligt. Äntligen fick vi till ett gruppfoto där nästan alla var med! Det hittar du här!

Uppdateringar om BRC Storage & Distribution v.3

Under sommaren publicerades BRC Storage & Distribution version 3 (på engelska). Denna nya version av standarden gäller från 1 februari 2017. Några viktiga punkter som BRC själva lyfter fram är:

 • Man kan välja mellan anmälda eller helt oanmälda besök. Det oanmälda alternativet innebär att revisorn kan komma när som helst 3 månader efter revisionen och fram till det ”re-audit due date” som framgår av certifikatet. Om din anläggning vill byta från anmälda till oanmälda besök eller tvärtom, måste detta meddelas oss senast 3 månader efter att den senaste revisionen har ägt rum.
 • Certifierade anläggningar kommer nu att betygssättas, från AA/AA+ (bäst; plustecknet som tillägg för alternativet med oanmälda besök) till D/D+, beroende på antal avvikelser som upptäcks vid revisionen.
 • Revisionsfrekvensen beror på vilket betyg (grade) anläggningen erhåller: 12 månader mellan revisionerna vid grade AA/AA+, A/A+ och B/B+, 6 månader vid grade C/C+ eller D.
 • Vad gäller regelpunkter ökat fokus på säkerhet i fordon, vid lastning och lossning, regler för att minska risken för att grossister med egna varumärken blir utsatta för livsmedelsfusk, ökade krav på leverantörsbedömningar, godkännande av nya leverantörer, samt områden som historiskt är överrepresenterat vad gäller tillbakadraganden och återkallelser (t.ex. märkning, packning).

Uppdateringar om BRC Food v.7

Vår revisor Jan Klingspor har spanat in en sammanställning från BRC som listar de vanligaste avvikelserna mot version 7 av standarden:

 • 3.5.1.2 Godkännande av leverantörer: Bra system finns, men man har missat någon leverantör och/eller ingrediens
 • 5.4.2 Sårbarhetsanalys: Otillräckligt underlag/system för att bedöma hot, sabotage och förfalskning
 • 3.5.1.1 Riskbedömning av råvaror: Även förpackningsmaterial ska ingå (medan 5.4.2 ovan bara gäller råvaror)
 • 4.9.1.1 Kemisk kontaminering: Saknas dokumentation för kemikalier som finns på anläggningen
 • 4.4.9 Dörrar ska vara i gott skick: Otäta eller skadade dörrar, saknas orsaksanalys och förebyggande åtgärder
 • 2.5.1 Flödesschema: Inte uppdaterat eller verifierat av ”gruppen ute i verkligheten”

Från BRC Bulletin för certifieringsorgan har vi fått ett förtydligande om att punkterna 5.4.1-3 måste vara fullständigt införda på anläggningarna. Om sårbarhetsanalys saknas, eller om den inte beaktar alla kriterier som framgår av regelverket, ska det utfärdas en större avvikelse, och för att anläggningen alls ska kunna bli certifierad krävs att regel 5.4.2 är helt uppfylld.

Uppdateringar om IFS Food

Publiceringen av IFS Food version 7 har blivit senarelagd. Det första utkastet förväntas i bästa fall vara färdigt först i slutet av nästa år. Några preliminära förändringar vad gäller ”det administrativa”:

 • Normal working day kommer att vara 10 timmar inkl. lunch 1 timme istället för 9 timmar inkl. lunch 1 timme.
 • Om tolk används – lägg till 20% extra på den beräknade revisionstiden. Tolk MÅSTE användas om revisorn inte talar samma språk som personalen i anläggningen (i Skandinavien hävdar vi att svenska, norska och danska ligger så nära varandra språkligt att tolk inte behövs). Tolken ska ha relevant teknisk bakgrund (jämförbar med GFSI-revisor) och vara opartisk gentemot det reviderade företaget.

Vidare införs ett alternativ med oanmälda revisioner (se även tidigare nyhetsbrev), för företag med re-audit due date efter 21 januari 2017.

Tidsplan ISO 22000

En ny utgåva av ISO 22000 är som bekant under utveckling. Eftersom denna standard även styr delar av FSSC 22000 kommer den senare standarden att påverkas. Tidsplanen för ISO 22000 som det ser ut nu är att en första version släpps under sommaren 2016. I mars 2017 publiceras ISO/DIS 22000 och i juli 2018 den nya ISO 22000-standarden.

Förtydliganden om ekologisk produktion

Regelverket för ekologisk produktion är inte alltid så tydligt. På förekommen anledning vill vi därför göra några förtydliganden – efter frågor som diskuterats vid revisioner:

 • Tillsatser som används i ekologiska produkter ska finnas med i bilaga VIII till EG nr 889/2008.  Detta gäller ÄVEN sådana tillsatser som inte behöver redovisas i slutproduktens ingrediensförteckning. Observera att det finns begränsningar för vissa av tillsatserna – t.ex. att de bara är godkända för en viss typ av produkter, eller att de enbart får vara framställt av vissa råvaror på ett specificerat sätt. ”Tillsatslistan” har nyligen ändrats (ändringarna träder i kraft 7 november), så ta gärna en titt i den nya versionen EU 2016/673  som finns här.
 • Av samma genomförandeförordning som den ovan framgår att från 7 maj 2017 omfattas alger, d.v.s. flercelliga havsalger, fytoplankton och mikroalger, av EU:s ekologiska förordningar och kan alltså märkas som ekologiska om de producerats i enlighet med regelverket. Även om det här rör sig om vattenbruk, räknas algerna som jordbruksprodukt. Det ska därför stå ”EU-jordbruk”, ”Icke-EU-jordbruk” eller ”EU/Icke EU-jordbruk” (beroende på ursprung) under EU-loggan.
 • Vi vill även förtydliga att rökaromer inte är godkända för att åstadkomma röksmak i ekologiska produkter. Ska det smaka rök, ska det komma från en verklig rökningsprocess såsom vi för tillfället tolkar regelverket.

Av intresse från EU-möten som svenska myndigheter deltar vid är följande:

 • Märkning EU/Icke-EU alternativt ett visst ursprungsland (2%-regeln) som vi har informerat om i ett tidigare nyhetsbrev (d.v.s. Ursprung Sverige kräver 100% svenska råvaror) var uppe för diskussion – frågan ska utredas på nytt. Om vi har tur kommer ett svar under september…
 • Under utredning är också om det är obligatoriskt att märka ut ekologiska ingredienser i alkoholhaltiga drycker (det första svaret var JA, men frågan ska nu granskas på nytt)
 • Ekologisk lax från Norge kan INTE säljas som ekologisk i EU eftersom Norges ekologiska lagstiftning följer de ”gamla” EU-reglerna i 2091/92 där vattenbruksregler saknas. Norsk ”ekologisk” lax som processas i länder inom EU får inte heller säljas som ekologisk inom EU. Alltså: Står det ”Ekologisk Lax från Norge” är produkten olaglig såvida den är inköpt inom EU.

Nya revisorer

Vi har just nu några nya revisorer på ingång. För att de ska kunna ta sig an sin revisorsuppgift på bästa möjliga sätt behöver de ”skugga” (följa med) erfarna revisorer på verkliga revisioner. Vi hoppas att ni har möjlighet att välkomna dem till era anläggningar – deras uppgift är inte lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Vill du också bli revisor hos oss? Du som redan är BRC-/FSSC-revisor eller har bred erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin, tycker om att resa, talar och skriver minst ett skandinaviskt språk samt engelska flytande – hör av dig till oss – enklast via e-post: foodsafety.sc@saiglobal.com.

Det var allt för nu! Väl mött i nästa nyhetsbrev som kommer så fort vi har något nytt spännande att informera om och har hittat tid att plita ner det!

Nyhetsbrev Juni 2016

juni_2016

Lika plötsligt som någonsin gjorde sommaren sitt intåg i vårt avlånga land. Här på Valiguard/SAI Global Scandinavia håller vi som bäst på med de sista revisionerna inför semestrarna i juli. Vår målsättning är att åtminstone någon av oss ska vara anträffbar under större delen av sommaren via e-post, men första veckan i augusti håller vi helt stängt.

Organisationsförändringar och kontorsflytt

Efter 15 år väljer Torbjörn Holmberg nu att träda tillbaka som VD för Valiguard AB. Torbjörn kommer dock att fortsätta som revisor och tekniskt ansvarig, samt ledamot i företagets styrelse, om ingenting oväntat inträffat åtminstone fram till sin pension. Josefine Liew tar formellt över ansvaret för bolaget 1 juli. I samband med det flyttar vi även ”huvudkontoret” från Stockholm till Örebro. Vår nya adress är Boglundsgatan 2, Box 1931, 703 74 Örebro. Vi kommer dock fortfarande att arbeta med bas i våra hem, och Torbjörn och Josefine kommer att fortsätta sitt sedan länge täta samarbete om viktiga beslut och planeringsfrågor.

Uppdateringar om BRC

Från senaste utgåvan av BRC:s bulletin för certifieringsorgan saxar vi följande:

 • Ytterligare en ny frivillig påbyggnadsmodul för BRC Food är under utveckling: Food Safety Culture. I denna modul poängsätts företagets arbete med livsmedelssäkerhet inom fyra huvudkategorier: personer, processer, beslutsamhet och förebyggande arbete (people, process, purpose and proactivity. Modulen möjliggör en förståelse för företagskulturen vad gäller livsmedelssäkerhetsrelaterade frågor samt utvärderar utfallet av t.ex. kompetensutveckling, investeringar och organisationsförändringar på denna kultur.
 • En ny version av BRC Global Markets programme har publicerats. Detta system kan ses som en instegsversion till en full BRC Food-certifiering, och inkluderar de mest basala kraven i BRC Food. Man kan välja mellan två nivåer, med olika ”svårighetsgrad”: basic (ca 1 dags revision) och intermediate (ca 1½ dags revision). Till skillnad från en full BRC Food-revision graderas inte revisionsresultatet, och inget certifikat utfärdas. Däremot erhåller företaget ett ”letter of recognition” där det framgår att företaget har blivit godkänt enligt kraven i BRC Global Markets Programme basic/intermediate level. Efter ett år krävs en ny revision.
 • Tidplanen för den nya versionen (v. 3) av BRC Lagring och Distribution antyder att version 3 inom kort publiceras. De första revisionerna enligt standarden genomförs i februari 2017.

Använd BRC:s logotyp rätt!

Under vissa förutsättningar får BRC-certifierade företag använda BRC:s logotyp på marknadsföringsmaterial, t.ex. brevpapper, visitkort och hemsidor. Logotypen får dock INTE finnas på konsumentförpackningar. Dessutom måste HELA produktionen omfattas av certifieringen, d.v.s. inga Scope Exlusions får finnas.

Ny standard: BRC Global Standard for Retail Issue 1

Nu publicerar BRC nya standarder i parti och minut. Senast i raden är en standard för butiker; BRC Retail. Ett första utkast till denna standard har legat ute för kommentarer under februari, och BRC håller som bäst på att sammanställa de synpunkter som har kommit in.

Även FSSC 22000 är på gång med nya versioner och standarder!

Även FSSC är rejält på hugget! Från senaste nyhetsbrevet stjäl vi nedanstående information:

 • FSSC 22000 v. 4 är under utarbetande. Den nya versionen av standarden kommer att inkludera förebyggande åtgärder mot livsmedelsrelaterade bedrägerier och ge möjlighet till oanmälda revisioner. Slutversionen av standarden kommer att vara färdigställd kort efter att GFSI Guidance Document v. 7 publiceras (när detta sker framgår dessvärre inte av nyhetsbrevet från FSSC).
 • FSSC för lagring och distribution är under utveckling. Troligen kommer ett första utkast utarbetas under året och resultera i en ISO-baserad teknisk specifikation.
 • Ett pilotprojekt där FSSC 22000, universitet, konsulter, certifieringsbolag och livsmedelsindustrin samarbetar för att utvärdera risken för livsmedelsrelaterade bedrägerier har nyligen påbörjats. I projektet används GFSI Guidance Document v. 7 (som ställer krav på certifierade företag att arbeta mot livsmedelbedrägerier) i kombination med ett online-verktyg från SSAFE-PWC med målet att etablera en ”Community of Practice” som kan spridas till aktörer i hela livsmedelskedjan.
 • FSSC 22000 uppfyller förmodligen de flesta kraven i US Food Safety Modernization Act (FSMA) enligt en jämförande GAP-analys som nyligen har genomförts och inom kort kommer att publiceras.

Vi söker nya medarbetare!

Tack vare ökad efterfrågan på våra certifieringstjänster har vi behov av nya revisorer. Du som redan är BRC-/FSSC-revisor eller har bred erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin, tycker om att resa, talar och skriver minst ett skandinaviskt språk samt engelska flytande och tror att ett arbete som revisor för SAI Global skulle vara någonting för dig – hör av dig till oss (enklast via e-post; foodsafety.sc@saiglobal.com) med CV och personligt brev, så kontaktar vi dig för en diskussion om hur du skulle kunna passa in i vår verksamhet.

Sist men inte minst vill vi passa på att önska er alla en härlig sommar!

Nyhetsbrev Mars 2016

Mars 2016

Nu duggar det tätt mellan nyhetsbreven… BRC har nämligen släppt information om den nya versionen av sin standard för lagring och distribution, och parallellt med det publicerat en ny frivillig modul av BRC Food; Meat supply chain. Dessutom har vi varit på kalibreringsmöte med myndigheterna och KRAV för våra ekologiska standarder. Puh!

 

Ny version av BRC Lagring & Distribution

BRC arbetar för fullt med sin tredje utgåva av BRC lagring och distribution (BRC S&D v.3). Ett utkast publicerades i januari, och enligt span från vår revisor Jan Klingspor ligger fokus på grundorsaksanalys vid allvarliga avvikelser, rutiner för godkännande av leverantörer, översyn av riskbedömningar, hygien i lastutrymmen, lastens säkerhet vid transport, temperaturmätning i lastutrymmen för att säkerställa produkttemperatur inom specifikationerna, regler för hantering av överskottsprodukter, åtgärder vid skadedjursangrepp, regler för frisläppande av produkt. Liknande krav återkommer även i grossistmodulen, och i modulen för kontrakterade tjänster ställs ökade krav vid tilldelning av förpackningsmaterial, märkningskontroll och on-line vision system för att säkerställa rätt förpackning och märkning.

Ytterligare en frivillig BRC-modul – Meat Supply Chain

I spåren av hästköttsskandalen och annat fusk med köttråvara har BRC nyligen publicerat en ny frivillig modul för Meat Supply Chain (köttleverantörkedjor). Precis som för övriga frivilliga moduler för Traded Goods och Food for Animal Feed läggs denna modul på befintlig BRC Food certifiering. Revisionen genomförs i samband med BRC Food, som ett tillägg omfattande 2-4 timmar beroende på typ av råvaror och antal leverantörer. Revisionsresultatet graderas enbart som godkänd/inte godkänd, och förutsatt att man blir godkänd inkluderas detta på BRC Food certifikatet.

I stora drag kräver modulen Meat Supply Chain att anläggningen kan spåra alla köttbaserade råvaror hela vägen till slakteriet, har ett effektivt system för leverantörgodkännande vad gäller köttråvara, märkning och förpackningar är korrekt utformade, åtgärder har vidtagits för att förhindra korskontaminering mellan djurslag, att det finns ett riskbaserat provtagningsprogram för att säkerställa att köttråvaran kommer från det djurslag det uppges komma från, samt extra personalutbildning.

Om ditt företag vill inkludera en eller flera frivilliga moduler i BRC Food-certifieringen – kontakta oss i god tid före revisionen eftersom tillägget påverkar revisionstiden och revisorns övriga förberedelser inför revisionen.

IFS Food – oanmälda revisioner

IFS har nyligen lanserat ett nytt protokoll för oannonserade revisioner, som från och med 1 oktober 2016 ersätter det nuvarande systemet ”IFS unannounced Food Checks”. Företag som önskar certifiering enligt IFS kommer från och med detta datum att få välja mellan annonserade (announced), föranmälda revisioner  och oannonserade (unannounced) revisioner som genomförs oanmälda, någon gång under perioden 16 veckor före till 2 veckor efter ”audit due date” (anges på certifikatet). Hela IFS Food protokollet för oannonserade revisioner finns att ladda ner från IFS hemsida. Den engelska versionenfinns här.

Lilla EKO-märkningsskolan:
Angivande av ursprung under EU-loggan

Om EU:s logotyp för ekologisk produktion används ska det under logotypen finnas uppgift om produktionsplats för de jordbruksråvaror som produkten består av (EG 834/2007 Art. 24.1c). Uppgiften om produktionsplats ska anges som EU-jordbruk (alla jordbruksråvaror producerade inom EU), Icke-EU-jordbruk (alla jordbruksråvaror producerade utanför EU) eller EU/Icke-EU-jordbruk (jordbruksråvarorna kommer från både EU- och icke-EU-länder) och man kan bortse från ingredienser som totalt sett utgör mindre än 2% av mängden i vikt av jordbruksråvaror. Uppgiften om produktionsplats får ersättas eller kompletteras med ett land om alla jordbruksprodukter av vilka produkten består har producerats i det landet. På förekommen anledning vill vi förtydliga att undantaget om att man kan bortse från små mängder <2% INTE gäller om ett specifikt land anges. Om man vill skriva ”Sverige” under EU-loggan måste således ALLA ingående ingredienser vara producerade inom landets gränser.

Vad gäller EU:s ekologiska logotyp finns det en utmärkt grafisk manual för hur denna logga ska utformas, vilka färger den ska ha och vilken information som ska finnas i anslutning till den och hur informationen ska placeras. Du hittar manualen på svenska här:http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_sv.pdf. Länk finns även från livsmedelsverkets hemsida och självklart från Valiguards egen hemsida.

KRAV:s krav för importerade produkter skärps

Med jämna mellanrum ser KRAV över sina regler. Nu har turen kommit till produkter som importeras från länder utanför EU, eller förs in i Sverige från andra EU-länder. Enligt det förslag som nyligen varit ute på remiss införs nya regler för socialt ansvar vid import och införsel, med en rad nya krav som måste uppfyllas av alla leverantörer och underleverantörer som inte är certifierade enligt ett av KRAV erkänt system för socialt ansvarstagande (t.ex. Fair Trade). Dessa nya regler syftar till att säkerställa sociala rättigheter och rimlig levnadsstandard för all anlitad arbetskraft. Det finns även förslag på regler för att möjliggöra KRAV-certifiering i länder utanför EU, samt ytterligare tilläggskrav för importerade och införda animalieprodukter.

 

Vi söker nya medarbetare!

Tack vare ökad efterfrågan på våra certifieringstjänster har vi behov av nya revisorer. Du som redan är BRC-/FSSC-revisor eller har bred erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin, tycker om att resa, talar och skriver minst ett skandinaviskt språk samt engelska flytande och tror att ett arbete som revisor för SAI Global skulle vara någonting för dig – hör av dig till oss (enklast via e-post; foodsafety.sc@saiglobal.com) med CV och personligt brev, så kontaktar vi dig för en diskussion om hur du skulle kunna passa in i vår verksamhet.

Nyhetsbrev januari 2016

Januari

 

Nytt år, nya möjligheter brukar det ju så vackert heta. Hos oss på Valiguard planerar vi som bäst för några smärre förändringar i vår organisation under det kommande året, parallellt med att vårens revisionsverksamhet har tuffat igång på allvar.

 

Avvikelser inom ISO-systemen

Som en konsekvens av att alla certifieringsbolag måste följa ISO 17021:2015 har klassificeringen av avvikelser för s.k. ”management systems”, t.ex. ISO 9001, ISO 14001 och ISO 22000 ändrats från och med 1 februari. Det som tidigare kallades avvikelser klassificeras nu som större avvikelser (major non-conformances), och utfärdas om ledningssystemets möjligheter att åstadkomma det avsedda resultatet brister. Större avvikelser ska utredas (med en rotorsaksanalys, root cause analysis), korrigeras och en åtgärdsplan för att förhindra att avvikelsen återkommer ska tas fram. Företagen måste rapportera in dessa underlag senast 30 dagar efter revisionen, men helst tidigare. Därutöver krävs en uppföljande revision inom 90 kalenderdagar (tidigare om befintligt certifikat håller på att gå ut).

Mindre avvikelser (minor non-conformances) kallades tidigare ”areas of concern”. Även för denna typ av avvikelser ska en rotorsaksanalys, korrigerande åtgärder och åtgärdsplan presenteras, senast 30 dagar efter revisionen och helst tidigare.
För både större och mindre avvikelser skall underlagen granskas och godkännas av våra revisorer och certifieringsbedömare. Vid behov kan kompletteringar begäras in. Implementeringen av föreslagna åtgärder följs upp vid nästkommande planerade revision.
För båda dessa avvikelsetyper kan certifikaten dras in om korrigerande åtgärder och åtgärdsplan är otillräckliga.

Area of concern kan numera bara utfärdas vid gap- eller steg 1-revisioner, d.v.s. för företag som ännu inte är certifierade. Dessa brister måste åtgärdas på ett tillfredsställande sätt före steg 2-revisionen. I annat fall utfärdas en mindre avvikelse vilket kan leda till att certifieringsprocessen stannar av.

Revisorn kan också identifiera förbättringsmöjligheter (opportunity of improvement) som beskriver sådant i företagets ledningssystem och verksamhet som kan behöva förbättras men som inte (ännu) är att betrakta som en avvikelse. Denna typ av observation följs inte alltid upp vid efterföljande revision.

 

Ny version av ISO 22000

Befintlig version av ISO 22000, standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet (Food Safety Management System) är från 2005. Om allt går som planerat kommer en ny utgåva av standarden att lanseras under 2017. Den nya versionen verkar innehålla förbättringar/förtydliganden vad gäller s.k. styrbara grundförutsättningar (oPRP) och anpassas till en harmoniserad struktur där alla ISO-standarder för ledningssystem har ett riskbaserat förhållningssätt. Vi får återkomma med mer information när en slutversion föreligger.

 

Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Efter träget arbete, som även har dragit ut rejält på tiden, har ÄNTLIGEN de nya nationella riktlinjerna för ekologisk livsmedelsproduktion, inklusive förädling och import, publicerats. De nationella riktlinjerna ger en översiktlig och samlad beskrivning av EU:s ekologiska förordningar (nr 834/2007, nr 889/2008 och till viss del nr 1235/2008) och kan användas som stöd av livsmedelsproducenter för att uppfylla reglerna. För de inriktningar som Valiguard är ackrediterade för att certifiera (livsmedelsförädling, import) har inga större förändringar gjorts jämfört med den version som publicerades 2014. Du hittar riktlinjerna här. En länk till riktlinjerna finns även på Valiguards hemsida: http://www.valiguard.com/certifiering/ekologisk-kraveu/.

Nyhetsbrev december 2015

jul_2015_704

Nu närmar sig julen med stormsteg och för många ligger några lediga dagar och hägrar om någon vecka eller två. Valiguard AB fick genom vårt franchisingavtal med SAI Global äran att certifiera den första MSC-märkta lutfisken – inte fy skam!

 

Valiguard-filmen är här!

Om ni mot all förmodan har tröttnat på Kalle Ankas jul efter 55 år, rekommenderar vi er att istället besöka Valiguards hemsida: www.valiguard.com, och spana in vår lilla film! Kontakta oss gärna redan nu om ni under 2016 vill utöka era befintliga certifieringar med en ekologisk certifiering, eller kanske rent av vill flytta era certifieringar till oss.

 

Nöjda kunder

Sedan två år tillbaks skickar vi enkäter till alla våra kunder efter avslutad revision. Majoriteten ger oss det högsta eller näst högsta betyget på frågor om revisorns kompetens, inspektionen på anläggningen och kommunikationen med oss. Det har påpekats att det kan vara svårt att boka tid för revision p.g.a. uppbokade revisorer. På det stora hela är våra kunder dock mycket nöjda eller nöjda med Valiguard/SAI Global som certifieringsorgan. Kundenkäten 2016 kommer att handla om vilka värden som är viktigast vad gäller ett antal nyckelområden för vår kompetens och service.

 

Administrativa avgifter

De flesta certifieringssystem som Valiguard AB/SAI Global arbetar med har, utöver själva kostnaden för revisionen, pristillägg i form av ”certifieringsavgifter” och ”administrativa avgifter”. Dessa avgifter ska täcka standardägarens kostnader för att utveckla standarden och går direkt till standardägaren. De senaste åren har de administrativa kraven på certifieringsorganen höjts. BRC, IFS och FSSC begär numera att återkallelser som företagen genomför mellan revisionstillfällena följs upp och dokumenteras av certifieringsorganen, och fler dokument ska laddas upp på standardägarnas webbportaler. För EU-ekologiskt och KRAV-ekologiskt finns regler om oanmälda besök, extra kontroller och provtagning (som täcks av vår kontrollavgift), samt att felaktiga varor (vad gäller innehåll, märkning) måste meddelas företagen, följas upp och korrigeras så snart de upptäcks. Trenden just nu är att standardägarnas avgifter höjs, och eftersom den svenska kronans värde har försämrats gentemot Brittiska pund (£) eller Euro måste vi dessvärre följa deras exempel.

 

Nya KRAV-regler 2016

Företag certifierade enligt KRAV:s regelverk har förhoppningsvis fått information från KRAV om nya regler för 2016. Av de regelområden som Valiguard AB är ackrediterade för berör ändringarna främst kapitel 1 (introduktion) och kapitel 16 (import och införsel). Vad gäller import och införsel har tilläggskraven för olika produktkategorier förtydligats och för varor som är certifierade enligt USA:s regler för ekologisk produktion tillkommer ytterligare krav om tillåtna gödselmedel och uppfödning av djur. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2016 och eventuella ändringar publiceras löpande på KRAV:s hemsida.

 

Förtydliganden om ekologisk produktion

Valiguard AB deltar årligen i kalibreringsmöten med andra certifieringsorgan, KRAV och myndigheterna. Dessutom genomför vi interna kalibreringsmöten minst två gånger om året. Från höstens kalibreringsmöten vill vi särskilt lyfta följande:

 • Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion är på gång och publiceras förhoppningsvis runt årsskiftet. Arbetet har dragit ut på tiden p.g.a. juridiska oklarheter. De nationella riktlinjerna sammanfattar EU:s förordningar om ekologisk produktion på ett mer begripligt sätt, och ger även förslag på hur förordningarna ska tolkas. Riktlinjerna hittar du här: http://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/
 • För att en vara ska kunna märkas och/eller marknadsföras med hänvisning till ekologisk produktion måste mer än 50% (beräknat på vikt) av ingredienserna vara av jordbruksursprung. Det går alltså inte att märka en produkt som består av 65% salt, 25% ekologiskt socker, 10% ekologiska kryddor som ekologisk (andel ingredienser av jordbruksursprung är 35% d.v.s. mindre än 50%).
 • För att uppfylla kraven i EG nr 889/2008 Art. 65.3 vill Valiguard AB att en representant från företaget signerar blanketten för avvikelser efter varje eko-revision, oavsett om några avvikelser upptäcks eller ej. Vi kommer också att be våra anslutna företag att fylla i en (eller uppdatera redan ifylld) ”företagsprofil” som beskriver verksamheten inför varje revision, i enlighet med EG nr 889/2008 Art. 63.1a. Detta gör att vi bättre kan beräkna hur lång tid revisionen förväntas ta, vad som är viktigt att kontrollera och om det finns delar av verksamheten som OCKSÅ behöver vara certifierad men inte är det idag.

 
Ett spännande år ligger framför oss, och vi håller tummarna för att det blir ett år av positiva förändringar, i såväl stort som smått!
Som avslutning på årets sista nyhetsbrev hemfaller vi till ett åtminstone 55 år gammalt citat:
 

Från oss alla, till er alla – en riktigt god jul!

 

Nyhetsbrev oktober 2015

oktober_704

När vi närmar oss mörkaste november kommer här ett nyhetsbrev laddat med information om BRC Food, BRC Packaging and Packaging Materials samt några förtydliganden om ekologisk produktion enligt EU:s och KRAV:s regler. På kontoret råder som vanligt febril aktivitet – oktober/november är några av våra mest hektiska revisionsmånader tillsammans med februari/mars.

 

BRC Food v. 7 – saxat från BRC:s nyhetsbrev

Ur BRC:s senaste nyhetsbrev saxar vi följande:

 • Efter analys av de första revisionerna mot BRC Food version 7 verkar det som att antalet avvikelser mot punkter som rör kontroll av förpackningsmaterial har ökat. Många avvikelser noteras även mot punkt 5.4.2 om sårbarhetsanalys, d.v.s. brister i analyserna av risken för fusk och bedrägeri vid inköp av råvaror och ingredienser
 • BRC förtydligar att punkt 3.5.1.1 gäller sårbarhetsanays/riskanalys som täcker ALLA råvaror (både livsmedel och förpackningsmaterial), d.v.s. inkluderar riskanalys av alla leverantörer, medan punkt 5.4.2 handlar om livsmedelsråvaror. Certifikatgranskning ingår som en del av revisionen, om godkännande av leverantörer bygger på GFSI-godkända certifieringssystem.
 • Den frivilliga tilläggsmodulen 8 – Traded Goods kan användas om produkterna som ingår uppfyller samtliga av följande villkor: (i) köps och säljs av företaget (ii) ankommer och lagras på den produktionsplats som certifieringen avser (iii) alla lagerenheter där produkten lagras ingår i omfattningen (”scopet”) för BRC-certifieringen.
 • Flera nya frivilliga tilläggsmoduler är på gång. Förutom den ackrediterade Traded Goods (som även kan omnämnas som scope exclusion på certifikaten) finns modul 9 – Management of Food Materials for Animal Feed, modul 10 – Global G.A.P. Chain of Custody, och i januari lanseras modul 11 – Meat Supply Chain och modul 12 – Gluten Free Products. Dessa ej ackrediterade frivilliga moduler kan ingå i revisionen och revisionsrapporten, men får inte nämnas på certifikaten.
 • Numera finns såväl revisionsrapporter som certifikat på BRC Directory, där ni, och era kunder, kan ladda ner dem.

BRC Packaging and Packaging Materials v. 5

BRC IoP har numera bytt namn till BRC Packaging and Packaging Materials. Version 5 av reglerna publicerades i juli 2015, och reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

BRC admin fee höjs

Som ett resultat av BRC:s utvecklingsarbete och att standarden numera är gratis att ladda ner höjer BRC sin administrativa avgift från 1 december 2015. Som ett resultat av detta tvingas dessvärre även vi höja vår administrativa avgift för BRC-certifieringar till 4500 kr.

 

Nya KRAV-regler för import och införsel

Den årliga översynen av KRAV:s regelverk har nyligen avslutats efter granskning av Swedac. Av de regelområden som Valiguard är ackrediterade för, är det framför allt reglerna för import och införsel av produkter och råvaror som är ändrade. Mindre ändringar av enstaka regler i andra kapitel förekommer, och syftestexterna som tidigare fanns i början av varje kapitel har numera samlats i kapitel 1. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

Förtydliganden om Ekologisk produktion

På förkommen anledning känner vi oss nödgade att förtydliga några regler i EU:s regelverk för ekologisk produktion:

 • Alla verksamheter som avser grossistverksamhet, d.v.s. där företaget köper och säljer vidare ekologiska produkter, kräver certifiering enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion. För att få en grov uppskattning om verksamheten behöver vara certifierad kan man ställa frågan: ”Äger företaget produkterna”? Om svaret är ”JA” krävs i de flesta fall certifiering (utom om företaget är en fysisk butik som enbart säljer förpackade ekologiska livsmedel till slutkonsument). Rena lagerhotell behöver inte ha en egen certifiering förutsatt att de genom särskilt avtal inkluderas i den ekologiska certifieringen som deras uppdragsgivare har.
 • Förädlade livsmedelsprodukter som antingen märks med EU:s ekologiska logotype eller med ordet ”ekologisk” på förpackningen eller i ingrediensförteckningen får enbart innehålla tillsatser som finns uppräknade i bilaga VIII till EG nr 889/2008. Även de särskilda villkoren måste vara uppfyllda (kan vara t.ex. ”beredning av livsmedel med vegetabiliskt ursprung” eller villkor om vilken typ av produkter inom antingen vegetabiliska eller animaliska livsmedel tillsatsen får användas; ex. ”mjölkbaserade produkter”).

Detta är våra revisorer – del 6

Vi har under en serie av nyhetsbrev presenterat några rader om var och en av våra revisorer. Nu har vi kommit till sista delen.

Martin Riebe utför BRC-revisioner framför allt i södra Sverige för Valiguards räkning. Hans CV är mycket gediget, och omfattar såväl anställningar som eget företagande inom och utom landets gränser. Numera arbetar han, förutom som underleverantör till Valiguard, som VD för ett certifieringsorgan, SMAK.

Evelina Österblad är restaurangrevisor, som far land och rike runt för att kontrollera att alla restauranger inom en känd snabbmatskedja uppfyller kedjans kvalitetssystem. Hon är en energisk, matintresserad högskoleutbildad gastronom, som även har kostrådgivarkompetens.

Josefine Liew vistas till skillnad från övriga medarbetare mestadels på hemmafronten. Från kontoret i Örebro sköter hon allahanda administrativa uppgifter, granskar dokumentation och fattar certifieringsbeslut för ekologisk och KRAV-ekologisk produktion. Josefine är dessutom ansvarig för Valiguards kvalitetsmanual och rapportering till myndigheter. Arbetar gör hon på oregelbundna tider för att få familjepusslet att gå ihop. Om det händelsevis blir någon tid över tycker hon om att baka, laga mat och träna.

Nyhetsbrev september 2015


Så var det åter dags för höst. Valiguards revisorsstyrka har så smått börjat utföra revisioner enligt BRC Food version 7, och i september är det dags för den första revisionen av BRC:s nya standard för ”Agents and Brokers”. Konkurrensen mellan certifieringsorgan hårdnar, och vi försöker hänga med i svängarna genom fortbildning (nya KRAV-regler, bevittnade revisioner, BRC-prov m.m.) och övergång till ett nytt datasystem för vår administration.

 

BRC Food v. 7 – de vanligaste avvikelserna

BRC Food version 7 började som bekant gälla 1 juli 2015. Hittills har vi hunnit göra sex revisioner mot det nya regelverket. De vanligaste avvikelserna mot nya krav har handlat om riskbedömning av leverantörer och råvaror inklusive inköp via ”agents & brokers” (två avvikelser mot 3.5.1.2 och en mot 3.5.1.3). Vi har även två avvikelser mot bristande bedömning av risk för fusk och bedrägeri vad gäller råvaror och ingredienser (kryddor, ekologiska varor etc.) i 5.4.2. Slutligen finns det avvikelser mot kravet på allergendeklaration i smörjmedel och även två avvikelser mot de förtydligade kraven på hygienzoner och transport av förpackningsmaterial in och ut ur dessa zoner i avsnittet 4.3.

 

Valiguard AB nu ackrediterade enligt ISO 17065:2012

Som vi i flera nyhetsbrev berättat, har vi arbetat om vår kvalitetsmanual för ekologisk produktion enligt EU-förordningarna och KRAV:s regelverk. Swedac, som är den myndighet i Sverige som godkänner certifieringsorgan, har nu granskat oss. Numera är vi ackrediterade enligt ISO 17065:2012 och får göra revisioner mot EU-ekologisk och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, import  och införsel samt KRAV-slakt.

 

EU-ekologiskt och KRAV: Oannonserade besök

Enligt EU:s förordningar för ekologisk produktion samt KRAV:s regler är alla certifieringsorgan skyldiga att varje år genomföra oannonserade (oanmälda) besök hos en andel av alla anslutna företag (så kallade ”aktörer” i regelverken). Syftet är att kontrollera att certifierade anläggningar lever upp till regelverken även mellan de förberedda, överenskomna revisionsbesöken.

OBS! Att alla företag är skyldiga att släppa in revisorn vid dessa oannonserade revisioner, och enligt den sanktionskatalog som myndigheterna tillhandahåller är det möjligt att dra in certifikatet om revisorn nekas tillträde. När det gäller KRAV-slakt, fortsätter vi med helt oannonserade besök 1 gång mellan de årliga revisionerna, helt i enlighet med KRAV:s regelverk.

 

Användning av EU:s logotyp för ekologisk produktion

Bland de absolut vanligaste avvikelserna vid ekologiska och KRAV-ekologiska revisioner är felaktigheter avseende märkning, inklusive hur EU:s logotyp för ekologisk produktion används. Livsmedelsverkets information om ekologisk produktion finns här: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/ och manualen för användning av EU-loggan finns här: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_sv.pdf.

Några förtydliganden vill vi ändå göra:

 • EU-loggan ska alltid tryckas på ett sätt så att den ser ut som en ”flagga”. ”Lövet” ska med andra ord omges av en rektangel i en färg som avviker från förpackningens bakgrundsfärg (eller omges av en bård i en avvikande färg, se manualen ovan).
 • Kod för certifieringsorganet (SE-EKO-05 för Valiguard) ska finnas med i samma synfält som EU-loggan. Om EU-loggan används på flera ställen på förpackningen är vår bedömning att det är tillräckligt att koden finns med i anslutning till en av loggorna.
 • Ursprunget för de ingående råvarorna ska anges som EU-jordbruk (alla råvaror från EU-länder), Icke-EU-jordbruk (råvarorna från länder utanför EU) eller EU/Icke-EU-jordbruk (råvaror både från EU-länder och icke-EU-länder) i anslutning till EU-loggan. Norge och Schweiz räknas i dessa fall som länder utanför EU (medan de i andra fall i regelverken räknas som tillhörande EU…).
 • Varor producerade eller packade inom EU ska märkas med EU-loggan. För importerade varor är EU-loggan frivillig att använda.
 • Vid KRAV-införsel från annat EU-land ska koden för certifieringsorgan avse den som kontrollerade det sista steget i förädlingskedjan (det certifieringsorgan som kontrollerade företaget som packade produkten). Certifieringsorganet som certifierar införseln ska skrivas ut med namn, t.ex. ”KRAV-certifieringen verifierad av Valiguard AB”.

 

Detta är våra revisorer – del 5

Vi fortsätter så smått att presentera våra revisorer. Här kommer del fem, där du möter två av våra nyare medarbetare!

Jessica Kinnander är vår nyaste revisor. Jessica är i grunden livsmedelskemist, och har i flera år drivit Kvalitetsbolaget AB från sin bas i Nybro. Jessica utför revisioner mot BRC Food, ISO 14001 samt EU- och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling på uppdrag av oss. Denna superkvinna hinner förutom att vara mamma åt tre barn med att träna och tävla i triathlon, och har faktiskt genomfört en ironman!

Henrik Thollander arbetar vid sidan av uppdragen för Valiguard AB/SAI Global Scandinavia som VD för ControlCert Scandinavia. Efter en utbildning till miljövetare tog han klivet in i livsmedelsbranschen 2005, och arbetade under några år som konsult och internrevisor mot globala standarder för livsmedelssäkerhet. Henrik utför revisioner mot BRC Food sedan 2013, framför allt med inriktning mot bagerier och konfektyr.

Nyhetsbrev maj 2015

Våren är kommen! Naturen sjuder av nytt liv, och även hos Valiguard AB råder febril aktivitet. Våra revisorer håller som bäst på att läsa in sig på BRC Food version 7, som vi börjar revidera enligt med början 1 juli. Dessutom har vi haft Swedac på besök med anledning av vår övergång till ny kvalitetsmanual som följer ISO 17065:2012.

Nu kan vi snart certifiera mot BRCs nya standard för Agents & Brokers

Förutom att offentliggöra BRC Food version 7 i januari 2015 publicerade BRC sin nya standard för Agents & Brokers för livsmedel och livsmedelsråvaror. På svenska kallas ”agents and brokers” för agenter och matmäklare. Behovet av en certifiering för dessa led i livsmedelskedjan är en direkt följd av de senaste årens matskandaler, framför allt vad avser falska/felaktiga råvaror och ingredienser (t.ex. hästköttsskandalen).

Livsmedelstillverkare som köper sina råvaror via agenter ska, enligt krav 3.5.1.2 och 3.5.1.3 i BRC Food v7 (avsnittet om godkännande och övervakning av råvaruleverantörer) (i) känna till den sista aktören i kedjan som tillverkade eller packade råvaran och denna aktör skall vara GFSI-certifierad eller reviderad av det inköpande företaget; alternativt ska (ii) agenten/matmäklaren vara certifierad mot BRCs standard för Agents & Brokers.

Några av revisorerna på SAI Global Scandinavia/Valiguard AB har precis utbildats i och godkänts för BRC Agents & Brokers. Vi vill därför redan nu uppmana de matmäklarföretag/agenter som är intresserade av att certifiera sig att ta kontakt med oss så kan vi börja planera för er certifiering så snart som möjligt!

BRC Food version 7 – övergångsbestämmelser för råvaruinköp

Enligt punkt 3.5.1.3 i BRC Food version 7 ska företag som köper ingredienser/råvaror via agenter och matmäklare veta vem som senast tillverkade eller förpackade ingrediensen/råvaran i fråga, för att kunna godkänna denna som leverantör. Denna information ska tillhandahållas av agenten/matmäklaren eller meddelas direkt från tillverkaren, om inte agenten/matmäklaren är certifierad enligt BRC Agents and Brokers. Denna regel ska tillämpas fullt ut från 1 juli 2016. För revisioner som genomförs mellan 1 juli 2015 och 30 juni 2016 lyder regeln istället: The site shall demonstrate that as a minimum all Agents or Brokers supplying raw materials have been contacted and requested to provide the details of the manufacturer or manufacturers of the raw material supplied and the necessary information to allow supplier approval according to the sites risk assessment. Detta innebär alltså att den som önskar certifiering ska kunna visa att alla agenter och matmäklare som anlitas för inköp av råvaror ska ha kontaktats och blivit ombedda att förse företaget med information så att en leverantörsbedömning kan göras baserat på företagets egen riskanalys.

BRC Packaging and Packaging materials (IoP) version 5

I juli 2015 kommer BRC IoP version 5 att publiceras, tillsammans med vägledningsdokument, en sammanfattning av vad den nya versionen av standarden innebär m.m. Version 4 av standarden kommer att användas året ut, men från 1 januari 2016 är det version 5 som gäller.

BRC Storage and Distribution version 3

En ny version av BRC Storage and Distribution (BRC S&D) är på gång! BRC har nyligen publicerat en tidsplan för arbetet med att ta fram den nya versionen av standarden. Under sommaren kommer det första förslaget att skickas runt för synpunkter, som sedan bearbetas av arbetsgrupper i Europa och Amerika under hösten. Under hösten 2016 kommer standarden och vägledningsdokument att publiceras och utbildningar hållas för revisorer och anläggningar. Första revisionerna enligt BRC S&D version 3 kommer att äga rum under hösten 2017.

Ekologisk livsmedelsförädling – ekologiska råvaror ska alltid användas om sådana finns!

Under våra revisioner av EU:s ekologiska förordningar har det framkommit att det råder lite förvirring om ”95%-regeln”, det vill säga att sammansatta livsmedelsprodukter ska innehålla minst 95% ekologiska råvaror för att kunna märkas med EU:s logotyp för ekologisk produktion.

Grundregeln är att det ALDRIG är tillåtet att använda 5% konventionella ingredienser i en ekologisk produkt om ekologiska alternativ finns tillgängliga. Dispens för användning av icke-ekologiska råvaror (om ekologiska alternativ saknas) kan bara utfärdas under max 4 år. Därefter måste man ha hittat ett ekologiskt alternativ eller ändra receptet så att ekologiska alternativ används istället. Livsmedelsverket är numera tämligen restriktiva med att medge dispenser.

Här nedan följer några paragrafer i lagstiftningen där detta finns reglerat. Observera att SAMTLIGA punkter måste vara uppfyllda för att EU:s eko-logga ska kunna användas på produkten! Myndigheterna har sedan den 1 januari 2014 möjlighet att utfärda sanktioner om bestämmelserna inte följs.

 • Det är inte tillåtet att blanda ekologiska och icke-ekologiska ingredienser i samma form (EG 834/2007; Art. 19.2d).
 • Ekologiska livsmedel ska framställas av ekologiska ingredienser (utom när sådana inte finns på marknaden) (EG 834/2007; Art. 6).
 • Ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk får enbart användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion av EU eller någon medlemsstat. De icke-ekologiska ingredienser som är tillåtna att använda finns i bilaga IX till EG 834/2007. Ingredienser som saknas i denna förteckning kan ändå godkännas, förutsatt att (i) ingrediensen inte finns tillgänglig i ekologisk form samt (ii) att det skulle vara omöjligt att producera, bevara eller tillgodose lagstadgade näringsbehov utan att använda ingrediensen. Dispens söks hos ansvarig myndighet (i Sverige Livsmedelsverket). I regel är dispenserna tidsbegränsade, gäller 12 mån i taget och kan utfärdas under maximalt 4 år totalt. (EG 834/2007; Art. 19.2c; Art. 21-22 samt EG 889/2008; Art. 29).
 • Ingredienserna får inte vara genmodifierade (eller framställda med hjälp av GMO; EG 834/2007; Art. 9) och får heller inte ha utsatts för joniserande strålning (EG 834/2007; Art. 10).
 • Tillsatser, processhjälpmedel, smakämnen, vatten, salt, preparat av mikroorganismer och enzymer, mineraler, spårelement, vitaminer samt aminosyror och andra spårämnen i speciallivsmedel får bara användas under de förutsättningar som specificeras i EG 889/2008; Art. 27, för somliga av dem enbart om de finns med i bilaga VIII till EG 889/2008 och uppfyller de krav som ställs där. (EG 834/2007; Art. 19 samt EG 889/2008; Art. 27).
 • Vad gäller märkning med EU:s logotyp för ekologisk produktion måste utöver bestämmelserna ovan minst 95 vikt-% av produktens ingredienser vara ekologiska (EG 834/2007; Art. 23.4a).

Ett eko/KRAV-certifikat per lager!

När vi ändå är inne på certifiering enligt EU:s ekoförordningar vill vi passa på att förtydliga att det för EU-ekologisk produktion krävs ett certifikat per lager, och varje lagerenhet måste därmed revideras. Det går alltså inte att få ett certifikat som täcker flera lagerenheter på olika adresser.

Nyhetsbrev januari 2015

God fortsättning på det nya året! Själva har vi rivstartat året med att fastställa en ny kvalitetsmanual för de delar av vårt arbete som rör ekologisk certifiering enligt EU:s ekoförordning och KRAV. Den största förändringen som våra Eko- och KRAV-kunder kommer att märka med anledning av detta är att certifikaten blir tvåspråkiga och att revisionsrapportens utformning är något förändrad jämfört med tidigare.

 

Fortfarande platser kvar till seminariet om BRC Food version 7

Har du missat att anmäla dig till seminariet om BRC Food version 7 den 5:e februari i Lund? Det finns fortfarande platser kvar om du är intresserad. OBS! Detta är det enda seminarium där du kan lyssna på och ställa frågor direkt till BRC, till en av de personer som haft det avgörande ansvaret för den nya versionen av standarden! 

Mer information samt möjlighet till anmälan finns här: http://livsmedel.se/aktiviteter/seminarier/temadag-nya-brc-food-v-7/ 

 

BRC Food version 7 finns nu att ladda ner

Sedan några dagar finns BRC Food version 7 tillgänglig på BRC:s hemsida för beställning eller nerladdning i pdf-format. Du hittar den här: http://www.brcbookshop.com/c/378/food-safety. Vi vill varna för att den svenska översättningen inte är den bästa. Bland annat har det engelska ordet ”control” (som t.ex. ingår i HACCP) översatts med ”kontroll” istället för ”styrning”. Standarden kräver nämligen inte att man ska göra en massa kontroller, utan att det finns rutiner, instruktioner, arbetssätt etc. som förebygger att problem uppstår över huvud taget.

Den uppmärksamme noterar även att pdf-versionen av BRC Food version 7 är kostnadsfri att ladda ner. Detta som ”plåster på såren” i och med att certifieringsavgiften till BRC höjdes i november, och numera är £185, en kostnad som vi som certifieringsbolag tyvärr inte rår på.

 

Ytterligare förtydliganden om återkallelser, tillbakadraganden och ”felaktiga produkter”

I vårt förra nyhetsbrev skrev vi lite om hur BRC definierar återkallelser (recalls, d.v.s. när felaktiga produkter har nått konsument) och tillbakadraganden (withdrawals, d.v.s. när felaktiga produkter har lämnat fabriken och finns på något mellanlager etc, men ännu ej har nått slutkonsument), samt att certifierade företag ska meddela certifieringsorganen om återkallelser. Nyhetsbrevet finns här: http://www.valiguard.com/2015/01/nyhetsbrev-december-2014/ om du vill uppdatera dig på vad som gäller. Men vad gäller för felaktiga produkter som inte behöver återkallas p.g.a. att de redan är uppätna eller bäst-före-dagen passerad? Eller om det bara är en återförsäljare som har mottagit den felaktiga varan? Svaret är att även sådana incidenter ska rapporteras (vi har nyligen varit i kontakt med BRC i ett sådant ärende). Företaget som har producerat varan ombeds därefter att inkomma med en sedvanlig avvikelserapport med orsaksanalys, korrigerande åtgärder och åtgärdsplan, som granskas av någon av våra revisorer.

 

Detta är våra revisorer – del 4

Som utlovat fortsätter vi här med följetongen om våra revisorer. Denna gång styr vi blickarna något längre västerut än sist, och träffar två av våra ”utländska” underleverantörer.

Vår representant i Danmark, med säte i Köpenhamn, är Torben Hansen, med bas på Teknologisk Institut. Torben har ett mycket gott renommé som en av de mest sakkunniga inom kött och slakt och har goda referenser från flera kvalificerade utredningar i de nordiska länderna. Torben är godkänd för BRC Food, FSSC 22000 och för andrapartsrevisioner mot McD-standarder för slakt och styckning av nöt, svin och fjäderfä. Torben kommer även att börja utföra revisioner mot EU:s ekologiska regelverk och KRAV inom kort.

I Trondheim, Norge, har vår norska medarbetare Trond Stokmo sin fasta punkt. När han inte arbetar på uppdrag av oss finns han på Aquatic AS AB. Trond utför framför allt revisioner i Norge, och då inom BRC Food med fokus på kött, fisk, fågel, färdigmat och konservering.