Kiwa går samman med Valiguard

Förvärvet är en del av Kiwas tillväxtstrategi för att stärka positionen på den svenska marknaden.

Kiwa och Valiguard är två ledande organisationer som länge erbjudit certifiering inom livsmedelssäkerhet, ekologisk livsmedelshantering och produktion, ledningssystem och andra certifieringar på den svenska marknaden. Bolagen kommer tillsammans att öka sin kompetens och bli ett komplett certifieringsföretag.

 – Det här är helt i linje med vår tillväxtstrategi, säger Hans Lindahl, VD för Kiwas certifieringsbolag. Det innebär att vi förstärker vår kompetens. Valiguard är oerhört kompetenta inom internationella livsmedelssäkerhetsstandarder och vi på Kiwa har bred kompetens inom nationella standarder inom samma kategori utöver vår ekologiska certifiering och certifiering av ledningssystem.

Kiwas kunderbjudande förstärks bland annat med flera internationella standarder såsom BRC, FSSC 22 000 samt IFS.

Avtalet omfattar hela Valiguards verksamhet. Bolaget kommer att fortsätta agera som en legal enhet där Valiguards VD Josefine Liew kommer att rapportera till Hans Lindahl och ingå i Kiwas ledningsgrupp för Certifiering.

Sammanslagningen är bra för båda Valiguards och Kiwas kunder och för hela marknaden i stort. Tillsammans kan vi erbjuda en spetskompetens längs hela kedjan: från jord till bord, säger Josefine Liew, VD, Valiguard AB.

Tillsammans kommer teamen från Kiwa och Valiguard att kunna erbjuda fler standarder än var och en för sig och blir ett bra komplement till varandra.

För mer information kontakta:

Hans Lindahl, VD, Kiwa, Tel +46 733 89 43 44

Josefine Liew, VD Valiguard, Tel +46 70 232 69 06

Presskontakt:

Stina Möllstam, kommunikatör Kiwa,

Tel. +46 104 79 31 23

Om Kiwa:

Kiwa skapar säkerhet för industri och samhälle. Vi är en internationell leverantör av tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi 8000 medarbetare som arbetar på något av våra 25 lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa i Sverige är en del av den globala Kiwa-koncernen som har verksamhet i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi för att skapa säkerhet, trygghet och hållbar utveckling för våra kunder världen över.

Om Valiguard:

Valiguard AB har sedan starten för 20 år sedan erbjudit revisioner och certifieringar av livsmedelsföretag i samarbeten med multinationella certifieringsorgan. Företagets livsmedelssäkerhetsrevisorer har mångårig erfarenhet från kvalitetsledning/revisioner av livsmedelsindustrin, med fokus på förädlings- och distributionsleden. Samtliga revisorer är kvalificerade för internationellt erkända livsmedelssäkerhetsstandarder, och har hela Skandinavien som arbetsfält.  Genom hög kompetens såväl tekniskt som kommunikativt bidrar Valiguard till att kunden kontinuerligt höjer sin förmåga att producera säkra livsmedel av hög kvalitet, med bibehållen eller ökad konkurrenskraft.

Nytt från BRC och IFS

Det är lite glest med inlägg här, vilket beror på en arbetsbörda av sällan skådat slag då vi håller på att ta igen en massa missade revisioner från i våras, när Covid-restriktionerna var tuffare än idag. Nu känner vi dock att vi vill göra er uppmärksamma på några viktiga publikationer från BRC och IFS:

BRC har publicerat en ny version av BRCGS078: Position statement amending audit protocol post Covid-19 lockdown – som nu förlängs till 1 juli 2022. Andra ändringar i detta dokument är att sena revisioner (efter due date) återigen ”straffas” med en större avvikelse om det inte finns ett förgodkännande från BRC, samt att det förtydligas när certifikatsförlängningar kan komma i fråga (enbart efter en revision på plats, och det går med godkännande från BRC att få ytterligare en förlängning om man tidigare har haft en, så länge det görs en onsite-revision mellan förlängningarna). Ändringarna träder i kraft 1 januari 2022.

BRC har även publicerat en ny version av BRCGS086 Remote audits during the pandemic. Även denna förlängs till att gälla till 1 juli 2022 och träder i kraft 1 januari 2022. Det förtydligas att det inte finns någon övre gräns för hur många distansrevisioner en anläggning kan ha (observera dock att sådana revisioner inte är GFSI-godkända). En mindre ändring har gjorts i BRCGS095 Factsheet on the certification process for Seasonal sites affected by Covid-19, där det nu framgår att flera certifikatsförlängningar efter varandra inte är möjliga (man måste alltså ha en revision på plats mellan två förlängningar).

BRC:s Covid-relaterade dokument hittar du här: https://www.brcgs.com/resources/covid-19-response/procedural-documents/

IFS har publicerat ett nyhetsbrev, som även ska ha mailats till certifierade anläggningar. Viktig information från detta är bland annat att det numera är certifieringsorganen som bestämmer när anläggningarna ska ha oanmäld revision (1 år av 3 ska en oanmäld revision göras), istället för att anläggningarna själva ska få välja. Ändringen är ett resultat av den GFSI-benchmarking som IFS Food. v7 m.fl. IFS-standarder nyligen genomgått.

Som ett resultat av GFSI-benchmarkingen har även antalet obligatoriska fält som revisorn måste fylla i i revisionsrapporten ökat; från 18 till 78 i IFS Food. Dessvärre innebär detta att rapportskrivningen tar avsevärt mycket längre tid, vilket i sin tur gör att vi kommer att behöva justera vår prissättning för IFS-revisioner. IFS rekommenderar att certifierade anläggningar inkluderar informationen som krävs i de obligatoriska fälten i sina internrevisionsrapporter. Om rapporten skrivs i IFS dataprogram auditXpressX kan man dela informationen i axpx-filen med revisorn, vilket underlättar vid revisionen, och rapportskrivningen.

IFS beskriver även varför det är viktigt att anläggningar tillåter närvaro av revisorer under utbildning, bevittnande revisorer och IFS Integrity Program-revisorer vid IFS-revisioner: för att säkerställa kompetens hos revisorn, för att uppfylla GFSI-kraven, samt säkerställa integriteten för IFS-certifikaten. Själva vill vi även framhålla att det är absolut nödvändigt att revisorer under utbildning får medfölja på skarpa revisioner, för att både studera revisorns revisionsteknik, och för att ha sett en större mångfald av anläggningar. Vi tackar er kunder som trots rådande pandemi ställt sig positiva till att den revisor som ska genomföra revisionen åtföljs av en kollega eller extern person (gäller inte bara IFS utan samtliga standarder vi reviderar enligt), och hoppas att vi kan fortsätta detta goda samarbete även framöver.

Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Nu har nya nationella riktlinjer (branschriktlinjer) för ekologisk produktion, inklusive förädling, import, grossistverksamhet och onlineförsäljning, publicerats. De har dessutom flyttats till Livsmedelsverkets hemsida och till ekofakta.se.

Observera att riktlinjerna är just riktlinjer. De innehåller regeltolkningar såsom de ser ut idag. Revisioner sker mot EU:s författningar (EG 834/2007, EG 889/2008 och EG 1235/2008), men riktlinjerna ger ett gott stöd till hur man ska förstå de mer komplicerade författningarna.

Ny bok av Torbjörn Holmberg

Nu är den här! Vår tidigare VD och revisor Torbjörn Holmbergs bok:

En egen väg

De senaste 2-3 åren har Torbjörn ägnat tid åt att sammanfatta sitt yrkesliv och det har blivit en bok som heter ”En egen väg – för djurs och människors hälsa”. Handlar om hur intresset för hygienfrågor har påverkat hans yrkesbana. En berättelse i tre delar (1) tiden på SVA med forskning om mögelgifter och salmonellakontroll av foder, (2) som utvecklare av tjänster i livsmedelshygien vid Anticimex huvudkontor och (3) som hygienrevisor och VD vid Valiguard. Fakta om livsmedelsfaror varvas med personliga minnen och historier under 40 års yrkesliv. Avsnittet om Valiguard handlar förstås om hur tredjepartscertifieringen inom livsmedelsbranschen har utvecklats i vårt land och vad det inneburit för både revisorer och företag. 

Kan köpas via BoDs bookshop: 

https://www.bod.se/bokshop/en-egen-vaeg-torbjoern-holmberg-9789180074001

Pris är 169 kr exkl frakt eller 111 kr som e-bok

EU-ekologiskt – uppdateringar

Idag har certifieringsorganen haft kalibreringsmöte med myndigheterna för EU-ekologiskt. De officiella mötesanteckningarna fastställs om ett par veckor, men vi ser inget hinder att redan nu förmedla (delar av) mötets innehåll. Ofta är det väldigt speciella fall som diskuteras, så nedan följer de mest ”allmänna” frågeställningarna.

 • Underleverantörsavtal har vi haft uppe flera gånger i olika former. Vid dagens möte diskuterades om uppdragsgivarens certifieringsorgan ska utföra fysisk kontroll på uppdragstagarens enhet, i de fall uppdragstagaren har en egen EU-ekologisk certifiering. Det behövs inte, utan om det finns tveksamheter, kan uppdragsgivarens certifieringsorgan vända sig till uppdragstagarens certifieringsorgan för att utbyta information. Klart är att det SKA finnas ett avtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, där det framgår att uppdragstagarens aktiviteter står under ekologisk kontroll. OM underleverantören (uppdragstagaren) saknar eget certifikat, måste den omfattas av uppdragsgivarens certifikat. Kontrollfrekvens hos underleverantören beror på vilka aktiviteter denne ägnar sig åt, och är föremål för en riskbedömning av certifieringsorganet.
 • Import och export till Storbritannien (GB) har blivit lite klurigare i och med Brexit. Vid import räknas GB som vilket ”tredje land” som helst, vilket gör att försändelsen ska registreras i Traces-NT och kontrolleras av gränskontrollen innan de förtullas. Om detta INTE har gjorts, kan varorna INTE säljas som ekologiska. Man kan inte i efterhand registrera ekologiska produkter, utan det MÅSTE vara gjort innan de förtullas. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida här. För export kommer nya regler från 1 juli. Mer om det kan man läsa på DEFRAs hemsida här.
 • Resthalter av pesticider och annat i ekologiska produkter är också frågor som engagerar. Idag diskuterades ämnen som bildas vid torkning och rökning, och hur halter av dessa ska bedömas i den ekologiska kontrollen. Om resthalten understiger MRL för det aktuella ämnet, kan certifieringsorganet utreda om fyndet är oavsiktligt, och om så är fallet besluta att varan kan säljas som ekologisk (eller att produkten måste nedklassas till konventionell). Om fyndet överstiger MRL kan produkten inte säljas alls. Detta är fallet för de många fynd av etylenoxid, som påträffats i t.ex. sesamfrön, ingefära, svartpeppar och bockhornsklöverfrö de senaste månaderna. Vi kom även fram till att resthalter av förbjudna preparat som återfinns vid provtagning av konsumentförpackningar räknas som fynd som måste utredas, oavsett om aktörens egna analyser av större batcher inte påvisar någon pesticidförekomst. Certifieringsorganen vill i alla utredningar se en ordentlig rotorsaksanalys, korrigerande och förebyggande åtgärder innan beslut fattas om hur kontaminerade batcher ska hanteras.
 • Vid onlineförsäljning är det viktigt att den information som visas på hemsidor etc. är korrekt, t.ex. vad gäller ingrediensförteckning, kod för certifieringsorgan, jordbruksråvarornas ursprung, i såväl text som bild. Om detta inte uppfylls, kan vi skriva avvikelser.
 • Vi skriver just nu ofta avvikelser mot EG 889/2008 Artikel 31, och då mer specifikt att kod för certifieringsorgan saknas på ytteremballage, följesedel eller faktura på varor som säljs business-to-business. Vi påminner om att certifieringsorganets kod måste finnas på något av dessa dokument, och det enbart är möjligt att ha koden i följedokument om detta obestridligen kan kopplas till produktens förpackning, behållare eller fordon.
 • Tillsatsämnet protafloc, som tillverkas av karragenan är INTE tillåtet som processhjälpmedel vid t.ex. ölbryggning, i och med att karragenan inte finns med i EG 889/2008 bilaga IX. Karragenan är däremot godkänt som tillsats (eftersom E407 finns med i bilaga VIII avsnitt A i samma förordning).

Vi diskuterade även delar som berör den nya ekoförordningen EU 2018/848, där mycket ännu är oklart, vad gäller tolkningar av vilka som ska vara certifierade, vilka undantag som eventuellt ska föreslås, riskbedömningar och ackreditering. Dock är det fortfarande stora luckor i vad som är beslutats i fråga om delegerade akter, så vi måste återkomma med mer information längre fram. Det kommer förmodligen att råda viss förvirring i början, innan vi har kommit in i det nya regelverket, som börjar tillämpas 1 januari 2022.

Imorgon ser vi fram emot kalibreringsmöte med KRAV.

FSSC 22000-uppdateringar

Nu närmar sig 1 april med stormsteg, och det är även då v. 5.1 av FSSC 22000 träder i kraft. Dessförinnan måste alla anläggningar uppgraderas till v. 5 av standarden, annars dras certifikatet in (uppgraderingen från v. 4.1 till v. 5 går att genomföra som fully remote, men måste klaras av innan 31 mars).

Med anledning av uppgraderingen har FSSC publicerat flera nya dokument på sin hemsida här: https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents-version-5-1/. Bland annat finns en ny Board of Stakeholder Decision-lista från februari 2021, förtydliganden om scope och certifikat (Annex 4+5), certifieringsprocessen för uppgraderingen samt vägledningar om livsmedelssäkerhetskultur (Food Safety Culture) m.m.

SAI Globals tekniska team har även gjort några förtydliganden avseende oanmälda revisioner baserat på ovanstående dokument, listade nedan:

 • Uppgradering till v. 5.1 kan göras oanmäld om det är dags för det i revisionscykeln (normalt sett året innan recert).
 • På grund av Covid-19 är det tillåtet att kontakta anläggningen 48 timmar innan den oanmälda revisionen för att vi ska kunna förhöra oss om smittoläget.
 • Den oanmälda revisionen kan göras på plats, eller med hjälp av ICT – antingen en blended audit med en del på plats och en på distans, alternativt som en fully remote audit, alltså helt på distans. Det senare alternativet är dock inte godkänt av GFSI, tyvärr. Om revisionen genomförs som fully remote måste ett tekniskt test av utrustningen genomföras inom 48 timmar från revisionsstart.
 • Om det på grund av Covid-19 inte är möjligt att genomföra revisionen oanmäld 2021, kan vi efter överenskommelse med anläggningen genomföra revisionen anmäld istället. Detta ska dokumenteras i revisionsrapporten och kräver dessutom att revisionen 2022 görs oanmäld, oavsett om det är dags för surveillance eller recert.

Läs även vår tidigare information om FSSC v. 5.1, som finns här: https://valiguard.com/fssc-22000-v-5-1/.

BRC – uppdaterade position statements Covid-19, ny service fee

BRC har i dagarna publicerat reviderade versioner av sina procedurer för blended (BRCGS080) och fully remote audits (BRCGS086), samt ändringar av BRCGS078 om hur revisioner onsite ska genomföras. Därutöver har de reviderat BRCGS079 om obligatoriskt oanmälda revisioner ett år av tre, med start 2021 (så fram till och med 2024 kommer alla BRC-certifierade anläggningar ha minst en oanmäld revision, certifieringsorganen bestämmer när). De flesta av dessa dokument finner du om du letar lite här: https://www.brcgs.com/resources/covid-19-response/. Vi vill inte länka till rätt dokument, eftersom det kan ske uppdateringar, och då pekar våra länkar på gamla dokument istället för de gällande.

Vi har även fått besked om att BRC återigen höjer sina Service Fees. Från 1 augusti är avgiften till BRC £625, vilket faktureras av certifieringsorganen (halva priset för certifikatsförlängningar p.g.a. Covid-19). Om frivilliga moduler, Glutenfree Certification Program eller Plant Based väljs till, tillkommer ytterligare avgifter (£100 för de flesta frivilliga moduler som vi erbjuder, £150 för glutenfritt och £500 för Plant Based). Med anledning av detta kommer vi att behöva höja våra certifieringsavgifter med motsvarande belopp. Det BRC själva lyfter fram att deras service pack inkluderar är följande:

 • BRCGS varumärkeslicens för marknadsföring Business to Business
 • Riskbedömning och vägledning till etisk handel och ansvarsfull ”sourcing”
 • Obegränsad möjlighet till att delta i BRCGS Professional
 • Två BRCGS Participate licenser (för åtkomst till alla BRCGS:s tekniska dokument)
 • Licens för handel med kunder
 • Tillgång till teknisk support och stödfunktioner
 • Teknisk benchmarkingrapport tillgänglig via Participate
 • Food Safety Culture Excellence Lite

Vidare har BRC nyligen lanserat sitt nya BRC Directory. Det nya Directory ger certifieringsorganen större möjligheter att redigera information för anläggningarna, såsom att ändra kontaktperson. Vi har dock inte hunnit lära oss alla detaljer än, men jobbar på det.

MSC / ASC CoC

I slutet av 2020 sålde SAI Global kontoret på Irland (som hela tiden varit verksamma under namnet Global Trust Certification) till certifieringsbolaget NSF International, och därmed även ackrediteringen för MSC/ASC CoC. Dessa standarder erbjuds inte längre av SAI Global. Därför har Valiguard AB tecknat ett nytt avtal med Global Trust Certification / NSF, så att vi kan fortsätta tillhandahålla certifieringar även inom MSC/ASC CoC. För våra MSC/ASC CoC kunder blir skillnaden marginell. Det är fortfarande samma revisorer ni har kontakt med vad gäller bokning och utförande av revisionen, och personalen på det Irländska kontoret är desamma. Vi är väldigt glada för det nya samarbetsavtalet, och hoppas att det kommer att gynna samtliga parter, inte minst våra kunder.

Om ni har frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss på foodsafety.sc(at)saiglobal.com.

IFS Split assessment

IFS inför nu, liksom BRC och FSSC, ett revisionsalternativ, där en del görs på plats på anläggningen och en del görs på distans. Detta alternativ är möjligt för redan certifierade anläggningar och kan göras antingen anmäld eller oanmäld. Tyvärr inte tillsammans med BRC dock. IFS kräver att den del som ska göras på plats i anläggningen ska genomföras först, medan BRC vill att revisionen inleds med dokumentgranskningen på distans.

För IFS inleds det delade upplägget som sagt med revision på plats i anläggningen. Revisorn granskar då anläggningens ”status” (byggnadsmässigt, underhållsbehov o.s.v.), mottagning- och leveranskontroller, produktutveckling, lab, underhåll, övervakning av utrustning, medarbetare, omklädningsrum och toaletter, avfallshantering och ”yttre områden”, samt delar av kvalitetsledningssystemet inklusive livsmedelssäkerhet och korrigerande åtgärder för tidigare avvikelser. Självklart kommer revisorn även att observera produktionslinjer och -personal medan dessa är igång.

Vid den del av revisionen som genomförs på distans, fördjupar sig revisorn i dokumentation, inklusive produktionsjournaler. Representanter från ledningen och personalen intervjuas. Denna del av revisionen är anmäld, och måste genomföras inom 14 dagar från revisionen på plats i anläggningen.

Mer om detta upplägg finns på IFS:s hemsida här: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/ifs/ifs-split-assessment-en. Återkom gärna om ni har frågor eller är intresserade av att genomföra en revision med detta upplägg.

Food safety incidents och växtbaserade livsmedel

Några korta noteringar från dagens kalibreringsmöte med våra Skandinaviska revisorer:

BRC, IFS och FSSC 22000 ställer krav på att ”food safety incidents”, inklusive återkallelser, ska rapporteras till certifieringsorganen inom 3 arbetsdagar. Observera att detta krav gäller SAMTLIGA återkallelser (även om återkallelsen gjordes på grund av kvalitetsproblem som inte påverkar livmedelssäkerheten) OCH alla händelser som resulterat i att livsmedel som inte uppfyller kraven på säkra livsmedel släppts ut på marknaden, även om det inte har gjorts en återkallelse. (Referens BRC Food: 3.11.4; FSSC v. 5 Part 3 clause 4.4.11; IFS v. 6.1 clause 2.2). Missar man denna deadline utdelas en avvikelse vid nästkommande revision, rör sig då om minor eller major beroende på incidentens art.

När det gäller växtbaserade livsmedel är det viktigt att även faror för dessa ska riskbedömas i t.ex. HACCP-flöden. Risk för korskontaminering med animaliska produkter behöver också beaktas om anläggningen tillverkar växtbaserat och animaliskt med samma utrustning. Vad som ska ingå i riskbedömningen och utfallet av densamma beror på råvarornas natur och hur slutprodukten är avsedd att användas och förvaras – vilket kan vara svårare att ge generella rekommendationer om, då växtbaserade råvaror kan vara alltifrån smutsiga färska till högprocessade konserver eller torrvaror.

På personalfronten kommer Josefine att (försöka) jobba lite mindre (75%) från mitten av februari. Alan Trivett, som sedan i juni 2020 varit kvalitetskonsult/kvalitetschef kommer istället att arbeta lite mer, och framför allt utveckla vårt samarbete med andra certifieringsorgan samt vårt eget kvalitetsledningssystem.