Nyhetsbrev Mars 2016

Nu duggar det tätt mellan nyhetsbreven… BRC har nämligen släppt information om den nya versionen av sin standard för lagring och distribution, och parallellt med det publicerat en ny frivillig modul av BRC Food; Meat supply chain. Dessutom har vi varit på kalibreringsmöte med myndigheterna och KRAV för våra ekologiska standarder. Puh!   Ny version … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev Mars 2016”

Mars 2016

Nu duggar det tätt mellan nyhetsbreven… BRC har nämligen släppt information om den nya versionen av sin standard för lagring och distribution, och parallellt med det publicerat en ny frivillig modul av BRC Food; Meat supply chain. Dessutom har vi varit på kalibreringsmöte med myndigheterna och KRAV för våra ekologiska standarder. Puh!

 

Ny version av BRC Lagring & Distribution

BRC arbetar för fullt med sin tredje utgåva av BRC lagring och distribution (BRC S&D v.3). Ett utkast publicerades i januari, och enligt span från vår revisor Jan Klingspor ligger fokus på grundorsaksanalys vid allvarliga avvikelser, rutiner för godkännande av leverantörer, översyn av riskbedömningar, hygien i lastutrymmen, lastens säkerhet vid transport, temperaturmätning i lastutrymmen för att säkerställa produkttemperatur inom specifikationerna, regler för hantering av överskottsprodukter, åtgärder vid skadedjursangrepp, regler för frisläppande av produkt. Liknande krav återkommer även i grossistmodulen, och i modulen för kontrakterade tjänster ställs ökade krav vid tilldelning av förpackningsmaterial, märkningskontroll och on-line vision system för att säkerställa rätt förpackning och märkning.

Ytterligare en frivillig BRC-modul – Meat Supply Chain

I spåren av hästköttsskandalen och annat fusk med köttråvara har BRC nyligen publicerat en ny frivillig modul för Meat Supply Chain (köttleverantörkedjor). Precis som för övriga frivilliga moduler för Traded Goods och Food for Animal Feed läggs denna modul på befintlig BRC Food certifiering. Revisionen genomförs i samband med BRC Food, som ett tillägg omfattande 2-4 timmar beroende på typ av råvaror och antal leverantörer. Revisionsresultatet graderas enbart som godkänd/inte godkänd, och förutsatt att man blir godkänd inkluderas detta på BRC Food certifikatet.

I stora drag kräver modulen Meat Supply Chain att anläggningen kan spåra alla köttbaserade råvaror hela vägen till slakteriet, har ett effektivt system för leverantörgodkännande vad gäller köttråvara, märkning och förpackningar är korrekt utformade, åtgärder har vidtagits för att förhindra korskontaminering mellan djurslag, att det finns ett riskbaserat provtagningsprogram för att säkerställa att köttråvaran kommer från det djurslag det uppges komma från, samt extra personalutbildning.

Om ditt företag vill inkludera en eller flera frivilliga moduler i BRC Food-certifieringen – kontakta oss i god tid före revisionen eftersom tillägget påverkar revisionstiden och revisorns övriga förberedelser inför revisionen.

IFS Food – oanmälda revisioner

IFS har nyligen lanserat ett nytt protokoll för oannonserade revisioner, som från och med 1 oktober 2016 ersätter det nuvarande systemet ”IFS unannounced Food Checks”. Företag som önskar certifiering enligt IFS kommer från och med detta datum att få välja mellan annonserade (announced), föranmälda revisioner  och oannonserade (unannounced) revisioner som genomförs oanmälda, någon gång under perioden 16 veckor före till 2 veckor efter ”audit due date” (anges på certifikatet). Hela IFS Food protokollet för oannonserade revisioner finns att ladda ner från IFS hemsida. Den engelska versionenfinns här.

Lilla EKO-märkningsskolan:
Angivande av ursprung under EU-loggan

Om EU:s logotyp för ekologisk produktion används ska det under logotypen finnas uppgift om produktionsplats för de jordbruksråvaror som produkten består av (EG 834/2007 Art. 24.1c). Uppgiften om produktionsplats ska anges som EU-jordbruk (alla jordbruksråvaror producerade inom EU), Icke-EU-jordbruk (alla jordbruksråvaror producerade utanför EU) eller EU/Icke-EU-jordbruk (jordbruksråvarorna kommer från både EU- och icke-EU-länder) och man kan bortse från ingredienser som totalt sett utgör mindre än 2% av mängden i vikt av jordbruksråvaror. Uppgiften om produktionsplats får ersättas eller kompletteras med ett land om alla jordbruksprodukter av vilka produkten består har producerats i det landet. På förekommen anledning vill vi förtydliga att undantaget om att man kan bortse från små mängder <2% INTE gäller om ett specifikt land anges. Om man vill skriva ”Sverige” under EU-loggan måste således ALLA ingående ingredienser vara producerade inom landets gränser.

Vad gäller EU:s ekologiska logotyp finns det en utmärkt grafisk manual för hur denna logga ska utformas, vilka färger den ska ha och vilken information som ska finnas i anslutning till den och hur informationen ska placeras. Du hittar manualen på svenska här:http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_sv.pdf. Länk finns även från livsmedelsverkets hemsida och självklart från Valiguards egen hemsida.

KRAV:s krav för importerade produkter skärps

Med jämna mellanrum ser KRAV över sina regler. Nu har turen kommit till produkter som importeras från länder utanför EU, eller förs in i Sverige från andra EU-länder. Enligt det förslag som nyligen varit ute på remiss införs nya regler för socialt ansvar vid import och införsel, med en rad nya krav som måste uppfyllas av alla leverantörer och underleverantörer som inte är certifierade enligt ett av KRAV erkänt system för socialt ansvarstagande (t.ex. Fair Trade). Dessa nya regler syftar till att säkerställa sociala rättigheter och rimlig levnadsstandard för all anlitad arbetskraft. Det finns även förslag på regler för att möjliggöra KRAV-certifiering i länder utanför EU, samt ytterligare tilläggskrav för importerade och införda animalieprodukter.

 

Vi söker nya medarbetare!

Tack vare ökad efterfrågan på våra certifieringstjänster har vi behov av nya revisorer. Du som redan är BRC-/FSSC-revisor eller har bred erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedelsindustrin, tycker om att resa, talar och skriver minst ett skandinaviskt språk samt engelska flytande och tror att ett arbete som revisor för SAI Global skulle vara någonting för dig – hör av dig till oss (enklast via e-post; foodsafety.sc@saiglobal.com) med CV och personligt brev, så kontaktar vi dig för en diskussion om hur du skulle kunna passa in i vår verksamhet.

Nyhetsbrev januari 2016

  Nytt år, nya möjligheter brukar det ju så vackert heta. Hos oss på Valiguard planerar vi som bäst för några smärre förändringar i vår organisation under det kommande året, parallellt med att vårens revisionsverksamhet har tuffat igång på allvar.   Avvikelser inom ISO-systemen Som en konsekvens av att alla certifieringsbolag måste följa ISO 17021:2015 … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev januari 2016”

Januari

 

Nytt år, nya möjligheter brukar det ju så vackert heta. Hos oss på Valiguard planerar vi som bäst för några smärre förändringar i vår organisation under det kommande året, parallellt med att vårens revisionsverksamhet har tuffat igång på allvar.

 

Avvikelser inom ISO-systemen

Som en konsekvens av att alla certifieringsbolag måste följa ISO 17021:2015 har klassificeringen av avvikelser för s.k. ”management systems”, t.ex. ISO 9001, ISO 14001 och ISO 22000 ändrats från och med 1 februari. Det som tidigare kallades avvikelser klassificeras nu som större avvikelser (major non-conformances), och utfärdas om ledningssystemets möjligheter att åstadkomma det avsedda resultatet brister. Större avvikelser ska utredas (med en rotorsaksanalys, root cause analysis), korrigeras och en åtgärdsplan för att förhindra att avvikelsen återkommer ska tas fram. Företagen måste rapportera in dessa underlag senast 30 dagar efter revisionen, men helst tidigare. Därutöver krävs en uppföljande revision inom 90 kalenderdagar (tidigare om befintligt certifikat håller på att gå ut).

Mindre avvikelser (minor non-conformances) kallades tidigare ”areas of concern”. Även för denna typ av avvikelser ska en rotorsaksanalys, korrigerande åtgärder och åtgärdsplan presenteras, senast 30 dagar efter revisionen och helst tidigare.
För både större och mindre avvikelser skall underlagen granskas och godkännas av våra revisorer och certifieringsbedömare. Vid behov kan kompletteringar begäras in. Implementeringen av föreslagna åtgärder följs upp vid nästkommande planerade revision.
För båda dessa avvikelsetyper kan certifikaten dras in om korrigerande åtgärder och åtgärdsplan är otillräckliga.

Area of concern kan numera bara utfärdas vid gap- eller steg 1-revisioner, d.v.s. för företag som ännu inte är certifierade. Dessa brister måste åtgärdas på ett tillfredsställande sätt före steg 2-revisionen. I annat fall utfärdas en mindre avvikelse vilket kan leda till att certifieringsprocessen stannar av.

Revisorn kan också identifiera förbättringsmöjligheter (opportunity of improvement) som beskriver sådant i företagets ledningssystem och verksamhet som kan behöva förbättras men som inte (ännu) är att betrakta som en avvikelse. Denna typ av observation följs inte alltid upp vid efterföljande revision.

 

Ny version av ISO 22000

Befintlig version av ISO 22000, standard för ledningssystem för livsmedelssäkerhet (Food Safety Management System) är från 2005. Om allt går som planerat kommer en ny utgåva av standarden att lanseras under 2017. Den nya versionen verkar innehålla förbättringar/förtydliganden vad gäller s.k. styrbara grundförutsättningar (oPRP) och anpassas till en harmoniserad struktur där alla ISO-standarder för ledningssystem har ett riskbaserat förhållningssätt. Vi får återkomma med mer information när en slutversion föreligger.

 

Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Efter träget arbete, som även har dragit ut rejält på tiden, har ÄNTLIGEN de nya nationella riktlinjerna för ekologisk livsmedelsproduktion, inklusive förädling och import, publicerats. De nationella riktlinjerna ger en översiktlig och samlad beskrivning av EU:s ekologiska förordningar (nr 834/2007, nr 889/2008 och till viss del nr 1235/2008) och kan användas som stöd av livsmedelsproducenter för att uppfylla reglerna. För de inriktningar som Valiguard är ackrediterade för att certifiera (livsmedelsförädling, import) har inga större förändringar gjorts jämfört med den version som publicerades 2014. Du hittar riktlinjerna här. En länk till riktlinjerna finns även på Valiguards hemsida: http://www.valiguard.com/certifiering/ekologisk-kraveu/.

Nyhetsbrev december 2015

Nu närmar sig julen med stormsteg och för många ligger några lediga dagar och hägrar om någon vecka eller två. Valiguard AB fick genom vårt franchisingavtal med SAI Global äran att certifiera den första MSC-märkta lutfisken – inte fy skam!   Valiguard-filmen är här! Om ni mot all förmodan har tröttnat på Kalle Ankas jul … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev december 2015”

jul_2015_704

Nu närmar sig julen med stormsteg och för många ligger några lediga dagar och hägrar om någon vecka eller två. Valiguard AB fick genom vårt franchisingavtal med SAI Global äran att certifiera den första MSC-märkta lutfisken – inte fy skam!

 

Valiguard-filmen är här!

Om ni mot all förmodan har tröttnat på Kalle Ankas jul efter 55 år, rekommenderar vi er att istället besöka Valiguards hemsida: www.valiguard.com, och spana in vår lilla film! Kontakta oss gärna redan nu om ni under 2016 vill utöka era befintliga certifieringar med en ekologisk certifiering, eller kanske rent av vill flytta era certifieringar till oss.

 

Nöjda kunder

Sedan två år tillbaks skickar vi enkäter till alla våra kunder efter avslutad revision. Majoriteten ger oss det högsta eller näst högsta betyget på frågor om revisorns kompetens, inspektionen på anläggningen och kommunikationen med oss. Det har påpekats att det kan vara svårt att boka tid för revision p.g.a. uppbokade revisorer. På det stora hela är våra kunder dock mycket nöjda eller nöjda med Valiguard/SAI Global som certifieringsorgan. Kundenkäten 2016 kommer att handla om vilka värden som är viktigast vad gäller ett antal nyckelområden för vår kompetens och service.

 

Administrativa avgifter

De flesta certifieringssystem som Valiguard AB/SAI Global arbetar med har, utöver själva kostnaden för revisionen, pristillägg i form av ”certifieringsavgifter” och ”administrativa avgifter”. Dessa avgifter ska täcka standardägarens kostnader för att utveckla standarden och går direkt till standardägaren. De senaste åren har de administrativa kraven på certifieringsorganen höjts. BRC, IFS och FSSC begär numera att återkallelser som företagen genomför mellan revisionstillfällena följs upp och dokumenteras av certifieringsorganen, och fler dokument ska laddas upp på standardägarnas webbportaler. För EU-ekologiskt och KRAV-ekologiskt finns regler om oanmälda besök, extra kontroller och provtagning (som täcks av vår kontrollavgift), samt att felaktiga varor (vad gäller innehåll, märkning) måste meddelas företagen, följas upp och korrigeras så snart de upptäcks. Trenden just nu är att standardägarnas avgifter höjs, och eftersom den svenska kronans värde har försämrats gentemot Brittiska pund (£) eller Euro måste vi dessvärre följa deras exempel.

 

Nya KRAV-regler 2016

Företag certifierade enligt KRAV:s regelverk har förhoppningsvis fått information från KRAV om nya regler för 2016. Av de regelområden som Valiguard AB är ackrediterade för berör ändringarna främst kapitel 1 (introduktion) och kapitel 16 (import och införsel). Vad gäller import och införsel har tilläggskraven för olika produktkategorier förtydligats och för varor som är certifierade enligt USA:s regler för ekologisk produktion tillkommer ytterligare krav om tillåtna gödselmedel och uppfödning av djur. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2016 och eventuella ändringar publiceras löpande på KRAV:s hemsida.

 

Förtydliganden om ekologisk produktion

Valiguard AB deltar årligen i kalibreringsmöten med andra certifieringsorgan, KRAV och myndigheterna. Dessutom genomför vi interna kalibreringsmöten minst två gånger om året. Från höstens kalibreringsmöten vill vi särskilt lyfta följande:

 • Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion är på gång och publiceras förhoppningsvis runt årsskiftet. Arbetet har dragit ut på tiden p.g.a. juridiska oklarheter. De nationella riktlinjerna sammanfattar EU:s förordningar om ekologisk produktion på ett mer begripligt sätt, och ger även förslag på hur förordningarna ska tolkas. Riktlinjerna hittar du här: http://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion/
 • För att en vara ska kunna märkas och/eller marknadsföras med hänvisning till ekologisk produktion måste mer än 50% (beräknat på vikt) av ingredienserna vara av jordbruksursprung. Det går alltså inte att märka en produkt som består av 65% salt, 25% ekologiskt socker, 10% ekologiska kryddor som ekologisk (andel ingredienser av jordbruksursprung är 35% d.v.s. mindre än 50%).
 • För att uppfylla kraven i EG nr 889/2008 Art. 65.3 vill Valiguard AB att en representant från företaget signerar blanketten för avvikelser efter varje eko-revision, oavsett om några avvikelser upptäcks eller ej. Vi kommer också att be våra anslutna företag att fylla i en (eller uppdatera redan ifylld) ”företagsprofil” som beskriver verksamheten inför varje revision, i enlighet med EG nr 889/2008 Art. 63.1a. Detta gör att vi bättre kan beräkna hur lång tid revisionen förväntas ta, vad som är viktigt att kontrollera och om det finns delar av verksamheten som OCKSÅ behöver vara certifierad men inte är det idag.

 
Ett spännande år ligger framför oss, och vi håller tummarna för att det blir ett år av positiva förändringar, i såväl stort som smått!
Som avslutning på årets sista nyhetsbrev hemfaller vi till ett åtminstone 55 år gammalt citat:
 

Från oss alla, till er alla – en riktigt god jul!

 

Nyhetsbrev oktober 2015

När vi närmar oss mörkaste november kommer här ett nyhetsbrev laddat med information om BRC Food, BRC Packaging and Packaging Materials samt några förtydliganden om ekologisk produktion enligt EU:s och KRAV:s regler. På kontoret råder som vanligt febril aktivitet – oktober/november är några av våra mest hektiska revisionsmånader tillsammans med februari/mars.   BRC Food v. … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev oktober 2015”

oktober_704

När vi närmar oss mörkaste november kommer här ett nyhetsbrev laddat med information om BRC Food, BRC Packaging and Packaging Materials samt några förtydliganden om ekologisk produktion enligt EU:s och KRAV:s regler. På kontoret råder som vanligt febril aktivitet – oktober/november är några av våra mest hektiska revisionsmånader tillsammans med februari/mars.

 

BRC Food v. 7 – saxat från BRC:s nyhetsbrev

Ur BRC:s senaste nyhetsbrev saxar vi följande:

 • Efter analys av de första revisionerna mot BRC Food version 7 verkar det som att antalet avvikelser mot punkter som rör kontroll av förpackningsmaterial har ökat. Många avvikelser noteras även mot punkt 5.4.2 om sårbarhetsanalys, d.v.s. brister i analyserna av risken för fusk och bedrägeri vid inköp av råvaror och ingredienser
 • BRC förtydligar att punkt 3.5.1.1 gäller sårbarhetsanays/riskanalys som täcker ALLA råvaror (både livsmedel och förpackningsmaterial), d.v.s. inkluderar riskanalys av alla leverantörer, medan punkt 5.4.2 handlar om livsmedelsråvaror. Certifikatgranskning ingår som en del av revisionen, om godkännande av leverantörer bygger på GFSI-godkända certifieringssystem.
 • Den frivilliga tilläggsmodulen 8 – Traded Goods kan användas om produkterna som ingår uppfyller samtliga av följande villkor: (i) köps och säljs av företaget (ii) ankommer och lagras på den produktionsplats som certifieringen avser (iii) alla lagerenheter där produkten lagras ingår i omfattningen (”scopet”) för BRC-certifieringen.
 • Flera nya frivilliga tilläggsmoduler är på gång. Förutom den ackrediterade Traded Goods (som även kan omnämnas som scope exclusion på certifikaten) finns modul 9 – Management of Food Materials for Animal Feed, modul 10 – Global G.A.P. Chain of Custody, och i januari lanseras modul 11 – Meat Supply Chain och modul 12 – Gluten Free Products. Dessa ej ackrediterade frivilliga moduler kan ingå i revisionen och revisionsrapporten, men får inte nämnas på certifikaten.
 • Numera finns såväl revisionsrapporter som certifikat på BRC Directory, där ni, och era kunder, kan ladda ner dem.

BRC Packaging and Packaging Materials v. 5

BRC IoP har numera bytt namn till BRC Packaging and Packaging Materials. Version 5 av reglerna publicerades i juli 2015, och reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

BRC admin fee höjs

Som ett resultat av BRC:s utvecklingsarbete och att standarden numera är gratis att ladda ner höjer BRC sin administrativa avgift från 1 december 2015. Som ett resultat av detta tvingas dessvärre även vi höja vår administrativa avgift för BRC-certifieringar till 4500 kr.

 

Nya KRAV-regler för import och införsel

Den årliga översynen av KRAV:s regelverk har nyligen avslutats efter granskning av Swedac. Av de regelområden som Valiguard är ackrediterade för, är det framför allt reglerna för import och införsel av produkter och råvaror som är ändrade. Mindre ändringar av enstaka regler i andra kapitel förekommer, och syftestexterna som tidigare fanns i början av varje kapitel har numera samlats i kapitel 1. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2016.

 

Förtydliganden om Ekologisk produktion

På förkommen anledning känner vi oss nödgade att förtydliga några regler i EU:s regelverk för ekologisk produktion:

 • Alla verksamheter som avser grossistverksamhet, d.v.s. där företaget köper och säljer vidare ekologiska produkter, kräver certifiering enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion. För att få en grov uppskattning om verksamheten behöver vara certifierad kan man ställa frågan: ”Äger företaget produkterna”? Om svaret är ”JA” krävs i de flesta fall certifiering (utom om företaget är en fysisk butik som enbart säljer förpackade ekologiska livsmedel till slutkonsument). Rena lagerhotell behöver inte ha en egen certifiering förutsatt att de genom särskilt avtal inkluderas i den ekologiska certifieringen som deras uppdragsgivare har.
 • Förädlade livsmedelsprodukter som antingen märks med EU:s ekologiska logotype eller med ordet ”ekologisk” på förpackningen eller i ingrediensförteckningen får enbart innehålla tillsatser som finns uppräknade i bilaga VIII till EG nr 889/2008. Även de särskilda villkoren måste vara uppfyllda (kan vara t.ex. ”beredning av livsmedel med vegetabiliskt ursprung” eller villkor om vilken typ av produkter inom antingen vegetabiliska eller animaliska livsmedel tillsatsen får användas; ex. ”mjölkbaserade produkter”).

Detta är våra revisorer – del 6

Vi har under en serie av nyhetsbrev presenterat några rader om var och en av våra revisorer. Nu har vi kommit till sista delen.

Martin Riebe utför BRC-revisioner framför allt i södra Sverige för Valiguards räkning. Hans CV är mycket gediget, och omfattar såväl anställningar som eget företagande inom och utom landets gränser. Numera arbetar han, förutom som underleverantör till Valiguard, som VD för ett certifieringsorgan, SMAK.

Evelina Österblad är restaurangrevisor, som far land och rike runt för att kontrollera att alla restauranger inom en känd snabbmatskedja uppfyller kedjans kvalitetssystem. Hon är en energisk, matintresserad högskoleutbildad gastronom, som även har kostrådgivarkompetens.

Josefine Liew vistas till skillnad från övriga medarbetare mestadels på hemmafronten. Från kontoret i Örebro sköter hon allahanda administrativa uppgifter, granskar dokumentation och fattar certifieringsbeslut för ekologisk och KRAV-ekologisk produktion. Josefine är dessutom ansvarig för Valiguards kvalitetsmanual och rapportering till myndigheter. Arbetar gör hon på oregelbundna tider för att få familjepusslet att gå ihop. Om det händelsevis blir någon tid över tycker hon om att baka, laga mat och träna.

Nyhetsbrev september 2015

Så var det åter dags för höst. Valiguards revisorsstyrka har så smått börjat utföra revisioner enligt BRC Food version 7, och i september är det dags för den första revisionen av BRC:s nya standard för ”Agents and Brokers”. Konkurrensen mellan certifieringsorgan hårdnar, och vi försöker hänga med i svängarna genom fortbildning (nya KRAV-regler, bevittnade revisioner, … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev september 2015”


Så var det åter dags för höst. Valiguards revisorsstyrka har så smått börjat utföra revisioner enligt BRC Food version 7, och i september är det dags för den första revisionen av BRC:s nya standard för ”Agents and Brokers”. Konkurrensen mellan certifieringsorgan hårdnar, och vi försöker hänga med i svängarna genom fortbildning (nya KRAV-regler, bevittnade revisioner, BRC-prov m.m.) och övergång till ett nytt datasystem för vår administration.

 

BRC Food v. 7 – de vanligaste avvikelserna

BRC Food version 7 började som bekant gälla 1 juli 2015. Hittills har vi hunnit göra sex revisioner mot det nya regelverket. De vanligaste avvikelserna mot nya krav har handlat om riskbedömning av leverantörer och råvaror inklusive inköp via ”agents & brokers” (två avvikelser mot 3.5.1.2 och en mot 3.5.1.3). Vi har även två avvikelser mot bristande bedömning av risk för fusk och bedrägeri vad gäller råvaror och ingredienser (kryddor, ekologiska varor etc.) i 5.4.2. Slutligen finns det avvikelser mot kravet på allergendeklaration i smörjmedel och även två avvikelser mot de förtydligade kraven på hygienzoner och transport av förpackningsmaterial in och ut ur dessa zoner i avsnittet 4.3.

 

Valiguard AB nu ackrediterade enligt ISO 17065:2012

Som vi i flera nyhetsbrev berättat, har vi arbetat om vår kvalitetsmanual för ekologisk produktion enligt EU-förordningarna och KRAV:s regelverk. Swedac, som är den myndighet i Sverige som godkänner certifieringsorgan, har nu granskat oss. Numera är vi ackrediterade enligt ISO 17065:2012 och får göra revisioner mot EU-ekologisk och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling, import  och införsel samt KRAV-slakt.

 

EU-ekologiskt och KRAV: Oannonserade besök

Enligt EU:s förordningar för ekologisk produktion samt KRAV:s regler är alla certifieringsorgan skyldiga att varje år genomföra oannonserade (oanmälda) besök hos en andel av alla anslutna företag (så kallade ”aktörer” i regelverken). Syftet är att kontrollera att certifierade anläggningar lever upp till regelverken även mellan de förberedda, överenskomna revisionsbesöken.

OBS! Att alla företag är skyldiga att släppa in revisorn vid dessa oannonserade revisioner, och enligt den sanktionskatalog som myndigheterna tillhandahåller är det möjligt att dra in certifikatet om revisorn nekas tillträde. När det gäller KRAV-slakt, fortsätter vi med helt oannonserade besök 1 gång mellan de årliga revisionerna, helt i enlighet med KRAV:s regelverk.

 

Användning av EU:s logotyp för ekologisk produktion

Bland de absolut vanligaste avvikelserna vid ekologiska och KRAV-ekologiska revisioner är felaktigheter avseende märkning, inklusive hur EU:s logotyp för ekologisk produktion används. Livsmedelsverkets information om ekologisk produktion finns här: http://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/kontroll-och-markning-av-ekologisk-mat/ och manualen för användning av EU-loggan finns här: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/logo/user_manual_logo_sv.pdf.

Några förtydliganden vill vi ändå göra:

 • EU-loggan ska alltid tryckas på ett sätt så att den ser ut som en ”flagga”. ”Lövet” ska med andra ord omges av en rektangel i en färg som avviker från förpackningens bakgrundsfärg (eller omges av en bård i en avvikande färg, se manualen ovan).
 • Kod för certifieringsorganet (SE-EKO-05 för Valiguard) ska finnas med i samma synfält som EU-loggan. Om EU-loggan används på flera ställen på förpackningen är vår bedömning att det är tillräckligt att koden finns med i anslutning till en av loggorna.
 • Ursprunget för de ingående råvarorna ska anges som EU-jordbruk (alla råvaror från EU-länder), Icke-EU-jordbruk (råvarorna från länder utanför EU) eller EU/Icke-EU-jordbruk (råvaror både från EU-länder och icke-EU-länder) i anslutning till EU-loggan. Norge och Schweiz räknas i dessa fall som länder utanför EU (medan de i andra fall i regelverken räknas som tillhörande EU…).
 • Varor producerade eller packade inom EU ska märkas med EU-loggan. För importerade varor är EU-loggan frivillig att använda.
 • Vid KRAV-införsel från annat EU-land ska koden för certifieringsorgan avse den som kontrollerade det sista steget i förädlingskedjan (det certifieringsorgan som kontrollerade företaget som packade produkten). Certifieringsorganet som certifierar införseln ska skrivas ut med namn, t.ex. ”KRAV-certifieringen verifierad av Valiguard AB”.

 

Detta är våra revisorer – del 5

Vi fortsätter så smått att presentera våra revisorer. Här kommer del fem, där du möter två av våra nyare medarbetare!

Jessica Kinnander är vår nyaste revisor. Jessica är i grunden livsmedelskemist, och har i flera år drivit Kvalitetsbolaget AB från sin bas i Nybro. Jessica utför revisioner mot BRC Food, ISO 14001 samt EU- och KRAV-ekologisk livsmedelsförädling på uppdrag av oss. Denna superkvinna hinner förutom att vara mamma åt tre barn med att träna och tävla i triathlon, och har faktiskt genomfört en ironman!

Henrik Thollander arbetar vid sidan av uppdragen för Valiguard AB/SAI Global Scandinavia som VD för ControlCert Scandinavia. Efter en utbildning till miljövetare tog han klivet in i livsmedelsbranschen 2005, och arbetade under några år som konsult och internrevisor mot globala standarder för livsmedelssäkerhet. Henrik utför revisioner mot BRC Food sedan 2013, framför allt med inriktning mot bagerier och konfektyr.

Nyhetsbrev maj 2015

Våren är kommen! Naturen sjuder av nytt liv, och även hos Valiguard AB råder febril aktivitet. Våra revisorer håller som bäst på att läsa in sig på BRC Food version 7, som vi börjar revidera enligt med början 1 juli. Dessutom har vi haft Swedac på besök med anledning av vår övergång till ny kvalitetsmanual … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev maj 2015”

Våren är kommen! Naturen sjuder av nytt liv, och även hos Valiguard AB råder febril aktivitet. Våra revisorer håller som bäst på att läsa in sig på BRC Food version 7, som vi börjar revidera enligt med början 1 juli. Dessutom har vi haft Swedac på besök med anledning av vår övergång till ny kvalitetsmanual som följer ISO 17065:2012.

Nu kan vi snart certifiera mot BRCs nya standard för Agents & Brokers

Förutom att offentliggöra BRC Food version 7 i januari 2015 publicerade BRC sin nya standard för Agents & Brokers för livsmedel och livsmedelsråvaror. På svenska kallas ”agents and brokers” för agenter och matmäklare. Behovet av en certifiering för dessa led i livsmedelskedjan är en direkt följd av de senaste årens matskandaler, framför allt vad avser falska/felaktiga råvaror och ingredienser (t.ex. hästköttsskandalen).

Livsmedelstillverkare som köper sina råvaror via agenter ska, enligt krav 3.5.1.2 och 3.5.1.3 i BRC Food v7 (avsnittet om godkännande och övervakning av råvaruleverantörer) (i) känna till den sista aktören i kedjan som tillverkade eller packade råvaran och denna aktör skall vara GFSI-certifierad eller reviderad av det inköpande företaget; alternativt ska (ii) agenten/matmäklaren vara certifierad mot BRCs standard för Agents & Brokers.

Några av revisorerna på SAI Global Scandinavia/Valiguard AB har precis utbildats i och godkänts för BRC Agents & Brokers. Vi vill därför redan nu uppmana de matmäklarföretag/agenter som är intresserade av att certifiera sig att ta kontakt med oss så kan vi börja planera för er certifiering så snart som möjligt!

BRC Food version 7 – övergångsbestämmelser för råvaruinköp

Enligt punkt 3.5.1.3 i BRC Food version 7 ska företag som köper ingredienser/råvaror via agenter och matmäklare veta vem som senast tillverkade eller förpackade ingrediensen/råvaran i fråga, för att kunna godkänna denna som leverantör. Denna information ska tillhandahållas av agenten/matmäklaren eller meddelas direkt från tillverkaren, om inte agenten/matmäklaren är certifierad enligt BRC Agents and Brokers. Denna regel ska tillämpas fullt ut från 1 juli 2016. För revisioner som genomförs mellan 1 juli 2015 och 30 juni 2016 lyder regeln istället: The site shall demonstrate that as a minimum all Agents or Brokers supplying raw materials have been contacted and requested to provide the details of the manufacturer or manufacturers of the raw material supplied and the necessary information to allow supplier approval according to the sites risk assessment. Detta innebär alltså att den som önskar certifiering ska kunna visa att alla agenter och matmäklare som anlitas för inköp av råvaror ska ha kontaktats och blivit ombedda att förse företaget med information så att en leverantörsbedömning kan göras baserat på företagets egen riskanalys.

BRC Packaging and Packaging materials (IoP) version 5

I juli 2015 kommer BRC IoP version 5 att publiceras, tillsammans med vägledningsdokument, en sammanfattning av vad den nya versionen av standarden innebär m.m. Version 4 av standarden kommer att användas året ut, men från 1 januari 2016 är det version 5 som gäller.

BRC Storage and Distribution version 3

En ny version av BRC Storage and Distribution (BRC S&D) är på gång! BRC har nyligen publicerat en tidsplan för arbetet med att ta fram den nya versionen av standarden. Under sommaren kommer det första förslaget att skickas runt för synpunkter, som sedan bearbetas av arbetsgrupper i Europa och Amerika under hösten. Under hösten 2016 kommer standarden och vägledningsdokument att publiceras och utbildningar hållas för revisorer och anläggningar. Första revisionerna enligt BRC S&D version 3 kommer att äga rum under hösten 2017.

Ekologisk livsmedelsförädling – ekologiska råvaror ska alltid användas om sådana finns!

Under våra revisioner av EU:s ekologiska förordningar har det framkommit att det råder lite förvirring om ”95%-regeln”, det vill säga att sammansatta livsmedelsprodukter ska innehålla minst 95% ekologiska råvaror för att kunna märkas med EU:s logotyp för ekologisk produktion.

Grundregeln är att det ALDRIG är tillåtet att använda 5% konventionella ingredienser i en ekologisk produkt om ekologiska alternativ finns tillgängliga. Dispens för användning av icke-ekologiska råvaror (om ekologiska alternativ saknas) kan bara utfärdas under max 4 år. Därefter måste man ha hittat ett ekologiskt alternativ eller ändra receptet så att ekologiska alternativ används istället. Livsmedelsverket är numera tämligen restriktiva med att medge dispenser.

Här nedan följer några paragrafer i lagstiftningen där detta finns reglerat. Observera att SAMTLIGA punkter måste vara uppfyllda för att EU:s eko-logga ska kunna användas på produkten! Myndigheterna har sedan den 1 januari 2014 möjlighet att utfärda sanktioner om bestämmelserna inte följs.

 • Det är inte tillåtet att blanda ekologiska och icke-ekologiska ingredienser i samma form (EG 834/2007; Art. 19.2d).
 • Ekologiska livsmedel ska framställas av ekologiska ingredienser (utom när sådana inte finns på marknaden) (EG 834/2007; Art. 6).
 • Ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk får enbart användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion av EU eller någon medlemsstat. De icke-ekologiska ingredienser som är tillåtna att använda finns i bilaga IX till EG 834/2007. Ingredienser som saknas i denna förteckning kan ändå godkännas, förutsatt att (i) ingrediensen inte finns tillgänglig i ekologisk form samt (ii) att det skulle vara omöjligt att producera, bevara eller tillgodose lagstadgade näringsbehov utan att använda ingrediensen. Dispens söks hos ansvarig myndighet (i Sverige Livsmedelsverket). I regel är dispenserna tidsbegränsade, gäller 12 mån i taget och kan utfärdas under maximalt 4 år totalt. (EG 834/2007; Art. 19.2c; Art. 21-22 samt EG 889/2008; Art. 29).
 • Ingredienserna får inte vara genmodifierade (eller framställda med hjälp av GMO; EG 834/2007; Art. 9) och får heller inte ha utsatts för joniserande strålning (EG 834/2007; Art. 10).
 • Tillsatser, processhjälpmedel, smakämnen, vatten, salt, preparat av mikroorganismer och enzymer, mineraler, spårelement, vitaminer samt aminosyror och andra spårämnen i speciallivsmedel får bara användas under de förutsättningar som specificeras i EG 889/2008; Art. 27, för somliga av dem enbart om de finns med i bilaga VIII till EG 889/2008 och uppfyller de krav som ställs där. (EG 834/2007; Art. 19 samt EG 889/2008; Art. 27).
 • Vad gäller märkning med EU:s logotyp för ekologisk produktion måste utöver bestämmelserna ovan minst 95 vikt-% av produktens ingredienser vara ekologiska (EG 834/2007; Art. 23.4a).

Ett eko/KRAV-certifikat per lager!

När vi ändå är inne på certifiering enligt EU:s ekoförordningar vill vi passa på att förtydliga att det för EU-ekologisk produktion krävs ett certifikat per lager, och varje lagerenhet måste därmed revideras. Det går alltså inte att få ett certifikat som täcker flera lagerenheter på olika adresser.

Nyhetsbrev januari 2015

God fortsättning på det nya året! Själva har vi rivstartat året med att fastställa en ny kvalitetsmanual för de delar av vårt arbete som rör ekologisk certifiering enligt EU:s ekoförordning och KRAV. Den största förändringen som våra Eko- och KRAV-kunder kommer att märka med anledning av detta är att certifikaten blir tvåspråkiga och att revisionsrapportens … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev januari 2015”

God fortsättning på det nya året! Själva har vi rivstartat året med att fastställa en ny kvalitetsmanual för de delar av vårt arbete som rör ekologisk certifiering enligt EU:s ekoförordning och KRAV. Den största förändringen som våra Eko- och KRAV-kunder kommer att märka med anledning av detta är att certifikaten blir tvåspråkiga och att revisionsrapportens utformning är något förändrad jämfört med tidigare.

 

Fortfarande platser kvar till seminariet om BRC Food version 7

Har du missat att anmäla dig till seminariet om BRC Food version 7 den 5:e februari i Lund? Det finns fortfarande platser kvar om du är intresserad. OBS! Detta är det enda seminarium där du kan lyssna på och ställa frågor direkt till BRC, till en av de personer som haft det avgörande ansvaret för den nya versionen av standarden! 

Mer information samt möjlighet till anmälan finns här: http://livsmedel.se/aktiviteter/seminarier/temadag-nya-brc-food-v-7/ 

 

BRC Food version 7 finns nu att ladda ner

Sedan några dagar finns BRC Food version 7 tillgänglig på BRC:s hemsida för beställning eller nerladdning i pdf-format. Du hittar den här: http://www.brcbookshop.com/c/378/food-safety. Vi vill varna för att den svenska översättningen inte är den bästa. Bland annat har det engelska ordet ”control” (som t.ex. ingår i HACCP) översatts med ”kontroll” istället för ”styrning”. Standarden kräver nämligen inte att man ska göra en massa kontroller, utan att det finns rutiner, instruktioner, arbetssätt etc. som förebygger att problem uppstår över huvud taget.

Den uppmärksamme noterar även att pdf-versionen av BRC Food version 7 är kostnadsfri att ladda ner. Detta som ”plåster på såren” i och med att certifieringsavgiften till BRC höjdes i november, och numera är £185, en kostnad som vi som certifieringsbolag tyvärr inte rår på.

 

Ytterligare förtydliganden om återkallelser, tillbakadraganden och ”felaktiga produkter”

I vårt förra nyhetsbrev skrev vi lite om hur BRC definierar återkallelser (recalls, d.v.s. när felaktiga produkter har nått konsument) och tillbakadraganden (withdrawals, d.v.s. när felaktiga produkter har lämnat fabriken och finns på något mellanlager etc, men ännu ej har nått slutkonsument), samt att certifierade företag ska meddela certifieringsorganen om återkallelser. Nyhetsbrevet finns här: http://www.valiguard.com/2015/01/nyhetsbrev-december-2014/ om du vill uppdatera dig på vad som gäller. Men vad gäller för felaktiga produkter som inte behöver återkallas p.g.a. att de redan är uppätna eller bäst-före-dagen passerad? Eller om det bara är en återförsäljare som har mottagit den felaktiga varan? Svaret är att även sådana incidenter ska rapporteras (vi har nyligen varit i kontakt med BRC i ett sådant ärende). Företaget som har producerat varan ombeds därefter att inkomma med en sedvanlig avvikelserapport med orsaksanalys, korrigerande åtgärder och åtgärdsplan, som granskas av någon av våra revisorer.

 

Detta är våra revisorer – del 4

Som utlovat fortsätter vi här med följetongen om våra revisorer. Denna gång styr vi blickarna något längre västerut än sist, och träffar två av våra ”utländska” underleverantörer.

Vår representant i Danmark, med säte i Köpenhamn, är Torben Hansen, med bas på Teknologisk Institut. Torben har ett mycket gott renommé som en av de mest sakkunniga inom kött och slakt och har goda referenser från flera kvalificerade utredningar i de nordiska länderna. Torben är godkänd för BRC Food, FSSC 22000 och för andrapartsrevisioner mot McD-standarder för slakt och styckning av nöt, svin och fjäderfä. Torben kommer även att börja utföra revisioner mot EU:s ekologiska regelverk och KRAV inom kort.

I Trondheim, Norge, har vår norska medarbetare Trond Stokmo sin fasta punkt. När han inte arbetar på uppdrag av oss finns han på Aquatic AS AB. Trond utför framför allt revisioner i Norge, och då inom BRC Food med fokus på kött, fisk, fågel, färdigmat och konservering.

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev nr 5, 2014; Valiguard AB/SAI Global Scandinavia När julhelgen närmar sig, och decembermörkret breder ut sig över våra nordliga breddgrader börjar det dra ihop sig mot årskrönikor och galor. Även för oss på Valiguard AB/SAI Global Scandinavia är det dags att summera det år som gått och planera inför framtiden.   Nöjda kunder som … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev december 2014”

Nyhetsbrev nr 5, 2014; Valiguard AB/SAI Global Scandinavia

När julhelgen närmar sig, och decembermörkret breder ut sig över våra nordliga breddgrader börjar det dra ihop sig mot årskrönikor och galor. Även för oss på Valiguard AB/SAI Global Scandinavia är det dags att summera det år som gått och planera inför framtiden.

 

Nöjda kunder som får ett professionellt bemötande

Till vår stora glädje visar resultatet av de kundenkäter som skickas till alla våra kunder i samband med certifieringsbeslut att majoriteten er är nöjda eller mycket nöjda med oss som certifieringsbolag! De allra flesta anger det mest eller näst mest positiva svarsalternativet när det gäller t.ex. utförandet och värdet av genomförd revision, revisorernas kompetens, samt hur väl revisorn kunde förklara de avvikelser som upptäcktes. Nästan alla beskrev oss som ”professionella”, och i synnerhet våra ekologiska och KRAV-kunder uppskattade den snabba handläggningen av beslut. Vi fick även förslag på vad som kan bli bättre, och vi kommer att jobba stenhårt för att ni ska bli än mer nöjda så att vi får ert fortsatta förtroende att utföra revisioner även framledes.

 

Återkallelser och tillbakadraganden – meddela alltid oss för säkerhets skull!

Sedan början av år 2014 måste alla återkallelser och i vissa fall, tillbakadraganden som görs av våra kunder rapporteras till oss inom 3 arbetsdagar. Dessvärre råder viss begreppsförvirring, eftersom myndigheter och standardägare (t.ex. BRC, IFS och FSSC) inte definierar innebörden av begreppet återkallelse på samma sätt.

Medan myndigheterna baserar sin definition på att den felaktiga produkten är hälsofarlig eller otjänlig för slutkonsumenten, grundas i synnerhet BRC:s definition på hur långt den felaktiga produkten har nått i distributionskedjan oberoende av orsaken till återkallelsen. Orsaken behöver alltså inte enbart ha med livsmedelssäkerhet att göra. Även sådana fel som innebär att särskilt en EMV-produkt avviker kraftigt från specifikation och kundkrav kan vara skäl att göra en återkallelse som då standardägaren BRC vill bli informerad om.

Återkallelser (product recalls) är enligt BRC när en felaktig produkt har nått slutkonsumenten, d.v.s. finns ute i butikshyllorna eller i restaurangledet så att man behöver gå ut publikt med information om att produkten inte skall förtäras. Även om det producerande företaget kan hämta tillbaka de utpekade produkten med egna butikssäljare så betraktas det som en återkallelse.

Tillbakadraganden (product withdrawals) avser fall då den felaktiga produkten inte hunnit så långt att den är tillgänglig för slutkonsumenten utan fortfarande finns någonstans i distributionsledet, t.ex. i centrallager, eller möjligen hos grossister som ännu inte har hunnit skicka ut varan till butik.

Om ni är det minsta osäkra på om det rör sig om en återkallelse eller ett tillbakadragande – meddela oss inom 3 arbetsdagar, så har ni ryggen fri om standardägarna bedömer det annorlunda än myndigheterna!

 

…och en summering av inrapporterade återkallelser under 2014

Vi kan nu sammanfatta de återkallelser vi mottagit under perioden 1 januari 2014 till 10 december 2014. Det har i flera fall rört sig om förekomst av patogena bakterier (t.ex. Listeria, Salmonella, E. coli men ej EHEC), odeklarerade allergener på grund av förväxlade förpackningar eller förorenade råvaror (t.ex. nötter, gluten, soja, fisk, selleri), föremål och produkter i färdigförpackade varor (t.ex. plastbitar, kött i rena grönsaksblandningar), för höga halter av allergener i ”fria” produkter (t.ex. gluten, mjölk), samt kvalitetsproblem. Även om de flesta återkallelser rör animaliska produkter (kött, chark, mejeri) förekommer problem i alla produktkategorier (bageri/konditori, konserver, råa och frysta vegetabilier, färdigmat).

Vi följer upp alla återkallelser på samma sätt som vi normalt sett hanterar avvikelser som upptäcks vid revisioner. Med andra ord ombeds företagen att inkomma med orsaksanalys, korrigerande åtgärder och en åtgärdsplan för att samma problem inte ska uppstå igen. Underlaget granskas och om revisorn bedömer om det behövs en extra inspektion på plats. I annat fall följs återkallelsen eller tillbakadragandet upp vid nästa ordinarie revisionstillfälle.

Fr.o.m. 1 januari 2015 kommer vi att ta ut en administrativ avgift av inblandade kunder för hantering av dessa återkallelser inklusive rapportering till BRC.

 

Kom ihåg att anmäla er till seminariet om BRC Food version 7!

Många av ovan beskrivna incidenter som föranlett återkallelser/tillbakadraganden  beror på misstag i samband med produktbyten t ex mellan produkter med liknande förpackningar men olika innehåll vad gäller allergener. Därför kommer BRC v7 att fokusera mycket mer på att företagen måste ha goda rutiner för att förebygga dessa misstag och revisorn kommer att spendera mer tid på att mer ingående granska företagens rutiner på detta område.

Nya BRC Food v7 kommer att publiceras på alla språk den 7 januari 2015 tillsammans med all tillhörande dokumentation. Standarden kan laddas ned gratis som pdf-fil men man behöver teckna ett prenumerationsavtal för 95£ för att få alla kommande uppdateringar av viktiga dokument.

Såsom vi tidigare skrivit i nyhetsbrevet anordnar vi tillsammans med Livsmedelstekniska föreningen och Herax Food ett seminarium om nya BRC Food v7 den 5 februari i Lund. Anmälan och mer information finns här: http://livsmedel.se/aktiviteter/seminarier/temadag-nya-brc-food-v-7/


God jul, gott nytt år och väl mött under 2015!

Slutligen vill vi passa på att tacka alla våra kunder och läsare för det gångna året, citera Kalle Anka och hans vänner och hans vänner: Från oss alla, till er alla, ha en riktigt god jul! 

…och för dig som väntar på den spännande fortsättningen av följetongen om våra revisorer så fortsätter den i nästa nyhetsbrev.

Nyhetsbrev november 2014

Nyhetsbrev november 2014 Nu kan du anmäla dig till seminariet om BRC Food version 7 Som vi har skrivit i tidigare nyhetsbrev erbjuder vi tillsammans med Livsmedelsföreningen och Herax Food Solutions ett seminarium om BRC Food Safety version 7. Detta är det enda seminariet av sitt slag i Norden, med medverkan av David Brackston, teknisk … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev november 2014”

Nyhetsbrev november 2014

ProgrambladNu kan du anmäla dig till seminariet om BRC Food version 7

Som vi har skrivit i tidigare nyhetsbrev erbjuder vi tillsammans med Livsmedelsföreningen och Herax Food Solutions ett seminarium om BRC Food Safety version 7. Detta är det enda seminariet av sitt slag i Norden, med medverkan av David Brackston, teknisk chef på BRC som har varit den högst ansvariga för nya versionen av BRC Food. Seminariet äger rum den 5 februari 2015 i Lund. Mer information samt anmälan finns här: http://www.livsmedelsforeningen.se/BRCFOOD.aspx.

 

Nya KRAV-regler från 1 januari 2015

Från och med den 1 januari 2015 gäller nya regler för KRAV-ekologisk produktion. Det är framför allt kapitel 1 (Introduktion till KRAVs regler), 2 (Allmänna regler för certifiering) samt 3 (Allmänna verksamhetsregler för alla KRAV-anslutna) som har setts över och ändrats. Reglerna om märkning och marknadsföring har flyttat till kapitel 20 och delvis arbetats om. I kapitel 9 (Livsmedelsförädling), 10 (Slakt) och 16 (Import och införsel av produkter och råvaror) har några mindre justeringar gjorts. Bland de större förändringar som nu sjösätts är att de sociala reglerna för varor som tillverkas inom Sverige, t.ex. lagstiftning, arbetsvillkor samt mänskliga rättigheter tar större plats, och att dessa även ska följas upp vid revision. Dessutom tillkommer regler om 100% förnybar el för alla KRAV-certifierade företag (införandetid varierar), och inte som tidigare, enbart för lantbruket. Förpackningsmaterial måste senast 1 januari 2017 vara fritt från PVC och andra klorbaserade plaster (t.ex. Bisfenol A, BPA). Översyn av reglerna för import och införsel har påbörjats, med sikte på att de nya reglerna ska börja gälla från och med 2016.

 

Några av de övriga nyheterna är:

 • Det certifierade företaget ska göra en riskbedömning för att försäkra sig om att produkter som används inte innehåller GMO i någon form. För detta ska man använda KRAVs risklistor, som finns att ladda ner på KRAVs webbplats (se nedan).
 • Teknologiskt framställda nanomaterial får ej användas.
 • Förpackningsmaterial ska vara så klimat- och resurseffektivt som möjligt. Samtidigt som det förstås skyddar och bevarar livsmedlet finns en rad punkter som berör minskat matsvinn och återvinning att beakta.

 

Mallar för KRAV-certifierad livsmedelsförädling

För att underlätta för dig som funderar på eller redan är KRAV-certifierad har KRAV tagit fram checklistor och mallar. Med hjälp av dessa kan du kontrollera att dina produkter uppfyller gällande krav, hur du ska märka dem, samt vad du bör vara extra uppmärksam på om du för in varor från ett annat EU-land, eller importerar varor från ett land utanför EU. Mallarna hittar du här: http://www.krav.se/mallar-och-checklistor.

 

Här är våra revisorer – del 3

Följetongen om Valiguard AB:s revisorer fortsätter… I detta avsnitt får ni möta ytterligare en bästkust-, förlåt, Västkustbo, samt en av de medverkande vid BRC-seminariet, nämligen:

Jan Klingspor – är civilingenjör i kemi från Chalmers. Efter många år som kvalitets- och miljöchef, framförallt inom livsmedels- och förpackningsindustrin, tog Jan steget till att bli kvalitets- och miljörevisor, och har numera över 15 års erfarenhet i ryggen. Han är även en uppskattad kursledare. Kontoret finns i Löddeköpinge och i ur och skur kan man se Jan ta sig en tur på vägarna runt Bjärred på sin trehjuliga liggcykel. Jan är godkänd revisor för BRC Food, BRC IoP, FSSC / ISO 22 000, EU-ekologiskt, KRAV och MSC. På BRC-seminariet (se ovan) kommer Jan bland annat att hålla ett föredrag om TACCP/VACCP, d.v.s. hur man på känt HACCP-manér genomför en faro- och sårbarhetsanalys (Threat/Vulnerability Analysis Critical Control Point).

Patrick Gustavsson – har sitt krypin i Onsala utanför Kungsbacka, där han gärna åker motorcykel när tillfälle bjuds. Patrick är mikrobiolog i grunden, och har förutom flera års erfarenhet av revisionsarbete även deltagit i utvecklingen av flera regelverk för certifieringssystem (t.ex. Svensk Sigill, ISO 22000) samt översatt den svenska utgåvan av bl.a. BRC Food, vägledningar och ISO 22000. Patrick var en av grundarna till Valiguard AB, och utför revisioner mot BRC Food, FSSC/ISO 22 000 samt EU-ekologiskt och KRAV.

Nyhetsbrev augusti 2014

Nyhetsbrev Valiguard augusti 2014   Efter en varm och skön sommar och lågsäsong är vi på Valiguard nu tillbaks, och ser med tillförsikt fram emot en spännande höst. På kontoret arbetar vi för fullt med en omläggning av vår kvalitetsmanual för Ekologisk och KRAV-produktion. Detta är nödvändigt för alla certifieringsorgan med anledning av att den … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev augusti 2014”

Nyhetsbrev Valiguard
augusti 2014

 

Efter en varm och skön sommar och lågsäsong är vi på Valiguard nu tillbaks, och ser med tillförsikt fram emot en spännande höst. På kontoret arbetar vi för fullt med en omläggning av vår kvalitetsmanual för Ekologisk och KRAV-produktion. Detta är nödvändigt för alla certifieringsorgan med anledning av att den tidigare standarden SS-ISO EN 45011 skrotas till förmån för SS-ISO EN17065.

Här nedan kan du läsa mer om vad som är på gång inom den närmaste framtiden, och givetvis även läsa fortsättningen på vår följetong om våra medarbetare ☺.

BRC Food version 7 –  Seminarium 5 februari 2015!

Den 5 februari 2015 erbjuder vi tillsammans med Livsmedelsföreningen och Herax Food ett större seminarium om BRC Food Safety version 7, som lanseras i januari (se nedan).  Seminariet hålls alltså först efter att standarden publicerats. Detta sker med uttalat stöd av BRC, som är bekymrade över att diverse liknande seminarier hålls innan standarden verkligen är fastställd.

Vårt seminarium blir det enda i Sverige med medverkan direkt från BRC, som representeras av deras tekniska chef David Brackston, ansvarig för utvecklingen av version 7. David kommer at ge en bakgrund till den nya versionen och sedan blir det genomgång och diskussion av standardens nyheter, samt två workshops om det som ser ut att vara de stora nyheterna: (i) Inköp, leverantörsbedömning och spårbarhet inklusive bedrägerier/sabotage för att förebygga nya skandaler typ ”hästköttsskandalen” och (ii) Märkning inklusive kontroller av att produkter är rätt märkta vid produktbyten.

Ett fullständigt program med anmälan kommer att annonseras i Livsmedel i Fokus och i vårt nästa nyhetsbrev.

BRC Food Safety version 7 publiceras i januari

Enligt senaste informationen från BRC kommer version 7 av BRC Food att publiceras tidigt i januari 2015, och revisioner mot denna skall starta från och med juli samma år. Efter synpunktsrundan före sommaren inkom över 1000 kommentarer från 89 länder, som BRC under ledning av David Brackston (se ovan) nu arbetar intensivt för att ta ställning till och eventuellt införliva i standarden.

BRC Storage & Distribution – nu med årliga revisioner

En annan nyhet på BRC-fronten är att den globala standarden för lagring och distribution (BRC S&D) har genomgått en s.k. benchmarking-process av Global Food Safety Initiative (GFSI) för att bli mer gångbar internationellt. I samband med detta har intervallet mellan revisionerna, och således även certifikatens giltighetsperiod ändrats. Precis som för BRC Food är det numera revision var 12:e månad som gäller även för BRC S&D. Denna ändring gäller för alla revisioner som görs efter 1 juli 2014.

I pipeline ligger även utveckling av principer för att frivilligt övergå till oannonserade revisioner (motsvarande det som idag finns för BRC Food). Mer information kommer – när vi känner till mer om vad som händer.

Här är våra revisorer – del 2

I förra nyhetsbrevet kunde ni läsa lite om Torbjörn Holmberg och Henrik Wallin, två av dem som var med om att starta Valiguard en gång i tiden. I detta avsnitt riktar vi uppmärksamheten på två andra erfarna själar med bas på Sveriges framsida – Västkusten.

Frank Löwenadler, mikrobiologen med stor erfarenhet från laboratorier och konsultverksamhet nationellt såväl som internationellt, är teknisk chef på Valiguard. Frank är godkänd för de flesta standarder som Valiguard arbetar med (BRC, IFS, ISO, FSSC, EKO, KRAV och MSC), och i meritförteckningen finns bland annat arbete i USA och Sydafrika. Frank är en aktiv person som gillar att simma, cykla, springa och segla, och ofta är på resande fot. Basen finns i Mölnlycke utanför Göteborg.

Inte så långt från Frank, i Sävedalen, hittar vi den fasta punkten för Per Åke Hallberg. Han är civilingenjören med gedigen erfarenhet från livsmedels- och läkemedelsindustri, och är godkänd revisor för BRC Food, ISO 9001, ISO 14001 och ISO/FSSC 22000. På sin fritid gillar han att uppfinna saker, spela fiol, läsa och umgås med sin familj, såklart! Per Åke är tyvärr sjukskriven för tillfället, men vi hoppas att han snart är på benen igen och kan berika vår verksamhet med sin sociala kompetens och yrkesmässiga kunskap!