Nyhetsbrev mars 2018

Nyhetsbrev mars 2018 (Valiguard 2018:1) Lagom till påsk är det dags för årets första nyhetsbrev från Valiguard AB, som denna gång framför allt handlar om administrativa saker och ekologiskt. Byte av bokföringsfirma – uppdatera fakturainformation Vid årsskiftet 2017/2018 bytte vi bokföringsfirma, och även faktureringssystem. Tyvärr har övergången inte varit helt problemfri, och vi har upptäckt … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev mars 2018”

Nyhetsbrev mars 2018
(Valiguard 2018:1)

Lagom till påsk är det dags för årets första nyhetsbrev från Valiguard AB, som denna gång framför allt handlar om administrativa saker och ekologiskt.

Byte av bokföringsfirma – uppdatera fakturainformation

Vid årsskiftet 2017/2018 bytte vi bokföringsfirma, och även faktureringssystem. Tyvärr har övergången inte varit helt problemfri, och vi har upptäckt att den faktureringsinformation den gamla bokföringsfirman lämnade över, var ofullständig. Därför kommer vi vid revisionerna att be er om nya uppgifter för fakturor. Vi skickar gärna fakturor som pdf via e-post om er verksamhet tillåter det, som ett led i att minska papperspost och därmed vår miljöpåverkan.

Ökning av BRC Admin fee 1 augusti 2018

BRC har aviserat att de återigen höjer sina administrativa avgifter. De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 augusti 2018. Den stora skillnaden jämfört med tidigare, är att den årliga avgiften nu inkluderar både BRC Participate och BRC Global Standard Professional. Dessutom ska BRC Directory uppdateras till att täcka in mer än bara BRC-revisioner. BRC har utlovat mer information längre fram. Grundpaketet kommer nu att kosta £450 per år (jämfört med £300 nu), och alla frivilliga moduler £100 per år, utom Food Safety Culture Excellence som kostar £500 ovanpå grundpaketet. Som en följd av denna prishöjning, måste även våra administrativa avgifter justeras.

BRC Food v. 8

BRC rapporterar att de håller tidsplanen för publicering av BRC Food v. 8. Denna publiceras i augusti och de första revisionerna enligt standardens krav sker i februari 2018.

BRC Storage & Distribution – position statement om food defence

Den 29 januari 2018 publicerade BRC ett position statement för BRC Storage & Distribution (SD307: Food defence/Site security stetement). Detta ska tillämpas senast från och med 29 juli 2018. En punkt har lagts till under standardens klausul 2.7: att risken för avsiktlig kontaminering (med syfte att skada) ska värderas i företagets HACCP faroanalys. Om företaget har gjort en separat riskbedömning för Food defence, och tagit med risken för avsiktlig kontaminering, så är det tillräckligt för att kravet ska anses vara uppfyllt. Gällande tolkningen av klausul 4.2.1 och 5.2.1 har man lagt till att man utöver kravet på värdering av säkerhetsrisker ska identifiera och implementera förebyggande åtgärder inom de områden där man har bedömt att det finns risker. Hela dokumentet (på engelska) finns här.

Information om EU-ekologiskt 

I slutet av 2018 kom EU med en ny tolkning av vilken typ av verksamhet som kräver ekologisk certifiering. Således var det nödvändigt även för Sverige att ändra sin tolkning. Certifieringsorganen har ännu inte fått klarhet i exakt vad de nya reglerna innebär, men det lutar åt att det nu är fler typer av verksamhet som behöver stå under kontroll nu jämfört med tidigare (t.ex. Internetbutiker som tidigare inte behövde stå under kontroll). Generellt utgår vi ifrån att den som äger och säljer ekologiska produkter vidare, ska vara certifierad mot EU:s ekologiska förordningar, och att ett fysiskt besök (revision) på plats hos ”aktören” alltid krävs om aktören förädlar eller importerar ekologiska produkter.

På EU-nivå diskuteras för närvarande hur och när man bäst ska ta fram de nya akterna till ny EU-gemensam ekoförordning som klubbades i november. Befintlig Bilaga IX (över växter som inte behöver vara ekologiska) är under översyn, och kommissionen har ambitionen att hålla listan så kort som möjligt. Flera ingredienser föreslås tas bort eftersom de finns som ekologiska (t.ex. hallon, krusbär, röda vinbär, ekollon) medan bland annat Sverige har förslag på nya ingredienser som borde föras in. Ett sådant är humle, som är svårt att få tag på i tillräcklig mängd och kvalitet, men de signaler vi får, är att kommissionen anser att sådant ska lösas med tidsbegränsade tillstånd. I den nya förordningen kommer sådana tillstånd dock bara kunna utfärdas under en än mer begränsad tid än idag. Man diskuterar även huruvida barnmat skulle kunna berikas med vitaminer och mineraler, något som inte är tillåtet idag. Frågan ska tas upp igen vid nästa möte på EU-nivå.  EU:s expertgrupp för ekologisk produktion (EGTOP) håller på att se över Bilaga VIIIa till EG 889/2008 (godkända tillsatser i ekologiska produkter). Återstår att se om någon av de 14 tillsatser som behandlats i denna omgång kommer med. Vidare finns en del tekniska problem och frågeställningar vad gäller elektroniska kontrollintyg i TRACES vid import från tredje land, men den listan blir för lång för att redogöra för här. EU har även kommit med en tolkning av hur många koder för certifieringsorgan som får finnas på en och samma förpackning efter en fråga från bland annat Sverige. Det är obligatoriskt att använda koden för det kontrollorgan som kontrollerat det sista beredningssteget (den som har satt förpackningen på produkten), medan kod för kontrollorgan som kontrollerat tidigare beredningssteg också får finnas på förpackningen, så länge det är tydligt att dessa INTE har kontrollerat det sista steget.

…och KRAV

Nya KRAV-regler trädde i kraft 1 januari 2018, och vi har därför uppgraderat vår ackreditering hos Swedac till att täcka in de nya reglerna. Se KRAV:s hemsida för mer information och aktuell version av regelverket. Vid kalibreringsmötet i mitten av mars diskuterades särskilt:

 • KRAV regel 3.3.6 om förbud mot teknologiskt framställda nanomaterial, som framför allt används i förpackningsmaterial för att förbättra mekaniska egenskaper (förstärka barriäreffekter), öka UV-skyddet, reducera materialtjocklek/materialåtgång. Exempel är nanoskikt på förpackningar för chips, konfektyr, bageri, nanopartiklar av kisel för att påverka genomsläpplighet av olika gaser, titandioxid för att skydda mot UV-ljus, nanobelagd inneryta i PET-flaskor, nanosensorer som känner av produktförsämringar, biocider m.m.
 • Förtydligande om att vid gödselförorenade djur är det till LANTBRUKARENS certifieringsorgan slakteriet ska anmäla bristen, inte till det egna certifieringsorganet (KRAV regel 10.2.7).
 • Definitioner av legoslakt och återtag, och hur slakteriet ska redovisa försäljningsvärdet (återtag – som värdet av slaktkostnaden; legoslakt – hel-,halv- eller kvartsfallsslakt med försäljningsvärde 0, man måste även ange slutförädlare i Mitt KRAV).

Personalförändringar och nya revisorer

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev har det skett några förändringar i personalsammansättningen hos oss:

Josefine (VD) fick en bebis 30 december 2018 och jobbar därför lite mindre nu. I princip omöjlig att nå på telefon men svarar på mail.

Torbjörn Holmberg arbetar numera som underleverantör och försöker mellan sina uppdrag vara pensionär.

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) är ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh är certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag. Hon är även godkänd revisor för ISO 14001 och EKO-KRAV, och kommer under 2018 att utöka sin kompetens även mot BRC.

Helena Kronberg är numera godkänd revisor för BRC, ISO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global är föräldraledig och ersätts av Dilay Üyücü som är underleverantör med bas i Danmark.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här.

Slutligen vill vi önska er alla en GLAD PÅSK!

Nyhetsbrev december 2017 🎅

(Valiguard 2017:6) SAI Global får högsta betyg av BRC: 5 star rating ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ I början av november nåddes vi av det mycket glädjande beskedet att SAI Global har uppnått det högsta betyget ett certifieringsorgan kan få, 5 stjärnor, av BRC. Bakom detta ligger hårt arbete, framför allt av våra kollegor i … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev december 2017 🎅”

(Valiguard 2017:6)

SAI Global får högsta betyg av BRC: 5 star rating ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

I början av november nåddes vi av det mycket glädjande beskedet att SAI Global har uppnått det högsta betyget ett certifieringsorgan kan få, 5 stjärnor, av BRC. Bakom detta ligger hårt arbete, framför allt av våra kollegor i England och Australien, som nu alltså har gett utdelning.

BRC Food v. 8 – tidsplan och nyheter

I mitten av november presenterades återigen tidsplanen för BRC Food version 8, som just nu är utsänd på remiss. Standarden publiceras i augusti 2018, revisorerna utbildas från oktober 2018, och i februari 2019 träder den nya versionen av standarden i kraft. Några ”nyheter” har läckt ut; bland annat om fortsatt fokus på säkra produkter, förtydliganden om produktmärkning (korrekt märkning, då felmärkning är en mycket vanlig orsak till återkallelser), ”outsourcad” tillverkning och förpackning, övervakning av produktionsmiljön, och förstås att standarden ska uppfylla de krav som ställs på GFSI-godkända system. Inga större förändringar kommer att göras vad avser hygienzoner, förutom att kraven kommer att flyttas till ett eget avsnitt i standarden. Det kommer fortfarande att vara frivilligt att ha de årliga BRC-revisionerna som oanmälda men att ”option 2” försvinner. Dessutom finns ett förslag om att en interimrapport med uppgifter om revisionsdatum, scope och vilka avvikelser som uppdagats ska laddas upp av certifieringsorganet på BRC Directory inom 10 kalenderdagar från revisionens start, för att kunder och andra intressenter snabbare ska kunna få besked om revisionsresultatet.

BRC Food Compliance Audits

Som rapporterats i tidigare nyhetsbrev har vi under hösten haft två BRC Compliance Audits hos våra kunder. BRC har nu sammanställt några av de vanligaste avvikelserna vid dessa typer av revisioner globalt sett, och jämfört med de avvikelser som är vanligast vid de ordinarie revisionerna (som certifieringsorganen genomförs). Störst skillnad fanns punkt 2.6.1 (hur väl HACCP flödesschemat stämmer med verkligheten), 3.5.1.1 (riskanalys för råvaror) och 4.14.9 (kontroll av skadegörare). Den vanligaste avvikelsen vid BRC:s egna revisioner var avvikelser för hantering av glas (4.9.3.2). BRC tycks även hitta betydligt flera avvikelser än certifieringsorganen. Av de compliance audits som genomförts första tre kvartalen 2017 var det bara 63% av anläggningarna som levde upp till den ”grade” de tilldelats vid den ordinarie revisionen (motsvarande siffror var 60% för 2016 och 53% för 2015). Sammantaget tyder detta antingen på att certifieringsorganens revisorer är lite för snälla i sina bedömningar, eller att anläggningarnas standard faller lite mellan revisionstillfällena.

BRC Agents & Brokers v. 2

Vi påminner om att BRC Agents & Brokers uppgraderas till version 2 från 1 februari 2018. BRC har ansökt om att få standarden godkänd av GFSI, och hoppas kunna bli ackrediterad före 1 februari 2018.

IFS Food v. 6.1

IFS har publicerat en ny version av sin standard; v. 6.1. Denna träder i kraft redan 1 juli 2018, men innebär inga jätteförändringar jämfört med IFS Food v. 6 (den nu gällande versionen). Lanseringen av IFS Food v. 7 flyttas samtidigt fram till slutet av 2018. De huvudsakliga förändringarna i v. 6.1 handlar om:

 • Krav på hantering av risken för ”food fraud” (matfusk)
 • Modifiering av kraven på hantering av allergener
 • En beskrivning av IFS Integrity Program, referenser till nu gällande IFS doktriner, uppdatering av ordlistan, förändringar av certifikatets utformning som nu ska inkludera QR-koder och format på revisionsrapporten.

Anläggningar som har valt IFS Unannounced revideras mot v. 6.1 om revisionsfönstrets första dag är 1 juli 2018 eller senare, annars mot v. IFS Food v. 6.
IFS höll i början av december webinars som förklarar de nya kraven. Dessa ska finnas för nerladdning, liksom annat extramaterial om IFS:s nya krav gällande Food Fraud.

Svensk översättning av FSSC 22000 v. 4.1

Tyvärr saknas det en officiell version av FSSC 22000 v. 4.1. Vi har gjort en egen översättning av de kravelement som är FSSC-specifika och finns i Part II – Requirements for Certification. Denna finns för nerladdning på vår hemsida under rubriken ”Inför revisionen”, direktlänk här: FSSC 22000 v. 4.1 Svenska
Observera att detta dokument enbart är att betrakta som ett hjälpmedel, och att det alltid är de officiella versionerna av standarden (som nu finns på engelska, spanska, japanska och kinesiska) som gäller.

Ny EU-ekoförordning klubbad i Bryssel

Efter många långa förhandlingar och en segdragen process har EU nu klubbat igenom förslaget till ny EU-ekologisk förordning. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2021, och vi lär få anledning att återkomma till vad de egentligen innebär för livsmedelsförädling och import. Nu väntar arbetet med att få alla genomförandeförordningar och detaljerade regler på plats. De indikationer vi har fått från myndigheterna antyder att det för bearbetade och/eller importerade livsmedel handlar om:

 • Vilka tekniker och tillsatser som är tillåtna vid framställning av bearbetade produkter
 • Förebyggande åtgärder för att undvika otillåtna produkter och ämnen och åtgärder som ska vidtas om sådana påträffas
 • Ändringar i beräkningen av procent ekologiska ingredienser av jordbruksursprung (där vissa tillsatser ska inkluderas)
 • Märkning av produkter ”under omställning” till ekologisk produktion (t.ex. mjöl som kommer från odlingar där marken är under omställning etc.)
 • Diverse beskrivningar av kontrollen, certifikat, dokumentation m.m. såväl för certifieringar inom som utom EU, när det gäller utom EU även förtydliganden vad avser elektroniska kontrollintyg.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar
Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Personalförändringar och nya revisorer

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev kommer vi under 2018 att göra en del förändringar i personalsammansättningen på Valiguard:

Josefine (VD) kommer att jobba halvtid från 1 januari 2018 på grund av föräldraledighet.

Torbjörn (revisor, tekniskt ansvarig) går i pension 1 februari och kommer därefter främst att vara aktiv som IFS/BRC-revisor samt visst administrativt arbete (granskningar och bedömningar av revisionsrapporter). Vi vill passa på att tacka Torbjörn för alla de år han har byggt upp och arbetat för Valiguard AB – han lämnar ett stort tomrum efter sig!

Jessica Eriksson (tekniskt ansvarig för GFSI) tar över efter Torbjörn som ”tekniskt ansvarig” (för de krav som anläggningarna måste följa, tolkningar, kalibreringar) på vårt kontor för GFSI-system (BRC, FSSC 22000), med stöd av Henrik Wallin när det gäller torra produkter.

Cecilia Lindh började hos oss i slutet av september och ska under 2018 förhoppningsvis bli godkänd som revisor för ISO 14001-, EKO/KRAV-revisor och GFSI-baserade system. Från 1 januari 2018 är hon certifieringsansvarig för EKO-KRAV, kontaktperson mot Swedac och myndigheter samt administrerar utskick av certifikat till godkända företag.

Helena Kronberg är sedan oktober anställd som revisor och kommer inom en snar framtid kunna göra revisioner mot BRC, iSO/FSSC 22000 och EKO-KRAV.

Evelina Österblad som gör restaurangrevisorer på uppdrag av SAI Global kommer att vara föräldraledig, och ersättas av 1-2 nya restaurangrevisorer, förhoppningsvis under första kvartalet 2018.

Vi fortsätter även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Som om inte denna omorganisation var nog kommer vi att byta bokföringsbyrå i Sverige, vilket vi hoppas ska gå smidigt.

Avslutningsvis vill vi passa på att önska er alla en
GOD JUL 🎄 och ett GOTT NYTT ÅR 🎆
och tackar för gott samarbete under det gångna året.

Nyhetsbrev oktober 2017

(Valiguard 2017:5) Då var det dags för ett nyhetsbrev igen. Denna gång ligger fokus mest på BRC Food, där vi under september hade två ”compliance audit” där BRC:s egna revisorer gjorde revisioner på av oss certifierade anläggningar, med vissa förtydliganden avseende regeltolkningar som följd. Vi rapporterar även kort om frågor som har diskuterats på kalibreringsmöten … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev oktober 2017”

(Valiguard 2017:5)

Då var det dags för ett nyhetsbrev igen. Denna gång ligger fokus mest på BRC Food, där vi under september hade två ”compliance audit” där BRC:s egna revisorer gjorde revisioner på av oss certifierade anläggningar, med vissa förtydliganden avseende regeltolkningar som följd. Vi rapporterar även kort om frågor som har diskuterats på kalibreringsmöten för EU- och KRAV-ekologiskt.

BRC och interna revisioner

På förekommen anledning vill vi förtydliga att BRC kräver att det finns ett program för interna revisioner, och att man inte går igenom hela standarden på en och samma gång (clause 3.4.1 i BRC Food v.7, 3.2.1 i BRC Storage & Distribution v. 3 och 3.5.1 i BRC Packaging v.5. Förtydligat på sid 32, sid 18 och sid 21 i respektive guidelines). Frekvensen av dessa revisioner preciseras i BRC Bulletin från oktober 2016: As a guide, BRC would normally expect at least 4 internal audits per year”. Både certifierade företag och certifieringsorgan ska tolka BRC:s krav på samma sätt som BRC själva tolkar kraven. Man kan inte längre klara sig på bara en enda internrevision, utan ska ha ett program med olika typer av revisioner, t.ex. beskrivna i en tabell / excelfil. OBS!  Hygien- och glas-/hårdplast ronder räknas inte som internrevisioner i detta sammanhang. Revisionerna ska vara fördelade över året och ska sammantaget visa att de täcker det egna ledningssystemet, upprättat med utgångspunkt från BRC-standarden. Som riktmärke för antalet interna delrevisioner per år har BRC angivit minst fyra tillfällen.
Eftersom delar av de krav som ställs bara framgår av gudielines och BRC Bulletins, är det jätteviktigt att ta del av såväl guidelines som annan tilläggsinformation som BRC tillhandahåller. En bra början är att logga in på BRC Participate, som alla certifierade företag har tillgång till.

BRC Food – Traded goods v.s. outsourcing (legotillverkning)

Enligt BRC Food v. 7 definieras ”Traded Goods” som varor som inte tillverkas eller processas alls på anläggningen, utan köps och säljs vidare. Några förtydliganden:

 • Produkter som tillverkas av annan anläggning inom samma koncern och lagras på den anläggning som certifieras räknas INTE som Traded Goods,
 • Produkter som legotillverkas på annan plats än den certifierade anläggningen är ALLTID Traded Goods om produkten i fråga inte i något tillverkningssteg processas på den certifierade anläggningen.

Om man hanterar Traded Goods (alltså varor som köps och säljs vidare, inklusive legotillverkade produkter) måste man antingen ha ett ”scope exclusion” för Traded Goods eller välja att ha med den frivilliga modulen för Traded Goods (AVM 8) i certifieringen. AVM 8 kan enbart revideras samtidigt som övriga delar av BRC Food, och tar ca 2 timmar extra. Ingen extra BRC Admin fee utgår för denna modul, som redan är inkluderad i den årliga avgiften. Däremot blir revisionskostnaden något högre eftersom tiden på anläggningen blir längre.

BRC Food – hygienzoner

Den senaste månaden har vi haft många och långa diskussioner om hygienzoner och kategorisering av ”specialprodukter” som inte är så vanliga utomlands. Det är inte helt lätt att dra slutsatser, förutom att BRC är stenhårda med att man ska utgå från beslutsträdet i Appendix 2 (Guidelines on defining production risk zones) i standarden när man bestämmer hygienzonerna, och att Tabell 2 i Appendix 3 (Equivalent processes to achieve 70°C for 2 minutes) ska användas vid pasteurisering. Det finns även utökad information på BRC Participate om hur bedömningen av hygienzoner ska göras och vilka underlag som krävs om man vill klassa en high risk-zon enligt beslutsträdet, som low risk eller high care.

Papper, papper och mera papper…

På grund av avvikelser vid insynsbesök av ackrediteringsmyndigheter (i det här fallet JAS-ANZ) hos SAI Global behöver vi införa en del nya rutiner vad gäller papper att skriva under inför och efter revisioner. Vi beklagar detta, då vi verkligen inte strävar efter att öka administrationen, varken hos er eller hos oss. För att behålla möjligheten att genomföra revisioner är det dock nödvändigt att följa de krav som ackrediteringsmyndigheterna kräver, och vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Ekologiskt och KRAV

Elektronisk importkontroll
Sedan mitten av oktober måste samtliga importörer (av ekologiska varor från länder utanför EU och EES) av ekologiska produkter använda det elektroniska verktyget Traces NT för att anmäla, verifiera och deklarera sändningar. Kontrollintygen skrivs därmed under elektroniskt av Tullverket, och importörerna ska kunna följa vad som händer och vad som har hänt direkt i systemet. Livsmedelsverket har tagit fram en instruktion om hur man anmäler sig i Traces, som finns här: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/import-av-ekologiska-livsmedel. Viktigt att tänka på är att om man anlitar logistikpartners ska de uppge i Traces att de är lastansvarig, inte importör, eftersom det blir problem om man uppger fel ”roll” i senare steg. Är man felregistrerad måste man på nytt anmäla sig i systemet och har man problem som inte går att lösa genom att läsa vägledningen ovan, är det till kommissionen man ska vända sig. Tullverket kommer tills vidare att ställa varor som saknar elektroniskt kontrollintyg i hamnarna/vid införselstället tills allt är klart i det elektroniska systemet.
Det pågår även en diskussion om Jordbruksverket och Livsmedelsverket ska ta över importkontrollen från Tullverket. Kontrollen kommer i så fall att vara avgiftsbelagd. Förmodligen träder ändringen i kraft under 2018.

Pesticidrester
En annan diskussion som pågår är om Sverige ska lämna den nuvarande nolltoleransen mot rester av otillåtna bekämpningsmedel i ekologiska produkter, och i större utsträckning ta hänsyn till torkningsgrad och/eller oavsiktlig kontaminering. I dagsläget gör olika länder olika bedömningar vilket ställer till problem vid handel över gränserna. Livsmedel som i ett land bedöms ekologiska med hänsyn tagen till torkningsgrad och/eller bevisad oavsiktlig kontaminering kan i Sverige klassas ner till konventionell på grund av förekomst av pesticider. Vissa organisationer anser att en för stor bevisbörda ligger på primärproducenterna, medan vi ser vissa risker för den tillverkande industrin vid en mer accepterande hållning (t.ex. risken för kontaminering av andra produkter, lokaler och utrustning, risk ur varumärkessynpunkt om det kommer fram att ”ekologiska” produkter innehåller otillåtna substanser, risk för minskat konsumentförtroende). Inför de fortsatta diskussionerna med myndigheterna och KRAV vore det värdefullt att få veta hur ni ser på saken. Maila oss på foodsafety.sc@saiglobal.com om ni har synpunkter eller kommentarer!

Kalibreringsfrågor
Utöver de två frågorna ovan har följande diskuterats vid myndigheternas och KRAV:s kalibreringsmöten:

 • Myndigheternas kalibreringsmöten är bara ”vägledande”, inte beslutande. Ställer till det en del för oss som gärna vill ha raka besked om vad som gäller!
 • Vid byte av certifieringsorgan ska man EGENTLIGEN byta kod för certifieringsorgan under EU-loggan samma dag som bytet sker, d.v.s. när man har det nya certifikatet i sin hand. DOCK kan man, om det finns rimliga skäl för det, använda gammalt förpackningsmaterial under en övergångsperiod. Hur lång den övergångsperioden är avgörs från fall till fall. Som riktlinje kan man använda att inom 6-12 månader ska allt material vara utbytt.
 • Bakteriekulturer och andra mikroorganismer som inte normalt sett används vid bearbetning vid framställning av ekologiska livsmedel diskuterades. Frågan är var gränsen går för ”normalt sett”. Är det t.ex. tillåtet att tillsätta acidofilus-bakterier i yoghurt- och filmjölksprodukter? ”Funktionella mikroorganismer” med effekt på tarmfloran men inte nödvändig för bearbetning av livsmedlet? Detta måste utredas och vi har skickat frågan vidare till de andra nordiska länderna för att höra hur de hanterar detta.
 • Enda undantaget från årlig fysisk kontroll av ekologisk produktion är för grossister som enbart hanterar färdigförpackade livsmedel. Alla andra måste ha årlig revision på plats (även om man bara skyfflar papper, t.ex. som importör, varumärkesägare eller liknande).
 • Man får INTE tillsätta vitaminer i premixer som ska användas i ekologiska livsmedel som enligt lagstiftningen måste berikas (gäller i det här fallet olja berikad med vitamin A och D för framställning av ekologiskt margarin; vitaminiseringen måste ske i sista förädlingssteget även om det är helt tokigt som helst ur processynpunkt).
 • När det gäller KRAV vill de förtydliga att kartläggningen av SIN-ämnen i förpackningsmaterial gäller primärförpackningar och ämnen som är avsiktligt tillsatta.
 • För importerad kakao och rörsocker som ska KRAV-märkas, och som är certifierad enligt Fair Trade, måste man försäkra sig om att just de aktuella partierna kommer från Fair Trade-certifierade odlingar. Detta är inte självklart, då Fair Trade tillåter att kakao och rörsocker från Fair Trade-odlingar blandas med konventionell vara så länge den totala massbalansen går ihop (d.v.s. att man köper och säljer lika mycket Fair Trade certifierad kakao och rörsocker; alltså kan det ibland vara certifierad råvara i förpackningar som säljs utan Fair Trade-logga, om man tidigare har använt konventionell råvara i Fair Trade-märkta varor).
 • KRAV-certifierad och KRAV-märkt är likställda uttryck. Vilket som kan användas i ingrediensförteckningar.
 • Precis som för ekologiska livsmedel tillåter KRAV att tillsatser som följer med som ”carry over” i preparat av t.ex. mikroorganismer eller enzymer används i KRAV-certifierade livsmedel. Tillsatserna får dock ej ha någon funktion i livsmedlet.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även Jan Klingspor, som förut har arbetat som revisor hos oss, erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Personalförändringar och nya revisorer

Under 2018 kommer vi att göra en del förändringar i personalsammansättningen på Valiguard:
Josefine (VD) kommer att jobba halvtid från 1 januari 2018 på grund av föräldraledighet.

Torbjörn (revisor, tekniskt ansvarig) går i pension 1 februari och kommer därefter främst att vara aktiv som IFS/BRC-revisor samt visst administrativt arbete (granskningar och bedömningar av revisionsrapporter).

Cecilia Lindh började hos oss i slutet av september. Cilla håller på att utbilda sig till ISO 14001- och EKO/KRAV-revisor och på sikt även revisor inom livsmedelssäkerhetssystem. Hon kommer att ta över delar av de administrativa uppgifter Josefine ägnat sig åt, kontakten med Swedac och ansvaret för EKO/KRAV. Cilla har flerårig erfarenhet från mejeriindustrin och har de senaste åren arbetat som livsmedelsinspektör i Östersunds kommun.

Helena Kronberg är sedan oktober anställd som blivande revisor inom BRC, iSO/FSSC 22000, EKO-KRAV, MSC/ASC m.m. Hon kommer senast från ett charkuteriföretag, men har också jobbat med flera andra typer av livsmedelsproduktion. Helena utgår från Partille utanför Göteborg.

Utöver Helena och Cilla fortsätter vi även att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Nyhetsbrev augusti 2017

(Valiguard 2017:4) Välkomna tillbaks efter semestern! Nu hoppas vi att ni alla är utvilade och redo för en ny höst. Som inledning kommer här ett nyhetsbrev med information om nya versioner av bland annat BRC Food, BRC Agents & Brokers och IFS Food. Nyheter – BRC Food (inkl. tidsplan för v. 8) BRC har släppt … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev augusti 2017”

(Valiguard 2017:4)

Välkomna tillbaks efter semestern! Nu hoppas vi att ni alla är utvilade och redo för en ny höst. Som inledning kommer här ett nyhetsbrev med information om nya versioner av bland annat BRC Food, BRC Agents & Brokers och IFS Food.

Nyheter – BRC Food (inkl. tidsplan för v. 8)

BRC har släppt en tidsplan för utvecklingen av sin 8:e version av BRC Food. I november-december är tanken att en första version ska finnas för kommentarer. Standarden publiceras sedan i juli/augusti 2018, och de första revisionerna enligt BRC Food v. 8 äger sedan rum i februari 2019.

BRC har även gjort ett ”position statement” (AM15002) som anger att det går att göra den frivilliga modulen för FSMA vid ett annat tillfälle än ordinarie BRC Food-revision, om det finns kundkrav på genomgång och kort deadline. Kontakta oss för mer information!

BRC Agents & Brokers v. 2 publiceras snart

Den andra versionen av BRC Agents & Brokers är på gång att publiceras. Uppgraderingskurser för revisorer och certifierade företag kommer att äga rum under hösten. De första revisionerna enligt v. 2 av standarden görs i februari 2018.

BRC Admin fee höjs (igen)

BRC höjer sina administrativa avgifter igen, och därför måste vi tyvärr också höja våra certifieringsavgifter. Utan frivilliga moduler är den årliga certifieringsavgiften till BRC nu 5500 SEK, varav £300 till BRC. Om frivilliga moduler ska ingå, blir avgiften högre (pris varierar beroende på modul).

IFS Food version 7

Mitt i sommaren nåddes vi av uppdateringar om IFS Food version 7, som just nu är under utveckling. Tanken är att en första version av standarden ska skickas ut för synpunkter i slutet av detta år. Efter bearbetning planeras sedan en skarp version släppas i början av 2018. Från andra halvåret av 2018 ska sedan revisionerna börja göras enligt den nya versionen av standarden. IFS uppger själva att de vill att version 7 ska vara enklare, tydligare och mer precis, och fokusera ännu mer på livsmedelsframställningen, kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Fler nyheter från IFS

Från IFS nyhetsblad saxar vi även följande information:

 • En ny IFS Guideline om främmande föremål publicerades i maj 2017 (IFS Foreign Body Management Guideline); mer info på www.ifs-certification.com/index.php/en/shop?product_id=54
 • IFS-certifierade företag kan be sina certifieringsorgan om en genomgång av kraven i FSMA (om det är aktuellt med export till USA). Resultatet kan därefter registreras i IFS-databasen.
 • IFS har utvecklat en särskild App som kan användas vid interna revisioner. Än så länge finns en basversion av denna App men arbetet fortgår med att vidareutveckla den så att man kan lägga in egna frågor/checkpunkter, foton från revisionen, kundspecifikationer. Allt skall sedan kunna exporteras till IFS eget software för sina revisioner AuditXpress.

Till minne av Patrick Gustavsson

I slutet av april nåddes vi av det sorgliga beskedet att vår underleverantör Patrick Gustavsson hastigt och mycket oväntat avlidit i sitt hem i Onsala. Patrick var en av dem som 2001 bidrog till att Valiguard AB bildades, och han var senare aktiv på flera olika sätt inom företaget (och rekryterade bland annat både tidigare VD Torbjörn Holmberg och nuvarande VD Josefine Liew). På senare år arbetade han framför allt inom det egna certifieringsbolaget ControlCert Scandinavia, men ställde ofta upp som revisor även hos oss när det krisade. Patrick var en stor profil inom livsmedelssverige, med ett brinnande intresse för certifiering och livsmedelssäkerhet. Han var fram till sin bortgång mycket engagerad i utvecklingen av den nya versionen av ISO 22000. Sorgen och saknaden är stor efter en mycket uppskattad vän och revisor.

Seminarier och kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Just nu slår vi ett extra slag för Aquatic Food Forum 2017 (www.aquaticfoodforum.com) som äger rum i Holmenkollen nära Oslo 5-6 september 2017. Det finns fortfarande platser kvar. Medverkar gör bland annat Frank Yiannas från Walmart och i fokus för årets forum är marknad, teknologi och ledarskap (5 september) samt säker och lönsam livsmedelsproduktion (6 september). Aquatics fullständigt kursprogram med hela utbudet av kurser finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även vår revisor Jan Klingspor erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Kompetensutveckling av revisorer

GFSI har släppt en examination som täcker generella frågor om Good Manufacturing Practice (GMP), som alla nya revisorer måste klara innan de blir godkända för att revidera enligt BRC Food (och vad vi förmodar, även andra GFSI-godkända standarder). Även befintliga BRC-revisorer kommer att behöva göra provet inom en 3 års-period för att behålla sin revisorsbehörighet. Provet består av 150 flervalsfrågor, och tar ca 3 timmar att gå igenom.

För revisorer som är godkända enligt BRC Food kategori 13 – alkoholhaltiga drycker, krävs en examen i denna kategori innan 31 december 2017 för att behålla behörigheten. Förhoppningen är att dessa prov ska säkerställa en viss kompetensnivå hos samtliga revisorer, då det har varit lite bekymmer med det (dock inte inom Valiguard AB/SAI Global Scandinavia).

Nya revisorer

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Nyhetsbrev maj 2017

(Valiguard 2017:3) Nu har vi äntligen fått lite uppdateringar om FSSC version 4 – vilket är i fokus för detta nummer av nyhetsbrevet. Lite längre ner kan du läsa om BRC:s integritetsprogram och SAI Globals GMP standard. FSSC 22000 version 4 – vad är nytt Ur SAI Globals utbildning för våra revisorer saxar vi följande … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev maj 2017”

(Valiguard 2017:3)

Nu har vi äntligen fått lite uppdateringar om FSSC version 4 – vilket är i fokus för detta nummer av nyhetsbrevet. Lite längre ner kan du läsa om BRC:s integritetsprogram och SAI Globals GMP standard.

FSSC 22000 version 4 – vad är nytt

Ur SAI Globals utbildning för våra revisorer saxar vi följande information om nyheter i FSSC v. 4:

 • En av de två surveillance-revisionerna ska vara oanmäld, den andra kan vara det om anläggningen så önskar.
 • Nya krav i regelverket om förebyggande åtgärder mot matfusk (food fraud) och food defense – dokumenterade riskbedömningsprocesser för båda ska finnas och uppdateras årligen. Bedömningen ska identifiera potentiella hot/sårbarheter, innehålla förebyggande åtgärder och prioritera dessa i förhållande till hot/sårbarheter.
 • Även ökat fokus på hantering av allergener, produktmärkning, övervakning av miljö.
 • Kritiska avvikelser införs. Dessa kan utdelas om avvikelsen har en direkt påverkan på livsmedelssäkerheten eller om avvikelsen är av en sådan karaktär att förtroendet för lagkrav och certifieringar är i fara. Om kritiska avvikelser upptäcks dras certifieringen in under max sex månader. För att få tillbaks certifikatet måste en uppföljande revision göras på plats inom sex månader, där det kontrolleras att den kritiska avvikelsen är åtgärdad. Om så inte sker, dras certifikatet in permanent och en ny, fullständig revision krävs.
 • Större avvikelser (major) utdelas om det finns brister som påverkar möjligheten för ledningssystemet att uppnå det önskade resultatet. För att dessa avvikelser ska kunna stängas ska anläggningen tillhandahålla en fullständig orsaksanalys och en åtgärdsplan (corrective action plan) inom 14 dagar (skickas till certifieringsorganet). Åtgärderna ska ha vidtagits inom ytterligare 14 dagar (totalt 28 dagar från revisionens första dag). Om revisorn anser det nödvändigt, kan en uppföljande revision på plats behövas för att stänga avvikelsen. Om större avvikelser INTE åtgärdas på ett tillfredsställande sätt uppgraderas de till kritiska avvikelser – se ovan.
 • För mindre avvikelser (minor) ska en åtgärdsplan vara på plats inom 3 månader för bedömning av revisorn. Åtgärderna ska vara fullt implementerade inom 12 månader. Detta följs upp på plats vid nästkommande revision. Om mindre åtgärder inte åtgärdas inom 12 månader uppgraderas de till större avvikelser vid denna nästkommande revision.
 • Förtydligande om att revisionerna ska göras med ca 12 månaders intervall (senast 12 månader efter föregående revision). Det diskuteras fortfarande vilka ”revisionsfönster” som är tillåtna, d.v.s. om det är OK med 12 månader +/- 1 månad, eller om det strikt är <12 månader från föregående revision som gäller.
 • En gemensam revisionsrapportmall införs för alla certifieringsorgan.
 • För anläggningar som behöver FSMA (t.ex. vid export till USA) ska en tilläggsmodul för kontroll av FSMA finnas.
 • Nya kategorier införs: Retail (handel, kategori E), Storage & Distribution (lagring & distribution, kategorier G1 och G2), Catering (kategori F1). Oklart om SAI Global kommer att erbjuda certifiering mot dessa kategorier – vi lobbar för att i alla fall Storage & Distribution ska ingå i vårt utbud.

FSSC 22 000 version 4 – revisionstider för uppgradering från v. 3 till v. 4

Så har vi också fått klart vad som gäller om revisionstider för uppgradering av FSSC 22000 version 3 till version 4:

Från 1 januari 2018 måste alla FSSC-certifierade företag ha en ”upgrade” audit under året. Eftersom revisionscykeln för FSSC är treårig, påverkas revisionstiderna olika beroende på om år 2018 är ett år för ”recertification” eller ”surveillance”. Om det är dags för ”recertification” gäller att revisionen görs som en ”upgrade” audit, revisionstid motsvarande den för recertification. Certifikatet som utfärdas efter revisionen gäller i 3 år. Om år 2018 istället är ett år för ”surveillance” gäller att revisionen görs som en ”upgrade” audit med revisionstid motsvarande surveillance plus ytterligare 25% av surveillance-tiden, dock minst 4 timmar extra. Ett nytt certifikat utfärdas, men gäller enbart den tid som återstår av befintligt certifikat.

Exempel: Företag A ska ha recertification-revision, 24 timmar, under 2018 (befintligt certifikat går ut 2018). Revisionen ersätts av en upgrade audit, revisionstid 24 timmar. Det nya certifikatet gäller till 2021.

Exempel: Företag B ska ha surveillance-revision, 16 timmar, under 2018 (certifikatet gäller till 2020). Denna revision ersätts av en upgrade audit, revisionstid 16 timmar + 0.25 x 16 timmar = 16 timmar + 4 timmar = 20 timmar. Det nya certifikatet gäller till 2020.

Observera även att revisionstidsberäkningen förändras i och med version 4 av standarden. Om anläggningen har mindre än 3 HACCP studier (som vi beräknar dem) och mindre än 250 anställda lägger man på 0.5 dagar/4 timmar ovanpå ISO 22000-tiden för FSSC. I alla andra fall är tidstillägget 1 dag/8 timmar. Tidigare gick gränsen för tidstillägg 1 dag vid mer än 3 HACCP planer, fler än 5 produktionslinjer och mer än 250 anställda.

BRC:s integritetsprogram

BRC har ett ”Compliance Integrity Programme” som utvärderar certifieringsorganens förmåga att leva upp till kraven i standarden. Detta innebär bland annat att de reviderar certifieringsorganens ”huvudkontorsfunktioner”, följer med vid revisioner för att se hur revisorerna arbetar, samt gör stickprovsrevisioner på certifierade anläggningar – ibland föranmält, ibland oanmält. Vid dessa stickprov granskas detaljerna som revisorerna har skrivit i revisionsrapporten. De har även ett ”feedbacksystem” med kundenkäter som skickas ut efter revisionen via enquiries@brcglobalstandards.com.

SAI Global GMP

Som framgick av förra nyhetsbrevet ersätter SAI Globals GMP (Good Manufacturing Practice) Inspection Standard for Food Manufacture den tidigare oanmälda revisionen för McDonald’s SQMS kategori 1. Denna standard, vars syfte är att säkerställa att anläggningar producerar livsmedel på ett livsmedelssäkert sätt, erbjuds även för andra anläggningar som är intresserade av att få en bedömning av sin produktion av en tredje part. I dessa fall kan revisionerna göras antingen oanmälda eller anmälda, kontrollintervallet är 1 år, och revisionen tar 1-2 dagar beroende på anläggningens storlek och komplexitet. Vid godkänt revisionsresultat utfärdas ett certifikat – dock utan ackrediteringsstämpel eftersom det är en icke-ackrediterad standard. Ta kontakt med oss på foodsafety.sc@saiglobal.com för mer information!

Kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Fullständigt kursprogram finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även vår revisor Jan Klingspor erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Nya revisorer

Vill du bli en del av vårt revisorsgäng? Vi söker just nu en heltidsanställd livsmedelssäkerhets-/miljörevisor – se annons här.

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Nyhetsbrev april 2017

(Valiguard 2017:2) Nu är våren i antågande och sommartidsomställning avklarad. På Valiguard /SAI Global Scandinavia välkomnar vi vår nya underleverantör Hardy Christensen som BRC Food-revisor, och har klarat av ekologiska kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV som genererade ny information värd att delge er. Vi letar också efter ytterligare en revisor som på heltid vill ägna … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev april 2017”

(Valiguard 2017:2)

Nu är våren i antågande och sommartidsomställning avklarad. På Valiguard /SAI Global Scandinavia välkomnar vi vår nya underleverantör Hardy Christensen som BRC Food-revisor, och har klarat av ekologiska kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV som genererade ny information värd att delge er. Vi letar också efter ytterligare en revisor som på heltid vill ägna sig åt livsmedelssäkerhetsrevisioner för vår räkning. Läs vidare nedan!

BRC admin fees

BRC har nu höjt sina administrativa avgifter igen, och har dessutom fastställt ytterligare avgifter för frivilliga moduler utom för Traded Goods som ingår i ”baspriset”. Tyvärr innebär det att även vi måste höja våra administrativa avgifter något.

McDonald’s kvalitetsledningssystem inkl. SQMS

Efter lite om och men är SAI Global sedan 31 mars 2017 godkända av McDonald’s för att revidera enligt GMP, som ersätter tidigare oanmäld SQMS för produktkategori 1 (animaliska produkter).

ISO 22000 ny version

Ny version av ISO 22000 är som bekant under utveckling. Preliminärt lanseras den nya versionen under 2018, och påverkar då alla standarder som baseras på denna (t.ex. FSSC 22000).

FSSC 22 000 version 4

Inget nytt under solen att meddela om FSSC 22000 version 4, förutom att vi ryktesvägen har hört att ALLA anläggningar certifierade mot FSSC version 3 måste ha en ”transition audit”, revisionstid motsvarande en re-certification, nästa år.

EU-ekologiskt och KRAV

I slutet av mars publicerades version 3 av de Nationella Riktlinjerna för Ekologisk produktion (branschens tolkning av EU:s ekologiska förordningar). Du hittar dem här: https://www.lrf.se/nationellariktlinjer. Som vanligt rör de flesta ändringarna primärproduktionen. För förädlingsledet har några förtydliganden gjorts om när och vilka produkter som ska få kallas ekologiska, regler om produktion och märkning av vin, samt uppdaterade bilagor om livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och jästframställning.

Vi har även deltagit på kalibreringsmöten med myndigheterna och de andra certifieringsorganen. Några av de punkter som diskuterades var:

 • Friyta runt EU-loggan för ekologisk produktion ska tillämpas strängare – ingen text eller grafiska element inom friytan.
 • Alla fynd av GMO över 0.9% inblandning ska utredas. Fynd av GMO som inte är godkänd inom EU ska utredas om halten är 0.1% eller högre.
 • Alla led som producerar, lagrar, hanterar, distribuerar och/eller marknadsför ekologiska produkter ska vara certifierade mot EU:s ekologiska förordningar. Inklusive terminaler. Det finns ett fåtal undantag, som framför allt gäller dem som transporterar ekologiska produkter mellan två ekologiskt certifierade företag, samt livsmedelsbutiker med försäljning till konsument.
 • Vid bryggning av öl är det OK att använda jästslurry som är dränerad från föregående bryggning FÖRUTSATT att bryggningen innan baserades på ekologiska ingredienser. Om man vill använda jästslurry från en konventionell bryggning måste man alltså brygga ytterligare en sats, baserad på ekologiska ingredienser, och sälja som konventionell öl. Sedan är det fritt fram att brygga öl som marknadsförs som ekologisk. Man kan även välja att använda ny jäst (ekologisk eller konventionell).
 • Jäst (från jästbolaget) betraktas som mikroorganism och är OK att använda både som konventionell och som ekologisk. Inga dispenser behövs.
 • Salmiak (ammoniumklorid) betraktas som arom enligt Del A i bilaga I i (EG) nr 1334/2008 – och måste vara naturlig vid användning i ekologiska produkter.

Från KRAV:s kalibreringsmöte tar vi med oss:

 • Påminner om att försäljningsvärdet för produkter som märks med KRAV ska rapporteras i Mitt KRAV innan 15 mars. Inga certifikat utfärdas förrän försäljningsvärdet är rapporterat. Företag som är KRAV-certifierade men inte har sålt några produkter som KRAV redovisar försäljningsvärde 0 kr.
 • Ungtjurar som är anmälda till slakt får inte säljas som KRAV-certifierade om de hållits inne efter 15 juni/1 juli. Djurägarens ansvar att djur som inte skickas som KRAV-märkta om datumen har passerats. Kolla att de djur som kommer in i juni/juli faktiskt har fått beta!
 • Reglerna om förpackningsmaterial gäller HELA förpackningslösningen (bortsett från flergångsemballage), inklusive sträckfilm runt pallarna. Det har visat sig vara svårt att få tag på PVC-fri sträckfilm som är tillräckligt elastisk.
 • Fakturor och följesedlar från säljare ska innehålla information om vilka produkter som är KRAV-märkta. På inkommande varor räcker det med att motsvarande information framgår av fakturor, följesedlar eller annan dokumentation.
 • I ingrediensförteckningar på andra språk än svenska med KRAV-märkta ingredienser behöver inte KRAV-ingredienser markeras som KRAV. Ingredienserna markeras istället som EU-ekologiska.

Vidare funderar KRAV på att tillåta nitrit i charkprodukter. Ett förslag kommer att finnas ute för remiss under april månad här: http://www.krav.se/artikel/aktuella-remisser.

Kurser i Livsmedelssäkerhet och certifieringar

Vi passar på att göra lite reklam för vår samarbetspartner Aquatic AS, som erbjuder flertalet kurser i livsmedelssäkerhet och HACCP för livsmedelsindustrin. Fullständigt kursprogram finns här: http://www.aquatic.no/aquatic-concept-group/aquatic-consult-no/kurs. Även vår revisor Jan Klingspor erbjuder kurser som du hittar här: http://jsk.nu/utbildning.html.

Nya revisorer

Hardy Christensen är ny underleverantör hos Valiguard sedan mitten av mars, och kommer till en början att göra revisioner mot BRC Food samt McDonald’s Slaughter & Deboning samt SQMS. Hardy har många års erfarenhet av framför allt köttproduktion, frukt, grönt och torrvaror, och kommer närmast från Teknologisk Institut i Danmark.

Vill du bli en del av vårt revisorsgäng? Vi söker just nu en heltidsanställd livsmedelssäkerhets-/miljörevisor – se annons här.

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Nyhetsbrev februari/mars 2017

(Valiguard 2017:1) Då var det dags för årets första nyhetsbrev från Valiguard AB, denna gång med uppdateringar om uppdateringar av standarder… BRC BRC ligger i startgroparna för att påbörja utvecklingen av sin åttonde version av standarden för livsmedelssäkerhet (BRC Food). BRC Storage & Distribution v. 3 har genomgått benchmarking mot GFSI (Global Food Safety Initiative, en … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev februari/mars 2017”

(Valiguard 2017:1)

Då var det dags för årets första nyhetsbrev från Valiguard AB, denna gång med uppdateringar om uppdateringar av standarder…

BRC

BRC ligger i startgroparna för att påbörja utvecklingen av sin åttonde version av standarden för livsmedelssäkerhet (BRC Food).

BRC Storage & Distribution v. 3 har genomgått benchmarking mot GFSI (Global Food Safety Initiative, en paraplyorganisation för livsmedelssäkerhetsrelaterade standarder) och är numera godkänt av dem – vilket i praktiken betyder att BRC SD har samma ”status” ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv som t.ex. BRC Food, IFS Food och FSSC 22000.

För BRC Packaging and Packaging Materials har Modul 9 AuditOne tilläggsmodul publicerats. Meningen med denna är att det vid samma revision ska gå att kontrollera flera olika kundkrav. Modulen finns att ladda ner härifrån.

BRC har även publicerat ett första utkast av BRC Agents and Brokers v. 2 som ligger ute för synpunkter till den 11 mars här. Jämfört med den första versionen av A&B ligger fokus på ändringar som ska göra det möjligt att få systemet godkänt av GFSI. Dessutom har ett guidance-dokument och en tilläggsmodul utvecklats för FSMA, för att företag som handlar med och inom USA bättre ska förstå vilka krav FSMA-lagstiftningen ställer på dem och deras leverantörer.

FSSC 22 000 version 4

Vi har redan fått en del frågor om FSSC 22000 version 4, framför allt vad som gäller för organisationer med verksamhet på flera platser, där ett centralt huvudkontor har ansvar för gemensamma rutiner och funktioner. Tyvärr vet vi ännu inte vad som gäller och hur vi ska tolka de dokument som FSSC har publicerat, utan väntar på ytterligare klargöranden från standardägaren. Revisionstiderna är ett frågetecken då sättet att beräkna tiden har gjorts jämfört med v. 3, liksom om det krävs en särskild ”övergångsrevision” mot FSSC v. 4 under 2018 för företag som nästa år annars har ”surveillance”-revision.

EU-ekologiskt och KRAV

Vi påminner om att större förändringar av verksamheten ALLTID ska meddelascertifieringsorganet! Exempel på större förändringar är byte av den som är ansvarig för EKO/KRAV-certifieringen på företaget, ändrade ägarskapsförhållanden, verksamheten flyttar, nya produktionslinjer eller processer, byte av tredjepartstillverkare av produkter som säljs under eget namn/varumärke (legotillverkare) samt andra ändringar som gör att den information som tidigare lämnats till oss inte längre stämmer. Vi gör sedan en bedömning av om vi på grund av ändringen behöver göra en extra revision. Vid tillägg av processer/produkter/verksamheter som inte täcks av befintligt certifikat krävs alltid en ny revision (kan i vissa fall göras på distans).

Vi påminner också om att man INTE får använda konventionella jordbruksråvaror i produkter som märks/marknadsförs som ekologiska annat än i undantagsfall (EG nr 889/2008, Artikel 29). Undantagsfallen kräver antingen att råvarorna finns listade i bilaga IX till EG nr 889/2008, att det finns en generell dispens från myndigheterna (som för bagerijäst) eller att man har en tidsbegränsad specifik dispens som man ansöker om hos Livsmedelsverket. Dispens beviljas för max 1 år i taget och kan förnyas max tre gånger (d.v.s. totalt kan man få dispens i max 4 år). Observera att även om man har dispens måste minst 95% av jordbruksråvarorna vara ekologiska enligt EG nr 834/2007 Artikel 23.1. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida här.

En glädjande nyhet får avsluta detta nyhetsbrev. Den ”ekologiska” laxen från Norge, som under en period inte fick säljas som ekologisk på grund av att Norge (och Island) inte följde rätt ekologiskt regelverk, kan snart (preliminärt slutet av mars) säljas som ekologisk igen sedan Norge (och Island) prioriterat frågan och EU lagt manken till.

Nya revisorer

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Nyhetsbrev december 2016

Så här före jul kommer årets sista nyhetsbrev från Valiguard AB/SAI Global Scandinavia. Vi vill samtidigt passa på att önska er alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

(Valiguard 2016:7)

Uppdateringar om BRC – alla standarder

Våra revisorer har nyligen varit BRC-kurs i England och tipsar om att det kan vara klokt att beställa och sätta sig in i BRC:s interpretation guidelines eftersom revisorerna ska ta hänsyn till dessa vid revisionerna.

Så här står det t.ex. under rubriken ”Purpose of the Guideline” på sid 6 i inledningen till Interpretation Guideline för BRC S&D version 3: ”The Guideline forms the basis against which the audit shall be conducted; however, where the objective of a clause can be demonstrated to have been achieved through an alternative approach, this will also be acceptable”. Detta innebär att texten i guidelines får ökad tyngd för både revisor och företag när det gäller ta ställning till om standardens krav är införda på ett tillfredställande sätt.

FSSC 22 000 version 4

Den fjärde versionen av FSSC 22 000 är på ingång och ska användas för alla revisioner som utförs efter 1 januari 2018, och efter detta datum får certifikat inte inkludera PAS 222, utan måste vara ISO 22002-6. Den nya versionen av standarden innehåller flera nyheter. Bland annat ska en av de två surveillance-revisionerna utföras som en fullständigt oanmäld revision, och företag som vägrar att släppa in revisorn mister sitt certifikat. Som i andra certifieringssystem läggs mer kraft på att förebygga ”food fraud” (livsmedelsfusk).

Kraven på FSSC-revisorer har förtydligats, och samma revisor får inte göra revision på företag i mer än 6 år i rad. Graderingen av avvikelser som upptäcks vid revisionen ändras till att enbart omfatta kritiska, större och mindre avvikelser, och vid kritiska avvikelser stängs företaget av omedelbart under max 6 månader. FSSC har också ambitionen att göra standarden mer transparent och lätt att förstå, och kommer därför att inkludera krav som nu finns i normativa dokument.

Nya FSSC-moduler för lagring och distribution, för catering och för handel införs. För dessa moduler är det tillåtet med stickprovsrevisioner om företaget i fråga har flera anläggningar belägna på olika platser, men exakt hur detta upplägg är tänkt framgår inte av den information som vi har tagit del av.

EU-ekologiskt och KRAV

I slutet av november hade Valiguard AB insynsbesök av Swedac, vilket i princip innebär en revision av att våra rutiner följer kraven i ISO 17065 och Swedacs föreskrifter när det gäller de ekologiska certifieringssystemen vi är ackrediterade för. Samtliga avvikelser som Swedac identifierade har korrigerats av oss och godkänts av Swedac. Vi behåller därmed vår ackreditering för EU-ekologisk livsmedelsförädling och import samt KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, import och slakt.

Till följd av Swedacs avvikelser kommer vi från 1 januari 2017 att införa några nya rutiner:

 • Alla företag måste på nytt fylla i ansökningsformulär för EU-ekologiskt och/eller KRAV. Detta för att vi ska försäkra oss om att ni, och vi, har rätt version av avtal oss emellan.
 • Alla företag, inklusive de som har en GFSI-certifiering (t.ex. BRC, FSSC 22000 eller IFS) hos oss måste fylla i en ”företagsprofil” som sammanfattar den ekologiska verksamheten (se EG 889/2008 Art. 63).
 • En ny riskbedömningsmodell införs. Enligt EG 834/2007 Art. 27.3 ska revisionernas utformning och frekvens fastställas på grundval av en riskbedömning som tar hänsyn till risken för att det ekologiska regelverket inte följs. Den modell vi tidigare använde var trubbig, och beaktade inte tillräckligt många faktorer och vi såg därför behovet av en ny. I den nya modellen poängsätts ett antal faktorer, såsom om man har ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet (och i så fall vilket), råvaruhantering, leverantörernas ursprung, typ av verksamhet, antal ekologiska produkter samt antal avvikelser vid tidigare revisioner. Poängen summeras, och beroende på resultat justeras revisionsfrekvens, revisionsomfattning och revisionstyp. Företag som hamnar i den lägsta riskklassen kommer att ha en fullständig revision vart 3:e år, däremellan stickprov, företrädesvis oanmälda. Mellanriskklassen innebär årliga fullständiga revisioner, eventuellt extrarevisioner och/eller oanmälda årliga besök. Aktörer i den högsta riskklassen får räkna med årliga fullständiga revisioner som alltid är oanmälda samt alltid extra stickprovsrevisioner som kan vara anmälda.
 • De årliga revisionerna kommer i större utsträckning göras som oanmälda. Inför dessa besök skickas inte något bekräftelsebrev, och heller inte någon revisionsplan. Företag som ”blir utsatta” för oanmälda besök under 2017 har fått besked om detta, och ombeds att snarast meddela max 45 dagar (vardagar, på helgerna gör vi inga revisioner) då de inte vill/kan ha revision.

Nya revisorer

Vi fortsätter att utbilda nya revisorer och hoppas därför att företag som tillfrågas har möjlighet att låta dem delta som observatörer vid revisionerna. Deras uppgift är INTE att lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Det var allt för denna gång! Hoppas ni alla får en härlig jul- och nyårshelg och får tillfälle att vila upp er inför 2017!

Nyhetsbrev november 2016

(Valiguard 2016:6) Nu duggar det tätt mellan nyhetsbreven – en nödvändighet eftersom vi precis har nåtts av viktig information vad gäller revisionstider för BRC Food. BRC Food – ökad revisionstid från 1 januari 2017 För varje ny version av BRC Food har regelpunkterna att granska vid revisionerna ökat, utan att revisionstiden har förlängts. Detta kan … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev november 2016”

(Valiguard 2016:6)

Nu duggar det tätt mellan nyhetsbreven – en nödvändighet eftersom vi precis har nåtts av viktig information vad gäller revisionstider för BRC Food.

BRC Food – ökad revisionstid från 1 januari 2017

För varje ny version av BRC Food har regelpunkterna att granska vid revisionerna ökat, utan att revisionstiden har förlängts. Detta kan på sikt leda till försämrad revisionskvalitet då man inte hinner belysa alla delar i standarden. I slutet av oktober beslutade BRC därför om att förlänga revisionstiden med 2-4 timmar för de minsta anläggningarna. Dessutom presenterades riktlinjer för hur lång tid extra som krävs för revision av de frivilliga modulerna. Reglerna träder i kraft redan 1 januari 2017 och påverkar såväl planerade som bokade revisioner. De nya revisionstiderna framgår av tabellerna nedan (tiderna som anges avser tid på anläggningarna. Förberedelser och efterarbete tillkommer). Vi undersöker om BRC medger kortare revisionstid för anläggningar där huvudkontoret revideras separat.

1-3 HACCP-planer Storlek produktionsyta Enhet

1 mandag = 8 tim ex lunch

Antal anställda (i produktionen, huvudskift inkl säsongsanställda) <10 000 kvm 10 000-25 000 kvm >25 000 kvm
1-50 2 2 2.25 Mandagar
50-500 2.25 2.5 3 Mandagar
500-1500 2.5 3 3.5 mandagar

Extra tid vid fler än 3 HACCP-planer:

Antal HACCP-planer Extra tid utöver tabell ovan (halva tiden i produktionen)
4-6 planer 4 tim (0.5 dagar)
>7 planer 7 tim

Tillägg revisionstid, frivilliga moduler

Modul nr Modul namn Extra tid utöver tabellerna ovan (tim)
8 Traded goods 1
9 Management of Food Materials for Animal Feed 1
10 GlobalG.A.P. Chain of Custody ≥1
11 Meat Supply Chain Assurance 2-4
12 AOECS Module for Gluten-Free Foods 2-4
14 Food Safety Culture 0
15 FSMA Preventive Controls Preparedness 2-4

Övriga nyheter BRC Food

Från BRC:s bulletin för certifieringsorgan hämtar vi följande:

 • Den frivilliga modulen för Glutenfria livsmedel har nu släppts. Modulen har utarbetats i samarbete med The Association of European Coeliac Societies (AOECS) och beaktar de aspekter som är av vikt för att åstadkomma en glutenfri slutprodukt. Ni som vill inkludera denna frivilliga modul vid er ordinarie BRC-revision – meddela oss i god tid innan revisionen så att revisorn har rätt kompetens (fortbildning via webinar + skriftligt prov).
 • Modulen för ASDA har uppdaterats (version 5). Den nya versionen används vid alla revisioner från den 7 november 2016.
 • BRC har noterat att många anläggningar inte fullt ut uppfyller kravet i regel 3.4.1 om interna revisioner. BRC förväntar sig att internrevision genomförs minst 4 gånger per år och inte bara 1-2 gånger per år. Detta för att säkerställa att ledningssystemet och tillverkningsprocesserna är effektiva HELA året.

BRC Storage & Distribution

Som bekant träder en ny version av BRC Storage & Distribution i kraft 1 februari 2017. I samarbete med Aquatic AS kommer en 2-dagarskurs anordnas i Trondheim, Norge, 17-18 januari 2017 där standarden gås igenom. Kursen är främst för våra egna revisorer men är även öppen för externa deltagare från er kunder. Det är möjligt att det finns någon enstaka plats kvar. Om du är intresserad, skicka ett mail till josefine.liew@saiglobal.com för mer information!

FSSC 22000 – lagring och distribution

Vår revisor Jan Klingspor rapporterar att en av de snabbast växande standarderna just nu, FSSC 22000, har publicerat ett utkast till grundförutsättningar för lagring och distribution. För att så småningom bli certifierad enligt den nya standarden krävs att anläggningen uppfyller kraven i ISO 22000 samt FSSC:s tilläggskrav.

BRC Agents & Brokers

 • Även för BRC Agents & Brokers börjar en ny revisionstidsberäkning att gälla från 1 januari 2017. Revisionstiden för denna standard beror på antal leverantörer, antal produkter det handlas med, antal kontor samt antal typer av service som tillhandahålls, och är minst 8 timmar.
 • De tidigare 12 olika produktkategorierna har grupperats om till 3 kategorier: 1 – Chilled and frozen food; 2 – Ambient food och 3 – Packaging materials.
 • Ett ”Position statement” (förtydligande från BRC) har gjorts angående avsnitt 4.6 i standarden. Detta avsnitt kan bara vara ”non-applicable” i ett fåtal fall, och inte som generell regel.
 • Även för regel 4.1.2 har BRC gjort ett förtydligande om att denna regelpunkt inte ska tolkas strängare än motsvarande regel i BRC Food v. 7.
 • Version 2 av BRC A&B är under utveckling. Ett första utkast planeras att skickas ut i februari 2017.

Nya revisorer

Från 1 december 2016 förstärks vår revisorskår av Jessica Eriksson. Jessica har tidigare arbetat med livsmedelssäkerhets- och miljöfrågor på bland annat Atria, Salico och Oatly, och kommer till en början att revidera företag mot BRC Food, FSSC 22000 och EKO-KRAV. Precis som övriga revisorer arbetar hon med bas i hemmet – som i det här fallet finns i Halmstad.

Vi har även några andra revisorer på ingång. Vi hoppas att ni har möjlighet att välkomna dem till era anläggningar – deras uppgift är inte lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Nyhetsbrev november 2016 

Detta nyhetsbrev handlar uteslutande om ekologisk och KRAV-ekologisk produktion då vi har mycket att tillkännage efter höstens kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV. Förtydliganden om ekologisk produktion Regelverket för ekologisk produktion är inte alltid så tydligt. På förekommen anledning vill vi därför göra några förtydliganden. Sverige har deltagit på ännu ett EU-möte som rör ekologisk produktion. … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev november 2016 ”

novemberDetta nyhetsbrev handlar uteslutande om ekologisk och KRAV-ekologisk produktion då vi har mycket att tillkännage efter höstens kalibreringsmöten med myndigheterna och KRAV.

Förtydliganden om ekologisk produktion

Regelverket för ekologisk produktion är inte alltid så tydligt. På förekommen anledning vill vi därför göra några förtydliganden.

Sverige har deltagit på ännu ett EU-möte som rör ekologisk produktion. Än så länge har vi bara fått ta del av minnesanteckningarna från de svenska myndigheterna. I väntan på de skriftliga svaren från EU-kommissionen kan vi dock avslöja följande:

 • Märkning EU/Icke-EU alternativt ett visst ursprungsland (2%-regeln): Nu har kommissionen svängt, och tycker att det är OK att bortse från ursprung för jordbruksråvaror som utgör <2% av totala vikten av jordbruksråvaror om man vill märka med ett visst ursprungsland. Till skillnad från tidigare, då ursprung Sverige krävde 100% svenska råvaror verkar det nu räcka med 98% svenska råvaror för denna märkning.
 • Till skillnad från diskussionerna vid föregående möte (se föregående nyhetsbrev) verkar det inte vara obligatoriskt att märka ut ekologiska ingredienser i alkoholhaltiga drycker.
 • Frågan om ”Ekologisk” lax från Norge, som numera INTE får säljas som ekologisk i EU var uppe igen, för att eventuellt få till ett temporärt avtal som gör att laxen KAN säljas som ekologisk – eftersom de regler produktionen följer som sämst är likvärdiga med EU:s nuvarande regler.
 • ”Problemländer” när det gäller rester av pesticider i importerade produkter diskuterades. Förutom stater i f.d. Sovjetunionen återfinns ofta otillåtna substanser i produkter från Kina, Egypten och Turkiet.

Vi har även deltagit på kalibreringsmöte med myndigheterna. Ett urval av de frågor som diskuterades:

 • Man får INTE skriva att ekologiska produkter är GMO-fria, att de kommer från djur som äter GMO-fritt foder etc. Detta regleras av informationsförordningen – som kommunerna är ansvarig kontrollmyndighet för. Certifieringsorganen kan skriva avvikelse mot formuleringar som innehåller ”GMO-fritt” på KRAV-certifierade företag eftersom KRAV:s regel 2.1.10 säger att man är skyldig att följa lagen.
 • För att uppfylla EG 834/2007 art. 9 om att GMO inte får användas i något led inom ekologisk produktion krävs separat försäkran/garanti om att produkten inte är framställd av eller med hjälp av GMO. Det räcker alltså inte med en hänvisning i produktspecifikationen om att varan inte behöver GMO-märkas.
 • Salt får inte innehålla andra klumpförebyggande medel än de som finns listade i bilaga VIII till EG 889/2008.
 • Observera att listan över godkända tillsatser (bilaga VIII till EG 889/2008) finns i en ny version som träder i kraft 7 november 2016. Flera nya tillsatser kommer då att bli godkända.
 • Om frukt och grönt stycke-märks med EU-logga för ekologisk produktion räcker det med att kod för certifieringsorganet finns på ”lådan” som lösviktsfrukten ligger i.
 • Vi hade även en lång diskussion om ”smakämnen”, t.ex. olika ”extrakt”. Dessa kan räknas antingen som arom, tillsats eller ingrediens och bara tillverkaren vet vad som gäller. Klart är att bara naturliga aromer är tillåtna i ekologisk produktion, och de få inte innehålla ämnen som saknas i bilaga VIII till EG 889/2008. Rökaromer är inte tillåtna. Tillsatser måste finnas listade i samma bilaga för att få användas, och ingredienser måste som bekant vara ekologiska för att få användas i ekologiska produkter.

Vidare har vi fått klart för oss vad som gäller om märkning på förpackningar som säljs till storhushåll, restauranger och liknande. Enligt Art 24 i EG 834/2007 ska kod för certifieringsorgan och EU:s ekologiska logotyp finnas på färdigförpackade livsmedel. Art. 31 i EG 889/2008 anger att motsvarande information får lämnas i ett följedokument – om det inte är en ”färdigförpackning” enlig denna definition från art. 2.2.e) i förordning (EU) nr 1169/2011: Färdigförpackat livsmedel: en enskild vara som i oförändrat skick är avsedd att tillhandahållas slutkonsumenter och storhushåll och som består av ett livsmedel och den förpackning i vilken det placerades innan det erbjöds till försäljning, oavsett om förpackningen omsluter livsmedlet helt eller endast delvis, men i varje fall så att förpackningen omsluter livsmedlet på ett sådant sätt att innehållet inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras; livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran eller är färdigförpackade för direkt försäljning ska inte anses vara färdigförpackade livsmedel.

Artikel 24 i förordning (EG) nr 834/2007 säger att kod och logotyp ska finnas på färdigförpackade livsmedel. Ett livsmedel som går till storhushåll kan vara färdigförpackat. Artikel 31 i förordning (EG) nr 889/2008 reglerar att kod kan få finnas med i ett följedokument och att det inte finns något krav på att EU:s ekologotyp används. Men det förutsätter att det inte är en färdigförpackning för då gäller artikel 24 i förordning (EG) nr 834/2007.

Förtydliganden om KRAV-ekologisk produktion

I sedvanlig ordning träder nya regler från KRAV i kraft 1 januari 2017. I 2017 års version av reglerna är det framför allt kapitel 1, 16 (import och införsel) samt 20 (märkning och marknadsföring) som har setts över. Vad gäller import och införsel gäller t.ex. nya regler om verifiering av tilläggskrav, medan de aviserade ändringarna om socialt ansvar skjuts på framtiden. Nytt är även att nya kunder ska registrera sig hos KRAV och få ett KRAV-nummer, samt att alla produkter ska registreras på artikelnivå hos KRAV. Läs mer på KRAV:s hemsida här.

Från KRAV:s kalibreringsmöte tar vi med oss att mycket fokus just nu ligger på förpackningsmaterial. För att hjälpa KRAV-certifierade företag med att uppfylla regel 3.5.2, undvikande av hälso- och miljöskadliga ämnen och material, har ”förpackningslotsen” utvecklats. Den hittar du här! I nya förpackningar får SIN-ämnen inte ha använts i tillverkningen (hela förpackningslösningen, inte bara den del som kommer i kontakt med livsmedlet). Befintliga förpackningslösningar som innehåller SIN-ämnen ska kartläggas och en avvecklingsplan ska göras. PVC och Bisfenol A totalförbjuds, 1 januari 2017 för PVC och 1 januari 2018 för Bisfenol A. Det räcker med andra ord inte att uppvisa Norm-pack certifikat eller hänvisa till att förpackningarna uppfyller gällande lagstiftning, då KRAV:s regler är betydligt mer långtgående.

Vidare diskuterades ”miljömärkningen” A.I.S.E. som bland annat används på rengöringsmedel. Denna märkning är INTE jämförbar med märkning med Svanen/Pilgrimsfalken/EU Eco Label och således inte tillåten i KRAV-ekologisk produktion.

KRAV har även gått igenom likvärdiga certifieringar och leverantörsgranskningar för import och införsel, och godkänner numera SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) som grund för KRAV-godkänt socialt ansvar (regelavsnitt 16.3). Palmolja certifierad enligt RSPO:s kriterier ”segregated” och ”Identity Preserved” uppfyller kraven för bevarande av skyddsvärd natur (regel 16.5.1).

Detta var allt för denna gång! Mer ”allmänna” nyheter kommer i november-december!