Nyheter

Nya nationella riktlinjer för ekologisk produktion

Nu har nya nationella riktlinjer (branschriktlinjer) för ekologisk produktion, inklusive förädling, import, grossistverksamhet och onlineförsäljning, publicerats. De har dessutom flyttats till Livsmedelsverkets hemsida och till ekofakta.se.

Observera att riktlinjerna är just riktlinjer. De innehåller regeltolkningar såsom de ser ut idag. Revisioner sker mot EU:s författningar (EG 834/2007, EG 889/2008 och EG 1235/2008), men riktlinjerna ger ett gott stöd till hur man ska förstå de mer komplicerade författningarna.

Ny bok av Torbjörn Holmberg

Nu är den här! Vår tidigare VD och revisor Torbjörn Holmbergs bok:

En egen väg

De senaste 2-3 åren har Torbjörn ägnat tid åt att sammanfatta sitt yrkesliv och det har blivit en bok som heter ”En egen väg – för djurs och människors hälsa”. Handlar om hur intresset för hygienfrågor har påverkat hans yrkesbana. En berättelse i tre delar (1) tiden på SVA med forskning om mögelgifter och salmonellakontroll av foder, (2) som utvecklare av tjänster i livsmedelshygien vid Anticimex huvudkontor och (3) som hygienrevisor och VD vid Valiguard. Fakta om livsmedelsfaror varvas med personliga minnen och historier under 40 års yrkesliv. Avsnittet om Valiguard handlar förstås om hur tredjepartscertifieringen inom livsmedelsbranschen har utvecklats i vårt land och vad det inneburit för både revisorer och företag. 

Kan köpas via BoDs bookshop: 

https://www.bod.se/bokshop/en-egen-vaeg-torbjoern-holmberg-9789180074001

Pris är 169 kr exkl frakt eller 111 kr som e-bok

EU-ekologiskt – uppdateringar

Idag har certifieringsorganen haft kalibreringsmöte med myndigheterna för EU-ekologiskt. De officiella mötesanteckningarna fastställs om ett par veckor, men vi ser inget hinder att redan nu förmedla (delar av) mötets innehåll. Ofta är det väldigt speciella fall som diskuteras, så nedan följer de mest ”allmänna” frågeställningarna.

 • Underleverantörsavtal har vi haft uppe flera gånger i olika former. Vid dagens möte diskuterades om uppdragsgivarens certifieringsorgan ska utföra fysisk kontroll på uppdragstagarens enhet, i de fall uppdragstagaren har en egen EU-ekologisk certifiering. Det behövs inte, utan om det finns tveksamheter, kan uppdragsgivarens certifieringsorgan vända sig till uppdragstagarens certifieringsorgan för att utbyta information. Klart är att det SKA finnas ett avtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare, där det framgår att uppdragstagarens aktiviteter står under ekologisk kontroll. OM underleverantören (uppdragstagaren) saknar eget certifikat, måste den omfattas av uppdragsgivarens certifikat. Kontrollfrekvens hos underleverantören beror på vilka aktiviteter denne ägnar sig åt, och är föremål för en riskbedömning av certifieringsorganet.
 • Import och export till Storbritannien (GB) har blivit lite klurigare i och med Brexit. Vid import räknas GB som vilket ”tredje land” som helst, vilket gör att försändelsen ska registreras i Traces-NT och kontrolleras av gränskontrollen innan de förtullas. Om detta INTE har gjorts, kan varorna INTE säljas som ekologiska. Man kan inte i efterhand registrera ekologiska produkter, utan det MÅSTE vara gjort innan de förtullas. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida här. För export kommer nya regler från 1 juli. Mer om det kan man läsa på DEFRAs hemsida här.
 • Resthalter av pesticider och annat i ekologiska produkter är också frågor som engagerar. Idag diskuterades ämnen som bildas vid torkning och rökning, och hur halter av dessa ska bedömas i den ekologiska kontrollen. Om resthalten understiger MRL för det aktuella ämnet, kan certifieringsorganet utreda om fyndet är oavsiktligt, och om så är fallet besluta att varan kan säljas som ekologisk (eller att produkten måste nedklassas till konventionell). Om fyndet överstiger MRL kan produkten inte säljas alls. Detta är fallet för de många fynd av etylenoxid, som påträffats i t.ex. sesamfrön, ingefära, svartpeppar och bockhornsklöverfrö de senaste månaderna. Vi kom även fram till att resthalter av förbjudna preparat som återfinns vid provtagning av konsumentförpackningar räknas som fynd som måste utredas, oavsett om aktörens egna analyser av större batcher inte påvisar någon pesticidförekomst. Certifieringsorganen vill i alla utredningar se en ordentlig rotorsaksanalys, korrigerande och förebyggande åtgärder innan beslut fattas om hur kontaminerade batcher ska hanteras.
 • Vid onlineförsäljning är det viktigt att den information som visas på hemsidor etc. är korrekt, t.ex. vad gäller ingrediensförteckning, kod för certifieringsorgan, jordbruksråvarornas ursprung, i såväl text som bild. Om detta inte uppfylls, kan vi skriva avvikelser.
 • Vi skriver just nu ofta avvikelser mot EG 889/2008 Artikel 31, och då mer specifikt att kod för certifieringsorgan saknas på ytteremballage, följesedel eller faktura på varor som säljs business-to-business. Vi påminner om att certifieringsorganets kod måste finnas på något av dessa dokument, och det enbart är möjligt att ha koden i följedokument om detta obestridligen kan kopplas till produktens förpackning, behållare eller fordon.
 • Tillsatsämnet protafloc, som tillverkas av karragenan är INTE tillåtet som processhjälpmedel vid t.ex. ölbryggning, i och med att karragenan inte finns med i EG 889/2008 bilaga IX. Karragenan är däremot godkänt som tillsats (eftersom E407 finns med i bilaga VIII avsnitt A i samma förordning).

Vi diskuterade även delar som berör den nya ekoförordningen EU 2018/848, där mycket ännu är oklart, vad gäller tolkningar av vilka som ska vara certifierade, vilka undantag som eventuellt ska föreslås, riskbedömningar och ackreditering. Dock är det fortfarande stora luckor i vad som är beslutats i fråga om delegerade akter, så vi måste återkomma med mer information längre fram. Det kommer förmodligen att råda viss förvirring i början, innan vi har kommit in i det nya regelverket, som börjar tillämpas 1 januari 2022.

Imorgon ser vi fram emot kalibreringsmöte med KRAV.

FSSC 22000-uppdateringar

Nu närmar sig 1 april med stormsteg, och det är även då v. 5.1 av FSSC 22000 träder i kraft. Dessförinnan måste alla anläggningar uppgraderas till v. 5 av standarden, annars dras certifikatet in (uppgraderingen från v. 4.1 till v. 5 går att genomföra som fully remote, men måste klaras av innan 31 mars).

Med anledning av uppgraderingen har FSSC publicerat flera nya dokument på sin hemsida här: https://www.fssc22000.com/scheme/scheme-documents-version-5-1/. Bland annat finns en ny Board of Stakeholder Decision-lista från februari 2021, förtydliganden om scope och certifikat (Annex 4+5), certifieringsprocessen för uppgraderingen samt vägledningar om livsmedelssäkerhetskultur (Food Safety Culture) m.m.

SAI Globals tekniska team har även gjort några förtydliganden avseende oanmälda revisioner baserat på ovanstående dokument, listade nedan:

 • Uppgradering till v. 5.1 kan göras oanmäld om det är dags för det i revisionscykeln (normalt sett året innan recert).
 • På grund av Covid-19 är det tillåtet att kontakta anläggningen 48 timmar innan den oanmälda revisionen för att vi ska kunna förhöra oss om smittoläget.
 • Den oanmälda revisionen kan göras på plats, eller med hjälp av ICT – antingen en blended audit med en del på plats och en på distans, alternativt som en fully remote audit, alltså helt på distans. Det senare alternativet är dock inte godkänt av GFSI, tyvärr. Om revisionen genomförs som fully remote måste ett tekniskt test av utrustningen genomföras inom 48 timmar från revisionsstart.
 • Om det på grund av Covid-19 inte är möjligt att genomföra revisionen oanmäld 2021, kan vi efter överenskommelse med anläggningen genomföra revisionen anmäld istället. Detta ska dokumenteras i revisionsrapporten och kräver dessutom att revisionen 2022 görs oanmäld, oavsett om det är dags för surveillance eller recert.

Läs även vår tidigare information om FSSC v. 5.1, som finns här: https://valiguard.com/fssc-22000-v-5-1/.

BRC – uppdaterade position statements Covid-19, ny service fee

BRC har i dagarna publicerat reviderade versioner av sina procedurer för blended (BRCGS080) och fully remote audits (BRCGS086), samt ändringar av BRCGS078 om hur revisioner onsite ska genomföras. Därutöver har de reviderat BRCGS079 om obligatoriskt oanmälda revisioner ett år av tre, med start 2021 (så fram till och med 2024 kommer alla BRC-certifierade anläggningar ha minst en oanmäld revision, certifieringsorganen bestämmer när). De flesta av dessa dokument finner du om du letar lite här: https://www.brcgs.com/resources/covid-19-response/. Vi vill inte länka till rätt dokument, eftersom det kan ske uppdateringar, och då pekar våra länkar på gamla dokument istället för de gällande.

Vi har även fått besked om att BRC återigen höjer sina Service Fees. Från 1 augusti är avgiften till BRC £625, vilket faktureras av certifieringsorganen (halva priset för certifikatsförlängningar p.g.a. Covid-19). Om frivilliga moduler, Glutenfree Certification Program eller Plant Based väljs till, tillkommer ytterligare avgifter (£100 för de flesta frivilliga moduler som vi erbjuder, £150 för glutenfritt och £500 för Plant Based). Med anledning av detta kommer vi att behöva höja våra certifieringsavgifter med motsvarande belopp. Det BRC själva lyfter fram att deras service pack inkluderar är följande:

 • BRCGS varumärkeslicens för marknadsföring Business to Business
 • Riskbedömning och vägledning till etisk handel och ansvarsfull ”sourcing”
 • Obegränsad möjlighet till att delta i BRCGS Professional
 • Två BRCGS Participate licenser (för åtkomst till alla BRCGS:s tekniska dokument)
 • Licens för handel med kunder
 • Tillgång till teknisk support och stödfunktioner
 • Teknisk benchmarkingrapport tillgänglig via Participate
 • Food Safety Culture Excellence Lite

Vidare har BRC nyligen lanserat sitt nya BRC Directory. Det nya Directory ger certifieringsorganen större möjligheter att redigera information för anläggningarna, såsom att ändra kontaktperson. Vi har dock inte hunnit lära oss alla detaljer än, men jobbar på det.

MSC / ASC CoC

I slutet av 2020 sålde SAI Global kontoret på Irland (som hela tiden varit verksamma under namnet Global Trust Certification) till certifieringsbolaget NSF International, och därmed även ackrediteringen för MSC/ASC CoC. Dessa standarder erbjuds inte längre av SAI Global. Därför har Valiguard AB tecknat ett nytt avtal med Global Trust Certification / NSF, så att vi kan fortsätta tillhandahålla certifieringar även inom MSC/ASC CoC. För våra MSC/ASC CoC kunder blir skillnaden marginell. Det är fortfarande samma revisorer ni har kontakt med vad gäller bokning och utförande av revisionen, och personalen på det Irländska kontoret är desamma. Vi är väldigt glada för det nya samarbetsavtalet, och hoppas att det kommer att gynna samtliga parter, inte minst våra kunder.

Om ni har frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss på foodsafety.sc(at)saiglobal.com.

IFS Split assessment

IFS inför nu, liksom BRC och FSSC, ett revisionsalternativ, där en del görs på plats på anläggningen och en del görs på distans. Detta alternativ är möjligt för redan certifierade anläggningar och kan göras antingen anmäld eller oanmäld. Tyvärr inte tillsammans med BRC dock. IFS kräver att den del som ska göras på plats i anläggningen ska genomföras först, medan BRC vill att revisionen inleds med dokumentgranskningen på distans.

För IFS inleds det delade upplägget som sagt med revision på plats i anläggningen. Revisorn granskar då anläggningens ”status” (byggnadsmässigt, underhållsbehov o.s.v.), mottagning- och leveranskontroller, produktutveckling, lab, underhåll, övervakning av utrustning, medarbetare, omklädningsrum och toaletter, avfallshantering och ”yttre områden”, samt delar av kvalitetsledningssystemet inklusive livsmedelssäkerhet och korrigerande åtgärder för tidigare avvikelser. Självklart kommer revisorn även att observera produktionslinjer och -personal medan dessa är igång.

Vid den del av revisionen som genomförs på distans, fördjupar sig revisorn i dokumentation, inklusive produktionsjournaler. Representanter från ledningen och personalen intervjuas. Denna del av revisionen är anmäld, och måste genomföras inom 14 dagar från revisionen på plats i anläggningen.

Mer om detta upplägg finns på IFS:s hemsida här: https://www.ifs-certification.com/index.php/en/ifs/ifs-split-assessment-en. Återkom gärna om ni har frågor eller är intresserade av att genomföra en revision med detta upplägg.

Food safety incidents och växtbaserade livsmedel

Några korta noteringar från dagens kalibreringsmöte med våra Skandinaviska revisorer:

BRC, IFS och FSSC 22000 ställer krav på att ”food safety incidents”, inklusive återkallelser, ska rapporteras till certifieringsorganen inom 3 arbetsdagar. Observera att detta krav gäller SAMTLIGA återkallelser (även om återkallelsen gjordes på grund av kvalitetsproblem som inte påverkar livmedelssäkerheten) OCH alla händelser som resulterat i att livsmedel som inte uppfyller kraven på säkra livsmedel släppts ut på marknaden, även om det inte har gjorts en återkallelse. (Referens BRC Food: 3.11.4; FSSC v. 5 Part 3 clause 4.4.11; IFS v. 6.1 clause 2.2). Missar man denna deadline utdelas en avvikelse vid nästkommande revision, rör sig då om minor eller major beroende på incidentens art.

När det gäller växtbaserade livsmedel är det viktigt att även faror för dessa ska riskbedömas i t.ex. HACCP-flöden. Risk för korskontaminering med animaliska produkter behöver också beaktas om anläggningen tillverkar växtbaserat och animaliskt med samma utrustning. Vad som ska ingå i riskbedömningen och utfallet av densamma beror på råvarornas natur och hur slutprodukten är avsedd att användas och förvaras – vilket kan vara svårare att ge generella rekommendationer om, då växtbaserade råvaror kan vara alltifrån smutsiga färska till högprocessade konserver eller torrvaror.

På personalfronten kommer Josefine att (försöka) jobba lite mindre (75%) från mitten av februari. Alan Trivett, som sedan i juni 2020 varit kvalitetskonsult/kvalitetschef kommer istället att arbeta lite mer, och framför allt utveckla vårt samarbete med andra certifieringsorgan samt vårt eget kvalitetsledningssystem.

BRC-uppdateringar

Våra revisorer har nyligen deltagit i BRC-kalibreringar, och vi vill därför dela med oss av följande information:

 • SAI Global är även fortsättningsvis rankat med 5 stjärnor i BRC:s graderingssystem för certifieringsorgan
 • Pandemi till trots har BRC genomfört ett antal Compliance audits under det gångna året. En slutsats är att BRC:s revisorer hittar fler avvikelser än vad certifieringsorganen gör. En förklaring kan givetvis vara att BRC:s revisioner är oanmälda, men det är förmodligen inte hela sanningen.
 • Med början från 1 februari 2021 ska en av tre BRC-revisioner per anläggning göras oanmälda (för BRC SD gäller kravet från 1 maj, när v. 4 träder i kraft). Certifieringsorganen bestämmer när den oanmälda ska göras, och ska meddela senast 3 månader efter revisionen om nästa revision ska göras anmäld eller oanmäld. Revisionsfönstret för den obligatoriskt oanmälda revisionen sträcker sig från fyra månader innan fram till ”due date” som står på certifikatet. Kravet gäller även vid byte av certifieringsorgan, och anläggningen är skyldig att meddela den information som det ”gamla” certifieringsorganet delgivit dem. Mer information finns i BRCGS 079.
 • BRC Storage & Distribution v. 4 träder i kraft 1 maj 2021. Standarden har omstrukturerats, nya frivilliga moduler har utvecklats och revisionstidsrekommendationerna setts över. Många anläggningar kommer att få längre revisionstid i och med version 4. Mer information finns t.ex. här.
 • BRC Pack v. 6 – två nya position statements har publicerats, ett om funktionella förpackningsmaterial (P616) och ett om styrning av allergener (P617).
 • Version 3 av BRC Agents & Brokers är under utveckling. Enligt tidsplanen ska denna publiceras under hösten, för att träda i kraft våren 2022.
 • En ny version av BRC Directory kommer att lanseras under slutet av denna månad. Med anledning av detta har rapportmallarna för BRC reviderats. Den nya versionen ska ge större möjlighet för certifieringsorganen att uppdatera information om anläggningarna, och en del administrativa förbättringar och förenklingar har gjorts.

Besök gärna BRC:s hemsida, www.brcgs.com, för mer information.

Brexit-konsekvenser och sesamfrön från Indien

Gott Nytt år! Vi får verkligen hoppas att 2021 blir ett bättre år ur smittskyddsperspektiv än vad 2020 var.

Några korta nyheter så här i början av året:

Storbritannien har som bekant gått ur EU. Även om ett avtal med EU kom till stånd i sista minuten, betraktas landet nu som ”tredje land”. För importen innebär det att varor som importeras från Storbritannien måste följa samma gränskontrollförfaranden som varor från t.ex. USA. När det gäller EU-ekologisk import ska importen deklareras och klareras i Traces-NT, som du kan läsa mer om här: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/export-import-och-handel-inom-eu/import—ekologiska-livsmedel.

Sesamfrön från Indien ska numera provtas innan de kommer in i EU. Detta på grund av ett stort antal fynd av den förbjudna insekticiden Etylenoxid i sesamfrön från Indien under hösten 2020. Den obligatoriska provtagningen gäller både konventionella som ekologiska sesamfrön, och förfarandet ombesörjs av gränskontrollen.