Nyheter

Ny version (nr 2) av BRC S&D till hösten 2010

BRC håller på att omarbeta sin standard för lagring och distribution. Man hoppas kunna ge ut denna nya version (v 2) efter sommaren 2010 dvs aug/sept. Fokus ligger på att förenkla strukturen med alla moduler, inkorporera dagen supplement i själva standarden och se till att standarden även bättre behandlar företag med många distributionsenheter. Om någon vill lämna synpunkter eller förslag som manvill BRC ska beakta går det bra att kontakta David Brackston david.brackston@brc.org.uk.

Inbjudan till intressant seminarium om säkerhet och krishantering

SAI Global/EFSIS Scandinavia anordnar tillsammans med Anticimex ett större seminarium för livsmedelsbranschen på temat ”Säkerhet och Krishantering”. Bakgrunden är de omskrivna återkallelserna på grund av glas men seminariet fokuserar på själva krishanteringen och vad som krävs av ett livsmedelsföretag för att kunna agera rätt ”när krisen kommer”. Seminariet hålls på hotell Arlandia den 22 oktober.


Om KRISEN kommer –

Temadag om krishantering för livsmedelsbranschen

Hotell Arlandia, torsdagen den 22 oktober 2009

09:00 – 09.15       Ankomst (Kaffe & The)

09:15 – 09.30       Bakgrund – Vilka utmaningar står branschen inför?, Torbjörn Holmberg, VD SAI Global/EFSIS Scandinavia

09.30 – 10.15       Vilka krav och synpunkter har myndigheterna på livsmedelsföretagens säkerhetsarbete?, Therese Frisell, Veterinärinspektör Livsmedelsverket

10.15 – 11.15       Vilka krav ställer de dominerande standarderna på marknaden (BRC, IFS, ISO 22000,  Mc Donald´s) på säkerhet, krisberedskap, återkallelse mm? Erfarenheter från revisioner., Torbjörn Holmberg och Martin Riebe, SAI Global/EFSIS Scandinavia

11.15-12.00          Vad är kontinuitetsplanering? Hur övar man kriser? Jenny Leijonhufvud, 4C Strategies

12.00 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.00       Återkallelse/tillbakadragande: När trycker man på knappen? Vilket underlag krävs? Exempel från både stort och litet företag. Test av återkallelse i ett litet företag, Inger C Larsson, Findus Sverige AB, Jens Skaring, Aroma AB och Joachim Malmberg, Anticimex

14.00-14.30          Hur hanterar man media? Hur påverkas allmänheten och varumärket? Vad kan gå snett?  Johan Axell,  FOI

14.30- 15.00      Exempel på hur man kan hantera media och andra intressenter. Jenny Fridh, Informationschef Kronfågel AB

15.00 – 15.30    Paus (Kaffe & The) och gruppdiskussioner

15:30 – 16:30    Redovisning av gruppdiskussion. Sammanfattning av dagen, Torbjörn Holmberg, VD SAI Global/EFSIS Scandinavia och Joachim Malmberg, Anticimex

PRIS 2 900 kr exkl. moms.

Anmäl dig till torbjorn.holmberg@saiglobal.com och lämna uppgifter om namn och e-post-signatur på den/de som ska delta med uppgift om vilket företag du/ni kommer ifrån, så skickar vi en formell bekräftelse på ditt deltagande.

Vi lottar ut ett ex av BRC:s vägledning om Främmande föremål på svenska bland de tio första som anmäler sig.

Inte så svårt byta certifieringsorgan för ekologisk certifiering

Inget hinder byta till Valiguard som certifieringsorgan för KRAV eller EU-ekologiskt under 2009. Speciellt för er som redan idag har oss som certifieringsorgan för BRC, IFS eller ISO 22000.

Det faktum att ekologiska livsmedel måste märkas med certifieringsorganets beteckning t ex SE Ekol 5 (vårt nr) har gjort det svårare att byta certifieringsorgan. Många företag har frågat sig vad som då händer då med alla tusentals redan upptryckta förpackningar? Nu har vi diskuterat saken med SWEDAC och kommit fram till följande lösning: Ett livsmedelsföretag kan byta certifieringsorgan även om det finns redan uppmärkta förpackningar med ett annat certifieringsorgan, om det bara finns spårbarhet hos det tillverkande företaget att man bytt certifieringsorgan. Under en övergångsperiod får man fortsätta använda redan uppmärkta förpackningar tills de tar slut. Sedan trycker man upp nya med den nya (= vår) beteckningen. Bäst är om övergångsperioden är så kort som möjligt!

Med detta i minnet finns det alltså inget hinder att byta till Valiguard som certifieringsorgan för KRAV eller EU-ekologiskt under 2009. Speciellt för er som redan idag har oss som certifieringsorgan för BRC, IFS eller ISO 22000. Med den nya BRC-Food finns det också större möjligheter än tidigare att samordna dessa revisioner på ett effektivt sätt. I BRC-Food finns exempelvis ett avsnitt (5.2.2) om ”Material med identitetsbevarad status” med krav som ligger väldigt nära vad som ska kollas vid en ekologisk revision.

Nu är vi två godkända revisorer för IFS

Det är ont om revisorer i Norden för IFS standard för livsmedel som tillsammans med BRC är den dominerande tredjepartsstandarden i Europa. Därför är vi mycket glada att kunna meddela att Frank Löwenadler har blivit godkänd för IFS. Därmed är vi två stycken IFS-revisorer inom SAI Global/EFSIS Scandinavia (sedan tidigare är Torbjörn Holmberg godkänd) som tillsammans täcker ett stort antal produktkategorier.
Nu kan vi alltså serva alla företag som har krav på IFS-certifiering. Vi kan även på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt reviderera mot både BRC och IFS vid samma tillfälle något som ett antal nordiska företag redan har upptäckt.
Kontakta frank.lowenadler@saiglobal.com ellertorbjorn.holmberg@saiglobal.com för prisförslag.

Nestlé gör en global certifiering mot ISO 22000

Världens största livsmedelsproducent har efter noggrant urval och stränga kriterier valt ISO 22000 som den lämpligaste standarden att certifiera samtliga av sina fabriker och kontor inklusive R&D-avdelningar runt hela världen. Hela certifieringsprocessen genomförs under 2008 parallellt med en uppgradering av deras egen företagsstandard NQMS (Nestlé Quality Management System) som nu också för första gången blir tredjepartsreviderad. Endast utvalda certifieringsorgan och revisorer får lov att utföra dessa certifieringar, och med viss stolthet kan vi meddela att vi tillhör denna skara. Tillsammans med flera andra SAI Global /EFSIS-team i andra länder har vi erhållit delar av Nestlé Nordics att certifiera mot ISO 22000 och NQMS.

Nu har vi gjort 1000 revisioner!

SAI Global/EFSIS Scandinavia befäster sin ställning som det dominerande certifieringsorganet för livsmedelssäkerhet i de skandinaviska länderna. Denna vecka genomförde vår revisor Martin Riebe den 1000:e revisionen för bolaget sedan starten hösten 2001. Det var en revision mot nya BRC:s globala standard för livsmedelssäkerhet (version 5, jan 2008) hos Fatland Sandefjord AS, en anläggning som har varit trogen kund sedan 2004.
– Typiskt att nr 1000 blev en BRC-Food-revision, säger Torbjörn Holmberg, VD för Valiguard AB. Det är fortfarande den dominerande standarden för livsmedelssäkerhet. Fram till nu har vi certifierat 141 anläggningar där 109 valt BRC-Food. Sedan är det ett långt hopp ned till IFS (9st), ISO 22000 (9 st), EFSIS Storage & Distribution (9 st) och BRC Packaging (5 st).

God uppslutning på seminarium om nya BRC för livsmedelssäkerhet i Norge!

Ca 35 deltagare kunde räknas in på Gardemoen den 3 april. Vår samarbetspartner Aquatic i Norge kunde erbjuda både sina kunder och våra en faktaspäckad dag. Inte heller den norska översättningen av BRC Global Standard for Food Safety är klar ännu – det besked som gavs från distributören Pronorm var 30 maj.

Stor uppslutning på seminarium om nya BRC för livsmedelssäkerhet

Ett 50-tal deltagare kunde räknas in på Arlanda den 5 mars. Alla fick en mycket faktaspäckad dag med en gedigen tillhörande dokumentation (> 100 sidor). Trots viss besvikelse från dem som beställt den nytryckta BRC-standarden (tidsplan för tryckning presenterades dock) så kunde många känna sig trygga med att dokumentationen innehöll all nödvändig information för att börja anpassningen till BRC 2008 omgående. Efter den 1 juli i år upphör den nuvarande standardversionen (utgåva 4, 2005) att gälla och alla revisioner genomförs därefter mot den nya. Däremot gäller certifikat utfärdade mot utgåva 4, 2005 fortfarande efter den 1 juli.

Pressmeddelande från EFSIS Scandinavia

EFSIS Scandinavia första skandinaviska certifieringsorganet för livsmedelssäkerhet också ackrediterat för ekologisk certifiering

SAI Global/EFSIS Scandinavia är det första certifieringsorganet i Skandinavien med egen ackreditering för både livsmedelssäkerhet och ekologisk certifiering av livsmedelsförädlare och importörer. Detta gäller KRAVs regler samt EU-rådets förordning om ekologisk produktion. Företag som kombinationscertifierar sig kan nu effektivare genomgå revisioner med kompetenta revisorer.

EFSIS Scandinavia första skandinaviska certifieringsorganet för livsmedelssäkerhet också ackrediterat för ekologisk certifiering

SAI Global/EFSIS Scandinavia är det första certifieringsorganet i Skandinavien med egen ackreditering för både livsmedelssäkerhet och ekologisk certifiering av livsmedelsförädlare och importörer. Detta gäller KRAVs regler samt EU-rådets förordning om ekologisk produktion. Företag som kombinationscertifierar sig kan nu effektivare genomgå revisioner med kompetenta revisorer.

Idag erhöll SAI Global/EFSIS Scandinavias svenska bolag Valiguard AB beslut från SWEDAC om ackreditering för ekologisk certifiering av livsmedelsförädlare och importörer. I första hand kommer det vara KRAV:s regler som är aktuella, men ett ökande intresse finns också för EEG 2092/91, som är EU-rådets förordning om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel för livsmedelsförädling, inklusive import.
– Vi är nu det första certifieringsorganet i Skandinavien med egen ackreditering för både livsmedelssäkerhet och ekologiska regelverk, säger Torbjörn Holmberg, vd för Valiguard.
Detta innebär stor skillnad för företag som nu inte behöver ställa upp i dubbla omgångar och guida revisorer bland dokument och processrutiner. Hela certifieringsprocessen underlättas när revisorer och certifieringsansvariga kan bedöma ett företag vid ett och samma tillfälle. Den tekniska bedömningen har flera liknande inslag, bl.a. kontrolleras spårbarhet noggrant, i praktiken och i företagets dokumentation kring detta.
– Alla våra revisorer är utbildade i revision av ekologiska regelverk och kan därmed väsentligt underlätta förberedelsearbetet för kunderna. Intresset är stort och vi får förfrågningar nästan varje dag om ekologisk certifiering säger Henrik Wallin, kvalitetschef på Valiguard.

Kontaktpersoner för frågor om de nya tjänsterna och ackrediteringen:

Henrik Wallin, tel 070-4205627 och Torbjörn Holmberg, tel 070-4205626.
E-post (samtliga): fornamn.efternamn@saiglobal.com

För mer information

KRAV:s regler: http://www.krav.se/For-foretag/

Ekologisk certifiering enligt EEC 2092/91:http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l21118.htm

Om SAI Global/EFSIS Scandinavia:

EFSIS (European Food Safety Inspection Service) ingår i den internationellt verkande certifieringsorganisationen SAI Global (www.saiglobal.com).
SAI Global/EFSIS är världens ledande organisation för tredjepartsinspektion och certifiering mot internationellt erkända standarder för produktsäkerhet och kvalitet, inriktad endast på livsmedelsföretag.
SAI Global/EFSIS är verksamt i hela livsmedelskedjan – lantbruksföretag, livsmedelsindustrin och dess underleverantörer samt grossister, detaljhandel och storhushåll som vill hålla högsta standard. Man utför också inspektioner och certifieringar mot företagsspecifika standarder och kvalitetssäkringsscheman och har ett utbud av öppna seminarier och kurser i egen regi och i samarbete med andra aktörer. SAI Global/EFSIS Scandinavia utför ca 160 certifieringar per år i de skandinaviska länderna och är därmed störst på certifieringar mot BRC Global Standard för livsmedel i Sverige.