Certifieringsöverenskommelse EKO-KRAV

Texten nedan är hämtad från bilaga 1 till vårt ansökningsformulär för EU-ekologisk och KRAV-ekologisk certifiering och kompletterar Valiguard AB:s certifieringsregler.

Certifieringsöverenskommelse – skyldigheter för en certifierad producent

Ref: SS-EN ISO/IEC 17065:2012, 4.1.2

 1. Den certifierade producenten avser att hela tiden efterleva kraven i gällande utgåva av det/de certifieringssystem som producenten är certifierade för. (4.1.2.2ab)
 2. Den certifierade producenten intygar att den efter bästa förmåga tillser att representant från Valiguard AB kan kontrollera att reglerna i de certifieringssystem som de är certifierade för efterlevs. Detta inkluderar:
  1. Tillgång till nödvändig dokumentation och förteckningar, lokaler, utrymmen och andra ytor, möjlighet till kommunikation med personal och underleverantörer,
  2. Möjlighet till fördjupad undersökning av inkomna klagomål,
  3. Deltagande av observatörer (t.ex. så kallade skuggrevisioner, när en revisor bevittnar arbetet av den revisor som genomför kontrollen). (4.1.2.2c)
 1. Den certifierade producenten använder bara påståenden om sin certifiering i enlighet med vad omfattningen av certifieringen medger (t.ex. vid marknadsföring). (4.1.2.2d)
 1. Den certifierade producenten använder inte sin produktcertifiering på ett sätt som kan vara missledande, otillbörligt, eller kan medföra att Valiguard AB får dåligt rykte. (4.1.2.2e)
 1. Vid avstängning, tillbakadragande eller avslutande av certifieringen avslutar den certifierade producenten omedelbart all märkning, marknadsföring etc. som refererar till certifieringen, och vidtar alla övriga åtgärder som Valiguard AB meddelar. (4.1.2.2f)
 1. Om den certifierade producenten önskar kopiera dokument som bekräftar certifieringens giltighet, ska samtlig styrkande dokumentation ingå (i regel certifikat + bilaga), om inte det aktuella certifieringssystemet kräver annat. (4.1.2.2g)
 1. Om den certifierade producenten önskar använda sin certifiering i marknadsföringsmaterial (t.ex. dokument, broschyrer, hemsidor, reklam), ska detta ske i enlighet med Valiguard AB:s riktlinjer och de regler som ingår i aktuellt certifieringssystem. (4.1.2.2h)
 1. Den certifierade producenten uppfyller alla övriga krav som eventuellt ingår i aktuellt certifieringssystem, t.ex. i fråga om produktinformation och i förekommande fall, ytterligare krav än de som specificerats i regelverken för vad som ska uppfyllas för att kunna bli certifierad. (4.1.2.2i)
 1. Den certifierade producenten upprätthåller ett aktuellt register över klagomål som inkommer på certifierade produkter (t.ex. kunder som ifrågasätter om en KRAV-märkt produkt verkligen är godkänd enligt KRAV), och på begäran gör detta register tillgängligt för representant från Valiguard AB. Den certifierade producenten ska dessutom vidta tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med klagomål och brister som ifrågasätter om kraven i det aktuella certifieringssystemet följs, samt dokumentera dessa åtgärder. Ytterligare krav kan framgå av aktuellt certifieringssystem. (4.1.2.2j)
 1. Det certifierade företaget meddelar Valiguard AB om alla förändringar som kan påverka företagets möjligheter att uppfylla kraven i det aktuella certifieringssystemet. Detta ska ske utan dröjsmål, och kan t.ex. röra sig om ändringar i det certifierade företagets ägarskap, organisation, förändrade produktionsmetoder, nya anläggningar för produktionen, större förändringar av kvalitetsmanual. (4.1.2.2k)