Nytt från BRC och IFS

Det är lite glest med inlägg här, vilket beror på en arbetsbörda av sällan skådat slag då vi håller på att ta igen en massa missade revisioner från i våras, när Covid-restriktionerna var tuffare än idag. Nu känner vi dock att vi vill göra er uppmärksamma på några viktiga publikationer från BRC och IFS:

BRC har publicerat en ny version av BRCGS078: Position statement amending audit protocol post Covid-19 lockdown – som nu förlängs till 1 juli 2022. Andra ändringar i detta dokument är att sena revisioner (efter due date) återigen ”straffas” med en större avvikelse om det inte finns ett förgodkännande från BRC, samt att det förtydligas när certifikatsförlängningar kan komma i fråga (enbart efter en revision på plats, och det går med godkännande från BRC att få ytterligare en förlängning om man tidigare har haft en, så länge det görs en onsite-revision mellan förlängningarna). Ändringarna träder i kraft 1 januari 2022.

BRC har även publicerat en ny version av BRCGS086 Remote audits during the pandemic. Även denna förlängs till att gälla till 1 juli 2022 och träder i kraft 1 januari 2022. Det förtydligas att det inte finns någon övre gräns för hur många distansrevisioner en anläggning kan ha (observera dock att sådana revisioner inte är GFSI-godkända). En mindre ändring har gjorts i BRCGS095 Factsheet on the certification process for Seasonal sites affected by Covid-19, där det nu framgår att flera certifikatsförlängningar efter varandra inte är möjliga (man måste alltså ha en revision på plats mellan två förlängningar).

BRC:s Covid-relaterade dokument hittar du här: https://www.brcgs.com/resources/covid-19-response/procedural-documents/

IFS har publicerat ett nyhetsbrev, som även ska ha mailats till certifierade anläggningar. Viktig information från detta är bland annat att det numera är certifieringsorganen som bestämmer när anläggningarna ska ha oanmäld revision (1 år av 3 ska en oanmäld revision göras), istället för att anläggningarna själva ska få välja. Ändringen är ett resultat av den GFSI-benchmarking som IFS Food. v7 m.fl. IFS-standarder nyligen genomgått.

Som ett resultat av GFSI-benchmarkingen har även antalet obligatoriska fält som revisorn måste fylla i i revisionsrapporten ökat; från 18 till 78 i IFS Food. Dessvärre innebär detta att rapportskrivningen tar avsevärt mycket längre tid, vilket i sin tur gör att vi kommer att behöva justera vår prissättning för IFS-revisioner. IFS rekommenderar att certifierade anläggningar inkluderar informationen som krävs i de obligatoriska fälten i sina internrevisionsrapporter. Om rapporten skrivs i IFS dataprogram auditXpressX kan man dela informationen i axpx-filen med revisorn, vilket underlättar vid revisionen, och rapportskrivningen.

IFS beskriver även varför det är viktigt att anläggningar tillåter närvaro av revisorer under utbildning, bevittnande revisorer och IFS Integrity Program-revisorer vid IFS-revisioner: för att säkerställa kompetens hos revisorn, för att uppfylla GFSI-kraven, samt säkerställa integriteten för IFS-certifikaten. Själva vill vi även framhålla att det är absolut nödvändigt att revisorer under utbildning får medfölja på skarpa revisioner, för att både studera revisorns revisionsteknik, och för att ha sett en större mångfald av anläggningar. Vi tackar er kunder som trots rådande pandemi ställt sig positiva till att den revisor som ska genomföra revisionen åtföljs av en kollega eller extern person (gäller inte bara IFS utan samtliga standarder vi reviderar enligt), och hoppas att vi kan fortsätta detta goda samarbete även framöver.