Nyhetsbrev maj 2012 – BRC förtydligar och lättar lite på kraven i BRC Food version 6

BRC har kommit ut med en tolkning av BRC Global standard för Livsmedel, utgåva 6. Detta görs i form av ett s.k. ”Position Statements” vilket man brukar publicera några gånger varje år. Nedan följer ett kort sammandrag på svenska av de viktigaste förändringarna. Siffrorna refererar till kravelementen i utgåva 6. 4.3.5 och 4.3.6 Krav på … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev maj 2012 – BRC förtydligar och lättar lite på kraven i BRC Food version 6”

BRC har kommit ut med en tolkning av BRC Global standard för Livsmedel, utgåva 6. Detta görs i form av ett s.k. ”Position Statements” vilket man brukar publicera några gånger varje år. Nedan följer ett kort sammandrag på svenska av de viktigaste förändringarna. Siffrorna refererar till kravelementen i utgåva 6.

4.3.5 och 4.3.6 Krav på fysisk separering av högrisk områden

Syftet med den föreskrivna strikta fysiska separeringen i utgåva 6 är att åstadkomma ett slutet område för hantering av oskyddade produkter efter det mikrobiologiska avdödningssteget (t.ex. värmebehandling) och innan de är helt skyddade (vanligen med hjälp av förpackningar). Den fysiska separeringen skall förhindra korskontaminering från:

  • Personal som förflyttar sig mellan högrisk och andra områden förutom genom omklädningsutrymmen
  • Utrustning, redskap och material som förs in i högrisk området förutom genom avsedda portar med desinfektionsrutiner på plats
  • Vatten eller vätskor på golvet som rinner in i högriskområdet
  • Luftburen kontaminering, t.ex. dammpartiklar eller vattendroppar

Den ideala barriären är en hel vägg som separerar högrisk områden från andra områden. Alternativt kan partiella väggar eller skärmar accepteras om kraven ovan kan uppfyllas.
Vid bedömningen av lämpligheten av alternativ till en fullständig vägg måste en full riskvärdering utföras och dokumenteras. Denna skall bl a överväga den potentiella risken vid rengöring av lågrisk områden t.ex. vattendroppar från högtrycksrengöring, översvämning av tvättvatten på golvet, användning av tryckluft, styrning av personalflöde.

4.3.6 Möjlighet att använda endörrars rök-/kokskåp och ugnar för tillagning av högriskprodukter.

BRC är nu villiga att acceptera användandet av system med enkeldörrars ugnar/kokskåp, under förutsättning att en noggrann riskbedömning har genomförts. Riskbedömningen måste beakta potentiella korskontamineringsrisker från:

  • Övergången mellan värmebehandlade och råa produkter i lossningsområdet
  • Operatörerna och deras kläder, t.ex. personer som hanterar värmebehandlade produkter efter att tidigare har arbetat med råa produkter
  • Föroreningar från personalens händer efter att ha vidrört ytor på gemensam utrustning, kontrollpaneler, dörrhandtag kokskåp, utrustning som används för förflyttning av produkter in och ut i kokskåp (rökvagnar).
  • Luftburna föroreningar från lågrisk processer, t.ex. lastnings- och lossningsområden bör vara skilda från det allmänna lågrisk området.
  • Golvet Viktigt att bedöma risken och minimera förorening från hjulen på vagnar som förflyttar värmebehandlade produkter till högriskområde. Dvs från rökarna ut i området för obehandlad (rå) korv och sedan vidare in i kylrum eller packavdelning som är ett givet högrisk område.

Riskbedömningen måste mynna ut i lämpligt utformade effektiva arbetsrutiner som tillämpas konsekvent för att förhindra korskontaminering av de värmebehandlade produkterna. När de kokta produkterna förflyttas från kokskåpet, måste de omgående flyttas till ett utsett högriskområde som uppfyller kraven i standarden. Revisorn skall bedöma om rutinerna är lämpligt utformade, effektiva och förstås av operatörerna. Revisionsrapporten skall beskriva de rutiner som används för att skydda produkterna från kontaminering

4.10.3 Metalldetektion

En annan kontroversiell punkt i den nya standarden har varit det strikta kravet på metalldetektion eller annan mer effektiv detektionsutrustning. BRC har nu tagit fram ett beslutsträd som vägledning för att avgöra vilka verksamheter som ej kräver införande av metalldetektor. Det är endast om det inte finns ett uttalat kundkrav på metalldetektion som man kan gå vidare i beslutsträdet nedan:

Övrigt

I BRC:s nya tolkning finns även tolkningar avseende 2.7.3 validering av grundförutsättningar, 4.8.5 skotvättar och avseende 4.10.3.3 metalldetektor med bandstopp i stället för utkastare, samt 4.13 bedömning av skadedjursangrepp vid revisionstillfället och 7.4.1 användning av skyddskläder.

Vi rekommenderar berörda kunder att läsa hela dokumentet från BRC som kan laddas ned på http://www.brcglobalstandards.com/LinkClick.aspx?fileticket=EM3k5bnqsnA%3d&tabid=852&mid=1975

Dessutom kommer BRC att den 29 juni att publicera sin tolkningsvägledning för hela BRC utgåva 6. Denna kan beställas via BRC/TSO Bookshop:http://www.tsoshop.co.uk/brcbookshop/bookstore.asp?FO=1235946