Om Valiguard

Företaget – framväxt ur forskning och kompetens

Valiguard har sedan över 15 år tillbaka ett kontrakt som ger oss möjlighet att utföra revisioner och certifieringar åt SAI Global i de skandinaviska länderna. Under namnet SAI Global Scandinavia utför vi ca 300 revisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi är därmed en av de ledande företagen på tredjepartscertifieringar inom livsmedel i de nordiska länderna. Våra revisorer är mycket erfarna och har gedigen bakgrund inom livsmedel. Valiguard bildades på initiativ från SIK som svar på den ökande efterfrågan på kvalificerad bedömning av livsmedelssäkerhetssystem i industrin. SIKs anknytning till dåvarande EFSIS ägare möjliggjorde en snabb start på certifieringsverksamheten. Sedan starten har vi haft en tillväxt på över 20% per år och vi har idag en stark position på den svenska marknaden.

Valiguard AB bildades som dotterbolag 2001 till SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik i samband med att efterfrågan på tredjepartsbedömningar började bli aktuellt för många livsmedelsföretag i Sverige. SIK hade sedan många år tillbaka en allians med det brittiska forskningsinstitutet CCFRA (Campden & Chorleywood Food Research Association) som i sin tur var delägare till EFSIS Ltd. (European Food Safety Inspection Service). EFSIS önskade etablera ett regionkontor för Skandinavien och 2002 hade ett franchisingavtal bildat grunden för EFSIS Scandinavia. Tack vare samarbetet med EFSIS kunde man snabbt föra över kompetens för att påbörja certifieringar mot BRCs standarder.

SIK köptes 2006 av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där SP Certifiering redan fanns som en väl etablerad aktör inom certifieringar. Valiguard köptes strax därefter av ett engelsk-svenskt investeringsbolag, Venteco plc (www.venteco.co.uk). Även EFSIS har köpts upp, av SAI Global, en global aktör på certifieringsområdet. Under 2008 profilerades bolaget ytterligare efter en kraftig rekryteringssatsning och blev marknadsledande i Skandinavien på BRC Food certifieringar. Vi utför även certifieringar mot IFS Food (International Food Standard), BRC Packaging and Packaging Materials, BRC Storage and Distribution och ISO 22000/FSSC 22000 m fl. SAI Global är huvudman för ackrediteringen (godkännandet att få utföra certifieringar) för dessa standarder och de finns registrerade hos ackrediteringorganet JAS-ANZ (Joint Accreditation System for Australia and New Zeeland).

I februari 2008 erhöll Valiguard en egen svensk ackreditering från Swedac för certifiering av ekologisk produktion enligt EU:s ekologiska förordningar och KRAV:s regler med inriktning mot livsmedelsförädling, import och införsel. 2014 utökades ackrediteringen till att även täcka KRAV-slakt. Vi har en egen opartiskhetsperson som övervakar att vårt arbete sker i enlighet med kraven i ISO 17065:2012 om opartiskhet och oberoende, och utfärdar egna certifikat.

Valiguard har idag flera heltidsanställda revisorer samt ytterligare underleverantörer . Revisorernas kompetens är Valiguards styrka. Alla livsmedelssäkerhetsrevisorer har en gedigen bakgrund i hygien/kvalitetssäkring från industriell FoU eller tillämpad forskning. Vissa har även doktorsgrad och samtliga har > 20 års kvalificerad yrkesverksamhet bakom sig.

I mån av tid erbjuder vi även kurs- och seminarieverksamhet där vi framför allt medverkar som föreläsare. Eftersom vi ska vara en oberoende part har vi inte möjlighet att ge specifika råd och ägna oss åt konsultverksamhet.

I oktober 2021 påbörjade vi en ny spännande resa tillsammans med vår nya ägare Kiwa, där vi successivt kommer att erbjuda revisioner enbart under deras ackrediteringar.