Nyhetsbrev vintern 2019

(Valiguard 2019:5)

Året närmar sig sitt slut, och här kommer ett nyhetsbrev från oss på Valiguard. Vi vill i och med detta tacka för 2019 och önska er alla en riktigt God Jul och allt gott inför 2020!

BRC – Återkallelserapportering

BRC skärper nu kraven ytterligare på rapportering av återkallelser (d.v.s. när en produkt återkallas från konsumentled, innefattar i de flesta fall pressmeddelande och uppmaning till konsumenterna att lämna tillbaka eller slänga den felaktiga varan). Certifieringsorganen måste numera rapportera återkallelser inom 24 timmar från att de har fått besked från anläggningen om att en återkallelse har gjorts, och slutrapportera incidenten inom 3 veckor. Det innebär certifierade företag måste skicka in grundorsaksanalys med korrigerande och förebyggande åtgärder inom 2 veckor, så att vi hinner utvärdera och begära in kompletteringar innan BRC:s tidsfrist går ut. Det innebär också att vi vill att ni både skickar in en första notifiering via e-post till foodsafety.sc@saiglobal.com och samtidigt meddelar via SMS till +46 70 232 6906 att ni har mailat in information om återkallelse.

BRC Food v. 8 – Ändrade revisionstider

Från 1 april 2020 ändras minimitiderna för en BRC Food-revision. De flesta anläggningar får en ökning av revisionstiden med 2-4 timmar eller mer, beroende på vilka hygienzoner anläggningen har enligt BRC:s definitioner: tiden ökas med 2 timmar per zon om man har high risk, high care eller ambient high care areas. Tid tillkommer om traded goods ska ingå i certifieringen, liksom om en eller frivilliga moduler ska revideras. Tiden ska ökas ytterligare om många avvikelser noterades vid föregående revision. BRC fastställer även att en revisionsdag får vara max 10 timmar exklusive lunch, samt att man kan dra av ca 2 timmars revisionstid om en separat huvudkontorsrevision har genomförts. Revisionstiden kan kortas för de allra minsta anläggningarna, med mindre en 5 anställda på huvudskiftet, en enkel process (typ packning av hela ägg, frukter eller grönsaker) och som är max 5 000 m2. Vår bedömning är att ytterst få anläggningar i vår kundkrets uppfyller dessa kriterier. 

FSSC 22000 v. 5

FSSC 220000 v. 5 träder i kraft vid årsskiftet. Denna version av FSSC har ISO 22000:2018 som grund, vilket är den stora förändringen. Om inte annat överenskommits på förhand, sker uppgraderingsrevisionen anmäld under 2020 (surveillance eller recertification). 

BRC Pack v 6 

BRC Pack träder i kraft 1 februari 2020. I och med den nya versionen av standarden skärps kraven på byte av revisorer. Detta måste ske efter tre revisioner i följd, istället för efter fem revisioner. BRC har även publicerat ett Technical Briefing Document, P610, som finns på BRC participate. I detta finns ett viktigt appendix, med vilka krav som är nya i version 6, och kräver extra uppmärksamhet och arbete för anläggningar som i dagsläget bara har ”basic hygiene level”. 

IFS Food

Vi håller på att utbilda ytterligare en revisor för IFS Food, då Torbjörn Holmberg nu har gått i pension från reviderandet. Förhoppningsvis blir hon godkänd under första halvåret 2020.

Information om EU-ekologiskt 

Från myndigheternas kalibreringsmöte tar vi med oss följande:

  • Artikel 31.1 i EG 889/2008 anger att det ska finnas följedokument som har spårbarhet till det kontrollorgan som verksamheten står under kontroll hos. När det gäller lager, grossister och butiker som hanterar varor som någon annan tillverkat, ska kod för certifieringsorgan som kontrollerar lagret/grossisten/butiken (vilket innebär leverantörens kontrollorgan om lagret inte har någon egen certifiering eller äger produkterna) tydligt framgå antingen av pallmärkning eller följesedel. Hur saken hanteras när det är olika kontrollorgan som ansvarar för olika produkter på samma pall, förtäljer inte historien, men vi utgår från att det då krävs en detaljerad följesedel med information om kontrollorgan vid varje enskild vara.
  • Får man vid råvarubrist använda emballage som anger att en ingrediens är ekologisk, fast denna ingrediens inte längre finns i produkten utan har ersatts av en annan ekologisk ingrediens? Enligt EG 834/2008 Art. 23.4 ska alla ekologiska ingredienser markeras i ingrediensförteckningen, men det står inget om ”extra” ingredienser som inte finns med. Detta är en redlighetsfråga anser vi, och lämnar därför diskussionen till behörig myndighet, vilket i de flesta fall antingen är kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande, eller livsmedelsverket.  

Diskuterats har även användningen av Traces vid import av ekologiska varor från tredje land. Kontrollintygen på papper kommer att finnas kvar ytterligare en tid i väntan på elektronisk signering, och på Valiguard kommer vi att skriva in en giltighetsperiod på certifikaten när vi validerar nya kunder i systemet. Detta för att inte riskera att kunder vars certifikat har löpt ut, fortfarande är registrerade som ekologiskt certifierade för import. 

…och KRAV

KRAV har publicerat version 2 av reglerna för 2019-2020. Den stora skillnaden är att kapitel 18, om regler för certifieringsorgan nu finns med i regelboken. Även regel 9.1.2 är ändrad: För att KRAV-märka produkter ska 90% eller mer av ingredienserna vara KRAV-certifierade förutsatt att produkterna innehåller minst 95 vikt-% ekologiska ingredienser (även regel 16.9.2 påverkas, liksom 20.1.3). Vid brist på KRAV-certifierad och EU-ekologisk råvara får det ingå max 5 vikt-% konventionella råvaror om du kan visa att det inte går att få tag på KRAV- eller EU-ekologisk råvara (och har dispens från myndigheterna för användningen) enligt regel 9.1.4. För import träder en del regler om förpackningar i kraft 1 januari 2020 (regel 16.6.3-5; 16.6.8-9).

Personalförändringar och nya revisorer

Om du är sugen på en ny utmaning, har jobbat många år med kvalitetsledning inom flera typer av livsmedelsindustriföretag och gillar att resa, är du välkommen med en sponatansökan. Särskilt intressant är du om du redan idag arbetar som livmedelssäkerhetsrevisor inom GFSI-godkända system. Vi letar både efter anställda och underleverantörer i hela Skandinavien och kommer under december inleda rekryteringen av ytterligare en heltidsanställd revisor för framför allt BRC.