Nyhetsbrev september 2016

Så var det dags för ännu ett nyhetsbrev från oss på Valiguard AB/SAI Global Scandinavia. Sedan några veckor är vi åter igång för fullt med revisioner och allt som hör därtill. Under sommaren passade vi på att träffas för att utbyta erfarenheter, utbilda oss och kalibrera viktiga frågor i regelverken, allt för att säkerställa en … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev september 2016”

ec9c8878-e070-4205-913d-f535fb4fed92Så var det dags för ännu ett nyhetsbrev från oss på Valiguard AB/SAI Global Scandinavia. Sedan några veckor är vi åter igång för fullt med revisioner och allt som hör därtill. Under sommaren passade vi på att träffas för att utbyta erfarenheter, utbilda oss och kalibrera viktiga frågor i regelverken, allt för att säkerställa en så hög kvalitet på våra revisioner som möjligt. Äntligen fick vi till ett gruppfoto där nästan alla var med! Det hittar du här!

Uppdateringar om BRC Storage & Distribution v.3

Under sommaren publicerades BRC Storage & Distribution version 3 (på engelska). Denna nya version av standarden gäller från 1 februari 2017. Några viktiga punkter som BRC själva lyfter fram är:

 • Man kan välja mellan anmälda eller helt oanmälda besök. Det oanmälda alternativet innebär att revisorn kan komma när som helst 3 månader efter revisionen och fram till det ”re-audit due date” som framgår av certifikatet. Om din anläggning vill byta från anmälda till oanmälda besök eller tvärtom, måste detta meddelas oss senast 3 månader efter att den senaste revisionen har ägt rum.
 • Certifierade anläggningar kommer nu att betygssättas, från AA/AA+ (bäst; plustecknet som tillägg för alternativet med oanmälda besök) till D/D+, beroende på antal avvikelser som upptäcks vid revisionen.
 • Revisionsfrekvensen beror på vilket betyg (grade) anläggningen erhåller: 12 månader mellan revisionerna vid grade AA/AA+, A/A+ och B/B+, 6 månader vid grade C/C+ eller D.
 • Vad gäller regelpunkter ökat fokus på säkerhet i fordon, vid lastning och lossning, regler för att minska risken för att grossister med egna varumärken blir utsatta för livsmedelsfusk, ökade krav på leverantörsbedömningar, godkännande av nya leverantörer, samt områden som historiskt är överrepresenterat vad gäller tillbakadraganden och återkallelser (t.ex. märkning, packning).

Uppdateringar om BRC Food v.7

Vår revisor Jan Klingspor har spanat in en sammanställning från BRC som listar de vanligaste avvikelserna mot version 7 av standarden:

 • 3.5.1.2 Godkännande av leverantörer: Bra system finns, men man har missat någon leverantör och/eller ingrediens
 • 5.4.2 Sårbarhetsanalys: Otillräckligt underlag/system för att bedöma hot, sabotage och förfalskning
 • 3.5.1.1 Riskbedömning av råvaror: Även förpackningsmaterial ska ingå (medan 5.4.2 ovan bara gäller råvaror)
 • 4.9.1.1 Kemisk kontaminering: Saknas dokumentation för kemikalier som finns på anläggningen
 • 4.4.9 Dörrar ska vara i gott skick: Otäta eller skadade dörrar, saknas orsaksanalys och förebyggande åtgärder
 • 2.5.1 Flödesschema: Inte uppdaterat eller verifierat av ”gruppen ute i verkligheten”

Från BRC Bulletin för certifieringsorgan har vi fått ett förtydligande om att punkterna 5.4.1-3 måste vara fullständigt införda på anläggningarna. Om sårbarhetsanalys saknas, eller om den inte beaktar alla kriterier som framgår av regelverket, ska det utfärdas en större avvikelse, och för att anläggningen alls ska kunna bli certifierad krävs att regel 5.4.2 är helt uppfylld.

Uppdateringar om IFS Food

Publiceringen av IFS Food version 7 har blivit senarelagd. Det första utkastet förväntas i bästa fall vara färdigt först i slutet av nästa år. Några preliminära förändringar vad gäller ”det administrativa”:

 • Normal working day kommer att vara 10 timmar inkl. lunch 1 timme istället för 9 timmar inkl. lunch 1 timme.
 • Om tolk används – lägg till 20% extra på den beräknade revisionstiden. Tolk MÅSTE användas om revisorn inte talar samma språk som personalen i anläggningen (i Skandinavien hävdar vi att svenska, norska och danska ligger så nära varandra språkligt att tolk inte behövs). Tolken ska ha relevant teknisk bakgrund (jämförbar med GFSI-revisor) och vara opartisk gentemot det reviderade företaget.

Vidare införs ett alternativ med oanmälda revisioner (se även tidigare nyhetsbrev), för företag med re-audit due date efter 21 januari 2017.

Tidsplan ISO 22000

En ny utgåva av ISO 22000 är som bekant under utveckling. Eftersom denna standard även styr delar av FSSC 22000 kommer den senare standarden att påverkas. Tidsplanen för ISO 22000 som det ser ut nu är att en första version släpps under sommaren 2016. I mars 2017 publiceras ISO/DIS 22000 och i juli 2018 den nya ISO 22000-standarden.

Förtydliganden om ekologisk produktion

Regelverket för ekologisk produktion är inte alltid så tydligt. På förekommen anledning vill vi därför göra några förtydliganden – efter frågor som diskuterats vid revisioner:

 • Tillsatser som används i ekologiska produkter ska finnas med i bilaga VIII till EG nr 889/2008.  Detta gäller ÄVEN sådana tillsatser som inte behöver redovisas i slutproduktens ingrediensförteckning. Observera att det finns begränsningar för vissa av tillsatserna – t.ex. att de bara är godkända för en viss typ av produkter, eller att de enbart får vara framställt av vissa råvaror på ett specificerat sätt. ”Tillsatslistan” har nyligen ändrats (ändringarna träder i kraft 7 november), så ta gärna en titt i den nya versionen EU 2016/673  som finns här.
 • Av samma genomförandeförordning som den ovan framgår att från 7 maj 2017 omfattas alger, d.v.s. flercelliga havsalger, fytoplankton och mikroalger, av EU:s ekologiska förordningar och kan alltså märkas som ekologiska om de producerats i enlighet med regelverket. Även om det här rör sig om vattenbruk, räknas algerna som jordbruksprodukt. Det ska därför stå ”EU-jordbruk”, ”Icke-EU-jordbruk” eller ”EU/Icke EU-jordbruk” (beroende på ursprung) under EU-loggan.
 • Vi vill även förtydliga att rökaromer inte är godkända för att åstadkomma röksmak i ekologiska produkter. Ska det smaka rök, ska det komma från en verklig rökningsprocess såsom vi för tillfället tolkar regelverket.

Av intresse från EU-möten som svenska myndigheter deltar vid är följande:

 • Märkning EU/Icke-EU alternativt ett visst ursprungsland (2%-regeln) som vi har informerat om i ett tidigare nyhetsbrev (d.v.s. Ursprung Sverige kräver 100% svenska råvaror) var uppe för diskussion – frågan ska utredas på nytt. Om vi har tur kommer ett svar under september…
 • Under utredning är också om det är obligatoriskt att märka ut ekologiska ingredienser i alkoholhaltiga drycker (det första svaret var JA, men frågan ska nu granskas på nytt)
 • Ekologisk lax från Norge kan INTE säljas som ekologisk i EU eftersom Norges ekologiska lagstiftning följer de ”gamla” EU-reglerna i 2091/92 där vattenbruksregler saknas. Norsk ”ekologisk” lax som processas i länder inom EU får inte heller säljas som ekologisk inom EU. Alltså: Står det ”Ekologisk Lax från Norge” är produkten olaglig såvida den är inköpt inom EU.

Nya revisorer

Vi har just nu några nya revisorer på ingång. För att de ska kunna ta sig an sin revisorsuppgift på bästa möjliga sätt behöver de ”skugga” (följa med) erfarna revisorer på verkliga revisioner. Vi hoppas att ni har möjlighet att välkomna dem till era anläggningar – deras uppgift är inte lägga sig i revisionsresultatet, utan att studera hur en bra revisor beter sig. Liksom alla våra revisorer har de skrivit under sekretessavtal (Code of Conduct and Confidentiality).

Vill du också bli revisor hos oss? Du som redan är BRC-/FSSC-revisor eller har bred erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin, tycker om att resa, talar och skriver minst ett skandinaviskt språk samt engelska flytande – hör av dig till oss – enklast via e-post: foodsafety.sc@saiglobal.com.

Det var allt för nu! Väl mött i nästa nyhetsbrev som kommer så fort vi har något nytt spännande att informera om och har hittat tid att plita ner det!

Nyhetsbrev Mars 2016

Nu duggar det tätt mellan nyhetsbreven… BRC har nämligen släppt information om den nya versionen av sin standard för lagring och distribution, och parallellt med det publicerat en ny frivillig modul av BRC Food; Meat supply chain. Dessutom har vi varit på kalibreringsmöte med myndigheterna och KRAV för våra ekologiska standarder. Puh!   Ny version … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev Mars 2016”

Mars 2016

Nu duggar det tätt mellan nyhetsbreven… BRC har nämligen släppt information om den nya versionen av sin standard för lagring och distribution, och parallellt med det publicerat en ny frivillig modul av BRC Food; Meat supply chain. Dessutom har vi varit på kalibreringsmöte med myndigheterna och KRAV för våra ekologiska standarder. Puh!

 

Ny version av BRC Lagring & Distribution

BRC arbetar för fullt med sin tredje utgåva av BRC lagring och distribution (BRC S&D v.3). Ett utkast publicerades i januari, och enligt span från vår revisor Jan Klingspor ligger fokus på grundorsaksanalys vid allvarliga avvikelser, rutiner för godkännande av leverantörer, översyn av riskbedömningar, hygien i lastutrymmen, lastens säkerhet vid transport, temperaturmätning i lastutrymmen för att säkerställa produkttemperatur inom specifikationerna, regler för hantering av överskottsprodukter, åtgärder vid skadedjursangrepp, regler för frisläppande av produkt. Liknande krav återkommer även i grossistmodulen, och i modulen för kontrakterade tjänster ställs ökade krav vid tilldelning av förpackningsmaterial, märkningskontroll och on-line vision system för att säkerställa rätt förpackning och märkning.

Ytterligare en frivillig BRC-modul – Meat Supply Chain

I spåren av hästköttsskandalen och annat fusk med köttråvara har BRC nyligen publicerat en ny frivillig modul för Meat Supply Chain (köttleverantörkedjor). Precis som för övriga frivilliga moduler för Traded Goods och Food for Animal Feed läggs denna modul på befintlig BRC Food certifiering. Revisionen genomförs i samband med BRC Food, som ett tillägg omfattande 2-4 timmar beroende på typ av råvaror och antal leverantörer. Revisionsresultatet graderas enbart som godkänd/inte godkänd, och förutsatt att man blir godkänd inkluderas detta på BRC Food certifikatet.

I stora drag kräver modulen Meat Supply Chain att anläggningen kan spåra alla köttbaserade råvaror hela vägen till slakteriet, har ett effektivt system för leverantörgodkännande vad gäller köttråvara, märkning och förpackningar är korrekt utformade, åtgärder har vidtagits för att förhindra korskontaminering mellan djurslag, att det finns ett riskbaserat provtagningsprogram för att säkerställa att köttråvaran kommer från det djurslag det uppges komma från, samt extra personalutbildning.

Om ditt företag vill inkludera en eller flera frivilliga moduler i BRC Food-certifieringen – kontakta oss i god tid före revisionen eftersom tillägget påverkar revisionstiden och revisorns övriga förberedelser inför revisionen.

IFS Food – oanmälda revisioner

IFS har nyligen lanserat ett nytt protokoll för oannonserade revisioner, som från och med 1 oktober 2016 ersätter det nuvarande systemet ”IFS unannounced Food Checks”. Företag som önskar certifiering enligt IFS kommer från och med detta datum att få välja mellan annonserade (announced), föranmälda revisioner  och oannonserade (unannounced) revisioner som genomförs oanmälda, någon gång under perioden 16 veckor före till 2 veckor efter ”audit due date” (anges på certifikatet). Hela IFS Food protokollet för oannonserade revisioner finns att ladda ner från IFS hemsida. Den engelska versionenfinns här.

Lilla EKO-märkningsskolan:
Angivande av ursprung under EU-loggan

Om EU:s logotyp för ekologisk produktion används ska det under logotypen finnas uppgift om produktionsplats för de jordbruksråvaror som produkten består av (EG 834/2007 Art. 24.1c). Uppgiften om produktionsplats ska anges som EU-jordbruk (alla jordbruksråvaror producerade inom EU), Icke-EU-jordbruk (alla jordbruksråvaror producerade utanför EU) eller EU/Icke-EU-jordbruk (jordbruksråvarorna kommer från både EU- och icke-EU-länder) och man kan bortse från ingredienser som totalt sett utgör mindre än 2% av mängden i vikt av jordbruksråvaror. Uppgiften om produktionsplats får ersättas eller kompletteras med ett land om alla jordbruksprodukter av vilka produkten består har producerats i det landet. På förekommen anledning vill vi förtydliga att undantaget om att man kan bortse från små mängder <2% INTE gäller om ett specifikt land anges. Om man vill skriva ”Sverige” under EU-loggan måste således ALLA ingående ingredienser vara producerade inom landets gränser.

Vad gäller EU:s ekologiska logotyp finns det en utmärkt grafisk manual för hur denna logga ska utformas, vilka färger den ska ha och vilken information som ska finnas i anslutning till den och hur informationen ska placeras. Du hittar manualen på svenska här:http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_sv.pdf. Länk finns även från livsmedelsverkets hemsida och självklart från Valiguards egen hemsida.

KRAV:s krav för importerade produkter skärps

Med jämna mellanrum ser KRAV över sina regler. Nu har turen kommit till produkter som importeras från länder utanför EU, eller förs in i Sverige från andra EU-länder. Enligt det förslag som nyligen varit ute på remiss införs nya regler för socialt ansvar vid import och införsel, med en rad nya krav som måste uppfyllas av alla leverantörer och underleverantörer som inte är certifierade enligt ett av KRAV erkänt system för socialt ansvarstagande (t.ex. Fair Trade). Dessa nya regler syftar till att säkerställa sociala rättigheter och rimlig levnadsstandard för all anlitad arbetskraft. Det finns även förslag på regler för att möjliggöra KRAV-certifiering i länder utanför EU, samt ytterligare tilläggskrav för importerade och införda animalieprodukter.

 

Vi söker nya medarbetare!

Tack vare ökad efterfrågan på våra certifieringstjänster har vi behov av nya revisorer. Du som redan är BRC-/FSSC-revisor eller har bred erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin, tycker om att resa, talar och skriver minst ett skandinaviskt språk samt engelska flytande och tror att ett arbete som revisor för SAI Global skulle vara någonting för dig – hör av dig till oss (enklast via e-post; foodsafety.sc@saiglobal.com) med CV och personligt brev, så kontaktar vi dig för en diskussion om hur du skulle kunna passa in i vår verksamhet.

Nyhetsbrev januari 2016

  Nytt år, nya möjligheter brukar det ju så vackert heta. Hos oss på Valiguard planerar vi som bäst för några smärre förändringar i vår organisation under det kommande året, parallellt med att vårens revisionsverksamhet har tuffat igång på allvar.   Avvikelser inom ISO-systemen Som en konsekvens av att alla certifieringsbolag måste följa ISO 17021:2015 … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev januari 2016”

Januari

 

Nytt år, nya möjligheter brukar det ju så vackert heta. Hos oss på Valiguard planerar vi som bäst för några smärre förändringar i vår organisation under det kommande året, parallellt med att vårens revisionsverksamhet har tuffat igång på allvar.

 

Avvikelser inom ISO-systemen

Som en konsekvens av att alla certifieringsbolag måste följa ISO 17021:2015 har klassificeringen av avvikelser för s.k. ”management systems”, t.ex. ISO 9001, ISO 14001 och ISO 22000 ändrats från och med 1 februari. Det som tidigare kallades avvikelser klassificeras nu som större avvikelser (major non-conformances), och utfärdas om ledningssystemets möjligheter att åstadkomma det avsedda resultatet brister. Större avvikelser ska utredas (med en rotorsaksanalys, root cause analysis), korrigeras och en åtgärdsplan för att förhindra att avvikelsen återkommer ska tas fram. Företagen måste rapportera in dessa underlag senast 30 dagar efter revisionen, men helst tidigare. Därutöver krävs en uppföljande revision inom 90 kalenderdagar (tidigare om befintligt certifikat håller på att gå ut).

Mindre avvikelser (minor non-conformances) kallades tidigare ”areas of concern”. Även för denna typ av avvikelser ska en rotorsaksanalys, korrigerande åtgärder och åtgärdsplan presenteras, senast 30 dagar efter revisionen och helst tidigare.
För både större och mindre avvikelser skall underlagen granskas och godkännas av våra revisorer och certifieringsbedömare. Vid behov kan kompletteringar begäras in. Implementeringen av föreslagna åtgärder följs upp vid nästkommande planerade revision.
För båda dessa avvikelsetyper kan certifikaten dras in om korrigerande åtgärder och åtgärdsplan är otillräckliga.

Area of concern kan numera bara utfärdas vid gap- eller steg 1-revisioner, d.v.s. för företag som ännu inte är certifierade. Dessa brister måste åtgärdas på ett tillfredsställande sätt före steg 2-revisionen. I annat fall utfärdas en mindre avvikelse vilket kan leda till att certifieringsprocessen stannar av.

Revisorn kan också identifiera förbättringsmöjligheter (opportunity of improvement) som beskriver sådant i företagets ledningssystem och verksamhet som kan behöva förbättras men som inte (ännu) är att betrakta som en avvikelse. Denna typ av observation följs inte alltid upp vid efterföljande revision.

 

Ny version av ISO 22000

Befintlig version av ISO 22000, standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet (Food Safety Management System) är från 2005. Om allt går som planerat kommer en ny utgåva av standarden att lanseras under 2017. Den nya versionen verkar innehålla förbättringar/förtydliganden vad gäller s.k. styrbara grundförutsättningar (oPRP) och anpassas till en harmoniserad struktur där alla ISO-standarder för ledningssystem har ett riskbaserat förhållningssätt. Vi får återkomma med mer information när en slutversion föreligger.

 

Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Efter träget arbete, som även har dragit ut rejält på tiden, har ÄNTLIGEN de nya nationella riktlinjerna för ekologisk livsmedelsproduktion, inklusive förädling och import, publicerats. De nationella riktlinjerna ger en översiktlig och samlad beskrivning av EU:s ekologiska förordningar (nr 834/2007, nr 889/2008 och till viss del nr 1235/2008) och kan användas som stöd av livsmedelsproducenter för att uppfylla reglerna. För de inriktningar som Valiguard är ackrediterade för att certifiera (livsmedelsförädling, import) har inga större förändringar gjorts jämfört med den version som publicerades 2014. Du hittar riktlinjerna här. En länk till riktlinjerna finns även på Valiguards hemsida: http://www.valiguard.com/certifiering/ekologisk-kraveu/.

Nyhetsbrev augusti 2014

Nyhetsbrev Valiguard augusti 2014   Efter en varm och skön sommar och lågsäsong är vi på Valiguard nu tillbaks, och ser med tillförsikt fram emot en spännande höst. På kontoret arbetar vi för fullt med en omläggning av vår kvalitetsmanual för Ekologisk och KRAV-produktion. Detta är nödvändigt för alla certifieringsorgan med anledning av att den … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev augusti 2014”

Nyhetsbrev Valiguard
augusti 2014

 

Efter en varm och skön sommar och lågsäsong är vi på Valiguard nu tillbaks, och ser med tillförsikt fram emot en spännande höst. På kontoret arbetar vi för fullt med en omläggning av vår kvalitetsmanual för Ekologisk och KRAV-produktion. Detta är nödvändigt för alla certifieringsorgan med anledning av att den tidigare standarden SS-ISO EN 45011 skrotas till förmån för SS-ISO EN17065.

Här nedan kan du läsa mer om vad som är på gång inom den närmaste framtiden, och givetvis även läsa fortsättningen på vår följetong om våra medarbetare ☺.

BRC Food version 7 –  Seminarium 5 februari 2015!

Den 5 februari 2015 erbjuder vi tillsammans med Livsmedelsföreningen och Herax Food ett större seminarium om BRC Food Safety version 7, som lanseras i januari (se nedan).  Seminariet hålls alltså först efter att standarden publicerats. Detta sker med uttalat stöd av BRC, som är bekymrade över att diverse liknande seminarier hålls innan standarden verkligen är fastställd.

Vårt seminarium blir det enda i Sverige med medverkan direkt från BRC, som representeras av deras tekniska chef David Brackston, ansvarig för utvecklingen av version 7. David kommer at ge en bakgrund till den nya versionen och sedan blir det genomgång och diskussion av standardens nyheter, samt två workshops om det som ser ut att vara de stora nyheterna: (i) Inköp, leverantörsbedömning och spårbarhet inklusive bedrägerier/sabotage för att förebygga nya skandaler typ ”hästköttsskandalen” och (ii) Märkning inklusive kontroller av att produkter är rätt märkta vid produktbyten.

Ett fullständigt program med anmälan kommer att annonseras i Livsmedel i Fokus och i vårt nästa nyhetsbrev.

BRC Food Safety version 7 publiceras i januari

Enligt senaste informationen från BRC kommer version 7 av BRC Food att publiceras tidigt i januari 2015, och revisioner mot denna skall starta från och med juli samma år. Efter synpunktsrundan före sommaren inkom över 1000 kommentarer från 89 länder, som BRC under ledning av David Brackston (se ovan) nu arbetar intensivt för att ta ställning till och eventuellt införliva i standarden.

BRC Storage & Distribution – nu med årliga revisioner

En annan nyhet på BRC-fronten är att den globala standarden för lagring och distribution (BRC S&D) har genomgått en s.k. benchmarking-process av Global Food Safety Initiative (GFSI) för att bli mer gångbar internationellt. I samband med detta har intervallet mellan revisionerna, och således även certifikatens giltighetsperiod ändrats. Precis som för BRC Food är det numera revision var 12:e månad som gäller även för BRC S&D. Denna ändring gäller för alla revisioner som görs efter 1 juli 2014.

I pipeline ligger även utveckling av principer för att frivilligt övergå till oannonserade revisioner (motsvarande det som idag finns för BRC Food). Mer information kommer – när vi känner till mer om vad som händer.

Här är våra revisorer – del 2

I förra nyhetsbrevet kunde ni läsa lite om Torbjörn Holmberg och Henrik Wallin, två av dem som var med om att starta Valiguard en gång i tiden. I detta avsnitt riktar vi uppmärksamheten på två andra erfarna själar med bas på Sveriges framsida – Västkusten.

Frank Löwenadler, mikrobiologen med stor erfarenhet från laboratorier och konsultverksamhet nationellt såväl som internationellt, är teknisk chef på Valiguard. Frank är godkänd för de flesta standarder som Valiguard arbetar med (BRC, IFS, ISO, FSSC, EKO, KRAV och MSC), och i meritförteckningen finns bland annat arbete i USA och Sydafrika. Frank är en aktiv person som gillar att simma, cykla, springa och segla, och ofta är på resande fot. Basen finns i Mölnlycke utanför Göteborg.

Inte så långt från Frank, i Sävedalen, hittar vi den fasta punkten för Per Åke Hallberg. Han är civilingenjören med gedigen erfarenhet från livsmedels- och läkemedelsindustri, och är godkänd revisor för BRC Food, ISO 9001, ISO 14001 och ISO/FSSC 22000. På sin fritid gillar han att uppfinna saker, spela fiol, läsa och umgås med sin familj, såklart! Per Åke är tyvärr sjukskriven för tillfället, men vi hoppas att han snart är på benen igen och kan berika vår verksamhet med sin sociala kompetens och yrkesmässiga kunskap!

Nyhetsbrev Maj 2014

Valiguard – har nu även ackreditering för KRAV-slakt Nu kan Valiguard även erbjuda revision av KRAV-certifierad slakt! Efter en period av utvecklingsarbete beslutade SWEDAC att utöka vår ackreditering i mitten av april. Detta betyder att vi numera genomför revisioner mot EU:s regelverk för ekologisk produktion enligt EG nr 834/2007, 889/2008 och 1235/2008 för bearbetade jordbruksprodukter … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev Maj 2014”

Valiguard – har nu även ackreditering för KRAV-slakt

Nu kan Valiguard även erbjuda revision av KRAV-certifierad slakt! Efter en period av utvecklingsarbete beslutade SWEDAC att utöka vår ackreditering i mitten av april. Detta betyder att vi numera genomför revisioner mot EU:s regelverk för ekologisk produktion enligt EG nr 834/2007, 889/2008 och 1235/2008 för bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål samt KRAV-certifierad produktion för livsmedelsförädling, import och slakt.

Ekologiska kontrollorganen äntligen formellt godkända av Livsmedelsverket
Efter låååång väntan har Valiguard äntligen fått sitt formella godkännande av Livsmedelsverket för att ”som enskilt kontrollorgan i Sverige utföra sådana kontrolluppgifter som avses i … om kontroll av ekologisk produktion”. Till detta hör en del skyldigheter, som för våra kunder med ekologisk eller KRAV-certifierad produktion innebär att oanmälda revisioner och provtagning på färdig vara, kan komma att ske. Fråga din revisor om du vill veta mer!

Nu börjar nya versionen av BRC Food v7 ta form
I början av maj publicerades ett första utkast till version 7 av BRC Food. Många av de ändringar som föreslås är av redaktionell karaktär för att förenkla och undvika upprepning av krav. Här är några viktiga förändringar som föreslås:

Nytt graderingssystem

Det gamla systemet med  godkännande på nivåerna A,  B eller C ersätts med:

 • Excellent – 0-4 mindre avvikelser
 • Good – 4-20 mindre avvikelser
 • Satisfactory – 20-30 mindre avvikelser

Hur en eller flera större avvikelser på verkar graderingen står inget om (ännu).

Ökat fokus på att förhindra fusk och bedrägeri
Som ett nytt tema finns olika typer av krav för att förhindra nya hästköttsskandaler. Det börjar redan med att företagsledningen skall införa rutiner för att bevaka potentiella risker för att äktheten på företagets produkter kan äventyras. I avsnittet för inköp och leverantörsgodkännande ska man i sin riskbedömning ha med risken för förfalskning och bedrägeri. Att godkänna leverantörer på basis av enkäter (som ju är en vanlig metod) är enbart OK för leverantörer med låg risk, annars krävs tredjepartsrevision.  Köper man produkter via agenter skall man känna till senaste tillverkaren/ förpackaren.

Ett eget avsnitt finns även för varor med särskilda påståenden. Här krävs rutiner för att minimera risken för inköp av råvaror som är oäkta eller förfalskade. Alla påståenden om särskilt ursprung skall vara korrekta, lagliga och verifierade. Ekologiska påståenden måste underbyggas med certifiering.

Märkning av livsmedel blir nytt fundamentalt krav
Konsumenter blir alltmer fokuserade på hur livsmedlen är märkta och ett antal återkallelser orsakas av felaktig märkning särskilt om det rör allergener. BRC inför därför skärpta krav att företagen ska säkerställa att deras produkter är rätt märkta, särskilt i samband med produktbyten. För att undvika förväxling skall endast det förpackningsmaterial som används finnas framme i packavdelningen och man skall ha märkningskontroll både i början och i slutet av varje batch. Använder man in-line kontroll av märkningen skall detta testas.

Hygienzoner
Man vill införa en zon för High Care produkter som kan förvaras i rumstemperatur (t ex choklad och mjölkpulver) men som ända kan vara känsliga för överlevnad/tillväxt av patogener.

När lanseras version 7?
Officiellt förväntas den nya versionen av BRC Food publiceras den 1 januari 2015 och sedan träda i kraft 1 juli nästa år men BRC jobbar för högtryck. Redan 10 juni avser man att gå igenom synpunkterna på nuvarande utkast. Rykten säger att publicering kan bli aktuell under sommaren 2014 och att version 7 ska träda i kraft redan 1 januari 2015. Ingenting är riktigt säkert ännu, så här får vi be att få återkomma.

Från Valiguards sida planerar vi i vilket fall för ett seminarium under hösten 2014 där vi går igenom och informerar om vad den nya versionen innebär när den är slutligen fatsställd.

Här är våra revisorer – del 1
Under denna rubrik har vi tänkt i bästa följetongsanda presentera de revisorer som arbetar för Valiguard. Först ut är två av de personer som var med om att starta företaget en gång i tiden, nämligen:

Torbjörn Holmberg: VD för Valiguard, utbildad veterinär och veteriärmedicine doktor med specialistkompetens inom mikrobiologi och livsmedelhygien. Torbjörn är godkänd revisor för BRC Food, IFS Food, ISO/FSSC 22000, ekologisk och KRAV-certifierad produktion inklusive slakt. Uppvuxen på bästkusten flydde han fältet och flyttade till Sveriges baksida (läs Stockholm) för många år sedan, och är nu inbiten storstadsbo. Ibland flyr han dock fältet och lever friluftsliv vid sommarstället i norra Bohuslän tillsammans med sin fru, och gärna även barn och barnbarn. När han inte jobbar lyssnar han gärna på god musik av blueskaraktär.

Henrik Wallin: Kvalitetschef på Valiguard. Även Henrik har en doktorsexamen (Filosofie doktor i biologi) med inriktning mot skadeinsekter och integrerad skadedjursbekämpning och har lång erfarenhet av arbete med utbildning, rådgivning och forskning. Henrik gör revisioner mot BRC Food, BRC Storage & Distribution, ISO/FSSC 22000 samt ekologisk och KRAV-certifierad produktion av livsmedelsförädling och import. Uppsalabo, som förutom den övriga familjen inklusive vovve bor tillsammans med en unik samling insekter (dock inte levande sådana).

Är du sugen på att tjuvläsa fortsättningen? Titta in på vår hemsida, www.valiguard.com. Under rubriken Certifiering hittar du mer om våra revisorer!

Nyhetsbrev januari 2014

BRC sammanfattar 6 500 st revisionsrapporter Totalt utförs varje år ca 16 000 revisioner i 113 länder mot BRC Global Standard for Food Safety version 6. Nu har BRC publicerat sin första stora internationella sammanställning av utfallet av dessa revisioner. Resultatet bygger på 6 500 revisionsrapporter från en 7-månadersperiod under 2012. Man vill härmed visa … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev januari 2014”

BRC sammanfattar 6 500 st revisionsrapporter

Totalt utförs varje år ca 16 000 revisioner i 113 länder mot BRC Global Standard for Food Safety version 6. Nu har BRC publicerat sin första stora internationella sammanställning av utfallet av dessa revisioner. Resultatet bygger på 6 500 revisionsrapporter från en 7-månadersperiod under 2012. Man vill härmed visa var de svagaste punkterna finns i livsmedelsindustrin så att förbättringar kan åstadkommas. I genomsnitt påvisades knappt 9 st avvikelser per revision vilket i allmänhet ledde till A-nivå på certifikatet. Internationellt sätt var Storbritannien bäst med 86.9% av sina anläggningar på A-nivå medan Kina var sämst med endast 25.5% på denna nivå. I Europa var Spanien sämst (37% A) medan de nordiska länderna hade 68.5% anläggningar på A-nivå. Rangordningen i Norden var Danmark, Sverige och lägst Norge med 53.5% A.

De vanligaste avvikelserna (”tio i topp”) var följande
.

Avsnitt i standarden  % avvikelser  Vanligaste typen av anmärkning
2 – HACCP 9 Flödesschemat är inte korrekt eller tillräckligt detaljerat
4.4 – Fabriksbyggnad 7.2 Bristande standard på ytterdörrar
4.13 – Skadedjurskontroll 4.9 Inga djupgående skadedjursinspektioner/-analyser av någon expert eller bristfälliga sådana inspektioner.
4.11 – Rengöring, skötsel 4.8 Bristfälliga rengöringsrutiner eller att revisorn observerade dåligt rengjort utrustning under revisionen
1 – Ledningens engagemang 4.1 Mätbara mål saknas för livsmedelssäkerhet och kvalitet eller att dessa mål övervakas bristfälligt
4.7 – Underhåll 4.0 Saknas redovisande dokument på att utrustning som underhållits/reparerats har godknts för uppstart
4.8 – Personalutrymmen 3.5 Handtvättställ/-anordningar tillgodoser inte BRCs krav
3.4 – Interna revisioner 2.9 Bristfälligt utförda/dokumenterade GMP-inspektioner
4.9.3 – Glas, plast, keramik 2.9 Ofullständiga listor för glas och annat splitterbenäget material som underlag för regelbundna inspektioner.
3.9 – Spårbarhet 2.8 Spårbarthetsystemet omfattade inte samtliga ingredienser eller förpackningsmaterial

Tidsplan för nya versionen av BRC Food (v7)

Hittills vet vi inte mycket om innehållet i den nya versionen (nr 7) av BRCs globala standard för livsemedelssäkerhet. Enligt tidsplanen skall den nya versionens regler utarbetas under 2014 för att publiceras i januari 2015. Den nya versionen skall sedan träda i kraft fr o m juli 2015. Vi återkommer med mer information när sådan finns tillgänglig.

Räkna dock med att vi kommer att ha ett seminarium om nya BRC (som vi brukar) någon gång under hösten 2014.

Nu ändrar ekologiska kontrollen karaktär

Sedan årsskiftet är certifieringsorganen för EU-ekologisk certifiering formellt sett underställda Livsmedelsverket och skall sköta den löpande tillsynen av regelverket EG 834/2007 med tillämpningsförordningen EG 889/2008. Alla måste ha en delegering vilket vi på Valiguard AB (SE-EKO-05) har fått från Livsmedelsverket. 
En märkbar förändring är att alla kontroll-/certifieringsorgan nu måste utföra oanmälda kontrollbesök och provtagningar baserat på en riskbedömning. Den ekologiska kontrollen skall fortsättningsvis bestå av (i) riskbaserad provtagning hos 5% av kunderna, (ii) oannonserat eller extra kontrollbesök hos 10% av kunderna,  (iii) kontrollorganet måste informera ansvarig kontrollmyndighet vid återkallande av certifikat och slutligen (iv) skall ansvarig myndigheten (SLV) göra årligt kontrollbesök hos sina kontrollorgan.

Vi får säkert anledning att återkomma med mer detaljer om hur Valiguard AB kommer att arbeta efter att vi har deltagit på kalibreringsdagar tillsammans med SLV/Jordbruksverket/Swedac och KRAV i början av februari.

BRCs riktlinjer om hästköttsskandalen

Hästköttsskandalen BRC ger ut riktlinjer för certifieringsorgan och certifierade företag Alltfler livsmedelstillverkare och detaljhandelskedjor drabbas av den senaste livsmedelskrisen i Europa. BRC har nyligen (15.02.2013) publicerat följande riktlinjer för hästköttsskandalen: Vad förväntas av certifieringsorganen? BRC följer kontinuerligt vilka företag som blir inblandade via pressmeddelanden och publicerade återkallelser orsakade av hästkött. När ett BRC-certifierat företag är involverat … Fortsätt läsa ”BRCs riktlinjer om hästköttsskandalen”

Photo By procsilas
Hästköttsskandalen

BRC ger ut riktlinjer för certifieringsorgan och certifierade företag

Alltfler livsmedelstillverkare och detaljhandelskedjor drabbas av den senaste livsmedelskrisen i Europa. BRC har nyligen (15.02.2013) publicerat följande riktlinjer för hästköttsskandalen:
Vad förväntas av certifieringsorganen?
BRC följer kontinuerligt vilka företag som blir inblandade via pressmeddelanden och publicerade återkallelser orsakade av hästkött. När ett BRC-certifierat företag är involverat är certifieringsorganet skyldigt att omedelbart informera BRC om detta via en särskild e-postadress. Därefter kommer BRC att infomera certifieringsorganet om vad man förväntas göra för att undersöka och klarlägga vad som orsakat att man måste återkalla sina produkter pga hästköttsinblandning/-kontaminering. BRC vill på detta sätt försäkra sig om att alla incidenter utreds på ett standardiserat och likvärdigt sätt.

Vad förväntas av de certifierade företagen?
Enligt krav 3.11.4 i BRC Food version 6 så är alla certifierade företag skyldiga att inom 3 arbetsdagar, informera sitt certifieringsorgan för BRC om man beslutar att återkalla någon/några av sina produkter.
För att förebygga liknande händelser i framtiden finns det några krav i standarden som kan tillämpas:

3.5.1.1 Här förväntar sig BRC att varje livsmedelsföretag genomför en riskbedömning för alla sina råvaror och leverantörer. Denna bedömning skall sedan användas som underlag för leverantörsbedömning och tester och analyser av olika råvaror för att kunna godkänna dem. Här har nu en ny fara och nya typer av analyser tillkommit, såsom DNA-tester för att bekräfta att inköpt köttråvara kommer från rätt djurslag.

4.11.2 Här förväntas företagen ha standardiserade metoder för att verifiera att man har en tillfredsställande rengöring. Nu bör detta, där så är nödvändigt, även inkludera DNA-tester för att förhindra korskontaminering mellan olika djurslag om dessa hanteras med gemensam utrustning.

I det skandinaviska kontoret har vi även beslutat att det alltid skall framgå av texten (scopet) på BRC-certifikatet om ett slakteri slaktar häst eller om en styckningsanläggning styckar häst, även om detta sker i mycket liten omfattning. På sådana anläggningar kommer vi att, vid våra BRC-revisioner, genomföra spårbarhetstester med utgångspunkt från hästkött för att säkerställa att detta kött hanteras enligt lagstiftning och god praxis.

Temadag om tredjepartscertifiering och livsmedelssäkerhet

– en temadag om tredjepartscertifiering och livsmedelssäkerhet Kan man se att det blivit bättre med de certifikat som finns marknaden? Hur ställer sig myndigheter till de privata certifierbara ledningssystemen? Vilka erfarenheter har certifieringsorganen, dagligvaruhandeln och företagen själva? Välkommen till en temadag, som vi anordnar i samarbete med Herax Food Solutions, där vi hoppas ge svar … Fortsätt läsa ”Temadag om tredjepartscertifiering och livsmedelssäkerhet”

heax_logga_webb– en temadag om tredjepartscertifiering och livsmedelssäkerhet

Kan man se att det blivit bättre med de certifikat som finns marknaden? Hur ställer sig myndigheter till de privata certifierbara ledningssystemen? Vilka erfarenheter har certifieringsorganen, dagligvaruhandeln och företagen själva?

Välkommen till en temadag, som vi anordnar i samarbete med Herax Food Solutions, där vi hoppas ge svar på frågan hur livsmedelssäkerheten utvecklats de senaste åren.

Ur programmet 

Ackreditering av certifieringsorgan. Hur fungerar det? Vilka krav ställs på certifierare och ackrediterare

Anna Linse Lofgren SWEDAC 

Hur påverkar certifiering av livsmedelssäkerhet och kvalitet myndigheternas tillsyn

Pontus Elvingsson SLV (Swedish Food Adminstration) 

How do the standard owners secure their systems? What has been achieved by the

BRC food standard

David Brackston BRC 

Erfarenheter från certifiering av livsmedelsföretag sedan 2002. Är certifierade företag bättre?

Torbjörn Holmberg SAI Global Scandinavia 

Erfarenheter från arbetet med BRC Food v6. Stora utmaningar – Hur har det gått?

David Zachrisson, Kvalitetschef, Signal & Andersson Göteborg 

Darren Knight, Quality and Environmental Manager, Santa Maria AB 

Plats: Spårvagnshallarna i Stockholm

Tidpunkt: Tisdag 12 mars 2013

Pris: 2 950 SEK ex. moms

Anmälan med företag, fakturauppgifter och deltagarnas namn skickas senast 5 mars via E-post till: joachim.malmberg@heraxfood.se

Varmt välkomna!!

Ladda ner pdf

Nyhetsbrev dec. 2012

2012 var det 10 år sedan vi startade! Vi är inte så väldigt mycket för jubiléer men men så här inför en annalkande jul och nytt år passar det med en liten tillbakablick, inte bara på det gångna året utan ända tillbaka till starten. I juni 2002 gjorde vi vår BRC-revision. Det var hos Santa Maria … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev dec. 2012”


2012 var det 10 år sedan vi startade!

Vi är inte så väldigt mycket för jubiléer men men så här inför en annalkande jul och nytt år passar det med en liten tillbakablick, inte bara på det gångna året utan ända tillbaka till starten.
I juni 2002 gjorde vi vår BRC-revision. Det var hos Santa Maria AB:s tortillafabrik i Vadensjö då Torbjörn blev bevttnad av en engelsk revisor från dåvarande EFSIS. Allting gick bra och sedan har det rulllat på bra. Första året hade vi ca 10 kunder som redan hade kontakt med EFSIS eftersom de exporterade produkter till England. Nu tio år senare har vi ca 250 kunder runt om i Skandinavien. Då var det EFSIS eller möjligen BRCs standard som gällde nu är det BRC, FSSC 22000, ISO22000, IFS Food, ISO 14001 m.fl. Vi har också en egen ackreditering för certifiering av livsmedelttillverkande företag och importörer för s.k. EU-ekologiskt (EG 834/2007) och KRAVs regler.
Då var vi två revisorer (Henrik och Torbjörn). Nu är vi hela 9 revisorer:

 • Torbjörn Holmberg, Lead auditor (BRC Food, ISO/FSSC 22000, IFS Food och Ekologiskt), och Operations Manager
 • Henrik Wallin, Lead auditor (BRC Food, ISO/FSSC 22000 och Ekologiskt) och Quality Manager
 • Frank Löwenadler, Lead auditor (BRC Food, BRC Packaging, BRC S&D, ISO/FSSC 22000, IFS Food, ISO 14001 och Ekologiskt)
 • Per Åke Hallberg, Lead auditor (BRC Food, ISO/FSSC 22000, ISO 14001 och Ekologiskt)
 • Jan Klingspor, Lead auditor, sub-contractor (BRC Food, BRC Packaging och ISO/FSSC 22000)
 • Torben Hansen, Lead auditor, sub-contractor (BRC Food, McD)
 • Patrick Gustavsson, Lead auditor, sub-contractor (BRC Food, ISO/FSSC 22000 och Ekologiskt)
 • Trond Stokmo, Lead auditor, sub-contractor (BRC Food)
 • Liisa Paaso. Lead audotor, sub-contractor Finland (McD SQMS)

Vad händer under 2013

Vi har gjort om vår hemsida (www.valigaurd.com) lite grand så att den ska vara lättare att uppdatera. Bl.a kommer våra nyhetsbrev att finnas där liksom lite korta nyheter via Twitter som vi nyligen startat. Ni som är inne i tweet-branschen kan alltså följa oss där.
Vi kommer att ordna två stycken kurser/seminarier under våren 2013:

 • 5-6 mars i Stockholm blir det en kurs i BRC S&D. Vi har kursledare Josie Foster direkt från BRC Academy. Kursen är tyvärr redan fulltecknad (8 st deltagare), men om det finns intresse ska vi självfallet ordna en till under 2013.
 • 12 mars (preliminärt) är det dags för nästa större seminarium för våra kunder och andra intresserade. Vi komer att hålla till i Spårvagnshallarna i Stockholm. Titeln är ”Tredjepartscertifiering – behövs det?”. Vi kommer att belysa olika aspekter på denna vår kärnverksamhet med intressanta och förhoppningsvis även lite provocerande föredrag från SLV, detaljhandeln, Swedac, BRC och oss själva. Några av våra kunder kommer att berätta om hur de löst utmaningarna med senaste versionen av BRCs standard (v6). I mitten av januari kommer ett eget nyhetsbrev med detaljer om detta seminarium.

Slutligen vill vi passa på att tacka alla er som vi mött och reviderat under 2012.
Ha nu en lugn och vilsam julhelg och ett riktigt Gott Nytt År.

Valiguards tillväxt

Här är en artikel från senaste numret av Svenska Branschmagasinet som på ett enkelt sätt beskriver Valiguards tillväxt och verksamhet som ledande certifieringsorgan för livsmedelsbranschen.

Här är en artikel från senaste numret av Svenska Branschmagasinet som på ett enkelt sätt beskriver Valiguards tillväxt och verksamhet som ledande certifieringsorgan för livsmedelsbranschen.

Certifierade livsmedel

Kraven på våra svenska livsmedel är höga. Det är en förutsättning för att vi konsumenter ska kunna köpa mat av den goda kvalitet vi är vana vid. Valiguard AB utför årligen hundratals certifieringar för att garantera säkerhetoch kvalitet hos livsmedel.
SOM SKANDINAVIENS REPRESENTANT för SAI Global utför Valiguard AB, under namnet SAI Global Scandinavia, årligen flera hundra tredjepartsrevisioner med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Det gör dem till Skandinaviens ledande företag på området. -Valiguard knöt kontakt med SAI Global för elva år sedan. Sedan dess har vi arbetat med deras engelska certifieringar och kvalitetssystem, säger vd Torbjörn Holmberg.

I DAG BESTÅR 80 procent av Valiguards verksamhet av uppdrag genom SAI. Resterande del kommer från en svensk ackreditering genom Swedac för certifiering av ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige. – I början hade vi bara ett tiotal kunder, men i dag har omkring 150 från hela Skandinavien och utför uppåt 300 revisioner per år, säger Torbjörn.
KUNDERNA BESTÅR av livsmedelstillverkare och leverantörer från hela Skandinavien. Valiguards uppgift är att gå in och göra opartiska kontroller av produktionens alla steg och på så sätt hjälpa den enskilda kunden att bedriva sin verksamhet på ett ännu bättre sätt. Exempelvis genom att påpeka temperaturer eller att någon råvara innehåller ett okänt allergen. -Vi testar och ser till att våra kunder verkligen lever som de lär, avslutar Torbjörn.