Ny FSSC BoS december 2022

FSSC har publicerat en ny ”Board of Stakeholder Decision list” som finns här: https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/12/BoS-list-FSSC-22000-V5.1_December-2022.pdf. Detta dokument är ett tillägg till befintlig standard och implementeringsdatum för varje enskild bestämmelse framgår av dokumentet. Det som är nytt i december-listan är att alla certifierade organisationer kommer att tilldelas unika nummer, COID (Certified Organisation Identification Code), i FSSC-databasen. COID är unikt för respektive organisation och följer med vid byte av certifieringsorgan (men inte vid byte mellan certifieringssystem, t.ex. från FSSC till t.ex. IFS som också har COID). COID ska även framgå på certifikaten. Samtliga certifikat kommer därmed uppdateras i samband med revisionerna 2023 så att de inkluderar organisationens COID.

Vidare har de Covid-specifika dokumenten för certifieringsorgan, ackrediteringsorgan och utbildningsorganisationer dragits tillbaka och utbrott av Covid-19 som påverkar FSSC-certifieringen ska istället hanteras enligt FSSC 22000 v. 5.1 standard, del 3, clause 5.10 om Serious Events.

Sedan tidigare har även formuleringen av Standardens del 2, clause 2.5.7 ändrats. Den nya ordalydelsen innebär att organisationen ska ha ett riskbaserat miljöövervakningsprogram, en dokumenterad rutin för att utvärdera effektiviteten av kontrollåtgärder för att förebygga kontaminering från produktionsmiljön, och detta ska innehålla, som ett minimum, utvärdering av organisationens mikrobiologiska kontrollåtgärder, samt ska det finnas data över övervakningsaktiviteterna, inklusive regelbundna trendanalyser.

Nyheter december 2022

Det har varit lite glest med nyhetsinlägg här under det senaste året på grund av fusionen med Kiwa Certification AB och allt som hör därtill. 1 februari 2023 blir vi ett med vårt moderbolag och Valiguards framgångssaga blir historia blott. Vi håller på att undersöka var vi därefter kan publicera nyheter; tills vidare hamnar de här.

När det gäller BRCGS Food träder en ny version i kraft 1 februari 2023; version 9. Revisioner som påbörjas före detta brytdatum görs mot v. 8, efter mot v. 9. Mer om v. 9 finns att läsa på BRCGS:s hemsida här: https://www.brcgs.com/our-standards/food-safety/issue-9-revision/

I fredags fick vi besked om att IFS samtliga standarder har blivit ”averkända” (suspended) av GFSI under 3 månader. Berörda anläggningar har informerats direkt av IFS och även av oss. Mer information finns bland annat här: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/news/news-archiv/4306-update-on-gfsi-suspension-and-answers-to-faq. BRCGS har publicerat ett position statement, BRCGS101, som förklarar hur man ska se på IFS-certifikat under averkännandeperioden när det gäller leverantörsgodkännanden. I praktiken menar BRCGS på att det inte blir någon skillnad jämfört med tidigare. IFS ska även fortsättningsvis betraktas och accepteras som uppfyllande kraven om leverantörsgodkännanden motsvarande ”leverantörsrevision med särskilda krav enligt vald standard” och de förväntar sig inte att köparna ska genomföra någon särskild granskning av t.ex. IFS-rapporter för att säkerställa att kraven är uppfyllda. Med andra ord: Business as usual.

Vad gäller FSSC 22000 tror vi att det kommer en ny version av standarden under 2023. Detta med anledning av att en ny version av ISO 22003, som styr certifieringsupplägget inklusive revisionstidsberäkningar och ”Food Chain Categories” har publicerats och innan mitten av 2025 måste ha implementerats. Vi återkommer så snart vi har mer information.

Om vi inte lyckas hosta ur oss något nytt inlägg här innan jul får vi passa på att önska alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Stort tack för ert tålamod och samarbete under år 2022; ett för oss turbulent år som medfört en hel del utmaningar. Under 2023 organiserar vi om marginellt: samtliga medarbetare inom Valiguard går över till Kiwa, och Josefine fortsätter som huvudansvarig för GFSI-standarder och McDonald’s, fast inom Kiwa istället.

Till borgenärer i Valiguard AB

N.B. The English text following the Swedish version is an unofficial translation.

Angående planerad fusion mellan Valiguard AB, org.nr 556609-5658, och Kiwa Certification AB, org.nr 556565-3358.

Som tidigare meddelats förvärvades Valiguard AB av Kiwa Certification AB i oktober 2021. Som nästa steg i denna transaktion planeras nu en fusion mellan bolagen, där Valiguard AB kommer att uppgå i Kiwa Certification AB. I enlighet med förpliktelserna i aktiebolagslagen informeras ni härmed enligt nedan.

Styrelsen i Valiguard AB, (dotterbolag till Kiwa Certification AB), informerar Er i egenskap av borgenär i Valiguard AB, om att en fusionsplan upprättats mellan Valiguard AB och Kiwa Certification AB, i enlighet med 23 kap 28 § aktiebolagslagen (2005:551).

Kiwa Certification AB avser att ansöka om verkställighet av fusionsplanen.

Fusionen innebär att moderbolaget övertar samtliga av dotterbolagets rättigheter och skyldigheter, vilket således medför att Kiwa Certification AB ansvarar för betalning av Er fordran och/eller fullgörande av avtalsåtagande.

Vi erinrar Er dock om att Ni, i enlighet med 23 kap 19 § aktiebolagslagen, har möjlighet att motsätta Er att fusionsplanen verkställs. För det fall Ni har för avsikt att motsätta Er fusionsplanen ska detta ske skriftligen senast den tid som anges i Bolagsverkets kallelse och vara ställt till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Om Ni inte bestrider ansökan inom den angivna tiden anses Ni ha medgivit att fusionsplanen verkställs.

Om Ni har några frågor kring fusionsplanen eller önskar ta del av den vänligen kontakta Hans Lindahl, telefon +46 (0)73 389 43 44.

Josefine Liew
VD/Managing Director
Valiguard AB
 


N.B. The English text following is an unofficial translation.

To the creditors of Valiguard AB

Ref: the planned merger between Valiguard AB, reg. no. 556609-5658, and Kiwa Certification AB, reg. no. 556565-3358.

As previously announced, Valiguard AB was acquired by Kiwa Certification AB in October 2021. The next step in this transaction is to merge the two companies so Valiguard AB will then be part of Kiwa Certification AB. In accordance with the obligations in the Companies Act, you are hereby informed as follows.

In accordance with Chapter 23, section 28 of the Companies Act (2005:551), the board of directors of Valiguard AB (a subsidiary of Kiwa Certification AB), hereby inform you as a creditor of Valiguard AB, that a plan to merge Valiguard AB and Kiwa Certification has been developed.

Kiwa Certification AB intends to apply for authorisation to implement the merger plan.

After the merger the parent company will assume all of the subsidiary’s rights and obligations, and consequently Kiwa Certification AB will be liable for payment of your claim and/or fulfillment of contractual commitments.

Please note that in accordance with Chapter 23, section 19 of the Companies Act, you may oppose the implementation of the merger plan. If you would like to do so, it must be prepared in writing to The Swedish Companies Registration Office, 851 81 Sundsvall within the period stated in the notice provided by the Swedish Companies Registration Office. If you do not oppose the application within the stipulated period, you will be deemed to have consented to the implementation of the merger plan.

Should you have any questions regarding the merger plan or wish to review the plan, please contact Hans Lindahl, telephone +46 73 389 43 44.

Josefine Liew
VD/Managing Director
Valiguard AB

Kiwa (Valiguard) godkända för SQMS och McD Slaughter & Deboning

Nu är Kiwa med i den exklusiva skara av certifieringsorgan som är godkända att göra revisioner enligt McDonald’s kvalitetsledningssystem SQMS (Global Supplier Quality Management System). Denna standard är en del av McDonald’s mycket ambitiösa livsmedelssäkerhetsarbete, och tillämpas på McDonald’s leverantörer av t.ex. burgare, panerad fisk och kyckling, pommes frites, färska grönsaker och sallader. Kiwas godkännande gäller även McDonald’s Slaughter & Deboning inkl. Animal Health and Welfare (AHW) för slakt och styckning av nötkreatur och gris, i Sverige, Norge och Danmark.

Att Kiwa upptas på listan över godkända certifieringsorgan är ett direkt resultat av förvärvet Valiguard AB:s 15-års långa erfarenhet av SQMS- och McD Slaughter & Deboning-revisioner, samt goda relationer med McDonald’s nordiska kvalitetsorganisation. Godkännandet ger Kiwa/Valiguard möjlighet att fortsätta erbjuda SQMS och Slaughter & Deboning inkl. AHW som enskilda och kombinerade revisioner och kan på sikt öppnar upp för nya marknader. Godkännandet säkerställer även att vi inte tappar befintliga kunder som vill ha SQMS/Slaughter & Deboning inkl. AHW som tillägg till sina nuvarande livsmedelssäkerhetsstandarder.  

– Vi är mycket glada och stolta över McDonalds godkännande och kan nu serva befintliga kunder under Kiwas varumärke säger Hans Lindahl Affärsområdeschef Certification Kiwa Sweden

SAI Global-certifikat

Vi har fått en del frågor från våra kunder med anledning av ett mail som Intertek har skickat ut organisationer som i dagsläget har ett certifikat utfärdat av SAI Global.

Om ni vill flytta certifieringarna till Intertek och ha Interteks revisorer, ta då kontakt med Intertek enligt mailinstruktionen.

Om ni vill fortsätta samarbetet med Valiguard AB kommer vi att erbjuda er att i samband med nästa revision flytta certifieringarna till Kiwa Certification AB (vårt moderbolag). Ta kontakt med oss om ni behöver ett sådant erbjudande omgående, så ordnar vi det.

Om ni redan har signerat ett nytt avtal med Valiguard AB / Kiwa Certification AB kan ni lugnt luta er tillbaka och inte göra någonting alls (förutom att förbereda er för er revision).

De certifikat som utfärdats av SAI Global gäller fram till det expiry date som är skrivet på certifikatet, i enlighet med gällande regler för BRC och IFS (detta gäller även vid byte av certifieringsorgan). Certifikat för ISO-baserade system (t.ex. ISO/FSSC 22000) gäller i enlighet med SAI Globals rutiner för transfer, i regel minst 1 år från föregående revisionstillfälle.

Kiwa går samman med Valiguard

Förvärvet är en del av Kiwas tillväxtstrategi för att stärka positionen på den svenska marknaden.

Kiwa och Valiguard är två ledande organisationer som länge erbjudit certifiering inom livsmedelssäkerhet, ekologisk livsmedelshantering och produktion, ledningssystem och andra certifieringar på den svenska marknaden. Bolagen kommer tillsammans att öka sin kompetens och bli ett komplett certifieringsföretag.

 – Det här är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Hans Lindahl, VD för Kiwas certifieringsbolag. Det innebär att vi förstärker vår kompetens. Valiguard är oerhört kompetenta inom internationella livsmedelssäkerhetsstandarder och vi på Kiwa har bred kompetens inom nationella standarder inom samma kategori utöver vår ekologiska certifiering och certifiering av ledningssystem.

Kiwas kunderbjudande förstärks bland annat med flera internationella standarder såsom BRC, FSSC 22 000 samt IFS.

Avtalet omfattar hela Valiguards verksamhet. Bolaget kommer att fortsätta agera som en legal enhet där Valiguards VD Josefine Liew kommer att rapportera till Hans Lindahl och ingå i Kiwas ledningsgrupp för Certifiering.

Sammanslagningen är bra för båda Valiguards och Kiwas kunder och för hela marknaden i stort. Tillsammans kan vi erbjuda en spetskompetens längs hela kedjan: från jord till bord, säger Josefine Liew, VD, Valiguard AB.

Tillsammans kommer teamen från Kiwa och Valiguard att kunna erbjuda fler standarder än var och en för sig och blir ett bra komplement till varandra.

För mer information kontakta:

Hans Lindahl, VD, Kiwa, Tel +46 733 89 43 44

Josefine Liew, VD Valiguard, Tel +46 70 232 69 06

Presskontakt:

Stina Möllstam, kommunikatör Kiwa,

Tel. +46 104 79 31 23

Om Kiwa:

Kiwa skapar säkerhet för industri och samhälle. Vi är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi 8000 medarbetare som arbetar på något av våra 25 lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa i Sverige är en del av den globala Kiwa-koncernen som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över.

Om Valiguard:

Valiguard AB har sedan starten för 20 år sedan erbjudit revisioner och certifieringar av livsmedelsföretag i samarbeten med multinationella certifieringsorgan. Företagets livsmedelssäkerhetsrevisorer har mångårig erfarenhet från kvalitetsledning/revisioner av livsmedelsindustrin, med fokus på förädlings- och distributionsleden. Samtliga revisorer är kvalificerade för internationellt erkända livsmedelssäkerhetsstandarder, och har hela Skandinavien som arbetsfält.  Genom hög kompetens såväl tekniskt som kommunikativt bidrar Valiguard till att kunden kontinuerligt höjer sin förmåga att producera säkra livsmedel av hög kvalitet, med bibehållen eller ökad konkurrenskraft.

Nytt från BRC och IFS

Det är lite glest med inlägg här, vilket beror på en arbetsbörda av sällan skådat slag då vi håller på att ta igen en massa missade revisioner från i våras, när Covid-restriktionerna var tuffare än idag. Nu känner vi dock att vi vill göra er uppmärksamma på några viktiga publikationer från BRC och IFS:

BRC har publicerat en ny version av BRCGS078: Position statement amending audit protocol post Covid-19 lockdown – som nu förlängs till 1 juli 2022. Andra ändringar i detta dokument är att sena revisioner (efter due date) återigen ”straffas” med en större avvikelse om det inte finns ett förgodkännande från BRC, samt att det förtydligas när certifikatsförlängningar kan komma i fråga (enbart efter en revision på plats, och det går med godkännande från BRC att få ytterligare en förlängning om man tidigare har haft en, så länge det görs en onsite-revision mellan förlängningarna). Ändringarna träder i kraft 1 januari 2022.

BRC har även publicerat en ny version av BRCGS086 Remote audits during the pandemic. Även denna förlängs till att gälla till 1 juli 2022 och träder i kraft 1 januari 2022. Det förtydligas att det inte finns någon övre gräns för hur många distansrevisioner en anläggning kan ha (observera dock att sådana revisioner inte är GFSI-godkända). En mindre ändring har gjorts i BRCGS095 Factsheet on the certification process for Seasonal sites affected by Covid-19, där det nu framgår att flera certifikatsförlängningar efter varandra inte är möjliga (man måste alltså ha en revision på plats mellan två förlängningar).

BRC:s Covid-relaterade dokument hittar du här: https://www.brcgs.com/resources/covid-19-response/procedural-documents/

IFS har publicerat ett nyhetsbrev, som även ska ha mailats till certifierade anläggningar. Viktig information från detta är bland annat att det numera är certifieringsorganen som bestämmer när anläggningarna ska ha oanmäld revision (1 år av 3 ska en oanmäld revision göras), istället för att anläggningarna själva ska få välja. Ändringen är ett resultat av den GFSI-benchmarking som IFS Food. v7 m.fl. IFS-standarder nyligen genomgått.

Som ett resultat av GFSI-benchmarkingen har även antalet obligatoriska fält som revisorn måste fylla i i revisionsrapporten ökat; från 18 till 78 i IFS Food. Dessvärre innebär detta att rapportskrivningen tar avsevärt mycket längre tid, vilket i sin tur gör att vi kommer att behöva justera vår prissättning för IFS-revisioner. IFS rekommenderar att certifierade anläggningar inkluderar informationen som krävs i de obligatoriska fälten i sina internrevisionsrapporter. Om rapporten skrivs i IFS dataprogram auditXpressX kan man dela informationen i axpx-filen med revisorn, vilket underlättar vid revisionen, och rapportskrivningen.

IFS beskriver även varför det är viktigt att anläggningar tillåter närvaro av revisorer under utbildning, bevittnande revisorer och IFS Integrity Program-revisorer vid IFS-revisioner: för att säkerställa kompetens hos revisorn, för att uppfylla GFSI-kraven, samt säkerställa integriteten för IFS-certifikaten. Själva vill vi även framhålla att det är absolut nödvändigt att revisorer under utbildning får medfölja på skarpa revisioner, för att både studera revisorns revisionsteknik, och för att ha sett en större mångfald av anläggningar. Vi tackar er kunder som trots rådande pandemi ställt sig positiva till att den revisor som ska genomföra revisionen åtföljs av en kollega eller extern person (gäller inte bara IFS utan samtliga standarder vi reviderar enligt), och hoppas att vi kan fortsätta detta goda samarbete även framöver.

Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Nu har nya nationella riktlinjer (branschriktlinjer) för ekologisk produktion, inklusive förädling, import, grossistverksamhet och onlineförsäljning, publicerats. De har dessutom flyttats till Livsmedelsverkets hemsida och till ekofakta.se.

Observera att riktlinjerna är just riktlinjer. De innehåller regeltolkningar såsom de ser ut idag. Revisioner sker mot EU:s författningar (EG 834/2007, EG 889/2008 och EG 1235/2008), men riktlinjerna ger ett gott stöd till hur man ska förstå de mer komplicerade författningarna.

Ny bok av Torbjörn Holmberg

Nu är den här! Vår tidigare VD och revisor Torbjörn Holmbergs bok:

En egen väg

De senaste 2-3 åren har Torbjörn ägnat tid åt att sammanfatta sitt yrkesliv och det har blivit en bok som heter ”En egen väg – för djurs och människors hälsa”. Handlar om hur intresset för hygienfrågor har påverkat hans yrkesbana. En berättelse i tre delar (1) tiden på SVA med forskning om mögelgifter och salmonellakontroll av foder, (2) som utvecklare av tjänster i livsmedelshygien vid Anticimex huvudkontor och (3) som hygienrevisor och VD vid Valiguard. Fakta om livsmedelsfaror varvas med personliga minnen och historier under 40 års yrkesliv. Avsnittet om Valiguard handlar förstås om hur tredjepartscertifieringen inom livsmedelsbranschen har utvecklats i vårt land och vad det inneburit för både revisorer och företag. 

Kan köpas via BoDs bookshop: 

https://www.bod.se/bokshop/en-egen-vaeg-torbjoern-holmberg-9789180074001

Pris är 169 kr exkl frakt eller 111 kr som e-bok

EU-ekologiskt – uppdateringar

Idag har certifieringsorganen haft kalibreringsmöte med myndigheterna för EU-ekologiskt. De officiella mötesanteckningarna fastställs om ett par veckor, men vi ser inget hinder att redan nu förmedla (delar av) mötets innehåll. Ofta är det väldigt speciella fall som diskuteras, så nedan följer de mest ”allmänna” frågeställningarna.

  • Underleverantörsavtal har vi haft uppe flera gånger i olika former. Vid dagens möte diskuterades om uppdragsgivarens certifieringsorgan ska utföra fysisk kontroll på uppdragstagarens enhet, i de fall uppdragstagaren har en egen EU-ekologisk certifiering. Det behövs inte, utan om det finns tveksamheter, kan uppdragsgivarens certifieringsorgan vända sig till uppdragstagarens certifieringsorgan för att utbyta information. Klart är att det SKA finnas ett avtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, där det framgår att uppdragstagarens aktiviteter står under ekologisk kontroll. OM underleverantören (uppdragstagaren) saknar eget certifikat, måste den omfattas av uppdragsgivarens certifikat. Kontrollfrekvens hos underleverantören beror på vilka aktiviteter denne ägnar sig åt, och är föremål för en riskbedömning av certifieringsorganet.
  • Import och export till Storbritannien (GB) har blivit lite klurigare i och med Brexit. Vid import räknas GB som vilket ”tredje land” som helst, vilket gör att försändelsen ska registreras i Traces-NT och kontrolleras av gränskontrollen innan de förtullas. Om detta INTE har gjorts, kan varorna INTE säljas som ekologiska. Man kan inte i efterhand registrera ekologiska produkter, utan det MÅSTE vara gjort innan de förtullas. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida här. För export kommer nya regler från 1 juli. Mer om det kan man läsa på DEFRAs hemsida här.
  • Resthalter av pesticider och annat i ekologiska produkter är också frågor som engagerar. Idag diskuterades ämnen som bildas vid torkning och rökning, och hur halter av dessa ska bedömas i den ekologiska kontrollen. Om resthalten understiger MRL för det aktuella ämnet, kan certifieringsorganet utreda om fyndet är oavsiktligt, och om så är fallet besluta att varan kan säljas som ekologisk (eller att produkten måste nedklassas till konventionell). Om fyndet överstiger MRL kan produkten inte säljas alls. Detta är fallet för de många fynd av etylenoxid, som påträffats i t.ex. sesamfrön, ingefära, svartpeppar och bockhornsklöverfrö de senaste månaderna. Vi kom även fram till att resthalter av förbjudna preparat som återfinns vid provtagning av konsumentförpackningar räknas som fynd som måste utredas, oavsett om aktörens egna analyser av större batcher inte påvisar någon pesticidförekomst. Certifieringsorganen vill i alla utredningar se en ordentlig rotorsaksanalys, korrigerande och förebyggande åtgärder innan beslut fattas om hur kontaminerade batcher ska hanteras.
  • Vid onlineförsäljning är det viktigt att den information som visas på hemsidor etc. är korrekt, t.ex. vad gäller ingrediensförteckning, kod för certifieringsorgan, jordbruksråvarornas ursprung, i såväl text som bild. Om detta inte uppfylls, kan vi skriva avvikelser.
  • Vi skriver just nu ofta avvikelser mot EG 889/2008 Artikel 31, och då mer specifikt att kod för certifieringsorgan saknas på ytteremballage, följesedel eller faktura på varor som säljs business-to-business. Vi påminner om att certifieringsorganets kod måste finnas på något av dessa dokument, och det enbart är möjligt att ha koden i följedokument om detta obestridligen kan kopplas till produktens förpackning, behållare eller fordon.
  • Tillsatsämnet protafloc, som tillverkas av karragenan är INTE tillåtet som processhjälpmedel vid t.ex. ölbryggning, i och med att karragenan inte finns med i EG 889/2008 bilaga IX. Karragenan är däremot godkänt som tillsats (eftersom E407 finns med i bilaga VIII avsnitt A i samma förordning).

Vi diskuterade även delar som berör den nya ekoförordningen EU 2018/848, där mycket ännu är oklart, vad gäller tolkningar av vilka som ska vara certifierade, vilka undantag som eventuellt ska föreslås, riskbedömningar och ackreditering. Dock är det fortfarande stora luckor i vad som är beslutats i fråga om delegerade akter, så vi måste återkomma med mer information längre fram. Det kommer förmodligen att råda viss förvirring i början, innan vi har kommit in i det nya regelverket, som börjar tillämpas 1 januari 2022.

Imorgon ser vi fram emot kalibreringsmöte med KRAV.