Nyhetsbrev maj 2015

Våren är kommen! Naturen sjuder av nytt liv, och även hos Valiguard AB råder febril aktivitet. Våra revisorer håller som bäst på att läsa in sig på BRC Food version 7, som vi börjar revidera enligt med början 1 juli. Dessutom har vi haft Swedac på besök med anledning av vår övergång till ny kvalitetsmanual … Fortsätt läsa ”Nyhetsbrev maj 2015”

Våren är kommen! Naturen sjuder av nytt liv, och även hos Valiguard AB råder febril aktivitet. Våra revisorer håller som bäst på att läsa in sig på BRC Food version 7, som vi börjar revidera enligt med början 1 juli. Dessutom har vi haft Swedac på besök med anledning av vår övergång till ny kvalitetsmanual som följer ISO 17065:2012.

Nu kan vi snart certifiera mot BRCs nya standard för Agents & Brokers

Förutom att offentliggöra BRC Food version 7 i januari 2015 publicerade BRC sin nya standard för Agents & Brokers för livsmedel och livsmedelsråvaror. På svenska kallas ”agents and brokers” för agenter och matmäklare. Behovet av en certifiering för dessa led i livsmedelskedjan är en direkt följd av de senaste årens matskandaler, framför allt vad avser falska/felaktiga råvaror och ingredienser (t.ex. hästköttsskandalen).

Livsmedelstillverkare som köper sina råvaror via agenter ska, enligt krav 3.5.1.2 och 3.5.1.3 i BRC Food v7 (avsnittet om godkännande och övervakning av råvaruleverantörer) (i) känna till den sista aktören i kedjan som tillverkade eller packade råvaran och denna aktör skall vara GFSI-certifierad eller reviderad av det inköpande företaget; alternativt ska (ii) agenten/matmäklaren vara certifierad mot BRCs standard för Agents & Brokers.

Några av revisorerna på SAI Global Scandinavia/Valiguard AB har precis utbildats i och godkänts för BRC Agents & Brokers. Vi vill därför redan nu uppmana de matmäklarföretag/agenter som är intresserade av att certifiera sig att ta kontakt med oss så kan vi börja planera för er certifiering så snart som möjligt!

BRC Food version 7 – övergångsbestämmelser för råvaruinköp

Enligt punkt 3.5.1.3 i BRC Food version 7 ska företag som köper ingredienser/råvaror via agenter och matmäklare veta vem som senast tillverkade eller förpackade ingrediensen/råvaran i fråga, för att kunna godkänna denna som leverantör. Denna information ska tillhandahållas av agenten/matmäklaren eller meddelas direkt från tillverkaren, om inte agenten/matmäklaren är certifierad enligt BRC Agents and Brokers. Denna regel ska tillämpas fullt ut från 1 juli 2016. För revisioner som genomförs mellan 1 juli 2015 och 30 juni 2016 lyder regeln istället: The site shall demonstrate that as a minimum all Agents or Brokers supplying raw materials have been contacted and requested to provide the details of the manufacturer or manufacturers of the raw material supplied and the necessary information to allow supplier approval according to the sites risk assessment. Detta innebär alltså att den som önskar certifiering ska kunna visa att alla agenter och matmäklare som anlitas för inköp av råvaror ska ha kontaktats och blivit ombedda att förse företaget med information så att en leverantörsbedömning kan göras baserat på företagets egen riskanalys.

BRC Packaging and Packaging materials (IoP) version 5

I juli 2015 kommer BRC IoP version 5 att publiceras, tillsammans med vägledningsdokument, en sammanfattning av vad den nya versionen av standarden innebär m.m. Version 4 av standarden kommer att användas året ut, men från 1 januari 2016 är det version 5 som gäller.

BRC Storage and Distribution version 3

En ny version av BRC Storage and Distribution (BRC S&D) är på gång! BRC har nyligen publicerat en tidsplan för arbetet med att ta fram den nya versionen av standarden. Under sommaren kommer det första förslaget att skickas runt för synpunkter, som sedan bearbetas av arbetsgrupper i Europa och Amerika under hösten. Under hösten 2016 kommer standarden och vägledningsdokument att publiceras och utbildningar hållas för revisorer och anläggningar. Första revisionerna enligt BRC S&D version 3 kommer att äga rum under hösten 2017.

Ekologisk livsmedelsförädling – ekologiska råvaror ska alltid användas om sådana finns!

Under våra revisioner av EU:s ekologiska förordningar har det framkommit att det råder lite förvirring om ”95%-regeln”, det vill säga att sammansatta livsmedelsprodukter ska innehålla minst 95% ekologiska råvaror för att kunna märkas med EU:s logotyp för ekologisk produktion.

Grundregeln är att det ALDRIG är tillåtet att använda 5% konventionella ingredienser i en ekologisk produkt om ekologiska alternativ finns tillgängliga. Dispens för användning av icke-ekologiska råvaror (om ekologiska alternativ saknas) kan bara utfärdas under max 4 år. Därefter måste man ha hittat ett ekologiskt alternativ eller ändra receptet så att ekologiska alternativ används istället. Livsmedelsverket är numera tämligen restriktiva med att medge dispenser.

Här nedan följer några paragrafer i lagstiftningen där detta finns reglerat. Observera att SAMTLIGA punkter måste vara uppfyllda för att EU:s eko-logga ska kunna användas på produkten! Myndigheterna har sedan den 1 januari 2014 möjlighet att utfärda sanktioner om bestämmelserna inte följs.

  • Det är inte tillåtet att blanda ekologiska och icke-ekologiska ingredienser i samma form (EG 834/2007; Art. 19.2d).
  • Ekologiska livsmedel ska framställas av ekologiska ingredienser (utom när sådana inte finns på marknaden) (EG 834/2007; Art. 6).
  • Ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk får enbart användas om de har godkänts för användning i ekologisk produktion av EU eller någon medlemsstat. De icke-ekologiska ingredienser som är tillåtna att använda finns i bilaga IX till EG 834/2007. Ingredienser som saknas i denna förteckning kan ändå godkännas, förutsatt att (i) ingrediensen inte finns tillgänglig i ekologisk form samt (ii) att det skulle vara omöjligt att producera, bevara eller tillgodose lagstadgade näringsbehov utan att använda ingrediensen. Dispens söks hos ansvarig myndighet (i Sverige Livsmedelsverket). I regel är dispenserna tidsbegränsade, gäller 12 mån i taget och kan utfärdas under maximalt 4 år totalt. (EG 834/2007; Art. 19.2c; Art. 21-22 samt EG 889/2008; Art. 29).
  • Ingredienserna får inte vara genmodifierade (eller framställda med hjälp av GMO; EG 834/2007; Art. 9) och får heller inte ha utsatts för joniserande strålning (EG 834/2007; Art. 10).
  • Tillsatser, processhjälpmedel, smakämnen, vatten, salt, preparat av mikroorganismer och enzymer, mineraler, spårelement, vitaminer samt aminosyror och andra spårämnen i speciallivsmedel får bara användas under de förutsättningar som specificeras i EG 889/2008; Art. 27, för somliga av dem enbart om de finns med i bilaga VIII till EG 889/2008 och uppfyller de krav som ställs där. (EG 834/2007; Art. 19 samt EG 889/2008; Art. 27).
  • Vad gäller märkning med EU:s logotyp för ekologisk produktion måste utöver bestämmelserna ovan minst 95 vikt-% av produktens ingredienser vara ekologiska (EG 834/2007; Art. 23.4a).

Ett eko/KRAV-certifikat per lager!

När vi ändå är inne på certifiering enligt EU:s ekoförordningar vill vi passa på att förtydliga att det för EU-ekologisk produktion krävs ett certifikat per lager, och varje lagerenhet måste därmed revideras. Det går alltså inte att få ett certifikat som täcker flera lagerenheter på olika adresser.