Nyhetsbrev maj 2012 – BRC förtydligar och lättar lite på kraven i BRC Food version 6

BRC har kommit ut med en tolkning av BRC Global standard för Livsmedel, utgåva 6. Detta görs i form av ett s.k. ”Position Statements” vilket man brukar publicera några gånger varje år. Nedan följer ett kort sammandrag på svenska av de viktigaste förändringarna. Siffrorna refererar till kravelementen i utgåva 6. 4.3.5 och 4.3.6 Krav på … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev maj 2012 – BRC förtydligar och lättar lite på kraven i BRC Food version 6”

BRC har kommit ut med en tolkning av BRC Global standard för Livsmedel, utgåva 6. Detta görs i form av ett s.k. ”Position Statements” vilket man brukar publicera några gånger varje år. Nedan följer ett kort sammandrag på svenska av de viktigaste förändringarna. Siffrorna refererar till kravelementen i utgåva 6.

4.3.5 och 4.3.6 Krav på fysisk separering av högrisk områden

Syftet med den föreskrivna strikta fysiska separeringen i utgåva 6 är att åstadkomma ett slutet område för hantering av oskyddade produkter efter det mikrobiologiska avdödningssteget (t.ex. värmebehandling) och innan de är helt skyddade (vanligen med hjälp av förpackningar). Den fysiska separeringen skall förhindra korskontaminering från:

  • Personal som förflyttar sig mellan högrisk och andra områden förutom genom omklädningsutrymmen
  • Utrustning, redskap och material som förs in i högrisk området förutom genom avsedda portar med desinfektionsrutiner på plats
  • Vatten eller vätskor på golvet som rinner in i högriskområdet
  • Luftburen kontaminering, t.ex. dammpartiklar eller vattendroppar

Den ideala barriären är en hel vägg som separerar högrisk områden från andra områden. Alternativt kan partiella väggar eller skärmar accepteras om kraven ovan kan uppfyllas.
Vid bedömningen av lämpligheten av alternativ till en fullständig vägg måste en full riskvärdering utföras och dokumenteras. Denna skall bl a överväga den potentiella risken vid rengöring av lågrisk områden t.ex. vattendroppar från högtrycksrengöring, översvämning av tvättvatten på golvet, användning av tryckluft, styrning av personalflöde.

4.3.6 Möjlighet att använda endörrars rök-/kokskåp och ugnar för tillagning av högriskprodukter.

BRC är nu villiga att acceptera användandet av system med enkeldörrars ugnar/kokskåp, under förutsättning att en noggrann riskbedömning har genomförts. Riskbedömningen måste beakta potentiella korskontamineringsrisker från:

  • Övergången mellan värmebehandlade och råa produkter i lossningsområdet
  • Operatörerna och deras kläder, t.ex. personer som hanterar värmebehandlade produkter efter att tidigare har arbetat med råa produkter
  • Föroreningar från personalens händer efter att ha vidrört ytor på gemensam utrustning, kontrollpaneler, dörrhandtag kokskåp, utrustning som används för förflyttning av produkter in och ut i kokskåp (rökvagnar).
  • Luftburna föroreningar från lågrisk processer, t.ex. lastnings- och lossningsområden bör vara skilda från det allmänna lågrisk området.
  • Golvet Viktigt att bedöma risken och minimera förorening från hjulen på vagnar som förflyttar värmebehandlade produkter till högriskområde. Dvs från rökarna ut i området för obehandlad (rå) korv och sedan vidare in i kylrum eller packavdelning som är ett givet högrisk område.

Riskbedömningen måste mynna ut i lämpligt utformade effektiva arbetsrutiner som tillämpas konsekvent för att förhindra korskontaminering av de värmebehandlade produkterna. När de kokta produkterna förflyttas från kokskåpet, måste de omgående flyttas till ett utsett högriskområde som uppfyller kraven i standarden. Revisorn skall bedöma om rutinerna är lämpligt utformade, effektiva och förstås av operatörerna. Revisionsrapporten skall beskriva de rutiner som används för att skydda produkterna från kontaminering

4.10.3 Metalldetektion

En annan kontroversiell punkt i den nya standarden har varit det strikta kravet på metalldetektion eller annan mer effektiv detektionsutrustning. BRC har nu tagit fram ett beslutsträd som vägledning för att avgöra vilka verksamheter som ej kräver införande av metalldetektor. Det är endast om det inte finns ett uttalat kundkrav på metalldetektion som man kan gå vidare i beslutsträdet nedan:

Övrigt

I BRC:s nya tolkning finns även tolkningar avseende 2.7.3 validering av grundförutsättningar, 4.8.5 skotvättar och avseende 4.10.3.3 metalldetektor med bandstopp i stället för utkastare, samt 4.13 bedömning av skadedjursangrepp vid revisionstillfället och 7.4.1 användning av skyddskläder.

Vi rekommenderar berörda kunder att läsa hela dokumentet från BRC som kan laddas ned på http://www.brcglobalstandards.com/LinkClick.aspx?fileticket=EM3k5bnqsnA%3d&tabid=852&mid=1975

Dessutom kommer BRC att den 29 juni att publicera sin tolkningsvägledning för hela BRC utgåva 6. Denna kan beställas via BRC/TSO Bookshop:http://www.tsoshop.co.uk/brcbookshop/bookstore.asp?FO=1235946

Välbesökt SAI Global-seminarium om märkningsfrågor 25 nov i Sthlm

Den 25 nov 2010 höll vi tillsammans med Herax Food Solutions ett lyckat och välbesökt seminarium om märkning och presentation av livsmedel i Spårvagnshallarna i Stockholm. Seminariet drog fullt hus med ca 110 deltagare från livsmedelsindustri, myndigheter och universitet/högskolor. Programmet behandlade det som av många lätt uppfattas som en ”märkningsdjungel” dvs vilka påståenden får man … Fortsätt läsa ”Välbesökt SAI Global-seminarium om märkningsfrågor 25 nov i Sthlm”

Den 25 nov 2010 höll vi tillsammans med Herax Food Solutions ett lyckat och välbesökt seminarium om märkning och presentation av livsmedel i Spårvagnshallarna i Stockholm. Seminariet drog fullt hus med ca 110 deltagare från livsmedelsindustri, myndigheter och universitet/högskolor. Programmet behandlade det som av många lätt uppfattas som en ”märkningsdjungel” dvs vilka påståenden får man göra om ett livsmedel utan att det kan betraktas som vilseledande. Föreläsare kom från bl a SLV, SAI Global, Herax Food solutions, livsmedelsindustrin (Orkla och Delicato), Svenskt Sigill och konsumentorganisationen. Med på seminariet fanns även journalister från fackpressen varför vi hoppas på artiklar i bl a Köttbranschen och Livsmedel i Fokus så småningom.

BRC Directory sammanfattar utfallet av revisioner mot BRC Food v5

Sedan augusti 2009 har BRC digitaliserat alla inkomna revisionsrapporter(ca 8 500 st!) avseende BRCs livsmedelsstandard. Här är de vanligaste avvikelserna (”Top 10”): 4.8.4.2. Documented procedure for handling glass 4.3.2.5.1 Doors close fitting and proofed 3.9.2. Traceability test including mass balance 4.9.1 Documented cleaning procedures 4.8.2.1 Chemical control procedure 4.6.7. Maintenance work followed by documented hygiene … Fortsätt läsa ”BRC Directory sammanfattar utfallet av revisioner mot BRC Food v5”

Sedan augusti 2009 har BRC digitaliserat alla inkomna revisionsrapporter(ca 8 500 st!) avseende BRCs livsmedelsstandard. Här är de vanligaste avvikelserna (”Top 10”): 4.8.4.2. Documented procedure for handling glass 4.3.2.5.1 Doors close fitting and proofed 3.9.2. Traceability test including mass balance 4.9.1 Documented cleaning procedures 4.8.2.1 Chemical control procedure 4.6.7. Maintenance work followed by documented hygiene procedure 4.8.1 Risk assessment of foreign bodies 2.4.1 HACCP flow diagram for all products including all listed parameters 3.9.1 Identification & traceability of all materials 4.8.3.1 Control of sharp metals

Går man in i vart och ett av de sju avsnitten i standarden kan man utläsa följande:

Avsnitt 1, Högsta ledningens åtagande (13 delkrav)
Stod för  2.9% av rapporterade avvikelser. Vanligast var att företaget inte haft ledningens genomgång varje år (krav 1.6). Hos 71 företag hade man förskjutit BRC-revision bortom den fasställda tidsramen så att man fick en avvikelse mot krav 1.11.
Avsnitt 2, HACCP-systemet (26 delkrav)
Här fanns 10.7% av avvikelserna. Vanligast var fel på flödesschema (krav 2.4.1) och brister i värdering av allvarlighetsgrad och sannolikhet i faroanalysen (krav 2.6.1).
Avsnitt 3, Ledningsystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet (54 delkrav)
Stod för 21.6% av funna avvikelser. Vanligast var fel mot krav i avsnitten om spårbarhet och återkallelse;  3.9.1 (identifiering och spårbarhet för alla råvaror och material), 3.9.2 (beräkning av massbalans i egna spårbarhetstester), 3.11.3 (dokumenterad hanteringsrutin för incidenter) och 3.11.5 (regelbundna tester av återkallelserutin).
Avsnitt 4, Krav på anläggningen (102 delkrav)
Det största avsnittet i BRC-standarden stod också för flest avvikelser, 42.3%. Vanligast var avvikelser mot 4.8.4.2. (dokumenterad rutin för glas), 4.3.2.5.1 (dörrar ska vara täta och säkrade), 4.9.1 (dokumenterade rengöringsrutiner), 4.8.2.1 (rutin för styrning av kemisk kontaminering), 4.6.7. (frisläppanderutin efter underhållsarbete), 4.8.1 (riskbedömning avseende främmande föremål) och 4.8.3.1 (policy för reglerandet av skarpa metallföremål).
Section 5, Produktstyrning (40 delkrav)
Bidrog med  9.8% av avvikelserna. Här sticker främst ut avvikelser mot 5.2.1.3 (riskbedömning för allergener) och 5.4.3 (förvaring av delvis använt förpackningsmaterial).
Avsnitt 6, Processtyrning (14 delkrav)
Stod för 4.3% av avvikelserna främst beträffande  6.3.2 (krav på kalibrerad mätutrustning).
Avsnitt 7, Personal (32 delkrav)
Avsnittet renderade 8.5% av rapporterade avvikelser med avvikelser mot 7.1.4 (dokumenterade bevis på utbildning) och 7.5.4 (tvätt av skyddskläder) som toppar.

Ny version (nr 2) av BRC S&D till hösten 2010

BRC håller på att omarbeta sin standard för lagring och distribution. Man hoppas kunna ge ut denna nya version (v 2) efter sommaren 2010 dvs aug/sept. Fokus ligger på att förenkla strukturen med alla moduler, inkorporera dagen supplement i själva standarden och se till att standarden även bättre behandlar företag med många distributionsenheter. Om någon … Fortsätt läsa ”Ny version (nr 2) av BRC S&D till hösten 2010”

BRC håller på att omarbeta sin standard för lagring och distribution. Man hoppas kunna ge ut denna nya version (v 2) efter sommaren 2010 dvs aug/sept. Fokus ligger på att förenkla strukturen med alla moduler, inkorporera dagen supplement i själva standarden och se till att standarden även bättre behandlar företag med många distributionsenheter. Om någon vill lämna synpunkter eller förslag som manvill BRC ska beakta går det bra att kontakta David Brackston david.brackston@brc.org.uk.

Inbjudan till intressant seminarium om säkerhet och krishantering

SAI Global/EFSIS Scandinavia anordnar tillsammans med Anticimex ett större seminarium för livsmedelsbranschen på temat ”Säkerhet och Krishantering”. Bakgrunden är de omskrivna återkallelserna på grund av glas men seminariet fokuserar på själva krishanteringen och vad som krävs av ett livsmedelsföretag för att kunna agera rätt ”när krisen kommer”. Seminariet hålls på hotell Arlandia den 22 oktober. … Fortsätt läsa ”Inbjudan till intressant seminarium om säkerhet och krishantering”

SAI Global/EFSIS Scandinavia anordnar tillsammans med Anticimex ett större seminarium för livsmedelsbranschen på temat ”Säkerhet och Krishantering”. Bakgrunden är de omskrivna återkallelserna på grund av glas men seminariet fokuserar på själva krishanteringen och vad som krävs av ett livsmedelsföretag för att kunna agera rätt ”när krisen kommer”. Seminariet hålls på hotell Arlandia den 22 oktober.


Om KRISEN kommer –

Temadag om krishantering för livsmedelsbranschen

Hotell Arlandia, torsdagen den 22 oktober 2009

09:00 – 09.15       Ankomst (Kaffe & The)

09:15 – 09.30       Bakgrund – Vilka utmaningar står branschen inför?, Torbjörn Holmberg, VD SAI Global/EFSIS Scandinavia

09.30 – 10.15       Vilka krav och synpunkter har myndigheterna på livsmedelsföretagens säkerhetsarbete?, Therese Frisell, Veterinärinspektör Livsmedelsverket

10.15 – 11.15       Vilka krav ställer de dominerande standarderna på marknaden (BRC, IFS, ISO 22000,  Mc Donald´s) på säkerhet, krisberedskap, återkallelse mm? Erfarenheter från revisioner., Torbjörn Holmberg och Martin Riebe, SAI Global/EFSIS Scandinavia

11.15-12.00          Vad är kontinuitetsplanering? Hur övar man kriser? Jenny Leijonhufvud, 4C Strategies

12.00 – 13.00    Lunch

13.00 – 14.00       Återkallelse/tillbakadragande: När trycker man på knappen? Vilket underlag krävs? Exempel från både stort och litet företag. Test av återkallelse i ett litet företag, Inger C Larsson, Findus Sverige AB, Jens Skaring, Aroma AB och Joachim Malmberg, Anticimex

14.00-14.30          Hur hanterar man media? Hur påverkas allmänheten och varumärket? Vad kan gå snett?  Johan Axell,  FOI

14.30- 15.00      Exempel på hur man kan hantera media och andra intressenter. Jenny Fridh, Informationschef Kronfågel AB

15.00 – 15.30    Paus (Kaffe & The) och gruppdiskussioner

15:30 – 16:30    Redovisning av gruppdiskussion. Sammanfattning av dagen, Torbjörn Holmberg, VD SAI Global/EFSIS Scandinavia och Joachim Malmberg, Anticimex

PRIS 2 900 kr exkl. moms.

Anmäl dig till torbjorn.holmberg@saiglobal.com och lämna uppgifter om namn och e-post-signatur på den/de som ska delta med uppgift om vilket företag du/ni kommer ifrån, så skickar vi en formell bekräftelse på ditt deltagande.

Vi lottar ut ett ex av BRC:s vägledning om Främmande föremål på svenska bland de tio första som anmäler sig.

Inte så svårt byta certifieringsorgan för ekologisk certifiering

Inget hinder byta till Valiguard som certifieringsorgan för KRAV eller EU-ekologiskt under 2009. Speciellt för er som redan idag har oss som certifieringsorgan för BRC, IFS eller ISO 22000. Det faktum att ekologiska livsmedel måste märkas med certifieringsorganets beteckning t ex SE Ekol 5 (vårt nr) har gjort det svårare att byta certifieringsorgan. Många företag … Fortsätt läsa ”Inte så svårt byta certifieringsorgan för ekologisk certifiering”

Inget hinder byta till Valiguard som certifieringsorgan för KRAV eller EU-ekologiskt under 2009. Speciellt för er som redan idag har oss som certifieringsorgan för BRC, IFS eller ISO 22000.

Det faktum att ekologiska livsmedel måste märkas med certifieringsorganets beteckning t ex SE Ekol 5 (vårt nr) har gjort det svårare att byta certifieringsorgan. Många företag har frågat sig vad som då händer då med alla tusentals redan upptryckta förpackningar? Nu har vi diskuterat saken med SWEDAC och kommit fram till följande lösning: Ett livsmedelsföretag kan byta certifieringsorgan även om det finns redan uppmärkta förpackningar med ett annat certifieringsorgan, om det bara finns spårbarhet hos det tillverkande företaget att man bytt certifieringsorgan. Under en övergångsperiod får man fortsätta använda redan uppmärkta förpackningar tills de tar slut. Sedan trycker man upp nya med den nya (= vår) beteckningen. Bäst är om övergångsperioden är så kort som möjligt!

Med detta i minnet finns det alltså inget hinder att byta till Valiguard som certifieringsorgan för KRAV eller EU-ekologiskt under 2009. Speciellt för er som redan idag har oss som certifieringsorgan för BRC, IFS eller ISO 22000. Med den nya BRC-Food finns det också större möjligheter än tidigare att samordna dessa revisioner på ett effektivt sätt. I BRC-Food finns exempelvis ett avsnitt (5.2.2) om ”Material med identitetsbevarad status” med krav som ligger väldigt nära vad som ska kollas vid en ekologisk revision.

Nu är vi två godkända revisorer för IFS

Det är ont om revisorer i Norden för IFS standard för livsmedel som tillsammans med BRC är den dominerande tredjepartsstandarden i Europa. Därför är vi mycket glada att kunna meddela att Frank Löwenadler har blivit godkänd för IFS. Därmed är vi två stycken IFS-revisorer inom SAI Global/EFSIS Scandinavia (sedan tidigare är Torbjörn Holmberg godkänd) som … Fortsätt läsa ”Nu är vi två godkända revisorer för IFS”

Det är ont om revisorer i Norden för IFS standard för livsmedel som tillsammans med BRC är den dominerande tredjepartsstandarden i Europa. Därför är vi mycket glada att kunna meddela att Frank Löwenadler har blivit godkänd för IFS. Därmed är vi två stycken IFS-revisorer inom SAI Global/EFSIS Scandinavia (sedan tidigare är Torbjörn Holmberg godkänd) som tillsammans täcker ett stort antal produktkategorier.
Nu kan vi alltså serva alla företag som har krav på IFS-certifiering. Vi kan även på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt reviderera mot både BRC och IFS vid samma tillfälle något som ett antal nordiska företag redan har upptäckt.
Kontakta frank.lowenadler@saiglobal.com ellertorbjorn.holmberg@saiglobal.com för prisförslag.

Nestlé gör en global certifiering mot ISO 22000

Världens största livsmedelsproducent har efter noggrant urval och stränga kriterier valt ISO 22000 som den lämpligaste standarden att certifiera samtliga av sina fabriker och kontor inklusive R&D-avdelningar runt hela världen. Hela certifieringsprocessen genomförs under 2008 parallellt med en uppgradering av deras egen företagsstandard NQMS (Nestlé Quality Management System) som nu också för första gången blir … Fortsätt läsa ”Nestlé gör en global certifiering mot ISO 22000”

Världens största livsmedelsproducent har efter noggrant urval och stränga kriterier valt ISO 22000 som den lämpligaste standarden att certifiera samtliga av sina fabriker och kontor inklusive R&D-avdelningar runt hela världen. Hela certifieringsprocessen genomförs under 2008 parallellt med en uppgradering av deras egen företagsstandard NQMS (Nestlé Quality Management System) som nu också för första gången blir tredjepartsreviderad. Endast utvalda certifieringsorgan och revisorer får lov att utföra dessa certifieringar, och med viss stolthet kan vi meddela att vi tillhör denna skara. Tillsammans med flera andra SAI Global /EFSIS-team i andra länder har vi erhållit delar av Nestlé Nordics att certifiera mot ISO 22000 och NQMS.

Nu har vi gjort 1000 revisioner!

SAI Global/EFSIS Scandinavia befäster sin ställning som det dominerande certifieringsorganet för livsmedelssäkerhet i de skandinaviska länderna. Denna vecka genomförde vår revisor Martin Riebe den 1000:e revisionen för bolaget sedan starten hösten 2001. Det var en revision mot nya BRC:s globala standard för livsmedelssäkerhet (version 5, jan 2008) hos Fatland Sandefjord AS, en anläggning som har … Fortsätt läsa ”Nu har vi gjort 1000 revisioner!”

SAI Global/EFSIS Scandinavia befäster sin ställning som det dominerande certifieringsorganet för livsmedelssäkerhet i de skandinaviska länderna. Denna vecka genomförde vår revisor Martin Riebe den 1000:e revisionen för bolaget sedan starten hösten 2001. Det var en revision mot nya BRC:s globala standard för livsmedelssäkerhet (version 5, jan 2008) hos Fatland Sandefjord AS, en anläggning som har varit trogen kund sedan 2004.
– Typiskt att nr 1000 blev en BRC-Food-revision, säger Torbjörn Holmberg, VD för Valiguard AB. Det är fortfarande den dominerande standarden för livsmedelssäkerhet. Fram till nu har vi certifierat 141 anläggningar där 109 valt BRC-Food. Sedan är det ett långt hopp ned till IFS (9st), ISO 22000 (9 st), EFSIS Storage & Distribution (9 st) och BRC Packaging (5 st).

God uppslutning på seminarium om nya BRC för livsmedelssäkerhet i Norge!

Ca 35 deltagare kunde räknas in på Gardemoen den 3 april. Vår samarbetspartner Aquatic i Norge kunde erbjuda både sina kunder och våra en faktaspäckad dag. Inte heller den norska översättningen av BRC Global Standard for Food Safety är klar ännu – det besked som gavs från distributören Pronorm var 30 maj.

Ca 35 deltagare kunde räknas in på Gardemoen den 3 april. Vår samarbetspartner Aquatic i Norge kunde erbjuda både sina kunder och våra en faktaspäckad dag. Inte heller den norska översättningen av BRC Global Standard for Food Safety är klar ännu – det besked som gavs från distributören Pronorm var 30 maj.